20201117 140941

Powiat Jasielski przyłączył się do akcji sadzenia drzew miododajnych realizowanej przez Województwo Podkarpackie w 2020 r. W tym roku nowe drzewka pojawiły się  na działkach: nr ewid. 395 gmina Krempna obręb Krempna, nr ewid. 263 gmina Dębowiec obręb Folusz, nr ewid. 385/1 gmina Tarnowiec obręb Tarnowiec oraz  nr ewid. 19/8 gmina Jasło Miasto obręb Dzielnica Mag-Prz. Wśród 30 szt. nowo nasadzonych drzew znajdują się: lipa drobnolistna, klon jawor, klon pospolity
i surmia.

20201117 140709

Już od sześciu lat Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadzi kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Najważniejszym elementem tej kampanii jest sadzenie drzew miododajnych.

W jesienny kalendarz działań na rzecz wspierania pszczelarstwa w naszym województwie wpisała się realizowana obecnie - wzorem lat ubiegłych akcja sadzenia roślin miododajnych. Rośliny te
z biegiem czasu stają się źródłem nektaru dla pszczół oraz wzbogacają różnorodność biologiczną środowiska. W ten sposób co roku na Podkarpaciu przybywa kilka lub kilkanaście tysięcy nowych drzew.

Zakup takiej ilości sadzonek oraz szeroki zakres tego działania jest możliwy w dużej mierze dzięki dotacji pozyskiwanej na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje to działanie we współpracy
z samorządami gminnymi oraz z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. Współpraca
z jednostkami samorządowymi odbywa się na zasadnie zgłoszenia woli udziału w akcji, przy czym biorący udział, którzy deklarują współpracę w tym zakresie, zgodnie z regulaminem zobowiązują się do udostępnienia terenu pod nasadzenia, zorganizowanie sadzenia oraz dbanie, aby drzewka miały odpowiednie warunki do wzrostu. W ten sposób powstają skwery, alejki oraz zielone wyspy, które służą zarówno jako pożytek dla owadów zapylających jak również miejsca odpoczynku dla mieszkańców Podkarpacia.
Z kolei współpraca z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie odbywa się na podstawie zawieranego corocznie porozumienia. Wojewódzki Związek Pszczelarzy rozdziela sadzonki przekazane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, pomiędzy poszczególne koła pszczelarskie, dzięki czemu rośliny zostają zasadzone w pobliżu pasiek – tam gdzie mogą stanowić pożytek dla pszczół.

W ciągu sześciu lat, w ramach kampanii zakupionych i posadzonych zostało łącznie ponad
30 000 szt. sadzonek drzew miododajnych, miedzy innymi: lip, akacji oraz klonów. Na te działania przeznaczono ok. 500 tys. zł.

W tym roku zaproszenie do udziału w akcji trafiło do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego z czego do współpracy zgłosiło się 95 samorządów, w tym Powiat Jasielski. Tym kanałem zostanie wprowadzonych do środowiska prawie 4 600 sadzonek. Kolejne 1 400 trafi do członków Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.

Nasze środowisko wymaga ciągłej troski.

Świadomość społeczna dotycząca stanu środowiska naturalnego, możliwości jego ochrony oraz sposobów na to, aby ograniczyć negatywny wpływ człowieka na przyrodę, ciągle pozostawia wiele do życzenia. Ogólne poczucie braku wpływu poszczególnych osób na stan środowiska jest powszechne. Bardzo ważna zatem, jest edukacja w tym zakresie. Uświadamianie i ciągłe powtarzanie, że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla środowiska przy niewielkim wysiłku jest ważne, jednak należy zwracać uwagę na to, aby edukacja odbywała się w różnych formach. Dlatego informacja tym skuteczniej zapada w pamięć, gdy jest dopełnieniem i potwierdzeniem konkretnych działań.
W działanie sadzenia roślin miododajnych corocznie zaangażowani są przedstawiciele różnych środowisk. Rośliny przekazane jednostkom samorządowym często sadzone są w pobliżu szkół, przedszkoli, urzędów, dróg i innych obiektów użyteczności publicznej. W sadzeniu bierze więc udział liczna rzesza mieszkańców. Często są to sami włodarze gmin, którzy swoją postawą dają przykład innym. Bywa, że w akcji sadzenia uczestniczą strażacy, nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna a także liczni mieszkańcy w ramach tak zwanego „czynu społecznego”. Wydarzenie to staje się okazją do wspólnej pracy na rzecz ochrony przyrody, co bardzo zapada w pamięć i stanowi najlepszy rodzaj edukacji – przez działanie.

O drzewach słów kilka...

Jak wiadomo, drzewa odgrywają bardzo ważną rolę w przyrodzie. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen dla ponad 2 500 ludzi. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. Ponadto drzewa oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, w tym metali ciężkich. Uwalniają również substancje lotne o właściwościach bakteriobójczych, poprawiających oddychanie i krążenie. Korzyści dla gospodarki wodnej polegające m.in. na zabezpieczaniu przed powodziami dzięki ograniczeniu spływu wód gruntowych oraz przechwytywaniu wody w czasie opadów. Kolejny dobroczynny wpływ drzew w tym zakresie, to filtrowanie wód podziemnych dzięki oczyszczeniu ich z metali ciężkich i innych szkodliwych składników.

Inne zbadane i mierzalne oddziaływania drzew na środowisko to m.in.:

  • Ograniczenie hałasu i zmniejszenie jego dokuczliwości poprzez tworzenie naturalnych ekranów dźwiękochłonnych.
  • Obniżenie temperatury podczas dokuczliwych upałów przez ocienianie i ewapotranspirację (wyparowywanie wody przez liście). Źródła podają, iż efekt chłodzący dużego drzewa jest równoważny wydajności pięciu klimatyzatorów pracujących 20 godzin na dobę.
  • Osłona przed wiatrem na otwartych przestrzeniach oraz ograniczenie tworzenia się zasp podczas zimowych zawiei. Zbadano również, iż odpowiednio posadzone i pielęgnowane drzewa wokół domu ograniczają koszty ogrzewania o 10-12%
  • Naturalne schronienie dla zwierząt oraz ptactwa. Drzewa i zakrzewienia są siedliskiem licznych gatunków zwierząt oraz owadów. Ich obecność i stan zdrowia ma ogromny wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego.

Drzewa jako podstawa pszczelarstwa.

Od wielu lat słychać o masowym ginięciu pszczół. Przyczyn jest wiele, np. bezmyślna chemizacja rolnictwa czy zasiewanie ogromnych połaci pól uprawnych jedną uprawą (monokultury), która zastępuje dawną szachownicę pól. Skutkuje to ograniczeniem bioróżnorodności, mniej jest roślin, traw, kwiatów. Cierpią na tym pszczoły i inne owady-zapylacze, które nie mają skąd zbierać nektaru. Z tego względu każde działanie, które powoduje wzrost pożytków dla pszczół jest bardzo cenne.
Nektar zawiera cukry i jest pokarmem węglowodanowym dla pszczół, z kolei pyłek kwiatowy zawiera aminokwasy i jest pokarmem białkowym. To właśnie z nektaru kwiatów różnych roślin powstaje miód. W naszej strefie klimatycznej występuje około trzech tysięcy roślin nasiennych, które mogą być dobrym pożytkiem dla pszczół. Wśród nich możemy wyróżnić tzw. główne rośliny pożytkowe, które dostarczają najwięcej pyłku i nektaru, umożliwiając obfite zbiory miodu.

Występowanie pożytków determinuje wydajność pasieki – nawet najsilniejsza i najlepsza rodzina pszczela nie wytworzy wiele miodu, jeśli nie będzie miała wokół ula dobrych pożytków. Idealnie byłoby, gdyby rośliny pożytkowe na jednym terenie były zróżnicowane pod względem czasu kwitnienia. Ważne jest, by zbiory trwały przez cały sezon – od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Do roślin poużytkowych zaliczamy także drzewa liściaste i iglaste, na których bytują mszyce i czerwce wytwarzające spadź.

Wydajność miodowa i pyłkowa drzew.

Jedną z możliwości wspomagania naszego pszczelarstwa jest właśnie sadzanie drzew
i krzewów miododajnych. Poniżej przedstawiamy wydajność miodową popularnych gatunków drzew, które zostały posadzone w województwie podkarpackim w ramach zadania „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

  • klon jawor: 50 kg/ha
  • klon polny: ok. 50 kg/ha
  • klon pospolity: 100 kg/ha
  • lipa drobnolistna: ok. 200 kg/ha, pyłkowa 35 kg/ha
  • lipa szerokolistna: ok. 200 kg/ha, pyłkowa 35 kg/ha
  • robinia akacjowa: ok. 65 kg/ha, pyłkowa ok. 15 kg/ha

Nie tylko drzewa są ważne dla pszczół

Sadzenie drzew jest niezwykle cenne dla środowiska, jednak wiąże się również z pewnymi ograniczeniami. Ze względu na to, że drzewa tworzą trwałą zabudowę zieleni, wymagają one odpowiedniego miejsca i warunków do wzrostu. Należy przy tym brać pod uwagę sąsiedztwo innych upraw, zabudowę, przebieg linii energetycznych itd. Cykl życia drzewa warunkuje również to, iż pełne usługi dla środowiska mogą one spełniać po osiągnięciu pewnego wieku. Zwykle trzeba kilku lat aby drzewo stanowiło znaczący pożytek dla pszczół. W oparciu o te ustalenia, jak również
w odpowiedzi na uwagi i potrzeby środowiskowe sygnalizowane przez jednostki samorządowe, oraz środowiska pszczelarzy, Samorząd Województwa Podkarpackiego postanowił rozszerzyć prowadzone działania o sadzenie również krzewów miododajnych. Krzewy stanowią doskonałe uzupełnienie dostępności pożytków dla pszczół w okresach kiedy drzewa nie wytworzyły jeszcze odpowiedniego surowca.. Również miejsca w których można zasadzić krzewy miododajne, często nie pokrywają się z terenami zadrzewionymi. Krzewy nie wymagają ogromnych przestrzeni. Mogą być sadzone w miejscach w których nie ma warunków do sadzenia drzew. Często rozpoczynają one swoje kwitnienie bardzo wczesną wiosną, wtedy, gdy pszczoły po zimowaniu mają trudności
w zdobyciu pożywienia. Dodatkowo czas jaki jest potrzebny od posadzenia krzewu do jego kwitnienia jest dużo krótszy niż w przypadku drzew.

Krzewy doskonale działają na zatrzymywanie wody w glebie dzięki tworzeniu zacienienia. Dzięki zasadzeniu krzewów uniemożliwiamy rozwój niekorzystnych, inwazyjnych gatunków roślin, jakimi są chwasty ruderalne. Sadzenie krzewów miododajnych jest bardzo cenną alternatywą dla popularnego w ostatnich latach sadzenia krzewów iglastych, które nie stanowią pożytku dla pszczół.
Wszystkie te argumenty przemawiają za tym, że zarówno edukacja w zakresie wpływu naszych działań na środowisko, jak również podejmowanie działań w tym zakresie jest cenne i zasługuje na wsparcie.

W dniu 4 marca br. w Rudzie Śląskiej odbyła się II edycja Międzynarodowej  Konferencja Silesia 2030. Przedstawiciele rządu, zagraniczni goście z Departamentu Energii USA i UNECE, eurodeputowani, samorządowcy, eksperci i przedstawiciele branży energetycznej dyskutowali na temat bezpieczeństwa energetycznego państwa i ochrony klimatu.  

Cykl debat w ramach projektu Silesia 2030 ma na celu dążenie do bezpieczeństwa energetycznego kraju z uwzględnieniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu czyli  dążenie do neutralności klimatu. Wszyscy prelegenci byli zgodni, że kwestia ochrony klimatu jest sprawą niepodlegającą dyskusji natomiast należy wziąć pod uwagę możliwości krajów, których gospodarka oparta jest na paliwach kopalnych.

Obecny na konferencji Starosta Jasielski Adam Pawluś rozmawiał na ten temat z Angelosem Kokkinos, asystentem Departamentu Energii USA, który podkreślał, że paliwa kopalniane można wykorzystywać w taki sposób, aby nie wpływało to negatywnie na klimat i zanieczyszczenie powietrza.  Wszystko zależy od zastosowania odpowiedniej technologii. USA dysponuje technologią dzięki której w obiektach energetycznych, w których spalany jest węgiel, emisja CO2 jest zerowa.

Efektem debaty było stworzenie„Rezolucji Śląskiej – dokumentu zawierającego założenia odpowiedzialnej drogi do ochrony klimatu w Europie.

fot. Tomasz Żak / UMWS

 

1
1
umws20200304_s2030_tz004
umws20200304_s2030_tz004
umws20200304_s2030_tz007
umws20200304_s2030_tz007
umws20200304_s2030_tz014
umws20200304_s2030_tz014
umws20200304_s2030_tz023
umws20200304_s2030_tz023
umws20200304_s2030_tz031
umws20200304_s2030_tz031
umws20200304_s2030_tz045
umws20200304_s2030_tz045
umws20200304_s2030_tz051
umws20200304_s2030_tz051
umws20200304_s2030_tz056
umws20200304_s2030_tz056
umws20200304_s2030_tz071
umws20200304_s2030_tz071
umws20200304_s2030_tz076
umws20200304_s2030_tz076
zd. Powiat Jasielski
zd. Powiat Jasielski

 

Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Większość jej zasobów zgromadzona jest w otwartych zbiornikach na powierzchni Ziemi.  Jednak ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 3% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

W porównaniu do innych państw europejskich Polska ma bardzo ograniczone zasoby wody. W przeliczeniu na mieszkańca naszego kraju rezerwy słodkiej wody to jedynie ok. 1580 m3 rocznie, co sytuuje Polskę zwykle w ostatniej trójce w Europie, czasem nawet na końcu zestawienia (nie licząc państw wyspiarskich typu Malta czy Cypr).

Warto wiedzieć, że od kilku dziesięcioleci obserwujemy w naszym kraju narastający deficyt wody. Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku zasoby dyspozycyjne wody przypadające na statystycznego Polaka wynosiły ok. 2500 m3 na osobę, później już rzadko kiedy przekraczały 1600 m3.

Niedobór wody to wyzwanie. Wyzwanie także dla rolnictwa (straty w produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, a w konsekwencji – wzrost cen żywności), dla energetyki (brak wody do chłodzenia bloków) mogące powodować przerwy w dostawach prądu, dla przemysłu i mieszkańców. Ze względu na wielowymiarowość skutków niedoboru wody, już niedługo może być to jeden z głównych czynników wpływających nie tylko na jakość życia ludzi, ale także na możliwości rozwoju gospodarczego czy stosunki międzynarodowe.

Wiek XIX był wiekiem pary, XX był wiekiem węgla i ropy a wiek XXI to wiek wody.

Uwzględniając znaczenie tego problemu oraz doceniając powagę sytuacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- organizator III Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce ( 20-21.03.2020r) zdecydował, że tematyka wodna stanie się jednym z wiodących zagadnień podczas Forum.

21.03.2020 r odbędzie się debata zatytułowana „Zarządzanie zasobami wodnymi w rolnictwie w obliczu zmian klimatycznych”, w trakcie której m.in. zaprezentowany zostanie raport przygotowany na zlecenie EFRWP przez wybitnych specjalistów z zakresu gospodarki wodnej.

Tematykę gospodarki wodnej organizatorzy Forum pragną spopularyzować również organizując konkurs na przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej dotyczącej tych zagadnień.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania i racjonalnego gospodarowania wodą,  inspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do działań i proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz działań informacyjnych.

Honorowym Partnerem Konkursu jest państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Więcej informacji dotyczących konkursu (w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy)  można znaleźć na stronie internetowej: www.efrwp.pl oraz pisząc do nas adres: konkurs@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.-jasionka.pl

Konkurs już trwa  - serdecznie zapraszamy do udziału !!!

Fundacja Polska Wieś

EFRWP 1200x628 konkurs wody v3

 W dniu dzisiejszym tj. 24 października 2019 r. na terenie parku przyszpitalnego dokonano nasadzeń 50 nowych drzewek przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Nasadzeń dokonali uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle pod nadzorem nauczycieli i z czynnym udziałem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia. Drzewka zostały posadzone w związku z planowaną wycinką drzew w obrębie parku w celu przygotowania placu budowy pod nową inwestycję jaką jest budowa Oddziału Psychiatrycznego i parkingu. Pomimo, że wycięcie drzew jeszcze nie nastąpiło, już zostały podjęte działania mające na celu utrzymania ilości a nawet zwiększenie drzewostanu w parku przyszpitalnym.

Starosta Adam Pawluś przekazał serdeczne podziękowania dla Pani Zofii Kochan - Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Rzeszowie, za przekazanie sadzonek drzew.

 

 

1
1
IMG_20191024_100846
IMG_20191024_100846
IMG_20191024_104650
IMG_20191024_104650
IMG_20191024_105635
IMG_20191024_105635