karta informacyjna wg stanu na dzień 14.02.2018

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

Wymagane dokumenty:

Wniosek i dokumentacja w zależności od jej rodzaju :
• 4 egzemplarze dokumentacji (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), sporządzonej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ( Dz.U. z 2014r. poz. 596 ) lub zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lipca 2015r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem węglowodorów (Dz. U. z 2015r., poz. 987).
• 3 egzemplarze dokumentacji (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym), sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2011r. nr 282, poz. 1656)

Formularz/wnioski do pobrania:

Nie dotyczy

Opłaty:

1. Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
2. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, Rynek 12, 38-200 Jasło. Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle                              33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 208, tel. 4486452

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 30-400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego
Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania: Zatwierdzanie projektów oraz dokumentacji geologicznych dla podmiotów i osób fizycznych.
Podstawa prawna przetwarzania: Zatwierdzenie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznej - art. 80 ust. 1, art. 85 ust. 1, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.)
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): Wójt/Burmistrz, Zarząd Powiatu/ Województwa, Państwowy Instytut Geologiczny.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE10.
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dodatkowe:

-