Podczas sesji budżetowej w dniu 19 grudnia br. Radni Powiatu Jasielskiego uchwalili dwa najważniejsze dokumenty finansowe powiatu. Budżet na 2020 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.

Radni uchwalili budżet, czyli plan finansowy obejmujący dochody i wydatki powiatu.  W roku 2020 dochody budżetu Powiatu zaplanowane zostały na łączną kwotę 127 496 361,00 zł.  Planowane wydatki  budżetu opiewają na kwotę 132 831 361,00 zł.

Na zadania oświatowe zabezpieczono kwotę pond 54 mln zł, na transport i łączność – 14,7 mln zł, na pomoc społeczną  - około 13 mln zł oraz kolejno na ochronę zdrowia – 7, 5 mln zł,  bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 7 mln zł, rodzinę – 5 mln zł. Pozostałe pozycje w budżecie stanowią wydatki na administrację publiczną, rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, turystykę,  gospodarkę mieszkaniową,  działalność usługową, różne rozliczenia, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz  kulturę fizyczną.

Na inwestycje i  zakupy inwestycyjne na 2020 rok radni zdecydowali przeznaczyć 15 390 599, 00 zł z tego na inwestycje na drogach powiatowych  4 650 000, 00 zł.

 Na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze - Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic:  Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” zabezpieczono kwotę 2 150 000, 00 zł.

W budżecie zarezerwowano środki w wysokości 2,5 mln zł na zadanie: „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego  Jaśle)” oraz kwotę 2 mln zł na zadanie „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego  Jaśle)”

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podsumowując obrady podziękował radnym za przyjęcia budżetu, podkreślił, że budżet jest rozwojowy, a najważniejsze kierunki działań to ochrona zdrowia, kolejne to oświata i infrastruktura.

 

1
1
P1200079
P1200079
P1200081
P1200081
P1200087
P1200087
P1200098
P1200098
P1200119
P1200119
P1200124
P1200124