karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

Art. 217 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.).  

Wymagane dokumenty:

Wniosek winien zawierać:

  1. dane adresowe wnioskodawcy,
  2. dane dotyczące położenia: nr działki, obręb ewidencyjny, gmina
  3. należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Formularz/wnioski do pobrania:

Wniosek do pobrania

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Jasła, 38–200 Jasło, Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207, tel. (13) 4486450

Miejsce składania dokumentów:

Wnioski można składać poprzez ePUAP

lub

w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)

lub

Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczeń w sprawie działek objętych/nieobjętych uproszczonym planem urządzenia lasu. Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wydania zaświadczenia. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcami danych będą tylko właściciele działek objętych / nieobjętych uproszczonym planem urządzenia lasu.

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną A.

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.