Uchwała Nr XXXIV/252/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 74
Uchwała Nr XXXVI/265/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 74
Uchwała Nr XXXVII/272/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 74
Uchwała Nr XXXVII/273/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 74
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 Udostępniony przez: Adam Rabenda Odsłon: 74
Uchwała Nr XXXVI/269/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu reh Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 73
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2020 r. Udostępniony przez: Adam Rabenda Odsłon: 73
Uchwała Nr XXXIV/238/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 72
Uchwała Nr XXXVI/262/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 72
Uchwała Nr XXXIV/250/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+020 - 0+369 strona prawa w miejscowości Dębowiec w zakresie bież Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 70
Uchwała Nr XXXIV/255/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 70
Uchwała Nr XXXVI/263/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 70
Uchwała Nr XL/283/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 70
Uchwała Nr XXXIV/248/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek Jasielski zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 69
Protokół XXXVIII/2021 z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 19 stycznia 2021 roku o godz. 15.30 Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 68
Uchwała Nr XXXIX/276/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 66
Uchwała Nr XXXIV/239/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Trzcinicy Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 64
Uchwała Nr XXXIV/246/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Krempna zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu d Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 63
Uchwała Nr XXXIV/247/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Żmigród zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ci Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 63
Uchwała Nr XXXIV/243/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 62
Uchwała Nr XXXIV/249/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 60
Uchwała Nr XXXIV/240/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 58
Uchwała Nr XXXIV/241/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 58
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 57
Uchwała Nr XL/278/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 49
Uchwała Nr XL/279/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 46
Uchwała Nr XL/281/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2021 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 46
Uchwała Nr XL/282/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2021 rok Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 46
Uchwała Nr XL/280/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 37