karta informacyjna wg stanu na dzień 25.11.2019


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019.587 ze.zm.).


Wymagane dokumenty:

Wniosek winien zawierać:

  1. dane adresowe wnioskodawcy,
  2. dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)
  3. wykaz planowanych inwestycji na działce
  4. należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych
  5. w przypadku złożenia wniosku przez osobę upoważnioną: upoważnienie i opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Formularz/wnioski do pobrania:

Wniosek do pobrania

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, w kasie Urzędu Miasta Jasła lub na konto Urzędu Miasta Jasła, 38–200 Jasło, Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo - 17 zł. 


Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207, tel. (13) 4486450.

Miejsce składania dokumentów:

Wnioski można składać poprzez ePUAP

lub

w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)

lub

Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 JasłoTermin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:
Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania wniosku. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wydania wniosku. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
Odbiorcami danych będą tylko właściciele działki leśnej. Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie
z uznaną kategorią archiwalną BE10.
Posiadają Państwo następujące prawa:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
• prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.