W dniu 12 grudnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka drogi w Dobrucowej.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 2+100 – 2+305,4 w miejscowości Dobrucowa zrealizowana została w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”.

W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in.: Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicestarosta Stanisław Pankiewicz,  Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka, Wójt Gminy Tarnowiec Jan Czubik, Krzysztof Augustyn Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Pękala, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyna Kaszowicz, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle Ryszard Lisowski,  sołtys wsi Dobrucowa Jarosław Lula oraz mieszkańcy wsi.

Zakres robót objął  przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni z doprowadzeniem jej nośności do 100 kN/oś, poszerzanie jezdni do szerokości 6,00 m wraz z  dodatkowym poszerzeniem pasa ruchu na łukach poziomych, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, usprawnianie systemu odwodnienia drogi tj. odwodnienie powierzchniowe, rowy otwarte, korytka ściekowe.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle i w dniu 4 listopada podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 279.911,10 zł. Całość sfinansowana została ze środków Powiatu Jasielskiego, przy wsparciu finansowym od Gminy Tarnowiec w wysokości 90.000,00 zł.

Starosta podziękował władzom gminy Tarowiec za pomoc finansową przy realizacji tej inwestycji oraz przy budowie mostu na rzece Jasiołce. Jak podkreślił: Nie jest to wielki odcinek, bo dwustumetrowy, ale niezwykle ważny dla całej tej drogi powiatowej, ponieważ tworzymy nowy ciąg komunikacyjny północ-południe.

Wójt Gminy Jan Czubik podziękował staroście za zaangażowanie w budowę mostu oraz przebudowę drogi. Wyraził również nadzieję  na kolejne inwestycje na terenie gminy, przede wszystkim wykonanie odcinka chodnika z Dobrucowej  do Tarnowca. Myślę, że jak dobrze pójdzie to w kolejnych latach, a może nawet w przyszłym roku, uda się nam go wykonać. Deklaruję przejęcie go do obsługi. – powiedział.

Za przeprowadzone inwestycje, w imieniu mieszkańców, podziękował sołtys wsi Dobrucowa Jarosław Lula.

1
1
P1180861
P1180861
P1180879
P1180879
P1180889
P1180889
P1180910
P1180910

W dniu 7 grudnia br. na skrzyżowaniu drogi Niepla – Chrząstówka odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania i poświęcenie odcinków dróg powiatowych realizowanych w ramach trzech zadań.

 W uroczystości udział wzięli: Senator RP Alicja Zając, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca,  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, samorządowcy na czele z Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem, przedstawiciele Gminy Jasło na czele z Wójtem Wojciechem Piękosiem, Dyrektor PZD Katarzyna Kaszowicz,  pracownicy Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, sołtysi wsi Szebnie, Niepla, Chrzastówka. Na  uroczystym otwarciu byli także obecni: Ks. Henryk Maguda – Proboszcz Parafii  w Szebniach oraz Ks. Wacław Rybka – Prałat Parafii w Szebniach, który dokonał poświęcenia drogi.

Pierwsze zadanie objęło remont ok. 1 kilometra drogi powiatowej Nr 1844R Chrząstówka – Niepla – Przybówka za kwotę około 480 tys. zł.

Drugie zadanie objęło przebudowę drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka do skrzyżowania z drogą do Niepli. W ramach tego zadania przebudowano 1,030 km drogi oraz wybudowano 800 metrów chodnika. Łączny koszt to około 1 mln 400 tys. zł.

 Trzecie zadanie objęło przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka od skrzyżowania do potoku w Chrząstówce.  W ramach tego zadania przebudowano 0, 51 km drogi za kwotę 335 tys. zł.

Wartość tych zadań drogowych, wykonanych na odcinkach o łącznej długości 2,54 km, wynosi 2 221 199, 99 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 429 027, 00 zł, środki własne Powiatu Jasielskiego: 496 173,10 zł, środki Gminy Jasło: 295 999, 89 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle Sp. z o.o.

Starosta Jasielski Adam Pawluś przypomniał, że jest to  jedna z wielu inwestycji drogowych w Powicie Jasielskim zrealizowanych w ostatnim czasie. Podziękował także rządowi polskiemu, który reprezentowali europoseł  Bogdan Rzońca  i senator Alicja Zając, za utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych,  z którego realizowane są inwestycje na drogach samorządowych.

Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Jasło podziękował za inwestycje drogowe przeprowadzone na terenie Gminy Jasło. Podkreślił, że było to możliwe dzięki współpracy Powiatu Jasielskiego z Gminą Jasło.

 

1
1
P1180685
P1180685
P1180690
P1180690
P1180693
P1180693
P1180695
P1180695
P1180706
P1180706

 

W dniu 28 listopada br. radni, podczas XIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle, zdecydowali o przystąpieniu do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Podczas sesji radni zadecydowali o przystąpieniu do realizacji zadania inwestycyjnego, którego celem jest rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1850R Jasło – ul. Floriańska i Nr 1951R Jasło ul. Sobniowska na skrzyżowanie typu rondo. Pozwoli to rozładować zatory występujące na tym odcinku drogi, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym, za realizacją którego opowiedzieli się radni, jest budowa dodatkowego pasa prawoskrętu pomiędzy skrzyżowaniem typu rondo dróg powiatowych 1850R ul. Floriańska, drogi miejskiej – ul. Floriańska i drogi wojewódzkiej DW 992 a skrzyżowaniem ulicy Kasprowicza z drogą krajową DK 28. Dodatkowy pas dla prawoskrętu pozwoli rozładować wzmożony ruch na tym odcinku drogi.

Radni wyrazili zgodę na zmianę statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Jasielskiego. Zmiana wynika z potrzeby uszczegółowienia celów i zasad funkcjonowania placówki oraz jej struktury organizacyjnej ze względu na dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

Podjęto również decyzję o zwiększeniu wydatków na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o kwotę 7 tys. zł.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w  Jaśle Michał Burbelka poinformował, że wystąpił  o ponowną  akredytację dla szpitala. Akredytacja jest dobrowolnym i usystematyzowanym procesem zewnętrznej oceny szpitala. Przeprowadzona jest przez niezależnych wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, w oparciu o dostępne, jednakowe dla wszystkich szpitali standardy (wymogi). Standardy ukierunkowane są na poprawę jakości świadczonych usług, poprawę bezpieczeństwa opieki jak również usprawnienie funkcjonowania szpitala. Certyfikat akredytacyjny nadawany jest przez Ministra Zdrowia, po spełnieniu minimum 75% wymaganych standardów. Potwierdza wysoką jakość oferowanych usług, która obecnie jest premiowana przez NFZ. Tytuł szpitala akredytowanego jest przyznawany na 3 lata.

P1180335
P1180335
P1180341
P1180341
P1180348
P1180348
P1180355
P1180355

 

W dniu 23 listopada br. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi w Dębowcu realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec”.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Senator RP Alicja Zając, Europoseł Bogdan Rzońca,  Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, przedstawiciele Powiatu Jasielskiego na czele ze Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem,  przedstawiciele Gminy Dębowiec na czele z Wójtem Marcinem Bolkiem, Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz. Wykonawcę,  czyli Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mowstowych Sp. z o.o., reprezentował prezes zarządu Adam Matuszewski. Poświęcenia mostu dokonał ksiądz Paweł Raczyński – superior i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Obecny był również ks. Krzysztof Samborski.

Starosta podkreślił, że inwestycja ta była długo oczekiwana przez okolicznych mieszkańców, ale także pielgrzymów przybywających licznie do Sanktuarium w Dębowcu. Przypomniał, że nie jest to jedyna inwestycja realizowana w tym czasie na terenie gminy. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i mostów powiatowych” przebudowano odcinek drogi Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w km 0+410 do 0+752 o długości 342 m. Całkowity koszt wyniósł 138 940 zł i został w całości pokryty ze środków Powiatu Jasielskiego.

Wójt Marcin Bolek wyraził wdzięczność dla Zarządu Powiatu oraz radnych za tę inwestycję. Podziękował  również za inne realizowane na terenie Gminy Dębowiec zadania w tym niedawno przebudowany ponad 300 m odcinek drogi Dębowiec – Zarzecze.

W ramach ww. inwestycji roboty objęły przebudowę drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+000 – 0+625, tj. od początku drogi na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz do skrzyżowania przed ogrodami Sanktuarium. Zakres przebudowy objął doprowadzenie szerokości jezdni do jednolitego i normatywnego parametru 6 m, zabudowę rowu odkrytego strona lewa na odcinku w km 0+365 – 0+555 wraz z utwardzeniem pobocza, zabudowę rowu odkrytego strona prawa na odcinku w km 0+000 – 0+360 wraz z wbudowaniem krawężnika i utwardzeniem pobocza za krawężnikiem.

Wartość inwestycji: 796 043,97 zł., w tym: subwencja ogólna: - 338 616,00 zł,  Powiat Jasielski - 357 427, 97 zł, Gmina Dębowiec - 100 000,00 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 16  września 2019 roku podpisano umowę o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o. o. Projektantem przedmiotowego zadania jest mgr inż. Jan Bugała.

 

1
1
P1180279
P1180279
P1180286
P1180286
P1180292
P1180292
P1180294
P1180294
P1180300
P1180300
P1180304
P1180304
P1180309
P1180309
P1180324
P1180324
P1180327
P1180327
P1180330
P1180330
P1180332
P1180332

 

W dniu 9 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie mostu w Dobrucowej wykonanego w ramach zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Senator RP Alicja Zając, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, przedstawiciele Powiatu Jasielskiego na czele ze Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem,  przedstawiciele Gminy Jasło na czele z Wójtem Wojciechem Piękosiem, przedstawiciele Gminy Tarnowiec na czele z Wójtem Janem Czubikiem, Dyrektor Zarządu Zlewni P.G.W. „Wody Polskie” w Jaśle Jerzy Żygłowicz, Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyna Kaszowicz, sołtysi oraz licznie przybyli okoliczni mieszkańcy.  Wykonawcę czyli firmę Wolmost Sp. z o. o. reprezentowali: prezes Zbigniew Wolan, wiceprezes Marcin Lubach, kierownik budowy Piotr Drozdowski oraz kierownik robót Dominik Drozdowski. Poświęcenia mostu dokonał ksiądz Paweł Knurek – Kustosz Sanktuarium w Tarnowcu.

Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego zadania inwestycyjnego. Podkreślił, że udało się to dzięki współpracy trzech jednostek samorządowych: Powiatu Jasielskiego, Gminy Jasło i Gminy Tarnowiec. Swoje podziękowania przekazał również dla parlamentarzystów i rządu, a w szczególności dla Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, za 50% dofinansowanie zadania. Gratulacje w związku z otwarciem mostu na rzece Jasiołce przesłał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

Roboty budowlane miały na celu doprowadzenie do uzyskania normatywnego obiektu inżynierskiego. Nowy most posiada następujące parametry: długość całkowita: 60,60 m, szerokość jezdni – 2 pasy po 3 m, nośność klasa „B” – 40 ton. Projektantem przedmiotowego zadania jest Rafał Leń.

Roboty obejmowały wykonanie nowych podpór i konstrukcji nośnej mostu. W ramach rozbudowy przebudowano dojazdy do obiektu oraz umocniono skarpy i brzegi rzeki Jasiołki. Przebudowano również odcinek  drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok na długości łącznej około 900 m, tj. 550 m od strony Szebni i 350 m od strony Tarnowca. Wykonano obustronne pobocza szerokości 1,0 m oraz usprawniono system odwadniania drogi (odwodnienie powierzchniowe, rowy otwarte, korytka ściekowe).

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, w dniu 25 kwietnia 2019 r. podpisano umowę o roboty budowlane z firmą Wolmost Sp. z o. o. na kwotę 6.292.085,81 zł. Finansowanie: subwencja ogólna budżetu państwa: 3.146.043,00 zł; Powiat Jasielski: 2.346.042,81 zł; Gmina Jasło: 200.000,00 zł; Gmina Tarnowiec: 600.000,00 zł.

 

1
1
IMG_8101
IMG_8101
IMG_8107
IMG_8107
IMG_8109
IMG_8109
IMG_8115
IMG_8115
IMG_8116
IMG_8116
IMG_8118
IMG_8118
IMG_8125
IMG_8125
IMG_8127
IMG_8127
IMG_8129
IMG_8129
IMG_8130
IMG_8130
IMG_8133
IMG_8133
IMG_8141
IMG_8141
IMG_8145
IMG_8145
IMG_8149
IMG_8149
IMG_8153
IMG_8153
IMG_8162
IMG_8162
IMG_8178
IMG_8178
IMG_8184
IMG_8184
IMG_8192
IMG_8192
IMG_8200
IMG_8200
IMG_8204
IMG_8204
IMG_8205
IMG_8205
IMG_8211
IMG_8211
IMG_8214
IMG_8214
IMG_8220
IMG_8220