Karta informacyjna wg stanu na dzień 18 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

art. 176 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz., 59 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać:
- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3, pozytywna opinia kuratora oświaty,
- oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
- treść wniosku.

Formularz/wnioski do pobrania

brak

Opłaty

brak

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Edukacji pok. 201 tel. (0-13) 4486404

Miejsce składania dokumentów

osobiście w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, pok. 34 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej służy odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu spełniania wymogów niezbędnych do nadania uprawnień szkole niepublicznej art. 176 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz., 59 ze zm.)
Odbiorcą danych osobowych jest Kurator Oświatowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania skierowania.
Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 176 ust. 2-3 organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust.1, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w  zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.
Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej
z dniem rozpoczęcia działalności, jest obowiązany sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3. W stosunku do szkół artystycznych uprawnienia kuratora oświaty przysługują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.