Drukuj

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr L/372/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmienionej Uchwałą Nr LIII/379/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r., § 2 otrzymuje brzmienie:
„ Środki, o których mowa w §1 w łącznej kwocie 1 730 809 zł w 2018 roku przeznacza się na następujące zadania:

I. Z zakresu rehabilitacji społecznej:

1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - w kwocie 97 000 zł.
2) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – w kwocie 16 000 zł.
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – w kwocie 382 028 zł.
4) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej – w kwocie 912 780 zł.
5) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – w kwocie 157 000 zł.
6) Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika – w kwocie 5 000 zł.

II. Z zakresu rehabilitacji zawodowej:

1) Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – w kwocie 120 000 zł.”
2) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – w kwocie 30 000 zł.
3) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – w kwocie 3 000 zł.
4) Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – w kwocie 8 000 zł.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r.

Wytworzony przez: Robert Snoch (Przewodniczący Rady Powiatu)
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Powiatu
Kategoria: LVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r.
Odsłony: 513

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.