Karta informacyjna wg stanu na dzień 25.06.2018 r. 

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj: Dz. U. z 2017 poz. 978 z późn. zm.) 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn.zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83)
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tj: Dz. U. z 2017 r poz. 250)
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Dz. U. z 2014 r. poz. 937)
6) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj: Dz. U z 2017 r. poz. 2200 z późn.zm.)
7) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn.zm.)
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 151)
9) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)

Wymagane dokumenty

I) Wniosek
II) Załączniki:
1) świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z dyrektywą nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG,
2) kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonania pracy na stanowisku kierowcy wystawione przez lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych, mających dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców,
3) kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
4) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj: Dz. U. z 2018 r. poz. 511) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
5) kserokopia posiadanego prawa jazdy,

Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

6) Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.
Do wglądu:
- dowód osobisty

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek

Opłaty

1) Opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna). Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle: Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007 lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (pokój 222 II piętro)

2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wpisu lub kopii, poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) -17 zł Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: Gmina Miasto Jasło Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003  lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła  ul. Rynek 12 II piętro. Potwierdzenie wniesienia opłat należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu – pokój nr 228 II piętro, tel. 013 448 64 55

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu - pokój nr 228 II piętro lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia otrzymania dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni. Przy czym przekazanie producentowi 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów, wytworzenie dokumentu przez producenta i przesłanie go do organu wydającego uprawnienia- 7 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

 Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 13 4486423

Cel przetwarzania: Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy poprzez wpisanie kodu 95).

Podstawa prawna przetwarzania:

1) Ustawa z dnia z dnia   5  stycznia  2011 r. o kierujących  pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.),
2) Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.)

Informacje o odbiorcach: CEPiK

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Informacja o zgonie kierowcy lub przekazanie akt kierowcy do innego urzędu.

Macie Państwo prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych oraz och sprostowania

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE

 

Informacje dodatkowe

1) Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 
2) Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami, prawa jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis wydaje się na okres 5 lat liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego,
3) Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie wykonującej przewóz drogowy różnymi rodzajami pojazdów dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E stanowi podstawę do uzyskania wpisu w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy.
Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008 r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009 r. zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.
Pozostali kierowcy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej a każde następne badania w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego.

Prawa jazdy wydaje się osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:
a) za pośrednictwem poczty, z wyjątkiem przypadków, 
w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego - przesyłając dokument ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
b) bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku. W przypadku odzyskania utraconego dokumentu, dokument ten należy zwrócić do Starostwa Powiatowego 
w Jaśle ul. Rynek 18- pokój nr 228 (II piętro)