Protokół IX/2019 z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 21 marca 2019 roku o godz. 14.00

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał przybyłych Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu Jasielskiego, Kierowników, Naczelników, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego oraz przedstawicieli mediów.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej.
Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego, Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się
z prośbą o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
b. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
5. Informacja o działalności Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.
6. Zamknięcie obrad.
Uzasadnienie.
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu wynika między innymi z konieczności podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, jak również zmiany budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej polegającej na zmianie wydatków związanych z projektami scaleniowymi na terenie Gminy Tarnowiec.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 21 radnych w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował zmianę porządku obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, po uzyskanej akceptacji przez Zarząd Powiatu, poprzez dodanie w punkcie 4. litery d):
„d) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r.” (Druk nr 54).
Uzasadnienie.
Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy i winna niezwłocznie przystąpić do przeprowadzania planowanych kontroli i dlatego wydaje się, że jak najszybsze podjęcie tej uchwały ma swoje uzasadnienie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – Zarząd Powiatu wyraża zgodę na zmianę porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle poprzez dodanie w punkcie 4 litery d):
„d) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r.”
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem zmian głosowało 18 Radnych.
- przeciw wprowadzeniu zmian głosowało 2 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
b. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
d. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r.
5. Informacja o działalności Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej
radnych: Magdalenę Stasiowską, Mateusza Lechwara, Sławomira Madejczyka.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej. Innych propozycji składu Komisji Wnioskowej nie było.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem zaproponowanych członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 21 Radnych.
Skład Komisji powołany został jednogłośnie.

Ad. 4. a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. (Druk nr 50).
Przewodniczący poinformował, że wynika konieczność wyboru komisji konkursowej na dzień dzisiejszy przez Radę Powiatu, ponieważ Wojewoda stwierdził nieważność pkt 2 w § 1 Uchwały nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Szanowni Goście. W imieniu Zarządu proponuję autopoprawkę do projektu uchwały Rady w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Wprowadza się zmiany polegające na dodaniu w § 4 treść: „Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.”, dotychczasowy § 4 zmienia się w numerację na § 5.

Przewodniczący poinformował, iż w §1 proponowanej uchwały należy określić skład komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Z ilością członków, których wyznaczy Rada, czyli będących przedstawicielami Powiatu Jasielskiego. Należy więc określić ilość członków liczbowo. Bowiem Przedstawicielem Rady Społecznej w Jaśle jest Pan Ryszard Lisowski. Wyznaczyć należy liczbę członków, którzy będą przedstawicielami Powiatu Jasielskiego.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - w imieniu Klubu „Prawa i Sprawiedliwości” proponuję przyjąć liczbę 4 członków będących przedstawicielami Powiatu Jasielskiego.

Radny Janusz Przetacznik - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Rozporządzenie mówiące o zasadach wyboru kierownika podmiotu leczniczego wskazuje, że komisja konkursowa może liczyć od 3 do 6 członków przedstawicieli Rady Powiatu i tak jak to mamy w projekcie uchwały. Proponuję, aby komisja konkursowa liczyła 6 przedstawicieli Rady Powiatu, natomiast jeden przedstawiciel delegowany przez Radę Społeczną, czyli w sumie 7 osobowa komisja konkursowa.
Przewodniczący pouczył, iż przedmiotowe wnioski należy złożyć do Komisji Wnioskowej.

Radny Mateusz Lechwar - do Komisji Wnioskowej wpłynęły dwa wnioski:
Starosta Jasielski Adam Pawluś złożył wniosek nr 1 o następującej treści: Wnoszę o 4 członków będących przedstawicielami Rady Powiatu.
Radny Janusz Przetacznik złożył wniosek nr 2 o następującej treści: W § 1 projektu (druk nr 50) zgłaszam liczbę „6”.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Starosty Jasielskiego o określeniu liczby 4 przedstawicieli Rady Powiatu w Jaśle w komisji konkursowej.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem wniosku głosowało 12 Radnych.
- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 8 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący stwierdził, iż głosowanie nad drugim wnioskiem jest bezprzedmiotowe.
Przewodniczący przeszedł do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Szanowni Goście. W imieniu Klubu „Prawa i Sprawiedliwości” zgłaszam następujące kandydatury:
Adam Pawluś jako przedstawiciel Rady Powiatu, Grzegorz Pers, Adam Wyżkiewicz, Agnieszka Maciejowska –Rzemińska.

Radny Jan Urban - Ja chciałem zgłosić kandydaturę Pani doktor Radnej Doroty Woźniak
w krótkim uzasadnieniu długoletnie doświadczenie w zarządzaniu placówką służby zdrowia, osoba znająca zagadnienie stąd też zgłaszam, aby ta osoba reprezentowała Powiat Jasielski
w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szpitala Jasielskiego.

Radny Janusz Przetacznik - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Również chciałbym zgłosić kandydatów do komisji konkursowej.
Pierwszym kandydatem, którego chciałbym Wysokiej Radzie zarekomendować jest Andrzej Wojdyła nasz mieszkaniec Miasta Jasła, długoletni samorządowiec między innymi Sekretarz Miasta Jasła później Prezes i Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Szpitalu w Sanoku jak również Dyrektor Naczelny Szpitala w Przemyślu. Niejednokrotnie jako Sekretarz Miasta brał udział i prowadził komisje konkursowe.
Drugą kandydaturę, którą chciałbym zgłosić, również bardzo doświadczoną osobę, również samorządowiec, również mieszkaniec Miasta Jasła - Tadeusz Górczyk również Jaślanin znany tutaj większości Państwa. Sekretarz Miasta Jasła, Członek Zarządu, Wicestarosta, również wielokrotnie prowadził sprawy komisji konkursowych w zakresie naboru na stanowiska samorządowe, obecnie Sekretarz w Gminie Tarnowiec.
Zgłoszeni kandydaci na piśmie wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji konkursowej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W dniu dzisiejszym obradujemy i powoływać będziemy komisje konkursową w ostatnim możliwym terminie. Jak pamiętamy 21 stycznia wygasła umowa z Michałem Burbelką zatrudnionym na stanowisku Dyrektora Szpitala Specjalistycznego. Stosowne rozporządzenie przewiduje, że komisję konkursową należy powołać w terminie do 2 miesięcy od daty wygaśnięcia zatrudnienia, czy zwolnienia miejsca i akurat to jest w dniu dzisiejszym. Panie Starosto chciałbym nie doprowadzić do takiej sytuacji, abyśmy znowu byli w sytuacji takiej, że Pani Wojewoda rozstrzygnie trybem nadzorczym niezgodność naszej uchwały z obowiązującym porządkiem prawnym. Jeżeli Pan pozwoli to dokończę swoją wypowiedź. W dniu 6 lutego przedstawiałem sytuację dotyczącą zmian Statutu i jak się okazało, jakby to powiedział Pan Radny Urban „a nie mówiliśmy”. A teraz chciałbym wrócić do jednej rzeczy, między innymi 6 lutego powoływałem się na rozstrzygnięcia sądu. W tym momencie mam pytanie dotyczące, po pierwsze, wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i również między innymi interpelacji. Przypominam, że między innymi Sąd Najwyższy, możemy o tym dyskutować, wypowiedział się, że członkiem komisji konkursowej nie może być przedstawiciel organu wykonawczego, który w tym wypadku wykonuje uchwały komisji konkursowej, czyli podejmuje decyzję o zatrudnieniu lub nie zatrudnieniu. Odsyłam do odpowiedzi między innymi Pani Wiceminister Zdrowia z 22 maja 2018 roku na Interpelacje 21368, która w odpowiedzi na pytanie poselskie stwierdza i to jest również opisane w tych wyrokach, które 6 lutego Wysokiej Radzie przedstawiałem, że może występować konflikt interesów tzn. przy stwierdzaniu nieważności postępowania konkursowych. Mamy tu również Ryszarda Lisowskiego, który jest delegowanym Przedstawicielem Rady Społecznej do komisji konkursowej i mamy w tym wypadku 3 Członków Zarządu w komisji konkursowej, a przypomnijmy, że Zarząd Powiatu ma decydować o zawarciu umowy na wniosek komisji konkursowej. Proszę zwrócić uwagę: będziemy sędziami w swojej sprawie. Zapraszam naprawdę do lektury jak również w tym momencie orzeczeń sądowych w tej materii, aby nie było sytuacji, że po tej sesji, kiedy podejmiemy uchwałę nie dyskutując, czy członkowie organu wykonawczego samorządu powiatowego mogą brać udział w pracach komisji konkursowej, żeby się nie spotkać, że rozpoczniemy pracę, a później Pani Wojewoda stwierdzi, nieważność tej uchwały. Druga rzecz, mam pytanie do Pana Przewodniczącego Klubu „PiS–u”, który w imieniu Klubu „PiS-u” zarekomendował 4 osoby. Moje pytanie jest następujące: Czy w tym wypadku kandydat Michał Burbelka wyraził zgodę, na to, aby te 4 osoby kandydowały do komisji konkursowej? Akurat dlaczego o to pytam, ponieważ był między innymi kandydatem do komisji Radny Robert Snoch i wtedy padło pytanie na posiedzeniu Rady Społecznej w 1 lutego 2019 roku jaka jest opinia w tej materii Pana Michała Burbelki, czyli potencjalnego kandydata, czy osoby, która ustępuje pytamy, czy ktoś może być zgłoszony do komisji konkursowej. Uważam Panie Starosto, że to jest co najmniej nieeleganckie, jeżeli już innych słów lepiej nie używać na tej sali.

Radny Jan Urban - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jesteśmy w punkcie podjęcie uchwały w sprawie i zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką i również opisaną w naszych sposobach procedowania, jesteśmy teraz w tym punkcie i dyskutujemy i nie może być takiej sytuacji, że mówimy, że jesteśmy w trakcie głosowania. Nie, my dyskutujemy nad projektem uchwały. W ramach dyskusji, bo w tym punkcie jesteśmy programu, który składa się z: dyskusji, opinii i tym podobnych rzeczy. Dyskutujemy na wszystkie tematy i nie można odbierać radnemu głosu. W ramach dyskusji został złożony wniosek co do ilości osób będących w komisji, to zostało jako cząstkowe głosowanie zrealizowane i teraz dyskutujemy dalej o składzie i tutaj dzielimy się tymi naszymi uwagami, spostrzeżeniami. Wcale nie mam satysfakcji z faktu, że po raz kolejny Wojewoda uchylił rzeczoną zmianę, którą Zarząd wprowadził. Nie chcę odwoływać się do sesji, na której dokonywaliśmy zmiany Statutu i stwierdzenia Przewodniczącej Komisji Statutowej, że Komisja Statutowa się pochyliła nad zagadnieniem. Wskazywaliśmy zagrożenia idące przy takim procedowaniu i mało tego, proszę Państwa dzisiaj „na hura” na gwałt robimy w ostatnim możliwym terminie wyłanianie komisji konkursowej, a nic nie stało na przeszkodzie, bo ja mówiłem Państwu, że macie Państwo większość, że sobie wybierzecie taką komisje jaką będziecie chcieli, abyśmy nie dokonywali takiej ekwilibrystyki nad Statutem i zostawili taki jaki był zapis. Nie widziałem tego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, ale widocznie takie obowiązuje i już mielibyście Państwo już dawno powołaną komisję konkursową. To wówczas usłyszałem, że opinia i wyroki Naczelnego Sądu są tylko opiniami, a odpowiedź na interpelację Pani Wiceminister Zdrowia, która nomen omen gościła w Jaśle przy otwarciu nowych sal operacyjnych, również Państwo nazwaliście, że to nie jest wiążące, że to jest tylko opinia. To nie wynikało z naszej złośliwości tylko z takiego odpowiedzialnego podejścia do tematu, że będzie niebezpieczeństwo uchylenia tej zmiany przez nadzór Wojewody i dzisiaj, w ostatnim dniu możliwym, robimy na szybko zwołanym posiedzeniu. Państwo sami zaproponowaliście, przegłosowaliście 4 osobowy skład przedstawicieli Rady Powiatu Jasielskiego, bo to jest proszę zwrócić uwagę zapisane: to jest przedstawiciel Rady Powiatu Jasielskiego i teraz dyskutujemy. Usłyszeliśmy przed momentem wskazanie dotyczące również wątpliwych kwestii zasiadania Członków Zarządu w komisji konkursowej i to nie wynika z faktu, że zaś chcemy powodować jakieś zbędne zamieszanie tylko należałoby się nad tym naprawdę pochylić, czy nie będzie z tego powodu problemu. Państwo wszystko przegłosujecie, bo 12 jest więcej niż 9, czy 8. Matematyki nie oszukamy w tej materii, ale bardzo bym prosił, Panie Radny, aby nie sugerować treści moich wypowiedzi, jeżeli będę miał problem ze sformułowaniem to się zwrócę z prośbą. Więc tylko o to apelujemy i zwracamy się, jesteśmy w punkcie przyjęcie uchwały, a jednym z elementów jest, tak jak powiedziałem na wstępie, dyskusja nad projektem uchwały.

Radny Grzegorz Pers - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Państwo macie chyba krótką pamięć, ponieważ ja tylko przypomnę, kto w ostatniej komisji konkursowej na Dyrektora Szpitala zasiadał: Pan Franciszek Miśkowicz - Wicestarosta Jasielski, Pan Górczyk - Etatowy Członek Zarządu, Pan Jan Urban - Nieetatowy Członek Zarządu. Pytanie mam do Państwa takie: Wtedy było dobrze?

Radny Janusz Przetacznik - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny. Ja odpowiem, to było przedmiotem badania Komisji Rewizyjnej. Między innymi Komisja Rewizyjna stwierdziła wadliwość tego postępowania i stąd wniosek Komisji Rewizyjnej taki: aby przy najbliższej nowelizacji Statutu to zmienić. Warto było zwrócić uwagę między innymi na wniosek Komisji Rewizyjnej. Komisję konkursową właśnie wpisaliśmy w Statucie przy najbliższej nowelizacji, że powołuje organ stanowiący w samorządzie powiatowym, bo tak stanowi dotychczasowe orzecznictwo i proszę się zapoznać z protokołem właśnie w zakresie zatrudnienia, gdzie była podnoszona przez zespół kontrolny wadliwość powierzenia obowiązków przekraczających nie tylko 6 miesięcy, ale w ogóle wadliwość w tym momencie powierzenia bez postępowania konkursowego i również sam tryb konkursowy i wnioski były właśnie takie.

Radny Grzegorz Pers - Ja tylko przypomnę tak ad vocem, że członkowie Zarządu są również Radnymi Powiatowymi i wybieramy, jak Państwo widzicie, Przedstawicieli Rady Powiatu, podmiotu tworzącego. Jesteśmy również Radnymi Powiatowymi. Gdzie jest zapis, że nie możemy?
Przewodniczący zarządził głosownie nad zgłoszonymi kandydatami w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie nad kandydaturą Pana Tadeusza Górczyka do składu komisji konkursowej
na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za głosowało 7 Radnych.
- przeciw głosowało 13 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.

Głosowanie nad kandydaturą Pani Agnieszki Maciejowskiej - Rzemińskiej do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za głosowało 21 Radnych.

Głosowanie nad kandydaturą Pana Adama Pawlusia do składu komisji konkursowej
na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za głosowało 12 Radnych.
- przeciw głosowało 8 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.

Głosowanie nad kandydaturą Pana Grzegorza Persa do składu komisji konkursowej
na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za głosowało 12 Radnych.
- przeciw głosowało 8 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.

Głosowanie nad kandydaturą Pana Andrzeja Wojdyły do składu komisji konkursowej
na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za głosowało 9 Radnych.
- przeciw głosowało 12 Radnych.

Głosowanie nad kandydaturą Pani Doroty Woźniak do składu komisji konkursowej
na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za głosowało 8 Radnych.
- przeciw głosowało 12 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.

Głosowanie nad kandydaturą Pana Adama Wyżkiewicza do składu komisji konkursowej
na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za głosowało 21 Radnych.

Przewodniczący podał, zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem, następujący skład komisji konkursowej w kolejności alfabetycznej:
Ryszard Lisowski - Przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Agnieszka Maciejowska – Rzemińska- Przedstawiciel Powiatu Jasielskiego.
Adam Pawluś - Przedstawiciel Powiatu Jasielskiego.
Grzegorz Pers - Przedstawiciel Powiatu Jasielskiego.
Adam Wyżkiewicz - Przedstawiciel Powiatu Jasielskiego.

Przewodniczący przeszedł do punktu - wybór przewodniczącego komisji konkursowej.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Na przewodniczącego komisji konkursowej zgłaszam Pana Radnego Adama Pawlusia.

Radny Sławomir Madejczyk - Ja mam taką uwagę natury bardziej porządkowej odnośnie treści tej uchwały, nie wiem, czy w tym momencie, czy to za chwilkę ewentualnie zgłosić, ponieważ o co chodzi, jeżeli ta uchwała być może będzie przedmiotem zainteresowania, szczególnego zainteresowania organu nadzorczego to ja tu zauważyłem taką sprawę, że jeżeli chodzi o podstawę prawną to mamy przytoczony art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, ale tam jeszcze jest istotny ust. 2 ustawy, który mówi, że „konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący” i tutaj moim zdaniem ten ustęp powinien się również znaleźć w podstawie prawnej, ponieważ myślę, że ominięcie go to będzie troszkę takie zaniedbanie legislacyjne.
Przewodniczący poprosił Radcę Prawnego o komentarz dotyczący tej kwestii.
Radca Prawny wyraził opinię, że przedmiotem uchwały merytorycznie jest wybór komisji, gdyby było to wpisane na co zwrócił uwagę Radny Sławomir Madejczyk też by się nic nie stało. Przepisy te nie przesądzają o istocie sprawy to jest po prostu wstęp do tematu, że wybór komisji konkursowej jest częścią, szerzej pojętego całego postępowania, to w zasadzie inicjuje postępowanie konkursowe, bo od tego się zaczyna, nie wpływa na istotę, meritum tego co jest przedmiotem uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem radnego Adama Pawlusia na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za głosowało 12 Radnych.
- przeciw głosowało 6 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
- nie głosowało 2 Radny.
Uchwała została podjęta.

Przewodniczący odczytał uchwałę Rady Powiatu w Jaśle z autopoprawką zgłoszoną przez Pana Starostę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. (Druk nr 50).

Ad.4 b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk nr 51).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnika Powiatu o wprowadzenie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.
Przewodniczący otworzył dyskusję jednak głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 4 c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. (Druk nr 52).
Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnika Powiatu o jej przedstawienie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016- 2027.
Przewodniczący otworzył dyskusję, radni nie zabierali głosu w dyskusji. Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 4 d. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r.(Druk nr 54).
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ponieważ już jesteśmy przy ostatnim punkcie w kategoriach podejmowania uchwał i ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem Pan Przewodniczący pewnie nie zwrócił uwagi, że przy tej pierwszej uchwale starałem się o głos, ale chciałbym przy tej okazji, bo mamy kolejną uchwałę, co do której będą pewne wątpliwości natury prawnej, czy legislacyjnej. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że wybraliśmy, czy powołaliśmy komisje konkursową w składzie 5 osobowym. W tym składzie 5 osobowym jest 3 członków Zarządu na 5. Przypominam, że art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym jednoznacznie stanowi, że do zadań Zarządu Powiatu należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatowych w związku z tym w tym wypadku również zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Gdyby intencją, powtarzam raz jeszcze, gdyby intencją ustawodawcy było, że Dyrektora jednostek powołuje Zarząd to nie pisałby w tym momencie o konkursie, w związku z tym przynajmniej chwila refleksji dla członków Rady co zrobiliśmy. Tak jak już powiedziałem, ta uchwała będzie w tym wypadku przedmiotem badania, jak każda uchwała przez organ nadzorczy. Natomiast tak jak tutaj Pan Radny Madejczyk zauważył ust. 2, tę uchwałę wykonuje Zarząd, bo kompetencja podmiotu tworzącego w przypadku wyboru dyrektora kończy się na powołaniu komisji konkursowej, następne czynności wykonawcze już wykonuje Zarząd, to jest jedna kwestia. Druga kwestia dotyczy tegoż dokumentu, który mamy w tej chwili procedować, czyli planu kontroli Komisji Rewizyjnej. Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, reprezentuję Klub Radnych „PSPP” i chciałbym dowiedzieć się: kiedy takie posiedzenie odbyło się i czy odbyło się zgodnie z naszymi postanowieniami Statutu? Panie Przewodniczący, kiedy to posiedzenie było?

Przewodniczący Mateusz Lechwar - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się przed ostatnią Sesją Rady Powiatu w Jaśle, o czym każdy został poinformowany.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.
- przeciw podjęciu uchwały głosowało 2 Radnych.
- wstrzymało się od głosu 2 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 5. Informacja o działalności Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. (Druk nr 53).
Przewodniczący stwierdził, że informacja została Radnym przekazana do zapoznania się. Radnie nie mieli pytań.

Radny Mateusz Lechwar - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek:
O zwołanie Sesji Rady Powiatu w trybie nadzwyczajnym o treści:

„Na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 Statut Powiatu Jasielskiego my, niżej podpisani Radni Rady Powiatu w Jaśle wnioskujemy o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Szczegółowa informacja Zarządu Powiatu w Jaśle nt.:
a) zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2015 – 2019 przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle lub na terenie Szpitala z udziałem środków publicznych,
b) działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w kontekście zasobów, potrzeb i roszczeń pracowniczych, zasobów i potrzeb finansowych i materialnych, z podziałem na jednostki organizacyjne Szpitala zgodnie z aktualną strukturą organizacyjną.
5. Dyskusja.
6. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie Wniosku:
Największe i jednym z najważniejszych zadań zrealizowanych przez Powiat Jasielski była inwestycja „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”. Poza w/w zadaniem w latach 2015-2019 prowadzone były przez Szpital lub na terenie Szpitala inne działania modernizacyjno-remontowe oraz były realizowane zakupy inwestycyjnych z udziałem środków publicznych. Pomimo wielokrotnych wniosków Zarząd Powiatu odmawiał radnym udzielenia informacji o przebiegu realizacji tych zadań i uzyskanych efektach, w tym zakresie poprawy jakości świadczonych usług medycznych. Właściwe funkcjonowanie Szpitala jest dla powiatu sprawą ważną, a co za tym idzie nie wolno nam traktować problemu jako niewygodnego albo nawet wręcz „tabu”. Niestety utarło się, że priorytetem staje się działalność Szpitala, gdy chodzi o kolejną dotację, które mają poprawić funkcjonowanie Szpitala, bez zwrotnej informacji dotyczącej rozliczenia finansowego inwestycji i analizy osiągniętych celów i korzyści dla społeczeństwa i personelu Szpitala.
Ponieważ Powiat Jasielski jest podmiotem tworzącym, odpowiedzialnym za funkcjonowanie jasielskiego szpitala, powinniśmy wspólnie określić słabe i mocne strony, określić zadania oraz zaplanować udział szpitala i powiatu w ich realizacji, a zwłaszcza w kontekście zwiększonych przychodów z NFZ i aktualnie bardzo trudnej sytuacji finansowej samorządu powiatowego.
Radny Rady Powiatu w Jaśle ma nie tylko prawo, ale również obowiązek interesować się i mieć pełną wiedzę na temat realizowanych zadań czy działalności jednostek organizacyjnych i podległych, co czyni nasz wniosek w pełni uzasadnionym.
Wspólne poznanie problemów, wyzwań i proponowanych rozwiązań może mieć tylko jeden wynik- lepszą współpracę powiatu i szpitala na rzecz rozwoju i jakości usług medycznych. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej podpisało 8 radnych, co stanowi wypełnienie norm ustawowych, o których mowa w art. 15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym i czyni nasz wniosek w pełni uzasadnionym.
Podpisy Radnych wnioskodawców:
Jan Urban, Krzysztof Buba, Franciszek Miśkowicz, Ewa Wawro, Janusz Przetacznik, Bożena Macek - Lubaś, Dorota Woźniak, Antoni Zwierzyński.”

Przewodniczący poinformował, że sesja nadzwyczajna musi odbyć się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Ad. 6. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 15.00.

Protokolant

Anna Bara

TytułTypRozmiarDodany przez
Protokół IX/2019pdf645.07 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 09:33 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27, maj 2019 14:39 Paweł Szot