Karta informacyjna wg stanu na dzień 27.06.2018 r.

Podstawa prawna

 

1) art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355, z późn zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088, z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419, z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.),
6) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 poz. 473, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) W przypadku demontażu pojazdu:
a) zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
b) dowód rejestracyjny,
c) karta pojazdu - jeżeli była wydana,
d) tablice rejestracyjne.
2) W przypadku kradzieży pojazdu:
a) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego),
b) zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
c) dowód rejestracyjny,
d) karta pojazdu – jeżeli była wydana.
3) W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
a) dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę, ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
4) W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:
a) dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
b) dowód rejestracyjny,
c) karta pojazdu - jeżeli była wydana,
d) tablice rejestracyjne.
5) W przypadku trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:
a) dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
b) dowód rejestracyjny,
c) karta pojazdu - jeżeli była wydana,
d) tablice rejestracyjne,
e) dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz Gminy.
6) W przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów:
a) zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
b) dowód rejestracyjny,
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana,
d) tablice rejestracyjne

Do wglądu:
1) Dokument określający tożsamość:
a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
b) przedstawiciela,
2) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej,
3) W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność
i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Opłaty

I. Opłata skarbowa:
1) za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu - 10 zł
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

II. Opłata na rzecz gminy (dot. tylko przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności) – ustalana w każdym przypadku indywidualnie (o jej wysokości właściciel jest informowany w momencie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu). Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu, który podlega wyrejestrowaniu.

Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12 Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 225, 227 (II piętro) tel. 013 448 64 58, 448 64 57

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 225 lub 227 (II piętro) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Wniosek wraz z załącznikami można przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Wydziału Komunikacji i Transportu.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy do dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423.
Cel przetwarzania: wyrejestrowanie pojazdu.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.).
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący CEPiK).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania (brak możliwości załatwienia sprawy).
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 10 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrejestrowania pojazdu (chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie zmieni kategorię archiwalną).
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organ rejestrujący obowiązany jest do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia dokumentu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wydanego w innym państwie członkowskim, jeżeli organ rejestrujący posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa.