Karta informacyjna wg stanu na dzień 27.06.2018 r.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. poz. 713),
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916),
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 

Udzielenie licencji.
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby,
2) Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
3) Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
a) 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
b) 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
4) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi w/w warunki,
5) Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
6) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji,
7) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Zmiana licencji.
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) Dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji,
2) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela,
3) Przy odbiorze nowej licencji – zwrot dotychczasowych dokumentów.

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji.
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) Aktualny wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
3) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dodatkowego wypisu z licencji,
4) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Wydanie wtórnika licencji lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty.
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) Dotychczasowa licencja lub wypis (-y) w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym ich nieczytelność,
2) W przypadku kradzieży – kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży),
3) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika licencji lub wypisu,
4) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela,

 

Formularz/wnioski do pobrania

1) Wniosek o udzielenie licencji,
2) Wniosek o zmianę licencji,
3) Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji,
4) Oświadczenie (dobra reputacja),
5) Oświadczenie zarządzającego transportem,
6) Oświadczenie dotyczące kierowców,
7) Wykaz pojazdów,
8) Informacja o zmianie pojazdów,
9) Informacja o zmianie zarządzającego transportem,
10) Wniosek o wydanie wtórnika licencji lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty.

Opłaty

1) Opłata za udzielenie licencji.
Opłata ta uzależniona jest od okresu ważności licencji – licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat – oraz liczby pojazdów samochodowych zgłoszonych we wniosku o udzielenie licencji.
Podstawa do obliczenia opłaty za udzielenie licencji:
a) od 2 do 15 lat – 700 zł;
b) powyżej 15 do 30 lat – 800 zł;
c) powyżej 30 do 50 lat – 900 zł.
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się jedną opłatę administracyjną odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

2) Opłata za zmianę licencji.
- Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

3) Opłata za wydanie wypisu z licencji.
Opłata ta uzależniona jest od okresu ważności posiadanej licencji.
- Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
- Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
- Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
- Za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach niż wyżej wymienione pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

4) Opłata za wydanie wtórnika licencji.
- Za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
- Za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

5) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

6) Wpłat z tytułu opłaty administracyjnej można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle:
Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie
nr konta: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007
lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.

7) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

8) Potwierdzenie wniesienia ww. opłat należy załączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223, tel. 013 4486459

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
Wniosek wraz z ząłącznikami można również złożyć za pomocą platformy EPUAP na formularzu Pisma Ogólnego do Urzędu

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania:
- udzielenie, zmiana, wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- wydawanie wypisów z ww. licencji,
- przyjmowanie zgłoszeń zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym,
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa tj.
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647) – art. 44 ust. 3.
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania (brak możliwości załatwienia sprawy).
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 5 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po dacie cofnięcia lub wygaśnięcia licencji (chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie podwyższy kwalifikację archiwalną).
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Informacje dodatkowe

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.
Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. Licencja ta uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym jest zezwoleniem w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.
Przedsiębiorcy udziela się licencji, jeżeli:
1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:
a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych,
3) znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
a) 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
b) 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego;
4) w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
5) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.
Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym,
2) dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.
Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
W razie niespełnienia przez przedsiębiorcę ww. warunków odmawia się udzielenia licencji.
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8 ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
Jeżeli zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować sytuację finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego, zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów
z licencji.