1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

2. Informacje ogólne dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie:

Organy administracji są obowiązane do udostępnienia każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu, lub które są dla nich przeznaczone.

Przez informację znajdującą się w posiadaniu organu administracji należy rozumieć informację znajdującą się w posiadaniu organu administracji - wytworzoną przez ten organ lub otrzymaną przez organ od osoby trzeciej.

Przez informację przeznaczoną dla organu należy rozumieć informację, którą w imieniu organu administracji dysponują osoby trzecie, w tym też informację, której organ ten ma prawo żądać od osób trzecich.

Udostępnieniu podlegają informacje, o których mowa w art. 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 14 ust.1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji organ administracji jest zobowiązany udostępnić informację nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji, organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli informacje dotyczą: 

 1. danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013r. poz. 2)
 2. spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
 3. spraw będących przedmiotem prac autorskich, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim lub prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), lub patentowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), jeżeli udostępnianie informacji mogłoby naruszyć te prawa,
 4. danych osobowych o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnianie informacji mogłyby naruszyć przepisy o ochronie danych osobowych,
 5. dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
 6. dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju,
 7. informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnica przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnianie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjna pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacjiz udostępniania,
 8. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 79 ust. 2,
 9. obronności i bezpieczeństwa państwa
 10. bezpieczeństwa publicznego.

Przepisów art. 16 ust. 1 pkt. 1 i 4-8 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy:

 • ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania,
 • stanu, składu o ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania,
 • rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca i ich wytwarzania,
 • poziomu emitowanego hałasu,
 • poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.

Zgodnie z art.17 ustawy o udostępnianiu informacji organ administracji może odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:

 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania,
 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 • wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania,
 • wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji.

3. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie wynika z zapisów art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.). W myśl art. 23 ust. 1 tej ustawy, publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Starosta Jasielski realizując ww. obowiązek, prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w sposób zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ( Dz. U. Nr 186, poz. 1249). Wykaz ten udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaśle, z wykorzystaniem internetowych narzędzi witryny www.ekoportal.gov.pl.

Wykaz ten prowadzony jest w układzie kart informacyjnych, umożliwiających wyszukiwanie dokumentów. Wykaz ma za zadanie jedynie ułatwienie wyszukania danego dokumentu i jego zlokalizowania w strukturze organizacyjnej Urzędu. Wyszukiwanie i przeglądanie na miejscu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. Informacje  o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobiera się opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Wysokość opłat określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

4. Sposób korzystania z publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony jest w internetowym systemie bazy danych: EKOPORTAL.
Do listopada 2010r. wykaz składał się z 9 kategorii kart informacyjnych tj. od Karty typu A do Karty typu I.

Od dnia 16 listopada 2010 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186 poz. 1249), obowiązuje jeden szablon dla wszystkich rodzajów kart informacyjnych.

Wyszukiwanie kart w Wykazie (kliknij)

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 22, maj 2017 18:38 Przemysław Baciak