Karta informacyjna wg stanu na dzień 01.03.2018 r. 


Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 961),
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916),
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wydanie zaświadczenia:
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi w/w warunki,
2) Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
3) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia oraz wypisy,
4) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Zmiana zaświadczenia (w przypadku zmiany danych zawartych w zaświadczeniu, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności):
I. Wniosek;
II. Załączniki do wniosku:
1) w przypadku zmiany liczby pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia: aktualny wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
2) Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zaświadczenia oraz wypisy,
3) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela;
4) Dotychczasowe zaświadczenie i wypis(y) – przy odbiorze nowego zaświadczenia i wypisu(ów).

Formularz/wnioski do pobrania

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia,
2) Wniosek o zmianę zaświadczenia,
3) Oświadczenie dotyczące kierowców,
4) Wykaz pojazdów,
5) Informacja o zmianie pojazdów.

Opłaty

1) Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi: 500 zł
2) Opłata za zmianę zaświadczenia wynosi: 25 zł.
3) Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia.
a) Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu samochodowego zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia opłata wynosi: 100 zł.
b) Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany zaświadczenia opłata wynosi: 10 zł.
c) Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości:100zł.
4) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.
5) Wpłat z tytułu opłaty administracyjnej można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle: Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr konta: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007 lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.
6) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.
7) Potwierdzenie wniesienia ww. opłat należy załączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223,  tel. 013 4486459

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania:
- wydanie, zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- wydanie wypisu (wypisów) z zaświadczenia,
- przyjmowanie zgłoszeń zmiany danych dotyczących pojazdów samochodowych wykorzystywanych w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.),
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): Nie dotyczy.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania (brak możliwości załatwienia sprawy).
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 5 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po dacie stwierdzenia nieważności zaświadczenia (chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie podwyższy kwalifikację archiwalną).
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dodatkowe

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na czas nieokreślony.
Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium RP.
Obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:
- w ramach powszechnych usług pocztowych,
- przez podmioty, nie będące przedsiębiorcami, z tym że
w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek ten nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.
Ponadto przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:
- przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób,
- o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony - w niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
- zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.
W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego niezgodnie z wydanym zaświadczeniem właściwy starosta, w drodze decyzji, stwierdza nieważność zaświadczenia. Wydanie nowego zaświadczenia jest możliwe po upływie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, organowi, który wydał zaświadczenie zmiany danych, o których mowa w art. art. 8 ust. 2 pkt 1-4 i 6 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.