Karta informacyjna wg stanu na dzień 27.06.2018 r.


Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355, z późn zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088, z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689),
5) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377, z późn. zm.),
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego z dnia 14 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1542),
7) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.),
8) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

I. Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.
II. Załączniki do wniosku w zależności od adnotacji:

1) Adnotacja o współwłaścicielu:
a) Oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa sprzedaży, darowizny),
b) Dowód rejestracyjny pojazdu,
c) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

2) Adnotacja o zastawie rejestrowym:
a) Aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub
b) Zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów,
c) Dowód rejestracyjny pojazdu,
d) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

3) Adnotacja GAZ (instalacja gazowa):
a) Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (oryginał),
b) Faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji gazowej (oryginał),
c) Dowód rejestracyjny pojazdu,
d) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
W przypadku pojazdu nowego, fabrycznie wyposażonego w instalację przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem, organ rejestrujący jako potwierdzenie tego wyposażenia uznaje dokument, o którym mowa w art. 70s ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w którym producent zamieścił informację o paliwie dla tego zasilania.

4) Adnotacje HAK, TAXI, NAUKA JAZDY,VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h:
a) Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów (dla VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h zaświadczenie wydaje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów),
b) Dowód rejestracyjny pojazdu,
c) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

5) Adnotacja EURO (poziom emisji spalin):
a) Jeden z dokumentów – w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu:

- świadectwo zgodności WE, albo 
- świadectwo zgodności, albo
- dopuszczenie jednostkowe pojazdu, albo
- decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, albo 
- świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) Jeden z dokumentów, o których mowa powyżej, albo wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu, albo odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, wydanej na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 22 czerwca 2013 r.), albo oświadczenie producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. Adnotację EURO może być również dokonana na podstawie roku produkcji pojazdu,
c) Dowód rejestracyjny pojazdu,
d) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

I. Wniosek o wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.
II.Załączniki do wniosku w zależności od adnotacji:

1) Adnotacja o współwłaścicielu:
a) Oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa sprzedaży, darowizny),
b) Dowód rejestracyjny pojazdu,
c) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

2) Adnotacja o zastawie rejestrowym:
a) odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub
b) pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu,
c) Dowód rejestracyjny pojazdu,
d) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

3) Pozostałe adnotacje: HAK, TAXI, NAUKA JAZDY,VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h:
a) Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów,
b) Dowód rejestracyjny pojazdu,
c) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Do wglądu:
1) Dokument określający tożsamość:
a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
b) przedstawiciela,
2) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej,
3) W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Opłaty

Opłata skarbowa:
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12. Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 225,227 (II piętro) tel. 013 448 64 58, 448 64 57

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 225, 227 (II piętro)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie - po przedłożeniu niezbędnych dokumentów

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych Administrator:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423.
Cel przetwarzania: wpisanie/wykreślenie adnotacji urzędowej w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.).
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący CEPiK).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania (brak możliwości załatwienia sprawy).
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrejestrowania pojazdu lub przerejestrowania w innym urzędzie (chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną).
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dodatkowe

Brak