Karta informacyjna wg stanu na dzień 27.06.2018 r.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 280, z późn. zm.),
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. poz. 327),
4) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377, z późn. zm.)
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

I. Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań.

II. Załączniki do wniosku:
1) Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami.
2) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców oraz opłaty ewidencyjnej.
3) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Formularz/wnioski do pobrania

1) Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań,
2) Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.

Opłaty

1) Opłata za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w wysokości: 500 zł.

2) Opłata ewidencyjna w wysokości: 1 zł (od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 138a ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

3) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – w wysokości: 17 zł.

4) Wpłat z tytułu opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle:
Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie
nr konta: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007
lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.

5) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

6) Potwierdzenie wniesienia ww. opłat należy załączyć do wniosku.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223, tel. 013 4486459

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania:
- wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań,
- cofnięcie poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań,
- przyjmowanie złoszeń zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): Nie dotyczy.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania (brak możliwości załatwienia sprawy).
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 10 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po dacie skreślenia przedsiębiorcy z rejestru (chyba że właściwe archiwum państwowe po ekspertyzie podwyższy kwalifikację archiwalną).
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dodatkowe

Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, jeżeli (art. 31 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami):
1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;
2) posiada:
a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:
– lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt
i urządzenia biurowe,
– salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,
– plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,
b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań
w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, przy czym:
– co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
– pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat,
w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,
c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie
z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:
– uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań,
– uzyskiwania uprawnień instruktorów,
– szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;
3) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:
a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia
w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia
w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań oraz
c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz
4) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Do wniosku przedsiębiorca załącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymagań.
Poświadczenie wydaje za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
w drodze decyzji administracyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców po sprawdzeniu spełniania dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.
Starosta umieszcza informację o wydaniu poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Starosta wydaje decyzję o cofnięciu poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli ośrodek szkolenia kierowców przestał spełniać wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami.
Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.
Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni zawiadomić starostę, który wydał poświadczenie, o zmianie stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.