Karta informacyjna wg stanu na dzień 25.06.2018 r.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn.zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231)
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tj: Dz.U. z 2017 r. poz. 250)
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 937)
6) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm)
7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (tj:Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

Wymagane dokumenty

I. Wniosek o:
a) zwrot zatrzymanego prawa jazdy
b) przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem
II. Załączniki:
a) aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, w przypadku utraty zdolności do kierowania pojazdami lub nieważności badań lekarskich.
b) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.511), osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
c) pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.
Do wglądu:
– dowód osobisty

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o zwrot zatrzymanego lub cofniętego prawa jazdy.

Opłaty

1) Opłata skarbowa 10 zł – za zwrot zatrzymanego prawa jazdy.
2) Opłata ewidencyjna 0,50 zł – za zwrot zatrzymanego prawa jazdy.
3) Opłata ewidencyjna 0,50 zł - od decyzji przywracającej uprawnienia po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie uprawnień.
4) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wpisu lub kopii, poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) -17 zł
5 ) Opłata za wydanie prawa jazdy (gdy nastąpiła zmiana danych) - 100 zł +0,50 zł (opłata ewidencyjna) Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle:
Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie
10 8636 0005 2001 0004 5740 0007
lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (pokój 222 II piętro) Opłatę ewidencyjną należy dokonać bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (pokój 222 II piętro). Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: Gmina Miasto Jasło Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła ul. Rynek 12 II piętro. Potwierdzenie wniesienia opłat należy dołączyć do wniosku.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania: Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia.
Podstawa prawna przetwarzania:
1) Ustawa z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)
Informacje o odbiorcach: CEPiK
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.

Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz och sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Informacje dodatkowe

Opłatę ewidencyjną uiszcza się przed wydaniem decyzji. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia na okres przekraczający 1 rok uzależniony jest od wykazania się posiadaniem wymaganych kwalifikacji (po zaliczeniu egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje).