Karta informacyjna wg stanu na dzień 27.06.2018 r.

 

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji w zakresie:
1) Numeru ewidencyjnego ośrodka / innego podmiotu, w którym instruktor/wykładowca prowadzi szkolenie,
2) Zmiany danych objętych wpisem (w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia),
3) Corocznego uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego
(w załączeniu zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego),
4) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Formularz/wnioski do pobrania

Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacjiZawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji

Opłaty

1) Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji dotyczących instruktora/wykładowcy nie podlega opłacie.
2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – w wysokości: 17 zł.
3) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.
4) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223,  tel. 013 4486459

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania: zgłoszenie informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1-3 i art. 38 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) oraz wpis tych informacji do ewidencji.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): Nie dotyczy.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania (brak możliwości załatwienia sprawy).
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 10 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po dacie wykreślenia wpisu z ewidencji (chyba że właściwe archiwum państwowe po dokonanej ekspertyzie podwyższy kwalifikację archiwalną).
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dodatkowe

Instruktor jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 ustawy o kierujących pojazdami - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.
Obowiązek, o którym mowa w pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Wykładowca jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 38 ust. 3 pkt 2-5 ustawy o kierujących pojazdami - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6) posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.
Obowiązek, o którym mowa pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia wykładowcy w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.