karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.

Wymagane dokumenty:

Wniosek i dokumentacja w zależności od jej rodzaju :
• 4 egzemplarze dokumentacji (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), sporządzonej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ( Dz.U. z 2016r. poz. 2033 ) lub zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
1 lipca 2015r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem węglowodorów (Dz. U. z 2015r., poz. 987).
• 3 egzemplarze dokumentacji (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 2023 ze zm.)

Formularz/wnioski do pobrania:

Nie dotyczy

Opłaty:

1) Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
2) Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, Rynek 12, 38-200 Jasło. Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
3)Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku gdy, pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 208, tel. 4486452

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 30-400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego
Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zatwierdzenia projektów oraz dokumentacji geologicznych dla podmiotów i osób fizycznych. Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zatwierdzenia dokumentacji geologicznej.  Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcami danych będą tylko: Wójt/Burmistrz, Zarząd Powiatu/Województwa oraz Państwowy Instytut Geologiczny.

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną BE10.

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.