Karta informacyjna wg stanu na dzień 27.06.2018 r.

Podstawa prawna

1) art. 74 i 75 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355, z późn zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088, z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689),
5) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377, z późn. zm.),
6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084),
7) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) W przypadku wywozu pojazdu za granicę strona zwraca dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne,
2) W przypadku przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu właściciel dołącza dowód własności pojazdu (oryginał faktury VAT, rachunku uproszczonego),
3) W przypadku przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy, właściciel zwraca dotychczasowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny (jeżeli pojazd je posiada).

Do wglądu:
1) Dokument określający tożsamość:
a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
b) przedstawiciela,
2) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej,
3) W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność
i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o czasową rejestrację pojazdu

Opłaty

1) Opłata za wydanie:
a) dotyczy przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP lub przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy
- tablic tymczasowych samochodowych 30 zł,
- tablicy tymczasowej motocyklowej 12 zł,
- tablicy tymczasowej motorowerowej 12 zł,
- tablic tymczasowych do przyczepy 15 zł
- pozwolenia czasowego – 18,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
- nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)
b) dotyczy wywozu pojazdu za granicę
- tablic tymczasowych samochodowych 80 zł
- tablicy tymczasowej motocyklowej 40 zł
- tablicy tymczasowej motorowerowej 30 zł
- pozwolenia czasowego – 18,50 zł
- nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł. + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

Wpłat można dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle: Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie 10 636 0005 2001 0004 5740 0007 lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18
2) Opłata skarbowa: od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12. Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 225 (II piętro) tel. 13 448 64 57, 448 64 58

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 225 (II piętro).

Wniosek wraz z załącznikami można przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Wydziału Komunikacji i Transportu.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie na stanowisku obsługi strona otrzymuje pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423.
Cel przetwarzania: czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.).
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący CEPiK).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania (brak możliwości załatwienia sprawy).
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrejestrowania pojazdu lub przerejestrowania w innym urzędzie (chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną).
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dodatkowe

Rejestracja czasowa dokonywana jest na wniosek w celu wywozu pojazdu za granicę, przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy.
Tablice tymczasowe są wydawane na okres do 30 dni. Tablice stanowią własność urzędu i wraz z pozwoleniem czasowym podlegają zwrotowi niezwłocznie po upływie terminu ich ważności (z wyjątkiem tablic wydanych na wywóz pojazdu za granicę).
W przypadku czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, w celu dokonania badania technicznego do wniosku należy załączyć wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu (z wyłączeniem zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu). Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.