Protokół XVIII/2019
z XVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle
odbytej w dniu 30 października 2019 roku o godz. 13.30

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu, Naczelników, Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 22 radnych w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów sesji Nr XVI i Nr XVII Rady Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali protokoły w wersji elektronicznej oraz były do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Nie wpłynęły żadne uwagi do treści protokołów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Nr XVI.
Protokół XVI/2019 z XVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 września
2019 roku.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych.
Protokół został przyjęty.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Nr XVII.
Protokół XVII/2019 z XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu
14 października 2019 roku.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem protokołu głosowało 21 Radnych.
Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle o zmianę porządku obrad: Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 30 października 2019 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 podpunktów: c) i d), które otrzymują brzmienie:
„c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jego realizację”.
Pozostałe podpunkty punktu szóstego zmieniają odpowiednio swoją numerację.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XVIII Sesji Rady Powiatu
w Jaśle.
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem zmian głosowało 22 Radnych.
Podpunkt c został wprowadzony.
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jego realizację.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem zmian głosowało 18 Radnych.
- przeciw głosowało 2 Radnych.
- wstrzymało się 2 Radnych.
Podpunkt d został wprowadzony.

Zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji Nr XVI i Nr XVII Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.,
b. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
c. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
d. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jego realizację.
e. rozpatrzenia petycji,
f. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michała Burbelki i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia,
g. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia,
h. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2020 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Kołaczyce na realizację zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km 0+003 – 0+237 strona lewa w miejscowości Bieździedza,
i. powierzenia Gminie Kołaczyce zadania zarzadzania drogą powiatową Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km 0+003 – 0+237 strona lewa w miejscowości Bieździedza,
j. zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021.
7. Ocena stanu przygotowania dróg powiatowych przed sezonem zimowym.
8. Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej
radnych: Sławomir Madejczyk, Stanisław Święch, Mateusz Lechwar.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 22 Radnych.
Komisja Wnioskowa została uchwalona.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk Nr 128). Wraz z Autopoprawką.
Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wraz z Autopoprawką Zarządu.
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.
Komisja Finansowo - Budżetowa – Magdalena Stasiowska - Komisja wyraził pozytywną opinię do tego projektu jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym wrócić do tego projektu uchwały tj. § 3 i do tabeli numer 3 już z Autopoprawki, ponieważ nadal występuje kwota 170.000,00 zł., a nie 1 170.000,00 zł., po stronie zwiększeń. Proszę zwrócić uwagę, żebyśmy po prostu byli, że tak powiem precyzyjni. W związku z tym trzeba to poprawić, bo dokument byłby już niespójny z tym co mówimy po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej, natomiast to jest tabela inwestycyjna to jest pierwsza rzecz. Druga dotyczy wydatków oświatowych i otrzymanej subwencji oświatowej. Jak pamiętacie Państwo na ostatniej sesji m.in. też
na ten temat rozmawialiśmy, że zostały wprowadzone regulacje płac nauczycieli
od 1 września stąd moje pytanie: Kiedy zostały one wprowadzone i czy wystarczające środki otrzymaliśmy w ramach subwencji oświatowej? Jak Państwo widzicie w projekcie uchwały wynika, że tych środków finansowych nam brakuje. Dokładnie deficyt związany
z regulacjami płacowymi wprowadzonymi przez Rząd dotyczący tylko i wyłącznie powiatu jasielskiego będzie wynosił po stronie naszych placówek 150.309,84 zł., tyle będzie stanowić dopłata z innych dochodów jeżeli chodzi o szkoły, które są naszymi jednostkami powiatowymi, czyli wynagrodzenia wraz z pochodnymi, to jest brakująca kwota ok. 150 tys. zł. Jeżeli popatrzymy na nasze uregulowania ustawowe to nałożenie na samorząd dodatkowych obowiązków wiąże się z wyrównaniem dotacji. W związku z tym wnioskuję
i będę głosował przeciw temu projektowi uchwały. Dopóki nie będziemy występować
i szanować się, powinniśmy wystąpić i tak wnioskuję aby Zarząd przygotował wystąpienie do naszych Władz Państwowych do Rządu RP o wyrównanie subwencji oświatowej
do wysokości rzeczywiście wprowadzonych regulacji płacowych, bo to nie są decyzje samorządu, są to decyzje wynikające i obowiązek wynikający z odpowiednich uregulowań. Dokumenty które posiadam, to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które pokazało się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 22 sierpnia pod poz. 1587, jest to decyzja Rządowa. Nałożenie na samorząd dodatkowych zadań może nastąpić po zrefundowaniu tych wydatków w związku z tym wnioskuje aby Zarząd Powiatu w Jaśle aby wystąpił
do Ministra Edukacji i za jego pośrednictwem do premiera aby odpowiednie poprawki
w budżecie się znalazły i by samorząd powiatowy za rok 2019 otrzymał wyrównanie subwencji oświatowej w kwocie nie niższej niż 150 tys. zł., czyli co najmniej o regulacje płacowe wraz z pochodnymi od tych regulacji.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - krótko ad vocem 15 października 2019 roku Zarząd Powiatu Jasielskiego zwrócił się do Pana Dariusza Piątkowskiego Ministra Edukacji Narodowej Aleja Szucha 25 w Warszawie o zwiększenie właśnie tej części subwencji oświatowej, otrzymaliśmy kwotę 967.758,00 zł., a rzeczywiste koszty, które ponosimy to jest 1 118.067,84 zł.bi zwróciliśmy się o 150.309,84 zł., i czekamy na odpowiedz od Ministra w tej sprawie.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć - przepraszam bardzo, czyli w tabeli numer 3 w łącznej kwocie jest 1 mln 170 tys. zł., w zmianie budżetu w tabeli numer 2 jest również 1 mln 170 tys. zł., a tutaj powinna być dopisana kwota, więc szybciutko stronę 6 poprawimy i Państwu dam, a jeżeli nie to trzeba by poprosić o przerwę, bo jeżeli nie przyjmiecie Państwo to tak jak mówię. Rzeczywiście powstała pomyłka, przepraszam bardzo nie zdążyłam wszystkiego sprawdzić, nie wszystkiego przygotowuje, także Panie Starosto jeżeli to przerwa i przyniesiemy tą kartkę.

Przewodniczący zwrócił się do radnych, czy chcą przepracowania projektu niniejszej uchwały, czy będzie głosowanie przyjmując, że jest to błąd?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - jako Zarząd w tej chwili przyjęliśmy tutaj poprawkę
i wnosimy o jej przyjęcie.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć- w tabeli numer 3 pozycja, gdzie jest kwota po stronie zwiększeń kwota 170 tys. zł., ma być kwota 1 mln 170 tys., zł., bo łączna kwota jest dobra 1 199.000,00 zł., w tabeli numer 2 również i w łącznych kwotach zarówno w opisie, czyli
w zapisie uchwałowym jak i na dole w tabeli numer 2 jest też dobra kwota.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
wraz z Autopoprawką i Autopoprawką 2.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 17 Radnych.
- przeciw głosował 1 Radny.
- wstrzymało się 4 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad.6b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. (Druk Nr 129).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.
Komisja Finansowo - Budżetowa – Magdalena Stasiowska- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch – Komisja pozytywnie, jednogłośnie zatwierdziła projekt uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań
w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pawła Podstawskiego o wprowadzenie.
Głos zabrał, Paweł Podstawski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jego realizację.
Przewodniczący poprosił Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia o wprowadzenie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - otóż obiekt, który otrzymaliśmy od Gminy Dębowiec był
w złym stanie, został rozebrany. Organizowany był przetarg na wykonanie stanu surowego tego budynku, ale na razie rozstrzygniecie było negatywne, ponieważ w tej chwili może łatwiej będzie znaleźć wykonawcę, chodzi nam o wykonanie stanu surowego tego budynku przez podmiot zewnętrzny, natomiast wykończenie będzie prowadzone przez Zespół Szkół Budowlanych, mamy z nim dobre doświadczenia jeżeli zobaczycie Państwo łazienki
na drugim piętrze, które zostały wykonane przez uczniów to ten budynek będzie również takim przedmiotem do ćwiczeń dla szkoły budowlanej i uczniów to jest budynek, który będzie zawierał zaplecze socjalne pod działalność turystyczną zlokalizowaną w okolicach Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu i będzie również umożliwiał ewentualne wykorzystanie tego placu, który tam jest na prowadzenie takiej turystyki caravaningowej, więc bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały, ponieważ to są środki własne umożliwi
to zorganizowanie kolejnego przetargu i ewentualne wykonanie tych prac w ciągu już roku 2020 i również umożliwi później prowadzenie tych ćwiczeń przez uczniów szkoły budowlanej w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radna Dorota Woźniak - Panie Starosto proszę powiedzieć mi coś bliżej na temat tego budynku: Co w nim będzie?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - będą prysznice i miejsca do przygotowania posiłków, jakieś części magazynowe ja tak szczegółów to nie znam. Nie ma tutaj Pana Ryszarda
on zna szczegóły tego projektu.

Radny Janusz Przetacznik - co prawda już Pani Dorota Woźniak zadała to pytanie, natomiast chciałbym wrócić do tego zadania, bo o ile mnie pamięć nie myli rozmawialiśmy o tym, mieliśmy otrzymać szczegóły, pytaliśmy co to będzie za projekt dotyczący „Rozwoju potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego”. Jak pamiętam przy okazji budżetu na rok 2019 rozmawialiśmy, mówiliśmy również o udziale powiatu jasielskiego w programach i mieliśmy na te zadania otrzymać środki finansowe zewnętrzne i taką uchwałę podejmowaliśmy. Teraz okazuje się, że będziemy to realizować z własnych środków. Natomiast dobrze by było, już to podkreślałem wielokrotnie i dobrze się dzieje, że mamy uchwałę intencyjną mówiącą o podejmowaniu pewnych zamierzeń inwestycyjnych, docelowo będziemy o tym decydować w roku przyszłym. Już teraz zapewniamy finasowanie w projekcie budżetu na rok 2020, natomiast dalej nie znamy celu i efektu, który powinniśmy osiągnąć. Niestety powtórzę to z żalem, uchwały intencyjne dotyczą wydatkowania naszych środków finansowych i naszych zadań, które chcemy aby podnosiły potencjał turystyczny Powiatu Jasielskiego, że zacytuję tytuł uchwały, natomiast
w przypadku wydatkowania kwoty ponad 13 mln złotych nie podejmujemy uchwały intencyjnej tylko zmieniamy Wieloletnią Prognozę Finansową, to już jest taka standardowa jakość pracy naszej Rady. W związku z tym Panie Starosto jeżeli jest wprowadzany dodatkowy dokument to bardzo byśmy prosili nie zaskakiwać radnych tego typu dokumentami tylko proszę przedstawić program użytkowy, który jest z tym związany
i proszę nam wyjaśnić dlaczego nie udało nam się pozyskać zewnętrznych środków, które podobno na realizacje tego programu miały być pozyskane przez Powiat Jasielski?
Mieliśmy sobie dać szansę, o ile przypominam sobie wypowiedz Pani Radnej Magdaleny Stasiowskiej, że mieliśmy sobie dać szansę w związku z tym dajmy sobie szansę, ale poznać i otrzymać więcej informacji na ten temat.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - rzeczywiście taki wniosek był składany, niestety
nie uzyskaliśmy dofinasowania, będziemy składać kolejne i mam nadzieję, że uda nam
się uzyskać dofinasowanie. Mogę tylko powiedzieć, że nasze dwie szkoły w tej chwili realizują wspólny projekt z programu transgranicznego Polska - Słowacja w zakresie turystyki i również są tam przewidziane oprócz miękkich, pewne zakupy inwestycyjne,
ale to dotyczy już Ożennej, nie dotyczy akurat Folusza. Był projektowany szlak rowerowy
z Folusza do granicy Państwa, ale ze względów formalnych nie udało się tego projektu przygotować, ponieważ drogi, które miały służyć za ten szlak rowerowy są drogami publicznymi po stronie gminy Osiek i realizacja była niemożliwa, to tylko tak dla przypomnienia historycznego. Mam nadzieję, że gdy będą nabory to wspólnie z Magurskim Parkiem spróbujemy zrealizować taki projekt.

Radny Jan Urban - Pan Starosta dał asumpt swojej wypowiedzi przywołując Krempną,
my wielokrotnie apelowaliśmy wtedy o rozsądek aby się pochylić, modne słowo w tej Radzie nad tym przedsięwzięciem, nad Ożenną w prostej kwestii, że są koszty utrzymania. My dzisiaj znowu i to w formie wrzutki, używając takiego kolokwialnego określenia, podejmujemy uchwałę w przedmiotowym temacie Folusza, nic nie mówimy, nie ma pełnej informacji. Już nie będę tak daleko wybiegał jeżeli chodzi o program użytkowy, ale jeżeli coś się wybuduje jeżeli tam będzie woda, będą łazienki to jest kwestia eksploatacji, utrzymania, to jest kwestia całej gamy generowanych kosztów przy tego typu obiekcie. Tutaj jest dyskusyjnym też fakt, czy inwestycja realizowana z udziałem naszej szkoły, która się specjalizuje w wykończeniu wnętrz, czy generalnie ma profil budowlany, czy to jest tańsze, czy droższe. Tutaj jest brak takiej konsekwencji. My już kolejną uchwałę,
nie zdążyłem zliczyć ile już uchwał intencyjnych, w których angażujemy środki na rok 2020 podejmujemy tu jest zaś kwestia priorytetów, ktoś może powiedzieć, że 200 tys. zł., to nie jest dużo, to jest określona kwota tak jak zostało powiedziane przez Pana Starostę przed momentem będą to środki własne, a my naprawdę mamy wiele miejsc istotniejszych
z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb powiatu niż nazwijmy to budowa obiektu socjalnego, który będzie stał na Foluszu. To jest kwestia priorytetów, inwestujemy w takie rzeczy, które będą generowały koszty, a takiej wartości dodanej nam nie przyniesie,
już pomijam zamiary budowy strzelnicy w Cieklinie, mamy na razie mury bez wyposażenia
w Ożennej, ale już podejrzewam trzeba będzie tam grzać, bo już lada moment spadnie temperatura, żeby nie zniszczyła się ta substancja trzeba będzie grzać, więc to już będą koszty. Cały czas tak się zastanawiam w ile my jeszcze tego typu rzeczy pójdziemy
i będziemy angażować środki budżetu 2020 później w następnych latach kolejnych takich naprawdę z punktu widzenia hierarchii potrzeb odległych rzeczy odległych w tej hierarchii potrzeb inwestycji. To jest bardzo wątpliwa rzecz tym bardziej, że nie było to przegadane, nie było szerszej koncepcji, ścieżki rowerowe nie wypaliły m.in. dlatego, że Słowacja była mało zainteresowana jak dobrze pamiętamy wszyscy. Tam była również kwestia przebiegu tych tras. Tak nie próbujmy na siłę wchodzić w pewne rzeczy, bo zaś będziemy mieli obiekt na Foluszu, który będzie generował koszty, jeżeli chodzi o jego utrzymanie, nie będzie automatu wrzutowego i toaleta się sama nie wyczyści, muszą być takie rzeczy, więc koszty utrzymania będą. Wybudujemy, czy to naprawdę w hierarchii potrzeb powiatu jest taka rzecz, że tak lekką ręką będziemy wydawać te 200 tys. zł.?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - krótko ad vocem Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście, w ostatnią niedzielę zorganizowaliśmy koncert pieśni patriotycznych i piknik rodzinny, na który przybyły setki osób, cała widownia, młodzież jasielskich szkół, powiatu jasielskiego z pięciu gmin i naszych szkół średnich przez dwie i poł godziny dała piękny pokaz swoich talentów i myślę, że te wydatki, które wiążą się z Foluszem na pewno
nie są bezcelowe. Jest XXI wiek i nie wszyscy muszą chodzić w krzaki, albo za stodołę tylko w kulturalny sposób załatwią to co trzeba, umyją ręce i tak powinno być.

Radny Antoni Zwierzyński - nie mówię, że nie jest to inwestycja tam akurat potrzebna
ze względu na ten ruch turystyczny jaki jest na Foluszu. Natomiast mam pytanie takie, ponieważ tak wiele osób spaceruje, czy idzie w tereny Parku Narodowego, czy tą inwestycję nie można realizować wspólnie z Parkiem? Finasowanie wspólne Parku i Starostwa.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - ad vocem - trudno mi powiedzieć, czy Park jest zainteresowany. Park ma swoje ubikacje i pobiera opłaty za bilety w sezonie turystycznym. Natomiast my mamy i to jest w tej części powyżej stawów rybnych. Natomiast Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej jest głównie przeznaczony dla rodzin z małymi dziećmi. Także w ostatnią niedzielę było naprawdę bardzo dużo rodzin z małymi dziećmi, taki jest jego cel i tu bym prosił również Wysoką Radę aby się pochylić również nad tym, aby tam zwiększyć również ilość huśtawek, czy takich miejsc zabawowych, bo to nie jest miejsce dla turystów, którzy będą chodzić po szlakach tylko właśnie dla małych dzieci, które mogą sobie tam spacerować i przy okazji poznawać te walory turystyczne, które są tam na miejscu.

Radny Janusz Przetacznik - tak jak już wspomniał, czy Pan Starosta, czy w swojej wypowiedzi Pan Radny Jan Urban warto tak naprawdę poznać jaki będzie finalny efekt,
o to cały czas prosiłem, bo jeżeli podejmujemy intencyjną uchwałę inwestycyjną, to warto tak naprawdę sobie odpowiedzieć na pytanie: jaki będzie efekt i jaki będzie docelowy montaż finansowy tego zadania, tego konkretnego przedsięwzięcia, w tym również kwestie związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem obiektu? Jak się okazuje, bez tego też można te uchwały i decyzje wiążące podejmować. Mam pytanie jeżeli inne są potrzeby:
Jak w projekcie budżetu wygląda stan obiektów oświatowych naszych powiatowych jednostek, w tym boisk sportowych? To nie jest pierwszy rok, kiedy młodzież powiatu jasielskiego jest pozbawiona zajęć sportowych na wolnym powietrzu. W związku z tym moje pytanie kieruje, za Radnym Krzysztofem Bubą, który często się o te kwestie upomina, czy w projekcie budżetu na rok 2020 będą przewidziane środki, że rok szkolny 2019/2020 będzie ostatnim rokiem szkolnym, w którym młodzież powiatu jasielskiego będzie pozbawiona zajęć na odkrytych własnych boiskach sportowych?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - to jest akurat nie w tym punkcie, ale odpowiem.
Bardzo chętnie przypomnę tylko Wysokiej Radzie, że realizowany jest projekt ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół Nr 4 i chyba jest już na etapie końcowym. Nie dalej jak wczoraj dyskutowaliśmy na temat realizacji boiska przy Zespole Szkół Numer 3 i Zespole Szkół Budowlanych, ponieważ środki są w budżecie i to jest uchwała wieloletnia, więc na przyszły rok te środki na pewno będą i na pewno jedno boisko przy tych szkołach zostanie zrealizowane. Również jedno boisko zostanie zrealizowane w kompleksie przy tych szkołach pod stacją przy ulicy Staszica, rozważamy ewentualny remont boiska przy pierwszym liceum, bo wartość kosztorysowa tego zadania to jest ponad 800 tys. zł., rozważamy również remont drugiego boiska przy Zespole Szkół Budowlanych. Rozmawiamy na ten temat z ewentualnym wykonawcą rozbiórki i moglibyśmy ten plac wyasfaltowany zamienić na teren zielony, na którym można by było grać w piłkę,
bo w Zespole Szkół Budowlanych jest przewaga chłopców tam jest 390 kilku uczniów, natomiast w Zespole Szkół Chemicznych jest ponad 600 uczniów z tego ponad 50 % to są dziewczyny, więc znając przyzwyczajenia chłopców to wolą oni piłkę nożną, natomiast płeć żeńska bardziej te sporty związane z piłką siatkową, koszykówką, czy piłką ręczną, więc ten problem zostanie rozstrzygnięty i na pewno będziemy starali się realizować kolejne zadania. Przypomnę tylko, że nie został jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty ten nabór, na który złożyliśmy wnioski, ale nie czekając już na rozstrzygnięcie rozpoczynamy realizację częściową tych boisk.

Radny Jan Urban - właśnie o tym mówiłem, że są to kwestie priorytetów. Tutaj słyszymy,
że będziemy dokupywać huśtawki do Parku Rekreacyjnego, proszę Państwa my mamy
w ustawie o samorządzie powiatowym określony wykaz zadań, które są zadaniami powiatowymi i dajemy przyzwolenie na zaangażowanie 200 tys. zł., w roku Pańskim 2020, kiedy cały czas te ilości, o których Pan Starosta powiedział - dzieci, których jest
w skumulowanych rocznikach, nie mają miejsca, żeby się w godnych warunkach ćwiczyć na wf-ie i zgodzę się z Panem Starostą, że mamy XXI wiek, ale sam Pan Starosta powiedział, że rzeczone toalety, które będziemy budować tutaj na początku również przy parku rekreacyjnym na Foluszu się znajdują i są parkowe, dlatego „bliższa ciału koszula niż sukmana” jest takie stare powiedzenie i powinna być nam w tej kwestii hierarchii
i priorytetów powinniśmy się wcześniej pochylić nad kompleksowym zakończeniem remontów na boiskach, niż budować rzeczony pawilon sanitarny na Foluszu, bo to jest ważniejsze, bo tych młodych ludzi w szkołach mamy bardzo dużo. Tutaj pojawiły się głosy mówiące o montażu środków o wspólnym przedsięwzięciu z Magurskim Parkiem Narodowym i ostatnia rzecz to tego typu, dyskusja, którą my tutaj toczymy teraz na sesji mogła mieć miejsce na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, gdzie wszelkie wątpliwości były by rozwiane, gdzie mielibyśmy program funkcjonalno- użytkowy, zostały by przedstawione te wszystkie kwestie, które nas tutaj nurtują, ale dla mnie, kiedy mamy wyrastającą trawę i pofałdowany asfalt na tych boiskach, które
są wyłączone z użytkowania, nie wiadomo, czy to kompleksowo będzie załatwione. Wędrowanie w kolejną inwestycję, która w hierarchii ważności potrzeb jest zdecydowanie niżej niż te boiska, już podejmujemy tego typu uchwałę. Jeżeli zrobimy te rzeczy, które są naszymi zadaniami powiatowymi, a zadania z zakresu edukacji są takimi naszymi zadaniami, to później powinniśmy iść w kolejne potrzeby i przede wszystkim miejmy pomysł na to wszystko i powiedzmy radnym jak to ma wyglądać.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - odpowiadając Panu Radnemu Janowi Urbanowi zadam pytanie, gdzie byliście przedtem? Przecież problem boisk nie pojawił się wczoraj, nie rok temu, ani dwa lata temu, te boiska od dawna powinny być wyremontowane, gotowe
do użytku. My przygotowaliśmy dokumentacje projektowe i zgłosiliśmy do naboru, więc
to nie jest nowy problem to jest problem, który trwa już od dłuższego czasu.

Radna Dorota Woźniak - Panie Starosto, kiedy będzie rozstrzygnięcie tego naboru
na to dofinasowanie boisk sportowych?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - nie wiem.

Radny Krzysztof Buba- o ile sobie przypominam, a rok jestem radnym to już we wcześniejszych budżetach były pieniążki na modernizację tej infrastruktury, ile zostało zmniejszone to chyba Pan Starosta pamięta, także nie ma co wypominać jedni drugim tylko mamy problem z boiskami i trzeba go zrealizować. Nie do końca mnie przekonują tutaj Pana słowa, że zamierzamy. Ja bym chciał jasnej deklaracji, będziemy to robić w pierwszej kolejności, czy w drugiej, trzeciej i tak dalej, jeżeli będziemy bazować tylko
na zamierzeniach, to podejrzewam, że nigdy to nie zostanie zrealizowane, jak pokazują ostatnie dwa lata, tak się dzieje.

Radna Dorota Woźniak - Panie Starosto chciałam o wytłumaczenie, bo Pan mówił,
że wnioski na te boiska są złożone, czyli nabór był ogłoszony, więc musi być termin rozstrzygnięcia?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - na dzień dzisiejszy nie ma takiego rozstrzygnięcia przynajmniej my nie otrzymaliśmy, że nasze wnioski zostały pozytywnie rozstrzygnięte tak jak i w poprzednich latach.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jego realizację.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.
- przeciw głosowało 6 Radnych.
- wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad.6e. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Druk Nr 130).
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Społeczną.
Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik - mamy teraz rozpatrzyć m.in. sprawę złożonej petycji.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy tę petycję. Po raz pierwszy spotykam się z taką tradycją świecką w tej Radzie, czy samorządzie, że temat, który ma być rozpatrywany przez Wysoką Radę, bo to jest jej obowiązek ustawowy, dopiero dostajemy w trakcie posiedzenia.
Z punktu widzenia ustawy o samorządzie powiatowym ten temat jak również pozostałe
nie powinny w ogóle znaleźć się w porządku obrad, gdyż radni nie otrzymali
wraz z zawiadomieniami pisemnymi również kompletu materiałów, które będą rozstrzygane
na posiedzeniu plenarnym Rady Powiatu w Jaśle. To jest poważne uchybienie i teraz warto się zastanowić, czy za to uchybienie odpowiada Przewodniczący, który organizuje pracę Rady i umożliwia radnym podejmowanie świadomych decyzji, czy Zarząd Powiatu, który występuje z wnioskiem o zwołanie sesji przedkładając stosowne dokumenty. Myślę, że o tej sprawie będziemy jeszcze rozmawiać, ale teraz wróćmy do samej petycji. Pozwoliłem sobie zaglądnąć na stronę internetową jak otrzymałem zawiadomienie o zwołaniu dzisiejszej sesji na dzień 30 października. Po pierwsze przyjąłem z dużym zaskoczeniem datę dzisiejszego posiedzenia, jak również przewidywany porządek obrad, ale zagadnąłem również na stronę Biuletynu Informacji Publicznej m.in. na zakładkę, gdzie obowiązkowo są zamieszczane petycje i tam znalazłem tę rzeczoną petycję jak również znalazłem inne petycje, które wcześniej wpływały do naszego samorządu i były tam umieszczane. Na niektóre petycje bezpośrednio odpowiedzi udzielał Pan Starosta, w tym, również na tę petycję. Nie wiem, czy Wysoka Rada zapoznała się z tym dokumentem. 15 października Starosta Jasielski był łaskaw udzielić odpowiedzi stronie wnoszącej tą petycję, czyli Panu Konradowi Cezaremu Łakomemu z kancelarii prawnej z Lublina i przeczytam, bo pewnie Państwo tej petycji nie mają, bo nie została nam dostarczona w materiałach.

„W nawiązaniu do wniesionej w dniu 31.07.2019 r. do Rady Powiatu w Jaśle i Zarządu Powiatu w Jaśle petycji dot. wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jaśle Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, opublikowania jej treści na stronie BIP, wyznaczenia w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie treści niniejszej polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń Polityki oraz wprowadzenia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów informuję, że niezwłocznie podjęto działania mające na celu rozpatrzenie przedmiotowej petycji i stwierdzono co następuje:

1. zgodnie z treścią art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży,
2. wprowadzenie jakichkolwiek regulacji wewnętrznych dotyczących pracowników starostwa powiatowego, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontrolę i egzekwowanie tych regulacji oraz wprowadzenie ewentualnych sankcji za ich nieprzestrzeganie przez pracowników należy do wyłącznej kompetencji Starosty, jako kierownika starostwa powiatowego i zwierzchnika służbowego zatrudnionych tam pracowników,
3. Rada Powiatu w Jaśle i Zarząd Powiatu w Jaśle nie posiadają uprawnień do wprowadzenia w starostwie powiatowym regulacji będących przedmiotem wniesionej petycji,
4. na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Wskazać jednocześnie należy, iż wniesione przez Pana drogą mailową w dniu 20 sierpnia 2019 r. uzupełnienie złożonej w dniu 31.07.2019 r. petycji, o przekazanie pierwotnej wersji petycji wyłącznie Radzie Powiatu – ze względu, że wskazane regulacje winny odnosić się do radnych powiatu wybieranych w wyborach powszechnych, a nie do pracowników starostwa powiatowego – oznacza wycofanie przez Pana petycji skierowanej do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, skutkiem czego zakończono postępowanie w tej sprawie.

W świetle powyższego, petycję z dnia 20.08.2019 r. potraktowano jako nową petycję i przekazano do Zarządu Powiatu w celu skierowania jej za pośrednictwem Biura Rady Powiatu w Jaśle do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a następnie poddania pod obrady Rady Powiatu w Jaśle.”

Radny Janusz Przetacznik - to jest materiał, który radni również powinni otrzymać,
a który nie otrzymali. Teraz zajmijmy się samą petycją, a później projektem uchwały.

Petycja w interesie publicznym. M.in. wnoszący petycję wnosi, że wprowadzenie w życie
w starostwie powiatowym polityki zrządzania konfliktem interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pod tytułem „Korupcja polityczna wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych”. Wyznaczenie w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli, ustanowienie konsekwencji za nie przestrzeganie. I tak jak już czytałem 20 sierpnia nastąpiło uzupełnienie tej petycji.

W uzupełnieniu złożonej petycji o wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów wnoszący petycję wnosi, aby regulacje wnioskowanej Polityki odnosiły się do radnych powiatowych, a nie do pracowników starostw powiatowych, gdyż to radni powiatowi wybierani są w wyborach powszechnych i to m.in. do nich adresowane są przywoływane przeze mnie rekomendacje Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Radny Janusz Przetacznik - tak stanowi petycja, a teraz popatrzmy na projekt uchwał.
Co mamy w projekcie uchwały? Czytamy: „Nie uwzględnia się petycji wniesionej
20 sierpnia przez Konrada Cezarego Łakomego dotyczącego wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jaśle regulacji w zakresie Polityki Zarządzania Konfliktem.”
I w uzasadnieniu mamy to co mamy m.in. te kwestie poruszane w piśmie, czy odpowiedzi udzielone przez Pana Starostę, jak również cytaty z ustawy o samorządzie powiatowym. Niemniej jednak pokusiłem się i zajrzałem na stronę, którą rekomendował wnoszący petycję, w tym pewnych wytycznych, czy instrukcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, abyśmy mogli w tych kategoriach, ponieważ nie mamy kodeksu etyki postępowania radnego, abyśmy mogli w życiu zawodowym, w życiu radnych reprezentujących naszych wyborców, pewne elementy z tych zaleceń stosować. Myślę, że akurat w przypadku naszego samorządu jest to bardzo trafne stwierdzenie, abyśmy się zastanowili, czy w naszym gronie nie zachodzą tego typu elementy, gdzie mamy do czynienia, może nie, aż brutalnie wprost
z korupcją polityczną, ale pewne zasady etyki zostały naruszone, przede wszystkim przy zatrudnieniu niektórych radnych. W związku z tym nie uważam abyśmy tak ważny temat pozostawili w ten sposób. Powinniśmy na ten temat porozmawiać, rozstrzygnąć go. Abyśmy mogli tak naprawdę wcześniej porozmawiać powinni poznać sprawę. Jako radni otrzymaliśmy tylko i wyłącznie projekt uchwały, nie znając treści petycji i gdyby nie to,
że dociekliwie wszedłem na stronę i poznałem materiał, czyli tą instrukcję, czy zalecenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie wiedziałbym czego dotyczy materia. Szkoda,
że tak podchodzimy pobieżnie do bardzo istotnych i ważnych spraw skoro Centralne Biuro Antykorupcyjne zwraca się z prośbą i przekazuje nam pewne instrukcję, ostrzega nas przed tym, żebyśmy zachowywali się etycznie jako osoby posiadające mandat w wyborach powszechnych czy publicznych.

Radny Jan Urban - wsłuchałem się w głos kolegi radnego, źle się stało, że nie dostajemy materiałów źródłowych, ale o tym będę mówił przy skargach równie. Stawiam Wysokiej Radzie takie pytanie: Czy zasadne będzie nie uwzględnić tej petycji i odrzucić skoro
ta petycja nie jest petycją, która by w jakikolwiek sposób szkodziła komukolwiek, a przede wszystkim pokazuje dobre praktyki i działania, które jak tutaj kolega przytoczył są nawet rekomendowane i zalecane przez ten ważny centralny urząd? Nie wiem co stało u podstaw, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wzięła i zasugerowała aby tej petycji nie uwzględnić i odrzucić. Tylko taka rzecz, która jest sugerowana. Zastanawiam się proszę Państwa, przecież my nie mamy nic do ukrycia, to są dobre praktyki, które mam nadzieję są tutaj stosowane, ta petycja w interesie publicznym nie powodowała tutaj, żadnych komplikacji,
a jedynie dawała wskaźnik do zachowań i odnośnik do dobrych praktyk. Chciał bym od Pani Przewodniczącej Komisji Skarg Wniosków i Petycji usłyszeć wypowiedź co kierowało Komisją, że z definicji zawartej w § 1 zostało ujęte, że nie uwzględnia się petycji wniesionej? Jak już jestem przy głosie to zastosujmy dobrą praktykę. Bardzo proszę, jeżeli mamy rozpatrywać skargę, jeżeli mamy rozpatrywać cokolwiek co jest przedmiotem ocennym, to jak można robić to bez dokumentów źródłowych? Będąc na posiedzeniu Komisji Społecznej to sygnalizowałem i dziękuję Panu Przewodniczącemu Komisji Społecznej, że wymógł, że to wysyłał Pan Starosta. Nie można rozpatrywać petycji, skargi nie mając skargi przedmiotowej. Proszę Państwa Komisja Rewizyjna, jestem chwilę w tym samorządzie i wtedy nie było komisji skarg i petycji, gdy dawała swoje stanowisko to tam był cały wywód i wszystkie materiały źródłowe, a my dzisiaj otrzymujemy w druku 130 projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i nie ma odniesienia się do stanu faktycznego. Podejrzewam, że Państwo byliście zorientowani, znaliście korespondencje wszyscy radni, którzy są jakby „bliżej dworu”, znaliście treść wniosku Pana Łakomego, znaliście korespondencje, bo z takiego materiału jaki otrzymaliśmy w druku 130 to nie wiadomo
o co chodzi. Dlaczego my się boimy i nie uwzględniamy tej petycji skoro ona jest tylko potwierdzeniem lansowanych społecznych zachowań w chwili obecnej? Czemu my się boimy zastosować zaleceń Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które widnieje
w przywołanym linku i odrzucamy? Bbyłbym wdzięczny jeżeli Pani Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziałby nam radnym, którzy są niezorientowani
co stało u źródła nie uwzględnienia owej petycji, która niczego złego nie wnosi? Bardzo bym prosił jeżeli w swojej dobroci będziecie Państwo mi wstanie na to odpowiedzieć, będziemy dozgonnie wdzięczni.

Radna Magdalena Stasiowska- Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji - odpowiadając tutaj na pytanie Komisja wspólnie, co jest napisane w uzasadnieniu, kierowała się głównie innymi przepisami prawnymi w tym zaważyła ustawa o samorządzie powiatowym i jasno tutaj przytaczamy najistotniejsze regulacje prawne, więc wydaje mi się, że więcej nie muszę się tutaj wypowiadać.

Radny Janusz Przetacznik - tak jak wspomniałem mamy nie tylko ustawę o samorządzie powiatowym, gdzie te zapisy dotyczące ograniczeń działalności radnego są wpisane,
ale jednocześnie jak wspomniałem ustawę o petycjach, jak również ten materiał, który
w kategoriach instruktarzowych przedstawiło Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale do czego innego zmierzam. Proszę zwrócić uwagę o czym czytamy w uzasadnieniu do tego projektu uchwały drugi akapit „Rada Powiatu Jaśle”, brakuje „w”, „nie planuje wdrożenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, w związku z czym petycja nie podlega realizacji.” Mam pytanie: na jakiej podstawie czteroosobowa komisja decyduje za organ uchwałodawczy jakim jest Rada Powiatu w Jaśle w liczbie 23 radnych? Jakim prawem uzurpuje sobie użycie takiego sformułowania. Jak można w uzasadnieniu do uchwały jej bez rozpatrzenia, przekazania tego Wysokiej Radzie używać takich sformułowań?

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 14 Radnych.
- przeciw głosowało 8 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michała Burbelki i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia.(Druk Nr
131).

Treść skargi:

Jasło, dnia 2 października 2019 r.

SKARGA
na działalność Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michała Burbelki
i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia

Na podstawie art. 227 oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730) składam skargę na działalność Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michała Burbelkę i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia działającego jako Przewodniczący Zarządu Powiatu w Jaśle polegającą na nie wykonywaniu obowiązków ustawowych, co stanowi naruszenie art.59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku, poz.2190), art. 35 ust.2 oraz art. 34 ust.1 w związku z art. 32 ust.2 punkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 t., poz. 511) i wnoszę:
1) o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie działalności Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do stanu zgodnego z przepisami prawa,
2) o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie działalności Starosty Jasielskiego do stanu zgodnego z przepisami prawa.
Uzasadnienie skargi
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) w związku z § 25 ust. 3 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w 2018 r. poz. 116) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdanie finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia Radzie Powiatu w Jaśle do zatwierdzenia. Rada Powiatu w Jaśle zatwierdza przedłużone sprawozdaniem finansowe nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, zwany dalej Szpitalem, prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (spzoz) na zasadach określonych w ustawach: o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o rachunkowości, o finansach publicznych (§ 25 ust. 3 Statut Szpitala Specjalistycznego). Art, 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowi, że „Sprawozdanie finansowe podpisuje — podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy — wszyscy członkowie tego organu.” Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle, zwanym dalej Szpitalem, zarządza, kieruje jego działalnością oraz reprezentuje go na zewnątrz dyrektor - § 12 ust. 1 lit. a Statutu Szpitala.
Uchwałą nr XII/61/2019 z dnia 23 maja 2019 r. Rada Powiatu w Jaśle zatwierdziła przedłożone przez Zarząd Powiatu w Jaśle sprawozdanie finansowe Szpitala za rok obrotowy 2018 podpisane w dniu 27 marca 2019 r. przez p.o. Dyrektora Szpitala, które jednak nie spełniało ustawowych wymogów i naruszało prawo. W efekcie w/w uchwala Rady została uchylona w dniu 24 czerwca 2019 r. uchwalą nr XIII/83/2019 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018, a przedłożone sprawozdanie podpisane w dniu 19 czerwca 2019 r. przez Dyrektora Szpitala wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami w formie tabelarycznej zostało przez Radę Powiatu w Jaśle zatwierdzone.
W dwukrotnie przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Jaśle, do zatwierdzenia przez Radę Powiatu w Jaśle, sprawozdaniach finansowych Szpitala za rok obrotowy 2018 została wskazana strata netto w wysokości 2.370.670,63 zł (za rok 2017 też była strata i wynosiła— 1.274.551,73 zł).
Zgodnie z art. 59 ust. 4 wspominanej wyżej ustawy o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, kierownik spzoz. w terminie 3 miesięcy, od upływu terminu do zatwierdzania sprawozdań finansowych, sporządza program naprawczy, na okres nie dłuższy niż trzy lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Program naprawczy winien uwzględniać raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spzoz.
Uchwałą nr XV/109/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. Rada Powiatu w Jaśle, oceniła na podstawie „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2018 r.” sytuacji ekonomiczno-finansową Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok 2018 jako negatywną.
Dyrektor Szpitala Michał Burbelka, na mocy brzemienia art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, zobowiązany był w terminie do 30 września 2019 roku do sporządzenia i przedłożenia Radzie Powiatu w Jaśle „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.
W dniu 30 września br. odbyła się XVI sesja Rady Powiatu w Jaśle w porządku obrad której nie było punktu dotyczącego co najmniej „przedstawienia Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Starosta Jasielski, działając w imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle, wnioskował o uzupełnienie porządku obrad Rady Powiatu w Jaśle, ale o inne punkty nie dotyczące działalności Szpitala. W trakcie obrad XVI sesji Rady zwracałem Staroście Jasielskiemu, który jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Szpitala Michała Burbelki- art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, uwagę na brak tego dokumentu i naruszenie prawa oraz wnioskowałem o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącej podjęcia przez Radę Powiatu w Jaśle wieloletnich zobowiązań finansowych związanych z przekazywaniem Szpitalowi dotacji celowych w kwocie przekraczającej 13 mln. zł związanych z budową oddziału psychiatrycznego do czasu rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę programu naprawczego. Hipotetycznie mogła się wydarzyć sytuacja, że w ustawowym terminie Dyrektor Szpitala Michał Burbelka sporządził „Program naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” i przekazał go swojemu zwierzchnikowi służbowemu tj. Starocie Jasielskiemu oraz Zarządowi Powiatu w Jaś1e celem nadania dalszego biegu, w tym jego przedłożenia go Radzie wraz z przygotowanym projektem uchwały Rady w tej sprawie. Niestety nie mogłem potwierdzić czy wykluczyć tej sytuacji, gdyż ani ja ani inni radni biorcy udział w dniu 30 września 2019 r. w obradach XVI sesji Rady nie uzyskali żadnych wyjaśnień czy informacji od Starosty Jasielskiego oraz obecnego na tym posiedzeniu Rady Dyrektora Szpitala w zakresie sporządzenia i przedstawienia Radzie Powiatu w Jaśle „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” pomimo takich wystąpień" o istnienie takiego. W trakcie obrad XVI sesji Rady Dyrektor Szpitala osobiście przekazał na ręce Przewodniczącego Rady dyskietki dla radych zwierające koncepcje nowego oddziału psychiatrycznego wraz z poradniami. Natomiast nie przekazał „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, o którym mowa w art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
Jeżeli opisana wyżej sytuacja mogła mieć miejsce, to niezrozumiałym i wręcz nagannym jest postpowanie Zarządu Powiatu w Jaśle, który w świetle przepisów ustawy o samorządzie powiatowym jest organem wykonawczym powiatu (art.26 ust.1 ), jest ciałem kolegialnym (art. 13 ust.1), do którego zadań (obowiązków) należy m.in. przygotowywanie projektów uchwyt rady (art. 32 ust. 2 pkt 1). Jednak najuważniejszą rolę w nim odgrywa starosta, który z mocy przepisów prawa jest przewodniczącym zarządu (art. 26 ust.2), organizuje jego pracę i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art.34 ust.1 ). W takim przypadki, brak przedłożenia przez Zarządu Powiatu w Jaśle projektu uchwały Rady Powiatu Jaśle wraz z .,Programem naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” narusza przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o samorządzie powiatowym.

Reasumując wnosząc skargę wskazuję:
1) jako radny Rady Powiatu w Jaśle, z uwagi na osiągnięcie i wykazanie w sprawozdaniu finansowym straty netto z dzia1alności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w roku obrotowym 2018 w wysokości 2.370.670,63 zł, wielokrotnie informowałem o konieczności sporządzenia i przedłożenia, w terminie to 30 września 2019 r., przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do zatwierdzenia przez Rady Powiatu w Jaśle „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Program naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nie został przedstawiony Radzie Powiatu w Jaśle w wymaganym ustawowym terminie, który upłynął w dniu 30 września br.,
2) brak w/w programu naprawczego i nieprzedrożenie go Radzie Powiatu w Jaśle w terminie do 30 września br. narusza przepisy ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2190). Zgodnie z art.59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej kierownik spzoz ma obowiązek sporządzić oraz przedłożyć organowi stanowiącemu program naprawczy w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzania sprawozdań finansowych,
3) na brak nadzoru Starosty Jasielskiego, który jest zwierzchnikiem Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, nad działalnością Dyrektora w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego Szpitala za rok obrotowy 2018 (art. 53 ust.1 i art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości — co skutkowało dwukrotnym podejmowaniem uchwał przez Rad ) oraz sporządzenia i przedstawienia Radzie Powiatu w Jaśle „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej) - art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 51 I),
4) na zaniechanie lub nieprawidłowe działanie Starosty Jasielskiego w zakresie organizacji pracy Zarządu Powiatu w Jaśle w przedmiocie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle wraz z „Programem naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (art. 34 ust.1 i art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej).
Na zakończenie dodam, że w trakcie XV sesji Rady, która obradowała w dniu 26 sierpnia br., wnioskowałem m.in. aby oceny sytuacji ekonomicznej Szpitala za rok 2018 oraz oceny działalności Szpitala za rok 2018 dokonać na sesji na której będzie rozpatrywany i zatwierdzany program naprawczy, gdyż uwzględniając osiągniętą przez Szpital w 2018 roku stratę netto w wysokości 2.370.670,63 zł zachodzi konieczność przedłożenia do zatwierdzenia przez Radę Powiatu w Jaśle programu naprawczego Szpitala. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości, a brak przedłożenia Radzie programu naprawczego, w świetle wysokości aktualnego zadłużenia i narastającej straty netto Szpitala uważam za skandaliczny i poważne naruszenie obowiązków służbowych przez Dyrektora Szpitala i Starostę Jasielskiego.
Podpis: Janusz Przetacznik.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisję Społeczną.
Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik - będziemy obradować nad drukiem 131, czyli nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i chciałbym w tym momencie zapytać Wysoką Radę: Jak można rozpatrywać skargę nie znając jej treści? I teraz czytając §1 tejże uchwały, „uznaje się za niezasadną skargę radnego Rady Powiatu w Jaśle na działalność Dyrektora Szpitala w Jaśle Michała Burbelki i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia w zakresie nieterminowego przedłożenia radnym Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle” i uzasadnienie stanowiska mamy w załączeniu. Dopiero w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy proszę Państwa skargę i chwała za to, bo gdyby nie posiedzenie Komisji Społecznej pewnie tej skargi nie otrzymalibyśmy, ale jeżeli poprosimy o wynik opiniowania Komisji Społecznej okaże się proszę Państwa, że wynik głosowania jest 4:4, czyli
za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało 4 radnych, przeciw 4 radnych. W gronie
4 radnych głosujących „za” głosował sam zainteresowany Starosta Adam Pawluś. Mistrzostwo świata z punktu widzenia nazwijmy to zasad opiniowania i bycia sędzią
we własnej sprawie. Proszę Państwa wróćmy do meritum sprawy dotyczącym skargi
i innych spraw, bo myślę, że warto przy tej okazji to omówić. Mamy do czynienia ze skargami i do pewnych spraw należy powrócić w tym również do samego powoływania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jak również do zgłaszania osób. Jak się okazuje w zgłaszaniu osób skuteczny jest kto? Starosta, który w każdym przypadku zgłasza osoby, nie tylko z grona radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale już również z grona innych radnych, co mamy potwierdzone w poszczególnych zapisach protokołu na stronie 23, 24 to są obrady z 23 maja tj. powoływanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przypomnijmy została powołana w składzie Irena Baciak, Mateusz Lechwar, Magdalena Stasiowska, Janusz Przetacznik, Franciszek Miśkowicz, przy czym Janusza Przetacznika zgłosił Klub Radnych „PSPP”, Franciszka Miśkowicza zgłosił Klub Radnych „SDM” dokładnie Krzysztof Buba.
W wyciągu z XVI sesji z 30 września na stronie 17 mamy informację, że Pan Radny Franciszek Miśkowicz i Pan Radny Janusz Przetacznik złożyli rezygnację w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i na miejsce osób, które składały rezygnację, nie kto inny, a Starosta Adam Pawluś proponuje Panią Ewę Wawro i Pana Ryszarda Papciaka. Do organu, który ma rozpatrywać w imieniu Rady, to Starosta rekomenduje i desygnuje osoby. Później, gdy te dwie osoby zrezygnowały, Adam Pawluś rekomenduje Sławomira Madejczyka oraz Bożenę Macek-Lubaś. Macek – Lubaś nie wyraża zgody, rezygnuje, komisja zostaje zmieniona. Cztery osoby pozostały, czyli Sławomir Madejczyk w miejsce Franciszka Miśkowicza
i Janusza Przetacznika. I teraz proszę Państwa popatrzmy na skargę. Czego dotyczyła skarga, aby Komisja Skarg, Wniosków i Petycji się nie męczyła starałem się to zrobić
w reasumpcji wnosząc i opisując dokładnie czego skarga dotyczy, a nie tylko nie terminowego złożenia programu, ale także innych elementów związanych z działalnością Pana Michała Burbelki jak również Starosty, który jest zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek powiatowych. Proszę zwrócić uwagę mamy cztery czynności co do, których skarżący wnosi skargę:

1) jako radny Rady Powiatu w Jaśle, z uwagi na osiągnięcie i wykazanie w sprawozdaniu finansowym straty netto z dzia1alności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w roku obrotowym 2018 w wysokości 2.370.670,63 zł, wielokrotnie informowałem o konieczności sporządzenia i przedłożenia, w terminie to 30 września 2019 r., przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do zatwierdzenia przez Rady Powiatu w Jaśle „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Program naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nie został przedstawiony Radzie Powiatu w Jaśle w wymaganym ustawowym terminie, który upłynął w dniu 30 września br.,

2) brak w/w programu naprawczego i nieprzedrożenie go Radzie Powiatu w Jaśle w terminie do 30 września br. narusza przepisy ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.
z 2018 roku, poz. 2190). Zgodnie z art.59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej kierownik spzoz ma obowiązek sporządzić oraz przedłożyć organowi stanowiącemu program naprawczy w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzania sprawozdań finansowych,

3) na brak nadzoru Starosty Jasielskiego, który jest zwierzchnikiem Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, nad działalnością Dyrektora w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego Szpitala za rok obrotowy 2018 (art. 53 ust.1 i art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości — co skutkowało dwukrotnym podejmowaniem uchwał przez Rad ) oraz sporządzenia i przedstawienia Radzie Powiatu w Jaśle „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej) - art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 51 I),
4) na zaniechanie lub nieprawidłowe działanie Starosty Jasielskiego w zakresie organizacji pracy Zarządu Powiatu w Jaśle w przedmiocie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle wraz z „Programem naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (art. 34 ust.1 i art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej).
4 zarzuty, a my mówimy o nieterminowym przekazaniu radnym informacji. Proszę zwrócić uwagę, tutaj dziękuję Panu Przewodniczącemu, bo zachował się bardzo odpowiedzialnie, ponieważ 3 października materiał przekazuje nam nie Przewodniczący Rady, który nas reprezentuje. Dopiero 3 października Starosta, a nie Przewodniczący Rady przekazuje nam materiały potwierdzając, że przedłożony materiał trafił 30 września do biura. Proszę Państwa 30 września odbywała się sesja, może zacytujmy protokoły, które w dniu dzisiejszym Wysoka Rada zatwierdziła i mamy dokładne sformułowania, że 30 września radni: Janusz Przetacznik, Jan Urban i Ewa Wawro zwracali się z pytaniem dotyczącym przekazania materiałów związanym z programem naprawczym. Przypomnijmy, że 30 września Pan Michał Burbelka osobiście przekazał Panu Przewodniczącemu Rady dyskietki z koncepcją oddziału psychiatrycznego, a miał to zrobić 18 września zaraz po posiedzeniu Komisji i tego nie zrobił.

W protokole, który Wysoka Rada zatwierdziła mamy dokładne cytaty i wnioskuję abyśmy do dzisiejszej sesji dołączyli ten wyciąg z protokołu, który ja przygotowałem z sesji z 30-ego, gdzie padają konkretne pytania o program naprawczy do Pana Starosty oraz Dyrektora Michała Burbelki: Dlaczego nie został ten program przedłożony Radzie? Nie złożony. Po raz kolejny w protokole mamy zapis, że pytam i proszę Pana Starostę o udzielenie konkretnej odpowiedzi, czy program naprawczy został złożony przez dyrektora, a jeżeli został złożony to, czy zawinił Zarząd, że nie przekazał tego programu dalej? W związku
z tym nie przyjmuję do wiadomości, bo gdyby Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła wszystkie te dokumenty, w tym również przebieg sesji i protokół, odsłuchała nagrania byłoby jednoznaczne stwierdzenie, że ten program nie został w terminie przedłożony. Rację ma Komisja rekomendując, czy pisząc, że z tego tytułu nie ma sankcji to jest prawda i co do tego ja nie mam wątpliwości, że tak właśnie jest, sankcji nie ma, ale teraz popatrzmy na drugi element dotyczący nadzoru i organizacji pracy dotyczący sprawozdania finansowego. Dwukrotnie Wysoka Rada przyjmuje sprawozdanie finansowe: Kto za to odpowiada? Dyrektor, który przedkłada nieprawidłowo sporządzone i podpisane sprawozdanie finansowe i Starosta, który w imieniu Zarządu i ten Zarząd rekomenduje je do zatwierdzenia, dwa razy podejmujemy ten sam temat. Do tego faktu ani słowa komisja się nie odnosi i również w tej uchwale tego nie ma. Przypomnijmy, że to wynikało z ustawy o działalności leczniczej, ustawy o rachunkowości, że mieliśmy w między czasie rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody, że m.in. mieliśmy wszczęte postępowanie nadzorcze o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały. W związku z tym nie można przyjmować założenia, że skarga jest rozpatrzona, to Rada ma ją rozpatrzyć patrząc, czy wczytując się dokładnie w aspekty tej skargi, nie można ograniczać się do jednej rzeczy, do stwierdzenia, że to jest nieterminowe, bo nieterminowe było, ponieważ w dniu 30 września odbyła się sesja Rady Powiatu, na której Radni Janusz Przetacznika, Jan Urban i Ewa Wawro zwracali się z pytaniem o program naprawczy, dlaczego ten program do dnia 30 września nie został Wysokiej Radzie przedłożony?

Radny Jan Urban - szczególnie adresuję moje ciepłe słowa do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, aby ograniczyła tak szerokie uzasadnienie i używała krótkich określeń np. „nie,
bo nie”. Dlaczego ? Skoro zaklinacie rzeczywistość, proszę Państwa tu nie chodzi o jedną prostą rzecz, to co zaprzeczycie, że skarga dotyczyła 4 kwestii w reasumpcji tak to zostało enumeratywnie wymienione. Nic by się nie stało, gdybyście przyznali, że 30 nie wpłynął ten wniosek, sankcji nie ma, więc o tym doskonale wiecie. Kolejną rzeczą to były podnoszone kwestie związane z barkiem nadzoru, czyli rzeczy, które myśmy potwierdzili, ponieważ dwa razy głosowaliśmy przyjęcie sprawozdania finansowego, czyli co zaprzeczycie, że taki fakt nie miał miejsca? To jest już druga rzecz i trzecia kwestia, pochodna tych naszych wcześniejszych działań, gdzie jako Rada przyjmowaliśmy to w dwójnasób, więc to są stwierdzone we wcześniejszych działaniach Wysokiej Rady, gdzie Państwo również uznaliście rzeczone błędy, i żeśmy naprawiali błąd, o którym się mówiło, więc to miało potwierdzenie w naszych działaniach jako organu, a Państwo w tym uzasadnianiu trzy akapitowym piszecie, że jest skarga bezzasadna odnosząc się tylko do podnoszonego jednego zarzutu. To nie jest kwestia tego typu, rozumiem, że wy chcecie aby racja była cały czas po waszej stronie i będziemy zaklinać rzeczywistość tym bardziej, że nie ma żadnej sankcji. Po prostu niekiedy, gdy drwa rąbią tam wióry lecą, więc trzeba przyjąć na klatę,
że coś się poślizgnęło, przyjąć, uznać skargę za zasadną i nic się nie dzieje to jest raz. Wywiodłem wam w prosty sposób, że rzeczy wnoszone w skardze, bo wy się do tych
4 zarzutów nie odnieśliście, miały potwierdzenie w faktach, które tu na tej sali się działy łącznie z przyjętym, który już stanowi obowiązujący protokół, gdzie 30-ego nikt nie powiedział, że coś takiego wpłynęło, zdarza się. To co będziemy zaklinać kalendarz.
Nie było 30-ego, nie ma sankcji i tu się zgodzę z tą opinią, w tym akurat punkcie
w uzasadnieniu Komisji, ale spróbujmy pracować normalnie, przecież nikt z nas nie otrzymał treści skargi. Nawet wy jak przeglądacie te materiały byście zobaczyli, że tam skarga dotyczy 4 zagadnień, a w uzasadnieniu jest jedno, stąd też oczywiście będzie odrzucone. Proponowałbym i składam wniosek o ściągnięcie tych dwóch skarg, tych dwóch punktów, ponieważ dzisiaj dostaliście Państwo dopiero skargę „kto nic nie robi, błędów nie popełnia”, nikogo nie ganię. Wziąć uzupełnić to uzasadnienie, odnieść się do tych
4 podnoszonych w skardze wniosków i apeluję do Państwa to nic nie kosztuje jeżeli nawet skany wnoszonych skarg były by drogą elektroniczną wysyłane do radnych. W skardze podnoszone były 4 zarzuty w uzasadnienie jest odniesienie się do jednego, albo przyjmijmy już jako pewnik na ta całą kadencję, że wszystkie skargi wnoszone będą miały uzasadnienie „nie, bo nie” i to wszystko, albo się będziemy nawzajem szanować. Tu nikt nikogo się nie czepia, tylko jesteśmy w obszarze administracyjnym, gdzie pewne rzeczy muszą znaleźć odzwierciedlenie w zapisach skoro podnosiliśmy i przyjmowaliśmy i po raz drugi zatwierdzaliśmy sprawozdanie finansowe, czyli był błąd, który został potwierdzony ponownym zgłoszeniem itd. Skarga dotyczy 4 zagadnień w uzasadnieniu odnosimy się
do jednego, stąd też stawiam wniosek Panie Przewodniczący o ściągniecie tych skarg celem uzupełnienia i dalszego przeprocedowania zgodnie ze sztuką i dobrymi praktykami, które się powinno przyjąć.

Radny Sławomir Madejczyk - w imieniu komisji, której członkiem jestem troszkę
z opóźnieniem, bardzo żałuję, że Komisja funkcjonuje w takim składzie, ponieważ ustawa
o samorządzie powiatowym, czy też nakaz jest inny, żeby była reprezentacja wszystkich klubów wtedy panowie radni z większym doświadczeniem na pewno by ubogacili prace tej komisji to bez cienia wątpliwości. Jesteśmy na progu naszej działalności być może niektóre rzeczy nie robimy tak jak by należało, ale mówię to z konieczności ten skład komisji jest taki jednostronny i nie rozumiem tych pretensji z Państwa strony w naszym kierunku, że ten skład jest taki, jaki jest, bo takie odczucie tu miałem, ale Szanowni Państwo, zanim odniosę się w kilku słowach do skargi, to tak na początek ze dwa słowa wprowadzenia. W tym roku w styczniu chyba minęło 20 lat jak funkcjonuje samorząd powiatowy tak jakoś cicho było
o tej rocznicy, ale ona minęła w przyszłym roku będzie 30 lat jak funkcjonuje samorząd terytorialny w Polsce. Znawcy tematu zgodnie podkreślają że jest to coś co się nam w tej nowej Rzeczypospolitej bardzo udało i trudno sobie wyobrazić naszą Polskę w ostatnich
30 latach bez samorządu, bez tego co zostało dokonane, to na pewno jest zasługa czynnika ludzkiego, czyli samorządowców, ale myślę, że również i dobrego prawa samorządowego tego stricte jak również tego około samorządowego, jak chociażby tutaj nasza ustawa
o działalności leczniczej. Teraz jeżeli chodzi o poszanowanie tego prawa to myślę, że my jako radni to bez wątpienia jesteśmy zobligowani, chociażby na podstawie tego ślubowania, które rok temu składaliśmy, żeby tego prawa przestrzegać i zwracać uwagę na takie rzeczy, które to prawo nieco naruszają. Jednak chciałbym podkreślić, że to prawo można interpretować nieco łagodniej. Uważam, że oczywiście według takiej typowo stricte literalnej wykładni prawa to rzeczywiście 30 września nie mieliśmy w ręku jako radni tego programu naprawczego, to jest faktem i tutaj nie będziemy polemizować na ten temat. Natomiast jestem zwolennikiem podchodzenia do prawa według takiej wykładni celowościowej, funkcjonalnej. Myślę, że tak zwany racjonalny ustawodawca to nie miał na myśli tego, że jak ten program nie zostanie dostarczony rzeczywiście w dniu 30 najpóźniej, to jest to zaraz powód do wnoszenia w trybie skargi właśnie swoich uwag przez radnych, przepraszam „do skakania sobie do zębów”, bo te dwa, trzy dni niczego wielkiego nie wnoszą. Dla mnie osobiście to bym wolał, aby ten program jako program naprawczy to miał walor rzeczywiście naprawczy i coś naprawił w szpitalu w szczególności finanse i wynik końcowy, a nie te dwa, trzy dni, które tam zostały naruszone. Być może, dlatego też takie mam podejście do tego tematu i w tej komisji będę stał na stanowisku takim, jeżeli czyjeś działania, albo czyjeś zaniechanie działania, tak jak w tym przypadku, jest zarzucane jakoś znacząco szkodzi systemowi prawa, to owszem będę za tym, żeby taką petycję, czy taką skargę jakoś uznawać, ale jeżeli to prawo w jakiś znaczny sposób nie zostało naruszone,
a w tym wypadku uważam, że do takiej szkody systemowi prawa nie doszło to uważam,
że to ciężkie działo, które zostało wytoczone w kierunku Pana Starosty przede wszystkim zarzucając brak nadzoru. Jeżeli chodzi o nadzór nad działalnością szpitala to sprawa jest wytoczona nieco niepotrzebnie i aż taki rozgłos ta sprawa nie musiała mieć. Podkreślam jeszcze raz na pewno fakt, że było o tym mówione na sesji w sierpniu, że zbliża się termin składania programu powinien wpłynąć na to, że dzisiaj tego sporu nie powinno być, to nie ulega wątpliwości, ale wyciągnijmy wnioski z tej sprawy i wobec tych wniosków, takich sporów jak dzisiaj na przyszłość nie powinno być. Natomiast jeszcze odnosząc się do innych aspektów tej skargi to tutaj w podstawie prawnej znaleźliśmy głównie wskazanie na art. 59 ustawy o działalności leczniczej i tutaj, jeżeli chodzi o tą sprawę to się skupiliśmy na tym, natomiast sprawy podnoszone w końcu skargi dotyczące ustawy o rachunkowości i właśnie sprawozdań, które tam są podnoszone, ich dwukrotnego procedowania, doszliśmy
do wniosku, że przecież to już zostało usankcjonowane stosownymi uchwałami z kwietnia,
czy z maja bieżącego roku i tutaj być może powinno być na ten temat zdanie, ale nie ma
i to jakby załatwiło sprawę, więc wracanie w tej chwili do tego tematu uważam, że to jest zupełnie niepotrzebna strata czasu, bo jeszcze raz powtarzam, że w tych sprawach stosowne uchwały przez Radę zostały podjęte.

Radny Jan Urban - Sławku, ja się z tobą zgodzę, cieszę się, że wspomniałeś o tym,
że minęło tyle czasu od powstania samorządu powiatowego. To nie w tej sali, ale w innej,
w Jasielskim Domu Kultury z tego grona jako jedyny miałem ten zaszczyt i honor składać ślubowanie jako radny powiatowy. Nigdy nie byłem człowiekiem, który się czepia tylko stara się swoją wiedzę i umiejętności, które wraz z kolejną kadencją człowiek nabywał, który nieprzerwanie, bo w tym miejscu jest kilka osób jest Ania, Robert, ale mówię nieprzerwanie przez VI kadencji. Nie uzurpuję sobie prawa, bo jest tutaj nas trójka jak dobrze pamiętam i Antoni Zwierzyński, ja mówię nieprzerwanie będący w powiecie, ale to detal, chylę czoła, bo miałem zaszczyt z tymi kolegami w jednym klubie funkcjonować
z Robertem i Anią, to był wspaniały czas, kiedyś my tworzyli zręby, uczyliśmy się powiatu, ale przejdę do rzeczy. Daleki jestem od czepiania się, po pierwsze to komisja przyjęła
na siebie obowiązki, ja wiem, że ty jesteś człowiekiem wielkiej wiedzy i umiejętności,
ale pragnę przywołać ci jedną rzecz, powołujesz się tylko, że skarżący podnosi na podstawie ustawy o działalności leczniczej, nieprawda w skardze mamy jeszcze kilka rzeczy, przede wszystkim to na podstawie artykułu kodeks postępowania administracyjnego i tu również przywołana ustawa o działalności leczniczej i ustawa o samorządzie terytorialnym.
Tutaj jako ten, który miał troszeczkę do czynienia z administracją, kilka rzeczy nie wypływa tylko z ustawy o działalności leczniczej, bo jeżeli chodzi o brak nadzoru i tym podobne rzeczy to są zadania wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym. Tu nie chodzi o to, też jestem zwolennikiem stosowania prawa, które nie jest oderwane od realiów, ale prawo znaczy prawo i złe prawo, ale prawo i tutaj nie możemy się bawić w kwestie ocenne,
tu chodzi o jedną prostą rzecz o przyznanie rzeczy, które my jako Rada już zaakceptowaliśmy, które miały miejsce, czyli uznając, że wnoszący skargę miał rację,
bo myśmy dwa razy przyjmowali sprawozdanie z działalności finansowej i tym podobne rzeczy,odnieśmy się do tego uzasadnienia. Jeszcze raz apeluję, szanujmy się nawzajem, jeżeli coś jest przedmiotem skargi, petycji to niech nie będzie goły projekt uchwały stworzony przez komisje uchwał tylko niech to będzie również podana skarga, żeby każdy radny w sercu mógł i również wgryźć się w przedmiot skargi, a tutaj jest uzasadnienie,
albo mówię przyjmiemy formułę „nie, bo nie”. Dlatego też wniosek mój, który złożyłem
nie dotyczy jakiegokolwiek tutaj sabotażu, tylko przywrócenia normalnych praktyk
i wzajemnego poszanowania, bo dzisiaj dostaliśmy, czy e-mailem wczoraj z Biura Rady treści skarg. Co to za problem, jeżeli wysyłamy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem podpiąć dokument źródłowy, abyśmy wszyscy mogli zrobić? Szanujmy się nawzajem, skoro jest tutaj gałązka oliwna wyciągnięta i wierzę w szczerość intencji kolegi radnego, który przed momentem mówił to dlaczego nie spróbujemy wprowadzić dobrych praktyk?
To nie jest rzecz, że się ktoś czegoś się czepia, tylko trudno nam jest, że tak powiem zaakceptować rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, trzeba stwierdzić było, że po czasie
i tyle. Sami powiedzieliście, nie skutkuje to niczym, było po czasie stwierdzenie faktu,
o którym wszyscy wiemy, bo gwarantuje wam i w sercu przyznacie mi rację, gdyby wtedy rzeczone sprawozdanie 30, znalazło się to akurat z galopkiem był by ten materiał dostarczony, po prostu wtedy jego nie było i dzisiaj pokażecie mi siedem dokumentów,
że wpłynęło i dobrze, ale myśmy wtedy siedzieli nie pamiętam, czy to była popołudniowa sesja, czy dopołudniowa, ale gdyby było, to na pewno było by hasło - zostało złożone
do sekretariatu, o czym wszyscy wiemy, że nie było, krew się nie polała, na pewno
nie wpłynie to na polepszenie stanu szpitala, mam tego pełną świadomość, tylko chodzi
o takie elementarne przyznanie racji, o nic więcej.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym przypomnieć jedną rzecz, że owszem ustawa stanowi, że każdy z klubów ma prawo, a nie obowiązek zasiadania w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i to jest niepodważalne prawo tak samo jak w Komisji Rewizyjnej. Natomiast przypomnę również okoliczności, że Pan Radny Franciszek Miśkowicz i Janusz Przetacznik złożyli rezygnację z uwagi na styl pracy tejże Komisji i sposób rozpatrywania skarg. Przypomnijmy kwestie dotyczące skargi złożonej przez Stowarzyszenie Wolica, kiedy na posiedzeniu komisji nie mając skargi otrzymaliśmy rozstrzygnięcie w postaci projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Na taki styl pracy, kiedy członkowie komisji
nie otrzymują kompletnej skargi pomimo zalecenia Pana Przewodniczącego, że ta skarga
ma trafić w ręce członków komisji, to po prostu trudno pracować w takiej komisji Panie Radny Madejczyk i dlatego złożyliśmy rezygnację, w farsie i cyrku jak nazwał to Pan Radny Miśkowicz po prostu uczestniczył nie będę, to jest ta kwestia. Wracając do wyciągu:

WYCIĄG
z protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle
odbytej w dniu 30 września 2019 roku o godz. 13.00

Str. 8
Radny Janusz Przetacznik - … Teraz jeszcze jedna kwestia dość istotna i ważna. Panie Starosto, Panie Dyrektorze Michale Burbelka. Dzisiaj jest 30 września i jest to ustawowy termin, do którego Wysoka Rada powinna otrzymać i rozpatrzyć program naprawczy szpitala, ponieważ działalność szpitala w roku 2018 zakończyła się wynikiem ujemnym. To nie jest wymysł Radnego Janusza Przetacznika, jest to wymysł ustawowy. Na to zwracałem uwagę m.in. apelowałem abyśmy trzy dokumenty, które wzajemnie mówią o pewnych kwestiach związanych z działalnością szpitala rozpatrywać na sesji wrześniowej. Dzisiaj mamy 30 września, czyli ostatni ustawowy termin i nawet w ramach wniosku Pana Starosty składanego w imieniu Zarządu o uzupełnienie porządku obrad takiego programu naprawczego nie mamy, a radni powinni otrzymać ten program nieco wcześniej. Podmiot tworzący powinien taki program zatwierdzić, czyli Rada. My takiego programu nie mamy i do tej pory nie widać, żadnych przesłanek, że taki program otrzymamy. Przypomnijmy, że jest to program na lata, czyli w kontekście prognozy wieloletniej dotyczącej roku 2020, 2021 i 2022 jakże istotny
z punktu widzenia również stabilności finansów publicznych samorządu powiatowego. Bardzo łatwo wydawać publiczne pieniądze, bo to są nie swoje pieniądze. Namawiałem tutaj niejednokrotnie, na tej sali, abyśmy wydawali je w sposób rozsądny, powtarzam to jeszcze raz, rozsądny i po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji na temat zasadności budowy
i źródeł jej sfinansowania. Tak jak wspomniałem mieliśmy otrzymać koncepcję nie otrzymaliśmy, owszem otrzymaliśmy program użytkowy napisany przez Pana Dyrektora, natomiast już koncepcji funkcjonowania nie mamy. ……… Stawiam wniosek aby zdjąć ten punkt z porządku obrad. ”

Starosta Jasielski Adam Pawluś - wniosek jest absolutnie niezasadny Pana Radnego Przetacznika. Temat był szeroko dyskutowany, była zwołana specjalna komisja w tym celu i opinia komisji była za dalszym procedowaniem rozbudowy szpitala, więc to jest tylko taka retoryka sesyjna, tak że wnoszę o odrzucenie tego wniosku.

Radny Jan Urban - to nie jest kwestia retoryki sesyjnej, jest to kwestia odpowiedzialności i takiego rzeczowego podejścia do bardzo ważnego wyzwania, ponieważ podejmując uchwałę zawartą w projekcie oznaczonym numerem druku 115 podejmujemy określone zobowiązania, które będą spoczywały na nas jako organie stanowiącym i mówienie, że to jest retoryka, kiedy mamy bardzo wiele niewiadomych jest takim troszeczkę, ja nie chce być adwokatem tutaj kolegi radnego, bo on sobie doskonale radzi sam, ale jest to temat, który powinien przynajmniej być w sposób kompleksowy i całościowy przedstawiony wszystkim radnym. ….. Jest 30 września, jest kwestia związana z brakiem wiedzy o stanie oświaty, nie ma programu naprawczego szpitala. Wiem, że w każdej chwili możemy taki program naprawczy dostać. Już jeden żeśmy dostali, który w momencie zatwierdzania był już daleki od realizmu i to jest kwestia takiego odpowiedzialnego podejścia. ….

Radny Janusz Przetacznik - na tej sali przywoływałem m.in. wypowiedz Przewodniczącego Klubu „PiS” Radnego Adama Pawlusia z 2012 roku, kiedy była dyskutowana uchwała intencyjna dotycząca przystąpienia przez samorząd powiatowy do rozbudowy i modernizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. ….. Natomiast prosiłbym Panie Starosto o konkretną odpowiedź: Dlaczego i jak Zarząd zamierza postąpić jeżeli chodzi o program naprawczy? Czy Dyrektor szpitala złożył ten program naprawczy, a to Zarząd Powiatu nam nie przedłożył w ustawowym terminie? Na to pytanie nie otrzymałem ja, ani radni odpowiedzi i drugie pytanie, które kierowałem do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego dotyczące 30 września i ewentualnych wypowiedzeń lekarzy składanych na koniec roku, czyli z tym dniem za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Radna Irena Baciak - …

Radna Ewa Wawro - jestem zdziwiona tym co w tej chwili koleżanka powiedziała … Pytamy o to jak przedstawia się sytuacja szpitala i dlaczego nie dostaliśmy do tej pory informacji o planie naprawczym, który jest ustawowym obowiązkiem. Jeszcze raz podkreślam my naprawdę nie chcemy siedzieć w fotelu, nie chcemy pić kawy …..

Radny Jan Urban - …

Starosta Jasielski Adam Pawluś - …. Bardzo proszę o kontunuowanie dyskusji w sposób rzeczowy i podjęcie uchwały, która ma duże znaczenie dla rozwoju naszego szpitala.

Radny Janusz Przetacznik - … W dniu dzisiejszym Pan Dyrektor Burbelka przekazał Panu Przewodniczącemu dyskietki, gdzie ta koncepcja pewnie jest. Mieliśmy ją dostać zaraz po komisji, nawet na komisji ten materiał nie został członkom komisji udostępniony. …

Radny Jan Urban - …

Starosta Jasielski Adam Pawluś - bardzo proszę Pana Dyrektora o zabranie głosu.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka - najpierw odpowiem Panu Januszowi Przetacznikowi w kwestii składanych wypowiedzeń przez lekarzy, … w każdym razie do godziny 13.00, żaden z lekarzy na szczęście nie złożył podania o wypowiedzenie
i mam nadzieję, że tak będzie. … Natomiast jeszcze raz powtarzam sytuacja kadrowa szpitala jest trudna, tak jak zresztą wszystkich szpitali powiatowych, natomiast do godziny 13.00 żaden lekarz nie złożył wypowiedzenia. Nie wiem skąd w ogóle taki pomysł i takie epatowanie tutaj mieszkańców i radnych tego typu problemami?

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Janusza Przetacznika
o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem wniosku głosowało 9 Radnych.
- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 13 Radnych.
Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 15 Radnych.
- przeciw głosowało 6 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała została podjęta.
…..
Ad.10 Sprawy różne

Starosta Jasielski Adam Pawluś - chciałem poinformować, że z naszej inicjatywy m.in. Zarządu „Firma Kruszgeo” rozpoczęła prace poszukiwawcze na terenie złoża piaskowców warstw istebniańskich w miejscowości Nawsie Kołaczyckie. Mam nadzieję, że te prace poszukiwawcze będą pozytywne, zakończą się powstaniem kamieniołomu jest to inwestycja niezwykle potrzebna, ponieważ zamierzamy realizować wiele inwestycji drogowych infrastrukturalnych i kolejowych, więc pozyskiwanie takiego surowca na miejscu może przyczynić się również do obniżenia kosztów takich inwestycji.

Radny Mateusz Lechwar - taka krótka informacja, członków Komisji Rewizyjnej proszę o pozostanie na sali po zakończonej sesji.

Ad.11. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 15:01.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz

Radny Janusz Przetacznik - to są wyciągi z protokołu, które w dniu dzisiejszym Wysoka Rada zatwierdziła, przypomnijmy rozpoczęliśmy sesje o godzinie 13.00 zakończyliśmy
w 11 punkcie o godz. 15.01; żadnej informacji na temat programu naprawczego nie było
i nie ma. W związku z tym chciałbym abyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy. Rada ma rozpatrzyć skargę, 30 września w ustawowym terminie tego tematu nie było, Pan Starosta jako zwierzchnik nie dopilnował i nie wyegzekwował, zadawałem tego pytanie:
Jakie konsekwencje będą, że ten program nie zostanie Wysokiej Radzie przedłożony, nie przesłany radnym, Radzie, bo tak stanowi prawo. Przedstawiony i przedłożony. Nic nie stało na przeszkodzie, gdyby ten program był, aby go nagrać na dyskietce o czym informowałem Pana Przewodniczącego i Biuro Rady, pokazując, że jest miejsce i te pliki, które otrzymaliśmy były na tyle nieduże, że można było je drogą e-mailową przesłać
i ewentualnie 30 września na tą dyskietkę program naprawczy wgrać. A tak, to później, mieliśmy co najmniej trzy e-maile, żeby ten program naprawczy zmieścić na skrzynkach pocztowych. Także chciałbym jeszcze raz powtórzyć, jeżeli Komisja Skarg Wniosków
i Petycji będzie pracować pod kątem rzetelnego rozpatrywania wnoszonych skarg, wniosków i petycji, tak samo jak Pan Radny Franciszek Miśkowicz, tak samo ja ponawiam tą deklarację, że będziemy uczestniczyć w jej pracach. Zaproponowaliśmy pewien tryb pracy tej komisji, która pracowała, radni z V, IV, I, czy III kadencji pamiętają,
że rozpatrywanie skarg odbywało się po postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez Komisję Rewizyjną. Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg przez Komisję Rewizyjną zostały w naszym statucie opisane i zapisana. Przypominam, że m.in. byłem wnioskodawcą zmian statutu, ale okazało się, że Komisja Statutowa tylko się pochyliła nad zmianami. Natomiast nie przyjęła do serca i nie wzięła pod uwagę, że należy nad pewnymi dokumentami podyskutować i porozmawiać. Zgadzam się, że z punktu widzenia uchybienia terminowego niewiele się stało, jednak chodzi o zasadę, nie jest to pierwsza rzecz
czy przypadek, że Dyrektor Szpitala Specjalistycznego nie przedkłada Wysokiej Radzie programu w terminie oraz ich nie realizuje, będziemy niedługo omawiać program naprawczy szpitala, przypomnę, że taki program powinien być przedłożony do 30 września, czyli do 3 miesięcy, po terminie ustawowym złożenia sprawozdania finansowego
i chciałbym zwrócić uwagę, że w roku ubiegłym przyjmowaliśmy, czy zatwierdzaliśmy program naprawczy z datą 7 grudnia. Kto dostał ten program naprawczy Rada VI Kadencji, bo Rada V Kadencji już go nie dostała, mimo, że była władna i w terminie. To nie jest pierwszy przypadek uchybienia terminu. Jeżeliby Komisja Skarg, Wniosków i Petycji chciała popatrzeć, przeczytać dokładnie i przeanalizować materiał to by się tego doszukała, dopatrzyła i moglibyśmy w sposób profesjonalny rozpatrzyć ten wniosek i skargę.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - proszę o dopuszczenie do głosu Pana Dyrektora Michała Burbelkę.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka - pomimo dosyć małej wiary Pana Radnego Urbana w to, że ten program był rzeczywiście złożony, to tak, on był złożony 30 września, rzeczywiście błędem było to, że został on złożony do sekretariatu,
a że nałożyło się to na sesję, która się rozpoczynała o godz. 13.00, więc Pan Starosta miał prawo nie wiedzieć. Natomiast program był oczywiście złożony 30 września, przyznaje się, błędem jest, że do Biura Rady program nie wpłynął. Natomiast sytuacja, jak na większości sesjach, tak też tutaj była wielce nerwowa. Pan Przewodniczący w tym temacie nie udzielił mi głosu, Pan Starosta miał pełne prawo nie wiedzieć, ja rzeczywiście Panu Staroście nie powiedziałem, wyszło swego rodzaju nieporozumienie, natomiast ten dokument
w starostwie został złożony 30 września zgodnie z terminem, aczkolwiek zgodnie z prawdą bezpośrednio do Biura Rady nie wpłynął.

Radny Janusz Przetacznik,- ad vocem,- cytowałem protokół, który dzisiaj został zatwierdzony zwracałem się z pytaniem do Dyrektora i Starosty, udzielił mi Pan odpowiedzi tylko o tym, że do godziny 13.00 nikt z lekarzy nie złożył wypowiedzeń, to był ten sam cytat zapraszam do protokołu, albo Panu zaraz przedłożę Pana wypowiedz.

Radny Franciszek Miśkowicz,- odnośnie wypowiedzi Radnego Madejczyka, która wnosi,
że tak powiem taki spokój pracy tej komisji tylko ja nie wiem jak wygląda w tej chwili ten tryb pracy, bo jeżeli tak jak było, gdy ja byłem, że przynoszono projekt uchwały
i przegłosowywano to nic się nie zmieniło. Natomiast jeżeli jest dyskusja nad materiałem źródłowym i dochodzenie do wniosków i przygotowanie uchwały na komisji to wtedy uważam, że ta praca jest normalna, ale to już Państwo sobie rozstrzygniecie wewnątrz komisji. Byłem też obiektem skargi w kadencji, gdy pełniłem funkcję Starosty za błahą sprawę, którą zawinił naczelnik, który zajmował się sprawami organizacji pozarządowych
i miał też w terminie przedstawić sprawozdania z wykorzystania środków finansowych
do dyspozycji tych organizacji przeznaczonych przez samorząd powiatu, wielkość tych środków była zero, ale sprawozdanie miało być i Rada przyjęła, że zawinił Starosta, czyli ja. Oczywiście skutek tego był taki, że w następnych latach już, żaden naczelnik nie zawinił. Teraz nie wiem jak tam jest? Kto za to odpowiada, że to sprawozdanie się pojawia
w odpowiednim terminie? Czyli skutek tej skargi, która była wniesiona nota bene przez radnego z gminy Brzyska, który był poprzednikiem Pana w Radzie, oczywiście ja przyjąłem i wiedziałem o tym, że w strukturze organizacyjnej osoby, które są odpowiedzialne
za przygotowanie pewnych rzeczy, powinny pilnować tych terminów. Akurat wtedy zbiegło się tak nieszczęśliwie, że ten pracownik odszedł ze starostwa i już na koniec
nie przygotował tego. To jest obecny Wójt Gminy Jasło zostawił to następnemu naczelnikowi, który nie wiedział, że poprzednik coś takiego miał zrobić, ale korona z głowy mi nie spadła, przyjąłem tę skargę i wiedziałem, że należy pracowników uczulić na to, żeby pewne rzeczy terminowe były przedstawiane w terminie.

Radny Mateusz Lechwar - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek Radnego Jana Urbana:

Wniosek o ściągnięcie z porządku obrad uchwały druk Nr 131 i 132. Adresatem wniosku jest Przewodniczący Rady Powiatu.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Urbana o zdjęcie
z porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem wniosku głosowało 8 Radnych.
- przeciw głosowało 14 Radnych.
Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michała Burbelki i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 14 Radnych.
- przeciw głosowało 8 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia. (Druk Nr 132).

Treść skargi:
Jasło, dnia 11 października 2019 r.

SKARGA

na działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia.

Na podstawie art. 227 oraz art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730) składam skargę na działalność Starosty Jasielskiego Adams Pawlusia działającego jako Przewodniczący Zarządu Powiatu w Jaśle polegającą na nie wykonywaniu obowiązków ustawowych, co stanowi naruszanie art. 21 ust. 12 oraz art. 34 ust.1 w związku z art. 32 ust.2 punkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.
511) i wnoszę o:
podjęcie działań mających na celu doprowadzenie działalności Starosty Jasielskiego do stanu zgodnego z przepisami prawa.

Uzasadnienie skargi

W dniu 12 lipca 2019 r, podczas XIV sesji Rady Powiatu w Jaśle radna Dorota Woźniak zwróciła się do Starosty Jasielskiego z zapytaniem dotyczącym wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy – Zespół Szkół w Trzcinicy (pozycja nr 23 https://www.powiat.jaslo.pl/wladze/rada-powiatu/interpelacje- radnych). Na wyżej wymienione zapytanie odpowiedzi udzielił Starosta Jasielski — pismo z dnia 23 lipca 2019 r. znak: BR.0003.44.2019, które również zostało zamieszczone na stronie BIP Starostwa Powiatowego (art. 21 ust. 13 ustawy o samorządzie powiatowym).
Z udzielonej odpowiedzi dowiedziałem się, że na swoich posiedzeniach w dniach 7 lipca i 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę drzew. W załączonych do odpowiedzi materiałach tj. wyciągach z protokołu z posiedzeń Zarządu z dnia 7 lipca i 8 sierpnia 2019 r. brak jest informacji o decyzji Zarządu dotyczącej trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu czyli mienia publicznego jakim ma być pozyskane drewno z wycinki. Uwzględniając treść zapytania radnej Doroty Woźniak oraz udzieloną odpowiedz, w dniu 26 sierpnia br. na XV sesji Rady Powiatu w Jaśle skierowałem do Starosty Jasielskiego 2 pytania uzupełniające o treści:
1.Jakie były motywy wątpienia przez Stowarzyszenie z wnioskiem dotyczącym zamiaru usunięcia drzew na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy?
2.Jakie konkretne decyzje podejmował Zarząd Powiatu w Jaśle w zakresie wycinki drzew rosnących na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, w tym zagospodarowania drewna pochodzącego z tej wycinki?
Na wyżej wymienione zapytanie (pozycja 28) odpowiedzi udzielił Starosta Jasielski — pismo z dnia 6 września 2019 r. znak: BR.0003.49.2019.
Również i to pismo, poza wypełnieniem ustawowego terminu na udzielenie odpowiedzi, nie odniosło się do spraw poruszanych w zapytaniach radnych. Można było wręcz odnieść wrażenie, że Panu Staroście nie zależy na udzieleniu odpowiedzi i rozwianiu wątpliwości radnych.
Niezrażonym takim działaniem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, w dniu 11 września br., dążyć do wyjaśnienia sprawy, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, skierowałem kolejne zapytania, bardzo precyzyjnie wskazując na obszary i zagadnienia, na które oczekuje odpowiedzi i wyjaśnień (pozycja nr 30). Dopiero w dniu 30 września br., a więc z przekroczeniem ustawowego terminu, otrzymałem pismo z dnia 25 września 2019 r. znak: BR.0003.49.2019 (potwierdziłem odbiór pisma) jako odpowiedz na moje zapytanie z dnia 11 września br. (wg stanu na 11 października br. odpowiedz ta nie została jeszcze zamieszczona na stronie — w załączeniu zrzut z ekranu strony BIP). W/w piśmie Starosta Jasielski odniósł się tylko do małego, dodatkowego fragmentu z mojego zapytania z dnia 11 września br. tj. cyt. „Ponadto proszę do odpowiedzi dołączyć odpowiednią decyzję zezwalającą na wycinkę drzew rosnących w ciągu drogi powiatowej 1828R Siepietnica — Święcany — Lisów wraz z opisem procedury wycinki i ich przekazania do PZD wg wyżej opisanego schematu tj. z podaniem terminów, wykonywanych czynności i uczestników. Uzyskane dokumenty w tym zakresie i udzielona odpowiedz pozwolą na weryfikacje danych zawartych w protokole z dnia 12 lutego 2018 r. spisanym w Bazie Sprzętowo-Magazynowej PZD w Mytarzy w sprawie obmiaru desek, odpadu (ścinek) po obróbce kłód oraz wiór.” całkowicie pomijając udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytania.
Reasumując już nie tylko odnoszę wrażenie, ale muszę jednoznacznie stwierdzić, że Pan Starosta Jasielski odmawia udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytania lub odpowiada tylko na wybrane zagadnienia. W związku z takim stanem rzeczy nadal są wątpliwości czy Zarząd Powiatu w Jaśle pod kierownictwem Starosty Jasielskiego dołożył i dokłada należytej staranności w dbałości o mienie Powiatu Jasielskiego(?) i przede wszystkim to zagadnienie wymaga wyjaśnienia.

Reasumując wnosząc skargę wskazuję:
1) na zaniechanie obowiązków poprzez nieudzielenie lub odmowę udzielenia przez Starostę Jasielskiego odpowiedzi na zapytania radnych - art.21 ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511),
2) na uchybienia ustawowych terminów w przedmiocie udzielenia odpowiedzi i ich niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej - art.21 ust. 12 i 13 ustawy o samorządzie powiatowym,
3) na zaniechanie lub nieprawidłowe działanie Starosty Jasielskiego w zakresie organizacji pracy Zarządu Powiatu w Jaśle w zakresie trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu po tej wycince (art. 34 net.1 i art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym).
Podpis: Janusz Przetacznik.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.
Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik - tak jak w przypadku petycji, jak i pierwszej skargi tutaj również otrzymaliśmy materiały bez kompletnej skargi i w projekcie uchwały, który otrzymaliśmy uznaje się za niezasadną skargę na działalność Starosty polegająca na nieterminowym udzieleniu odpowiedzi na zapytanie radnego. Jeżeli popatrzymy na treść skargi, to nie jest
to element nieterminowej odpowiedzi, proszę zwrócić uwagę, że w skardze m.in. podnosiłem następujące kwestie też dochodząc do pewnej reasumpcji aby ułatwić pracę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na zaniechanie obowiązków przez nie udzielenie, lub odmowę udzielenia przez Starostę Jasielskiego odpowiedzi na zapytania radnych, a to jest naruszenie art.21 ustęp 12 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym.

1) na zaniechanie obowiązków poprzez nieudzielenie lub odmowę udzielenia przez Starostę Jasielskiego odpowiedzi na zapytania radnych - art.21 ust.12 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511),

2) na uchybienia ustawowych terminów w przedmiocie udzielenia odpowiedzi i ich nie zwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej - art.21 ust. 12 i 13 ustawy o samorządzie powiatowym,
gdzie pokazałem zrzut ze strony BIP Starostwa Powiatowego, gdzie zostały zamieszczone zapytania, natomiast nie było zamieszczonych odpowiedzi, pomimo tych udzielonych odpowiedzi w nieznacznym opóźnionym terminie, ale jednak o niezamieszczeniu ich
w Biuletynie Informacji Publicznej do czego jest Pan Starosta zobowiązany.
3) na zaniechanie lub nieprawidłowe działanie Starosty Jasielskiego w zakresie organizacji pracy Zarządu Powiatu w Jaśle w zakresie trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu po tej wycince (art. 34 ust.1 i art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy
o samorządzie powiatowym).
W związku z tym proszę zwrócić uwagę, że ta skarga dotyczy o wiele większych, czy ważniejszych tematów, niż uchybienie terminowe, aczkolwiek ono jest istotne, bo ustawodawca nakazuje niezwłoczne publikowanie zapytań to jest innowacja, która została wprowadzona od tej kadencji, że interpelacje i zapytania radnych są zamieszczane wraz
z odpowiedziami na stronie internetowej. Teraz proszę Państwa zwróćmy uwagę, jeżeli będziemy rozpatrywać skargę na działalność starosty pod tym kątem, popatrzmy ile zapytań zostało skierowanych i jakiej treści do Pana Starosty. W sumie było ich trzy i teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, bo podejrzewam, że nie znając treści skargi radni nie popatrzyli na BIP, aby poznać po pierwsze jakie były zapytania? I dlaczego Radny Janusz Przetacznik stwierdził, że Pan Starosta nie udzielił, czyli zaniechał obowiązków, nie udzielił
lub odmówił udzielenia odpowiedzi? Proszę zwrócić uwagę 12 lipca pierwsze zapytanie składa Radna Dorota Woźniak m.in. formułując najistotniejszą rzecz, czy zapytanie:
Czy Zarząd Powiatu w Jaśle podejmował decyzje dotyczące całej procedury związanej
z wycinką drzew rosnących nas terenach będących własnością powiatu, a przekazanych
w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy w tym zagospodarowania drewna pochodzącego z tej wycinki? Jeżeli tak to jakie? Jeżeli nie, to proszę o podanie informacji i podstawy prawnej odstąpienia od wydania takich decyzji
i kiedy odbyła się wycinka drzew? To były w sumie
4 zapytania. Na to zapytanie udzielił Pan Starosta odpowiedzi 23 lipca pomijając kwestie związaną z punktem 3 oraz punktem 4, kiedy odbyła się wycinka drzew i kto ją przeprowadził? Kiedy odbyła się wycinka, bo kto przeprowadził to jeszcze Pan Starosta był łaskaw udzielić, że wycinką przedmiotowych drzew zajmowała się firma „Alp-Lin Adam Piątkiewicz” z małopolski, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną i bardzo istotną rzecz.
W 2015 roku, tu pewnie Pan Radny Stanisław Pankiewicz powie, że wracamy do historii, ale właśnie nie. W 2015 roku Zarząd Powiatu w Jaśle podjął uchwałę numer 36 w sprawie przyjęcia procedury usuwania drzew będących własnością Powiatu Jasielskiego. Jednoznacznie określona procedura i uchwała nakazująca pewien sposób postępowania
i tryb postępowania z wycinką drzew będących własnością powiatu jasielskiego i sposobu ich zagospodarowania. Nie bez kozery zadawała pytanie Pani Radna Dorota Woźniak, która była radną ubiegłej kadencji i otrzymywała tą informację, że Zarząd tego typu uregulowania w 2015 roku podjął. Pan Starosta absolutnie się do tego tematu nie odniósł wręcz można by powiedzieć, że mataczył w tej sprawie, pokazując inne dokumenty, nie odnosząc się do tego, że takie uregulowania mamy. M.in. odbyły się posiedzenia w dniu 7 lipca, a na którym Zarząd wyraził zgodę na wycinkę 11 drzew, a Stowarzyszenie występuje 12 lipca o wycinkę 19 drzew. Oględziny odbywają się 25 lipca, gdzie bez oględzin, nie może odbywać się wycinka drzew. Na tak źle udzieloną, czy nie udzieloną odpowiedz, ja sformułowałem zapytania drążąc temat. Dlaczego Pan Starosta nie udziela odpowiedzi na konkretne pytania i te pytania powtórzyłem. 6 września otrzymałem można by powiedzieć prawie,
że obraźliwą odpowiedz, bo w ogóle nie zajmującą się tematem, o który prosiłem
i zapytaniami, na które prosiłem o wyjaśnienie stąd 11 września skierowałem
za pośrednictwem Przewodniczącego Rady zapytanie kolejne uzupełniające, ponieważ to
co otrzymałem, po prostu było nie na temat. I co wtedy otrzymałem? Otrzymałem 25 września w tym momencie informację dotycząca nie wiem, czy Państwo macie, bo teraz się pokazała na stronie internetowej, że w ogóle to ta odpowiedz nie dotyczy moich zapytań, otrzymaliśmy tylko informację w jaki sposób postępował Powiatowy Zarząd Dróg
w zakresie zagospodarowania drewna pochodzącego z wycinki, gdzie były to wiatrołomy. Prawidłowe postępowanie bez zarzutu zgodnie z uchwałą Zarządu z 2015 roku. Mnie natomiast chodziło o drewno i tryb postępowania z drewnem będącym własnością powiatu, do tej pory nie wiemy co się z tym drewnem zrobiło i dlaczego Zarząd odstąpił od tej procedury? Dlaczego w tym momencie Zarząd nie wyciągnął konsekwencji w stosunku do stowarzyszenia, które bez umocowania wystąpiło bez dokonania oględzin, bez notatki dokonało wystąpienia do Wójta o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, przypomnijmy 19 drzew i przekazano tylko świerki. Co czytamy proszę Państwa
w propozycji rozstrzygnięcia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji to jest proszę państwa kuriozum, bo muszę przeczytać, że naprawdę na Komisji Społecznej, gdzie byłem gościem przeczytałem. „Po dogłębnym przeanalizowaniu przebiegu procesu wycinki przedmiotowych drzew okazało się, że nie wszystkie drzewa pochodzące z wycinki znalazły się na stanie Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle. W związku z powyższym Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy deklaruje poniesienie kosztów utraconego drewna.” Z czym proszę Państwa mamy do czynienia? Nazywam to wprost z kradzieżą, mamy do czynienia z kradzieżą, to jest zawłaszczeniem rzeczy będącej własnością Powiatu Jasielskiego, stąd ta procedura, o której wspominałem z roku 2015 jest, precyzyjnie opisuje zasady i PZD przy swoich drzewach wypełniło tę procedurę. W przypadku Stowarzyszenia nie. 7 lipca, 8 sierpnia zgody Zarządu, wniosek Stowarzyszenia z 12-ego, 25 września decyzja. Proszę zwrócić uwagę, nie panujemy nad tym i teraz się okazuje, że Stowarzyszenie ma nam zwrócić jakieś środki. Zapytam tutaj na tej sesji, czy tak samo jak 200 tys. zł., które było deklarowane przez Stowarzyszenie aby przystąpić do realizacji, rozbudowy stadionu lekkoatletycznego w Trzcinicy? Co się okazało? Nie zrobiono nic w tej sprawie, czyli była deklaracja 200 tys. zł., do budżetu środki nie wpłynęły, ale wydatki ze strony budżetu poszły, bo stadion został zrealizowany. To samo dotyczy tej sprawy. Wyraźnie wklejałem swoje zapytanie konkretnie pytając Pana Starostę: Co stało się
z dębami, olchą, klonem? Absolutnie nie mogę przyjąć do wiadomości, że to jest nieterminowe udzielnie odpowiedzi, to jest zaniechanie podstawnych obowiązków związanych z należytym ich wykonywaniem i dbaniem o mienie Powiatu Jasielskiego, a to ciąży na Panu Staroście i Zarządzie Powiatu. Takie było pytanie pierwotne Pani Radnej Doroty Woźniak, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Zapoznałem się z odpowiedzią na BIP-ie i stąd kolejne dwa zapytania, na które też nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Pytania naprawdę były konkretne i dziwie się, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, nie rozpatrzyła przede wszystkim podstawowej rzeczy, że nie zobowiązuje się Pana Starosty do wyjaśnienia tej sytuacji i wyciągnięcia konsekwencji: Dlaczego Stowarzyszenie nie mając tytułu prawnego, nie mając zgody Zarządu składa wniosek o wycinkę drzew do Pana Wójta Stanisława Pankiewicza? Złożyło oświadczenie nieprawdziwe, że ma taką zgodę, prawo
do dysponowania terenem tak, ale nie do drewna. Pan Wójt słusznie postąpił ma wniosek, oświadczenie, nie patrzył kto dalej, bo liczył, że te wszystkie kwestie są już dopięte między właścicielem terenu, czyli powiatem reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Jaśle,
a Stowarzyszeniem, które otrzymało we władanie ten teren. Także z całym szacunkiem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uważam, że wniosek, który złożył Pan Radny Jan Urban powinien być raz jeszcze przedmiotem obrad tej komisji i Rada powinna rozpatrzyć tę skargę, ale w oparciu o wszystkie trzy pytania, bo tu nie jest problem nieterminowego udzielenia odpowiedzi, czy zamieszczenia na biuletynie. Jest przede wszystkim brak dbałości o mienienie powiatu oraz zaniechanie działań ustawowych związanych
z nieudzieleniem lub odmową udzielenia, czy ukrywaniem prawdziwych informacji dotyczących wycinki drzew w Trzcinicy z obszaru, który jest oddany w użytkowanie Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych.

Radna Dorota Woźniak - w związku z tą skargą mam pytanie do Pana Madejczyka członka Komisji, czy zna Pan uchwałę w sprawie przyjęcia procedury usuwania drzew będących własnością Powiatu Jasielskiego z 17 lutego 2015 roku i czy ta uchwała była wykorzystywana przy rozpatrywaniu skargi Pana Janusza Przetacznika?

Radny Sławomir Madejczyk - Pani Radna powiem szczerze, że w ten przepis się nie wgryzałem na razie, nie znam go szczegółowo dlatego, że przedmiotem pracy Komisji było to co tam zostało w skardze podniesione, czyli rzetelność udzielania odpowiedzi i jej terminowość. Natomiast na posiedzeniu Komisji doszliśmy do wniosku, że sprawy dotyczące szczegółów tej wycinki, zagospodarowania drewna, niestety nie są przedmiotem szczegółowego badania naszej Komisji, jeżeli już to może Komisji Rewizyjnej, ale tutaj działamy na bazie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dlatego też tak jak mówię, nie znam jeszcze tego przepisu, być może jak najszybciej się z nim zapoznam, ale tak jak mówię, chyba bardziej jako członek Komisji Rewizyjnej, ale nie jako w tej chwili członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna Dorota Woźniak - ad vocem - ponieważ nie otrzymałam odpowiedzi na ten punkt trzeci, przywoływany, czyli czy Zarząd podejmował decyzję? To wydaje mi się, że Komisja przede wszystkim powinna znaleźć podstawę prawną, poszukać jej, jakie decyzje mógł Zarząd podejmować i krok po kroku. W tej uchwale przywoływanej z 2015 roku jest cała procedura opisana i kompetencje Zarządu, czyli co mógł, a czego nie. Natomiast na swoje pytanie kierowane do Pana Starosty odpowiedzi nie otrzymałam. Dlatego składam wniosek formalny Panie Przewodniczący o zdjęcie tego projektu uchwały z posiedzenia Rady
i powrót skargi do Komisji, aby Komisja przeanalizowała wszystkie aspekty skargi, a nie tylko kwestia terminowości odpowiedzi umieszczania na BIP-ie.

Radca Prawny obecny na sesji - jak był identyczny w zasadzie zakres przedmiotowy, bo to jest sprawa formalna, dokładnie to samo, ewentualnie można by było tylko mieć takie, ale.
Czy trzeba było obydwa wnioski głosować razem? Czy na każdy wniosek do każdej uchwały osobno tylko takie by można, bo nasza praktyka jest taka, że jeżeli nie ma sprzeciwu to można głosować en block, tak zwany. Prawda, nie było sprzeciwu co do podwójnego głosowania tego wniosku formalnego, który był wcześniej i przeszedł.

Radny Jan Urban - Szanowni Państwo trudno mi się zgodzić z wywodem kolegi Sławomira, ponieważ wnoszący skargę w punkcie 3, zobacz sobie, pisze wyraźnie w zakresie.
Jak mogliście bez tego dokumentu przywołanego przez Panią Radną Dorotę Woźniak rozpatrywać? To nie, żebym się pastwił nad wami, bo lubię was wszystkich kolegów radnych, ale bądźmy akuratni, przecież wnoszący skargę odnosił się do tego dokumentu
w zakresie trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu po tej wycince. Rozpatrywaliście Sławek skargę i mówisz, żeś się z tym dokumentem nie zapoznał, to jest jedno. Wiem, że władze macie nieograniczoną, ale proszę Państwa
o odrobinę szacunku dla pracowników starostwa, przełożonym pracowników starostwa jest Starosta Jasielski i nie zgodzę się i też nie zagłosuje za takim uzasadnieniem, jak wyście jako Komisja zrobili, mianowicie: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwraca uwagę pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle na terminowe załatwianie spraw.” Przepraszam, nie chcę, żebyście się znowu na mnie gniewali, ale to nie wasza rola, „znaj proporcję, mocium panie”. Komisja może zwrócić uwagę na fakt, a nie zwracać uwagę pracownikom starostwa, przełożonym pracowników starostwa jest Starosta Jasielski jako kierownik zakładu pracy. Żaden radny nie ma wpływu na pracownika starostwa, ani nikt
i jeżeli tu mi też nie przyznacie racji, że nie było potrzebne rozpatrywać tej skargi
w oparciu o instrukcję i przyjęte uchwałą i sposób zagospodarowania rzeczonych drzew, kiedy wnoszący skargę w trzech punktach 1,2,3 i w 3 odnosi się do tego dokumentu,
nie mam prawa, bo jestem człowiekiem wielkiej wiary, ale sam powiedziałeś, żeście się nad tym dokumentem nie pochylali, więc jak możemy znowu rozpatrywać takie rzeczy, kiedy podstawowy dokument nie jest znany. Pamiętam tą uchwałę Zarządu w sprawie sposobu, trybu postępowania w zakresie i jeszcze tutaj pouczacie pracowników starostwa to w tym wypadku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest taka „Über Komisja”, komisja nad wszystkimi.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na brzmienie
art. 21 ust.12 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi zacytuję: „Interpelacje
i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.”
I proszę zwrócić uwagę w skardze podnoszę na zaniechanie tych obowiązków, nie bez kozery zacytowałem odpowiedz Pana Starosty na petycję, gdzie pouczał wnoszącego petycję, że on jest kierownikiem, to on wydaje dyspozycje, on podejmuje pełne dyspozycje, ale Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, już nie. Teraz to Komisja Skarg, wniosków i petycji będzie pouczać pracowników. Pokazuję w jaki sposób my podchodzimy do pewnych spraw. Jak jest nam coś wygodne to piszemy wnoszącemu petycję, żeby nie mieszał się
w kompetencje Pana Starosty, ale jeżeli jest ustawowo Starosta lub osoba przez niego wyznaczona obowiązany jest udzielić odpowiedzi na piśmie na złożone zapytania i tych odpowiedzi nie udziela to wtedy mówimy o naruszeniu artykułu 21 ustęp 12 i to jest zaniechanie obowiązków, a nie, nieterminowe tylko, bo o tym mówię w skardze, zaniechanie obowiązków, bo tak stanowi art.21 ustęp 12, ma obowiązek udzielić. Zaniechanie obowiązków jest poprzez nie udzielenie lub odmowę udzielenia odpowiedzi. Nie wiem, czym się kierował Pan Starosta nie udzielając odpowiedzi? Punkt 3 dotyczy kierowania pracami Zarządu i brania odpowiedzialności, mamy instrukcje powinniśmy
ją stosować, nie stosujemy. I teraz jest ta kwestia związana ze Stowarzyszeniem,
że wyrówna nam. Co nam wyrówna? Jak nie mamy protokołu, o który prosiła Pani Radna Dorota Woźniak z oględzin. Czy były oględziny? Bo znała tą instrukcję, żebyśmy mogli oszacować, czy drzewo rosnące, będzie miało powiedzmy dwie kłody użytkowe
do wykorzystania czy trzy, bo jest drzewem o wysokości np. 35 metrów z którego powstaną trzy, lub cztery kłody? Tego nie wiemy, mamy informację, że kłody przekazano pięciometrowe. Szanujmy się, naprawdę szanujmy się i prosiłbym, aby przekazywać to,
że jeżeli wskazujemy na zaniechanie obowiązków to jest art. 21 ustęp 12. Pan Starosta nie udzielił odpowiedzi nie tylko, Radnej Woźniak, ale również Radnemu Januszowi Przetacznikowi na dwa kolejne zapytania, składne na kolejnych sesjach i pośrednio później 11 września, kiedy ta odpowiedz po prostu nie była odpowiedzią na konkretne zapytanie, już nie pierwszą, ale już kolejną odpowiedzią i stąd skarga, abyśmy wreszcie traktowali poważnie radnych. Do innych skarg będę teraz wracał częściej i do zapytań, bo po prostu nie ma innej możliwości, żeby od Pana Starosty otrzymać jakąkolwiek odpowiedz, albo interpelacja, albo zapytanie. Tylko okazuje się, że również przy interpelacjach,
czy zapytaniach otrzymujemy informację nieprawdziwe, niepełne, bądź po prostu przemilczamy, niektóre niewygodne pytania.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnej Doroty Woźniak o zdjęcie
z porządku obrad projektu uchwały druk nr 132.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem wniosku głosowało 8 Radnych.
- przeciw głosowało 14 Radnych.
Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia.(Druk Nr 132).
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.
- przeciw głosowało 8 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2020 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Kołaczyce na realizację zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km 0+003 – 0+237 strona lewa w miejscowości Bieździedza. (Druk Nr 133).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisję Stałą.
Komisja Finansowo - Budżetowa – Magdalena Stasiowska - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2020 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Kołaczyce na realizację zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km 0+003 – 0+237 strona lewa
w miejscowości Bieździedza.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6i. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce zadania zarzadzania drogą powiatową Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w zakresie bieżącego
i zimowego utrzymania chodnika w km 0+003 – 0+237 strona lewa w miejscowości Bieździedza. (Druk Nr 134).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisję Stałą.
Komisja Finansowo - Budżetowa – Magdalena Stasiowska - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce zadania zarzadzania drogą powiatową Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika w km 0+003 – 0+237 strona lewa w miejscowości Bieździedza.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6j. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021. (Druk Nr 135).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.

Radny Stanisław Święch- Przewodniczący Komisji Społecznej - Komisja Społeczna spotykała się dwukrotnie i analizowała program naprawczy. W dniu 21 października było pierwsze posiedzenie komisji, poszerzone o wszystkich radnych, które zostało przerwane, ponieważ padły wnioski o uzupełnienie tego programu, Pan Dyrektor Szpitala przedłożył nam uzupełnienie. W dniu 28 października również po burzliwej dyskusji padły kolejne propozycje wniosku od Pani Radnej Doroty Woźniak, wniosek ten jednak nie uzyskał większości i projekt uchwały zatwierdzający Program Naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w głosowaniu członków komisji 4 - było „za”, 1 - „przeciw” i 3 - „wstrzymało się”.

Radny Janusz Przetacznik - mamy do czynienia z programem naprawczym, tak jak już tu dzisiaj padło na sesji jest to program, który jesteśmy zobowiązani przedyskutować, rozpatrzyć, kiedy nasza jednostka powiatowa, czyli szpital przyniósł stratę netto, czyli każda taka strata skutkuje tym, że powinien pojawić się program naprawczy. O tym rozmawialiśmy rok temu. Na to wskazywałem, że ostatni program naprawczy za rok 2017, bo wtedy też była strata netto szpitala, przyjmowaliśmy 7 grudnia 2018 r. w związku z tym było sporo uwag, pewnych niedomówień. Jak pamiętacie Państwo m.in. Pani Radna Ewa Wawro złożyła wniosek abyśmy odbyli sesję poświęconą działalności szpitala, abyśmy mogli mieć możliwość poznania i podyskutowania na temat działalności szpitala, która
na pewno nie jest działalnością łatwą, a przy nie do końca stabilnych warunkach finasowania staje się co najmniej uciążliwą, czy trudną w zakresie zarządzania i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, bo przy niestabilnych przepisach zarządzenie taką jednostką jest trudne, ale powinniśmy wyciągać, czy szukać pewnych rozwiązań, czy wniosków m.in. po tej dyskusji, czy to marcowej, czy związanej z pierwszym sprawozdaniem finansowym szpitala. Przypominam, które było w maju, była dyskusja, powtórzona później w czerwcu. M.in. zgłaszaliśmy informację, czy uwagi, że warto do tego tematu wrócić i omówić
to kompleksowo. M.in. Pan Radny Ryszard Papciak 24 czerwca, czyli na sesji, kiedy
po raz drugi zatwierdzaliśmy sprawozdanie finansowe szpitala za 2018 rok, zwrócił się
do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Pana Roberta Snocha Przewodniczącego Rady aby Zarząd Powiatu udzielił szczegółowych informacji dotyczących m.in. spraw związanych
z działalnością szpitala, zacytuję ten wniosek i odpowiedź Starosty, bo jest ona tu bardzo istotna i ważna.
„W nawiązaniu do corocznego obowiązku dokonania przez Radę Powiatu w Jaśle oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2018 rok oraz w związku ze stratą
na działalności na rok 2018 zachodzi konieczność opracowania przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle Programu Naprawczego w trybie artykułu 15 ustęp 7 ustawy
o samorządzie powiatowym oczekuję przygotowania i przekazania mi materiałów w postaci wypełnionych tabel, które opracowałem i przesyłam w załączeniu.”
Te tabele Pan Radny Ryszard Papciak opracował, posłużyć nam miały do prawidłowej oceny, ponieważ przypomnijmy sobie dyskusję na temat działalności szpitala, prosiliśmy
o materiały sprawozdawcze i jak mają wyglądać, niestety tych materiałów sprawozdawczych się nie doczekaliśmy.
„Strata rosnąca z każdym rokiem jest wynikiem szybszego wzrostu kosztów od tempa przyrostu przychodów, rosnąca strata szybko pomniejsza kapitały własne, czego efektem jest coraz większe uzależnienie szpitala od kapitałów obcych, czyli zobowiązań. Większe zobowiązania generują coraz wyższe koszty finansowe. Ustawa o działalności leczniczej zmusza podmioty tworzące do finansowej odpowiedzialności za winnych finansowych podległych jednostek, sporządzona analiza pozwala ocenić, czy szpital jest dobrze zarządzany oraz wcześniej zareagować na sygnały ostrzegawcze i podjąć właściwe działania zaradcze, aby nie dopuścić do straty finansowej podmiotu leczniczego. W obszarze kosztów niezwykle cenna jest analiza kosztów stałych tj. ponoszonych bez względu na liczbę leczonych pacjentów, czy wykonywanych procedur medycznych oraz analiza kosztów zmiennych wrażliwych na zmianę tych wielkości. Na pewno należy zacząć od analizy bazy łóżkowej mając na względzie, że nieobłożone puste łóżko w sensie kosztów stałych generuje koszty, więc istotne jest określenie ile łóżek jest niezbędnych do realizacji kontraktu by nie utrzymywać nadmiernej ich liczby, bardzo ważna jest też analiza zasobów personalnych dla racjonalnego gospodarowania posiadanymi fachowcami.”
Dalej Pan Ryszard Papciak szczegółowo analizuje poszczególne tabele, istotne i ważne
z punktu widzenia naszej dyskusji merytorycznej oraz osiągniętych wyników. Był ten wniosek i te zalecenia. Cóż 15 lipca Pan Starosta Adam Pawluś w imieniu Zarządu odpowiedział na wniosek radnego? Skądinąd wniosek radnego bardzo zasadny, celowy, uzasadniający tak naprawdę merytoryczną dyskusję na temat sytuacji szpitala.
„W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 22 czerwca informuję, że zgodnie z artykułem 53a ustęp 2 ustawy o działalności leczniczej szpital na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrachunkowy, sporządza raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej oraz prognozę ekonomiczno- finansową na kolejne trzy lata obrachunkowe, analiz oraz prognoz dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych określonych w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z uwagi na specyfikę działalności, ponad to zgodnie z ustawą o działalności leczniczej szpital w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego tj. do 30 września sporządzi program naprawczy. Jednocześnie informuję, że szpital opracowując program naprawczy uwzględni w nim analizę kosztów w tym sugestie przedstawione w przedmiotowym wniosku.”
Taka jest odpowiedź, czyli mogliśmy liczyć wszyscy, że tak będzie przygotowany program naprawczy, że to będzie program, który będzie programem naprawczym, a nie programem, który nam został przedłożony w roku 2018, a dotyczył wyniku ujemnego za rok 2017. Pozwoliłem sobie napisać parę zdań na temat programu naprawczego, częścią się podzieliłem na Komisji Społecznej myślę, że nie będę tutaj Wysokiej Rady zajmował, że tak powiem całym pakietem tych spraw. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że przedłożony dokument nie jest programem naprawczym i tak jak to w roku 2018 Pan Ryszard Papciak określił, pokazując pewne elementy co powinien zawierać program naprawczy, ten program naprawczy jest można by powiedzieć praktyczną kalką tego co rok temu otrzymaliśmy i nie zawiera nic nowego, jedną rzecz muszę powiedzieć, że istotnie się zmieniła. Ten dokument wreszcie mówi prawdę, czyli pokazuje, że celem programu jest osiągniecie straty, ale poniżej amortyzacji. W dniu dzisiejszym podjęliśmy decyzję, że kupimy dwa rentgeny w związku z tym szpital wzbogaci się o środek trwały, od którego będzie następował odpis amortyzacyjny, a więc hura, czujemy się bezpiecznie odpis amortyzacyjny będzie większy. I to jest można by powiedzieć, czytając cel programu naprawczego, jedyna prawdziwa rzecz, generowanie straty poniżej amortyzacji to jest cel. Celem naprawy nie jest w jaki sposób poprawić świadczenie usług, zwiększyć ilość
i dostępność świadczeń, natomiast aby stratę zrealizować czy generować, poniżej wysokości rocznego odpisu amortyzacyjnego. O tym mówiliśmy rok temu, że powinniśmy na ten temat rozmawiać, dyskutować.. To jest jeden z elementów dotyczących tego programu, czyli mamy to pokazane, drugi element bardzo istotny i ważny, na który zwracam uwagę, może nam się nie udać zrealizowanie kontraktu. Nie możemy tak pisać, my mamy mieć zagwarantowaną realizację świadczeń zdrowotnych w ramach drugiego poziomu PSZ –ów co do tego nie ulega wątpliwości. W programie naprawczym nie mamy określonych minimalnych wymogów, aby ten ryczałt, czy ten kontrakt utrzymać do tego poziomu.
Ile musimy i jak musimy zadbać aby ten kontrakt wypełnić w 100 procentach, nie ma analizy i oceny ryzyka. Tak jak Pan Starosta był mi łaskaw przekazywać w audytach, gdzie oceniamy tak zwane ryzyka, czy punkty ryzyk stąd pytanie: pytałem o kontrole Zarządu nad działalnością szpitala i dyrektora szpitala, abyśmy do tego mogli w jakiś sposób nawiązać. Ocena ryzyk, a tych ryzyk w ogóle nie ma, jeżeli mówimy o tym programie. Nie ma takiej sytuacji, bo po prostu przechodzimy bezkrytycznie do tego dokumentu na zasadzie jest ustawa, jest strata, przekazujemy program naprawczy, nikt nie definiuje. Podmiot tworzący nie definiuje potrzeb, w takim razie możemy przedstawić co nam się rzewnie podoba, nie chcieliśmy takiego dokumentu, stąd Ryszard Papciak pokazał to w roku 2018 wnioskując do Zarządu Powiatu aby Zarząd Powiatu, który sprawuje nadzór i kontrolę, aby ten nowy program to zawierał, abyśmy nie mieli sytuacji następującej, że przyjmujemy program naprawczy 7 grudnia 2018 roku, w którym czytamy, że strata za rok 2018 wyniesie 234 tysiące, a generujemy ponad 2 mln 300 tys. zł., że strata, czy wynik finansowy działalności szpitala za rok 2019 będzie nazwijmy to zerowy, bo tak jest tu napisane i zatwierdzone,
że dążymy do wyniku zerowego i rok 2020 do wyniku zerowego. Co mamy w materiałach, że będzie strata i to bardzo wysoka. W związku z tym rokrocznie nasze zobowiązania,
czy zadłużenie się pogłębią. W tamtym przynajmniej programie staraliśmy się silić, że wynik poprawimy miało to mieć teoretycznie znamiona programu naprawczego,
bo poprawiamy z wyniku ujemnego 234 tys. na wyniki nazwijmy to zerowe. Okazuje się,
że nie i teraz popatrzmy na ten program naprawczy, który nam został przedłożony, jak narasta nam zadłużenie i jak rosą zobowiązania szpitala, czy dostaniemy 5 mln kredytu na spłatę zobowiązań? Nie dowiedzieliśmy się, tego nie mamy. Pani Beata Trzop informowała, że jeszcze trwają zabiegi o uzyskanie, czyli jeszcze nie mamy decyzji ostatecznej, czy uda nam się do końca roku 5 mln kredytu pozyskać i spłacić zobowiązania, jeżeli nam się nie uda to może się okazać, że mogą być problemy dotyczące spraw nazwijmy to
z utrzymaniem płynności szpitala. Po raz kolejny wrócę do programu naprawczego, do jego rzetelności, jak powiedziałem, przekażę swoje wystąpienie na piśmie, ale chciałbym zwrócić uwagę na niechlujność tego materiału i jego nie spójność. Jest str. 58, na ostatniej sesji zwracałem na to uwagę, a dotyczy to działań inwestycyjnych, podejmujemy 17 stycznia, 10 kwietnia uchwały dotyczące podejmowania pewnych działań inwestycyjnych.
Co w programie naprawczym mamy? Absolutnie nic, nie ma zmian, nie ma aktualizacji, bazujemy na starych danych historycznych, po prostu stosujemy zwykłą kopie, kalkę, CTRL C, kopiuj - wklej i tak proszę Państwa to wygląda. Gdybyśmy porównywali, a miałem okazję porównać ten dokument z programem naprawczym z roku 2018. Te dwa dokumenty sobie zestawiłem na ekranie, po prostu są to te same zapisy tyle, że dane historyczne się nieco zamieniają. Nie uwzględnia ten program aktualnych danych za sześć, czy dziewięć miesięcy, a powinniśmy bazować na rzeczywistych kosztach i przychodach, bo wtedy ta prognoza zaczyna być w miarę pragmatyczna, w miarę realna. Jeszcze się będę później odnosił do tego tematu po wypowiedziach koleżanek i kolegów. Natomiast uważam, że powinniśmy dać sobie jeszcze czas. Jeżeli materiały Pan Dyrektor uzupełniał, to nie wiemy czy one stanowić będą materiał uzupełniający, będą stanowić elementy do dodatkowych analiz, bo mamy wiele znaków zapytania w tym m.in. zadawałem pytanie na ostatniej Komisji Społecznej dotyczycących wynagrodzeń. W jaki sposób się przygotowujemy, czy zamierzamy w tym momencie wystąpić o zmianę sposobu finasowania służby zdrowia do naszych rządzących, do posłów, pokazując pewne niekonsekwencje, dotyczące wzrostu wynagrodzeń i braku zabezpieczenia odpowiednich dochodów po drugiej stronie, tych elementów nie ma. Teraz też warto się zastanowić co z minimalnym wynagrodzeniem, wysługą lat, jeżeli popatrzymy na artykuł 83 ustawy o działalności leczniczej, zachodzi pytanie: na ile my byliśmy i będziemy zobowiązani do takiego utrzymania w regulaminie wynagrodzeń wysługi lat? To jest kwestia na dyskusję, będziemy dyskutować, ja mam swoją opinię i mam materiały, ale jest czas. Jeżeli w ubr. 7 grudnia mogliśmy, to nie przyjmujmy tego programu w dniu dzisiejszym, jest szansa aby opracować dobry materiał. Pan Ryszard Papciak został zatrudniony w szpitalu, w związku z tym okazja, jest aby osoba, która składała wniosek, która wie tak naprawdę jak powinien wyglądać program naprawczy w oparciu o rzeczywiste dane za dziewięć miesięcy, po prostu zrobić dobry program, pokazać na czym polega kontraktowość, na czym polega ryczałt. Nie róbmy tego tak, jak ośmieszyliśmy się przyjmując 7 grudnia, bo część Państwa była radnymi po raz pierwszy, nie znając tematu przyjęliśmy program naprawczy, przyjmując nieprawdziwe dane, wynik za rok 2018 minus 234 tys. zł. i wynik prognozowany za rok 2019 i 2020 zero złotych.

Janusz Przetacznik
Radny Rady Powiatu w Jaśle -Wystąpienie podsumowujące Program Naprawczy

Najważniejsze dane do porównania i realizm przedkładanych danych na lata 2020
i 2021, skoro takie nieprawidłowości, nieprawdziwe dane się zdarzyły wcześniej. Nasuwa się pytanie: jak można budować program naprawczy na lata 2020-2021 nie bazując na wykonaniu 6-ciu miesięcy br. Ustawodawca dał czas do 30 września na opracowanie i przedłożenie programu naprawczego, a więc aby mieć prawie realne i rzeczywiste dane za dany rok.

Program naprawczy jest, ale moim zdaniem to chyba tylko z nazwy, gdyż podobnie jak to było rok temu, nie wypełnia czy nie posiada podstawowych elementów programu naprawczego. Bazujemy na danych historycznych (2016-2018) i „Raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, a my mamy omówić i zatwierdzać program na lata 2020-2021. Potrzebne są nam aktualne dane i na ich tle, w tym bazując na przewidywanym wyniku za 2019 rok, w odniesieniu do zatwierdzonego „Programu Naprawczego Szpitala na lata 2019 i 2020” i oceny jego realizacji, można budować właściwe prognozy na lata przyszłe. Tym bardziej, że jeżeli na historycznych wynikach (2015-2017) bazował program na lata 2019-2020 i doszło do takich kolosalnych rozbieżności (planowany wynik, a osiągnięty za 2018 rok) to tym bardziej teraz, gdy prognozowany wynik też się rozjeżdża w stosunku do „starego” programu. Kto ponosi lub poniesie odpowiedzialność za taki brak profesjonalizmu i wprowadzanie radnych i opinii publicznej w błąd?

Te dane historyczne, owszem zajmują sporo miejsca w programie, ale dla naszych potrzeb są absolutnie nieprzydatne wręcz wg mojej oceny specjalnie mają rozmydlić czy zaciemnić prawdziwy obraz jasielskiego szpitala. Zresztą w wielu miejscach p. M. Burbelka sam to podkreśla – niepewność danych, ale z drugiej strony bardzo chwali ryczałtowy system finansowania działalności szpitala, Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie (PSZ) i zakwalifikowanie naszego Szpitala do II poziomu PSZ.
Nowy system finansowania służby zdrowia (nakłady) wymusiły tak naprawdę strajki rezydentów, a nie inicjatywa rządu czy posłów z opcji rządzącej, więc może teraz z własnej woli Rząd RP lub na wniosek posłów PiS-u zmieni tę ustawę i poprawi system finansowania służby zdrowia. A może warto rozważyć sytuację, aby np. przeznaczyć środki, przewidziane na przekop i utrzymanie mierzei, na dofinansowanie służby zdrowia albo przesunąć tę inwestycję do czasu przeznaczania na ochronę zdrowia co najmniej 6% PKB.

Jak nasz Szpital przygotowuje się do zapowiadanego, celowego (i niestety po uważaniu) zasilania tej branży? Np. ma być uruchamiana pomoc przy remontach szpitali powiatowych. My wolimy po najmniejszej linii oporu – czyli dotacja z samorządu.
Zdecydowanie potrzebujemy więcej informacji o ryczałcie, o nowym sposobie finansowanie działalności Szpitala czy sieci szpitali – na czym to polega, jakie są minimalne wymogi kadrowo-płacowe, jaka jest szansa na realizację takiego ryczałtu i utrzymania się na II poziomie PSZ! Nie może i nie powinna nas zwieść tylko informacja, że nam się „uda” wypełnić ryczałt. Nam się ma nie udać, ale my musimy wypełnić ryczałt i potrzebujemy dokładnych informacji: jakie są warunki brzegowe aby go zrealizować, gdzie są słabe strony
i jakie występują zagrożenia, że te przychody będą niższe, gdy nie wypełnimy wymaganych przez NFZ standardów ? Wtedy możemy mieć jeszcze większy kłopot – zmniejszą się przychody (niezrealizowane świadczenia, niepełne procedury), a koszty stałe działalności Szpitala pozostaną na poziomie ryczałtu.
Co z kontrolami zewnętrznymi procedur medycznych, czy wszystko jest w porządku, nie ma uchybień, zastrzeżeń itp.? Jak się zmienia otoczenie dotyczące podnoszenia jakości świadczeń, w tym również tych dotyczących ryczałtu, w którym czy w jakim kierunku mają iść zmiany? Czy Szpital jest gotowy dostosować się do tych zmian i w jakim terminie albo jakim kosztem?

Warunkiem, takim w miarę, stabilności działalności Szpitala jest spłata zobowiązań. Dowiedzieliśmy się, że jeszcze Szpital nie pozyskał 5 mln kredytu i nie spłacił najpilniejszych zobowiązań, które mogą się przedawnić? A to jest istotna i ważna informacja – czy Szpital do końca roku spłaci cześć swoich zobowiązań? W programie temat ten jest przemilczany, co się może wydarzyć, gdy Szpital nie uzyska kredytu lub koszty jego pozyskania będą bardzo wysokie. Przy takich założeniach, braku dookreślonych działań zwiększających dochody czy ograniczających (obniżających) koszty jest poważna obawa i groźba utraty płynności finansowej Szpitala.
Program nie odpowiada na to pytanie i nie wskazuje na konkretne, skuteczne działania, które należy podjąć i kiedy, aby tej płynności nie stracić. Czy jest opracowany plan awaryjny, wręcz naprawczy, który musi zapobiec temu zjawisku? Czy została dokonana analiza kosztochłonności poszczególnych oddziałów i wg jakich kryteriów są ustalane i rozdzielane koszty ogólne na poszczególne rodzaje działalności?
Chciałbym dodać, że o tym wszystkim mówiliśmy rok temu i wskazywaliśmy na te słabe elementy programu, na słabość opracowania i brak zadań do realizacji. Brakuje raportowania o efektach, groźbach realizacyjnych. Niestety nasz głos nie był wzięty pod uwagę i teraz mamy powtórkę z „rozrywki”. To co otrzymaliśmy do konsultacji, do zapoznania się, bo wynik, moim zdaniem jest już przesądzony – to wg mnie marna realizacja wymogu ustawowego, bo nawet termin i organ, któremu taki program się przedstawia (przedkłada) nie został dotrzymany. Powtórzę raz jeszcze, że program powinien być kwintesencją naszych wcześniejszych decyzji i zaleceń dla Dyrektora a tutaj ani zdania na ten temat.
Może tu i teraz warto sobie odpowiedzieć na pytanie: kto w imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle i z upoważnienia tego Zarządu zajmował się działalnością Szpitala, w tym tematem opracowania programu naprawczego po osiągnięciu straty netto za 2018 rok? Kto sprawuje bezpośredni nadzór i jak wygląda kontrola działalności Dyrektora Szpitala?
Każdy program, niezleżenie czego dotyczy, powinien odnosić się do wcześniejszych ustaleń, decyzji i powinien w swoich założeniach (danych wyjściowych) odnieść się do tych zaleceń, decyzji kierunkowych itp. Ten program jest nieudolną „kalką” wcześniejszego programu i pomimo naszych uwag, nic w tej materii się nie zmienił. Przepraszam, jest jedna istotna zmiana – ten program w swojej treści i w głównym celu nie kłamie i szczerze przyznaje, że nadal będzie generował straty, ale uwaga!!! poniżej amortyzacji – po kolejnych inwestycjach i zakupach inwestycyjnych wysokość amortyzacji będzie rosła, a więc i strata nie tylko może być ale wręcz będzie wyższa, co udowodnił p. M. Burbelka za 2018 rok i konsekwentnie osiągnie za 2019 rok.
Należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost liczby zatrudnionych osób. Ilu mamy lekarzy kontraktowych i jaka jest tendencja? Jeżeli wg dyrektora (str. 65 – zachodzi konieczność wypłaty składek ZUS) to czy Szpital zamierza zmienić strukturę zatrudnienia, jaki jest czasokres kontraktów? Co jest przyczyną małego zainteresowania rezydencją (str. 11) – wolne miejsca dla specjalizacji (str. 14 – 12 specjalności), a jak wyglądają praktyki studenckie
w Szpitalu, czy się odbywają ilu studentów „przewinęło się” przez nasz Szpital w 2018, a ilu w 2019 roku?
Wracając do programu, to uważam, że Zarząd powinien skoordynować wszystkie oceny i wydane z tymi ocenami zalecenia, zwracałem na to uwagę. Niestety Zarząd temat całkowicie odpuścił, podobnie jak w roku ubiegłym.
W dalszym ciągu zachodzi pytanie o program – czyli jakie konkretne działania należy podejmować czy w najbliższym czasie podjąć aby zmniejszyć kolejki oczekujących, zwiększyć ilość świadczeń, poprawić wyniki ekonomiczne? Tutaj tego nie ma, poza hasłami czy ogólnikami. Metoda SWOT, która jest jednym z podstawowych narzędzi do sporządzenia programu, nie jest najlepsza, wręcz moim zdaniem jest fatalna, źle zostały opisane
i zdiagnozowane strony tej analizy. Czy nie warto zlecić firmie zewnętrznej opracowania takiego programu? Mieliśmy taki pozytywny przykład w 2012 roku i zalecenie Rady do jego wdrożenia – efekt nadwyżka bilansowa (zysk) za 2013 rok i pierwsza i ostatnia nagroda dla p. M. Burbelki, które niesłusznie te nagrodę odebrał.
Wynagrodzenia i polityka kadrowa, których de facto nie ma – najsłabszy punkt. Niestety nie ma informacji na temat polityki kadrowej i płacowej w Szpitalu. Ciągle mamy utyskiwania na wszystkich wkoło, w tym przede wszystkim na Ustawodawcę, a nie na siebie. Żadnych działań nie było, aby tę sytuację zmienić. Konieczne są statystyczne dane dotyczące płac, a przede wszystkim wymagania ryczałtowe (kontraktowe). To musi i powinno zostać uzupełnione (str.15 – minimalne normy dla ryczałtu). Oczywiście dane dotyczące PPK czy ZFŚS to standard, ale niestety smutny.
Od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się zasady wynagradzania pracowników. Jak jest przygotowany Szpital do tych zmian? Jak wygląda strukturą płacowa w Szpitalu? (przedziały płacowe). Jakie dodatkowe dochody są przewidywane poza dotacjami z samorządu? Na ile realne są dodatkowe przychody z usług medycznych? Pytania można mnożyć, ale czy otrzymamy na nie odpowiedź? Na pewno to wymaga czasu i zachodzi konieczność przepracowania programu.

Radny Krzysztof Buba - mam pytanie do dyrekcji szpitala, żeby radnym przedstawiła jak realizują Program Naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020? To było wszystko w programie naprawczym przyjętym w grudniu ubiegłego roku, chciałbym coś więcej na ten temat od dyrekcji usłyszeć co się udało zrealizować, a co nie i jak to wygląda?

Przewodniczący stwierdził, że dyrekcja szpitala przygotuje niniejszy dokument, bo będzie to obszerny materiał.

Radna Dorota Woźniak - jako grupa radnych przygotowaliśmy wniosek o uzupełnienie programu naprawczego, ponieważ na tych dwóch komisjach, gdzie dyskusja była faktycznie długa i gorąca pewnych rzeczy nam i danych zabrakło. Natomiast osobiście miałabym prośbę o rozpatrzenie, ujęcia w programie naprawczym jeżeli będzie taka wola dyrekcji, działań dotyczących zwiększenia świadczeń związanych z porodem i opieką nad noworodkami. Mówiłam już o tym na Komisji Społecznej. Dlaczego? Ponieważ są to świadczenia odrębnie kontraktowane, czyli można uzyskać tzw. nad wykonania, bez limitu, będzie prościej. Natomiast z tego co słucham jako lekarz myślę, że można było by ściągnąć tutaj nasze pacjentki z naszego terenu. Myślę, że szpital ma program leczenia bólu okołoporodowego, czy też wyposażenia lepszego sal na neonatologii dla położnic. Są w tej chwili panie rodzące zachwycone warunkami panującymi dla pacjentek, które są po cięciach cesarskich myślę, że warto było by pomyśleć o może nie, aż takim poziomie wyposażenia wszystkich sal, ale troszkę lepszym niż standard obecny. Myślę, że wtedy zwiększyło by się obłożenie łóżek na neonatologii, bo mamy w tym zestawieniu, że jest to średnio w 2018 roku 45,3 %, a sądzę, że jako nielimitowane świadczenia były by z korzyścią dla finansów szpitala.

Radny Jan Urban - zadałem na Komisji Społecznej pytanie: Czemu służyć ma ten program? Odpowiedź była szczera, rozbrajająca, ponieważ jest taki wymóg ustawy, jeżeli jest strata musimy to przyjąć. Jeżeli przyjmiemy sobie taką filozofię, wynik głosowania będziemy znać, znany mogę już teraz Państwu powiedzieć i będzie kolejny dokument przyjęty.
Przed chwilą kolega Radny Krzysztof Buba w ramach głosu w dyskusji zadał pytanie o stan realizacji jeszcze przecież obowiązującego programu naprawczego, który myśmy w grudniu przyjmowali. Nie można przyjmować, czegoś nowego bez odniesienia do dokumentu
o takim samym charakterze, który żeśmy powagą tej oto Rady przyjęli, więc proszę Państwa to jest taki „głos wołającego na pustyni”, bo mówienie, że jest tragiczna sytuacja w służbie zdrowia, wszędzie to u nas też to musi być i musimy to przyjąć, bo trzeba, a ja zadaje pytanie moim koleżankom i kolegom radnym nie ważne z jakiego klubu: Czy my naprawdę chcemy mieć fajnie funkcjonujący szpital? Mamy tutaj dobrych fachowców, wyremontowane oddziały, w większości są plany rozwojowe tylko, czy mamy świadomość, że to na nas jako organie tworzącym będzie spoczywał obowiązek ratowania w momencie, kiedy ten szpital pójdzie naprawdę na bardzo złe wskaźniki ekonomiczne? Kto odpowiada za to? Odpowiadają za to dwa umownie nazwijmy to Zarządy: Dyrekcja Szpitala i Zarząd Powiatu, który jakby wykonuje te czynności nadzorcze nad tym oto szpitalem i zadaje pytanie do Pana Starosty, ze wszech miar w tym temacie jesteśmy, żeby nie być posądzonym o to, że odbiegam od tematu: Czy Zarząd Powiatu Jasielskiego w sposób należyty wypełnia swoje funkcje nadzorcze i na bieżąco analizuje sytuację ekonomiczną szpitala? Ponieważ czytając sprawozdania z posiedzeń Zarządu nie spotykam, aż tak często, a dobrą praktyką było, przez grzeczność podejrzewam nie zaprzeczycie, chociaż już się niczemu nie zdziwię, że co miesiąc były analizowane sprawozdania F01 szpitala, abyśmy wiedzieli w jakim kierunku to zmierza. Przyjmujemy program naprawczy, jest praktycznie już miesiąc listopad, nie mamy dokonanej analizy, są tutaj kierownicy jednostek oświatowych, ludzie, którzy zarządzają i wiedzą doskonale, że w normalnym funkcjonowaniu robi się analizę pewnych rzeczy, na bieżąco dokonuje się analiz i szuka się jakby dróg dojścia. Przyjmujemy bezkrytycznie to co nam zostało przedłożone, już ustaliliśmy cztery punkty programu do tyłu, że ten program wpłynął we właściwym terminie, więc był przeanalizowany, zrobiony i wszystko jest dobrze. Na Komisji Społecznej, chylę czoła przed Panem Przewodniczącym Panem Stanisławem Święchem, że w sposób naprawdę bardzo odpowiedzialny podszedł do tematu, przeanalizowaliśmy wiele aspektów, wnioski, które żeśmy składali o uzupełnienie, były dostarczane w ten, czy inny sposób i zadaje pierwsze pytanie: Czy te wnioski, czy rozszerzenie informacji będą stanowiły integralną część programu naprawczego? Drugie: że powtórzę się, ale żeby to wybrzmiało, Czy Zarząd na bieżąco dokonuje analizy sytuacji ekonomicznej w szpitalu
i kolejna kwestia to jest to, że powinniśmy naprawdę spróbować znaleźć sposób ponad podziałami aby wesprzeć i pomóc ten szpital, w którym prędzej, czy później większość
z nas albo naszych bliskich wyląduje. Myśmy nawet zastanawiali się nad pomysłem
na Komisji Społecznej, prawda Panie Przewodniczący, nad jakby oddłużeniem szpitala, może się oczywiście Rada Powiatu wzniesie ponad podziałami i spróbuje znaleźć ekstra środki na to aby zażegnać groźbę wiszącą nad narastającą stratą szpitala. Dzisiaj zostały złożone kolejne wnioski, które w sposób istotny będą chciały uszczegółowić te materiały zawarte w tym programie restrukturyzacyjnym, czy programie naprawczym, ale z całą stanowczością podkreślę fakt, że wszystkim nam siedzącym z różnych stron stołu zależy na tym aby ten szpital, był placówką, która zabezpieczy potrzeby zdrowotne mieszkańców miasta Jasła, powiatu jasielskiego i jeszcze okolicznych miejscowości, które do nas przyjeżdżają, a z wielu stron z racji tego, że mamy fachowców z województwa ludzie się pojawiają. Teraz czy nie warto było by siąść pod jurysdykcją, że tak powiem Komisji Społecznej i zastanowić się nad tymi rozwiązaniami, które pozwolą nam zażegnać, grożące widmo zwiększającej się straty w naszym szpitalu? I ostatnia już rzecz proszę Państwa, my się wcale nie musimy z tym spieszyć, możemy jeżeli będzie dobra wola tutaj, jestem człowiekiem małej wiary, to można by było wspólnie się zastanowić, tylko ja apeluję
do Zarządu Powiatu, który odpowiada i jest przełożonym kierownictwa szpitala o bieżący nadzór i analizowanie wszystkich sytuacji. Pokazał tutaj kolega radny przed momentem,
że nawet nie pochylono się, żeby wpisać aktualne dane w tabeli na wydatkach inwestycyjnych, to są takie rzeczy, które znowu pokazują o robieniu tego dokumentu
na kolenie. Wiem, że odpowiedziano nam, że po to ten dokument przyjmujemy, żeby spełnić wymóg ustawowy, ale już jeden taki przyjęliśmy w grudniu tamtego roku. Jeżeli będziemy udawać, że problemu nie ma to w pewnym momencie nie uciekniemy przed odpowiedzialnością, że to Rada Powiatu będzie musiała podjąć uchwałę w sprawie sposobu pokrycia straty i tego bym chciał uniknąć, bo szpital był, da Bóg, że będzie i będzie świadczył usługi na wysokim poziomie. Mieliśmy tutaj przed chwilą, przez fachowca lekarza, poruszane kwestie związane z opieką nad noworodkami, z kwestiami aby zatrzymać uciekające nam kobiety rodzące z Jasła, bo z tego co pamiętam to w tamtym roku było chyba dziewięćset ileś porodów w jasielskim szpitalu. Nie mam przy sobie notatki,
czyli spadają nam te dane, jak zatrzymać ten proces migracji do innych placówek aby tam rodzic dzieci. Tu są fachowcy, są sale więc nad tym się należy zastanowić, by szukać sposobów i nie tylko. Dzisiaj przygotowując się do sesji rozczytywałem się właśnie
na tematy związane z tym, że na początku wszyscy się zachłysnęli, że pieniądze szły ryczałtem i w pewnym momencie okazało się, że tych pieniążków brakuje, aby znaleźć dodatkowe procedury, które są ekstra płacone, które są jakby poza tym wszystkim o tym by należało porozmawiać, a nie na zasadzie teraz głosujemy, bo tak trzeba i z głowy. Zastanówmy się, oświata i zdrowie to są dwa główne obszary funkcjonowania Powiatu, to są dwa obszary najistotniejsze i one są wpisane w zadania samorządu powiatowego. Stad też bym nie chciał i proszę Pana Przewodniczącego, żeby nie było takiego zwiastowania, bo poczułem się jakby pytanie Radnego Krzysztofa Buby zostało odesłane na zasadzie odpowiemy na piśmie, rozmawiajmy na ten temat. Wiem, że pora jest późna, ale trudno zostaliśmy wybrani i powinniśmy swój obowiązek radnego wypełniać w sposób godny, właściwy i z najlepszą wiedzą jaką posiadamy. Rozmawiajmy na te tematy, a nie że będziemy zaś an block odrzucać, bo tu nikt nikogo nie chce kąsać. Wskazywaliśmy pewne rzeczy w poprzednich uchwałach, trudno, Państwo, że tak powiem zgodnie z własnym sumieniem, je przegłosowali. Szanuję to, chociaż nie będę się odnosić do jednej rzeczy, która mówi o wyłączeniu się jeżeli to dotyczy radnego i jego interesu prawnego, ale to na kiedy indziej. Spróbujmy dzisiaj porozmawiać, bo jest temat, który znowu będzie stymulował, czy my za rok będziemy znowu przyjmować kolejny program bez popatrzenia co zostało z tego programu zrobione, to temu to ma służyć? To jak my wyglądamy przed społecznością lokalną?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - przysłuchując się tej dyskusji, chciałbym zwrócić uwagę
w kontekście szerszym funkcjonowania naszego szpitala. Moim zadaniem należy docenić
i podziękować za dobrą pracę całej załogi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na czele
z Dyrektorem Burbelką. To nowe oddziały, które zaczęły funkcjonować w tym szpitalu, poszerzenie usług, jeżeli porównamy to ze szpitalami sąsiednimi, to widzimy, że w Sanoku nie ma już oddziału ginekologiczno-położniczego, tam kobiety już nie rodzą, a u nas tak
i mają dobre warunki. Jest konkurencja ze strony komercyjnych szpitali, stwarzają lepsze warunki. Tu musimy też w tej dziedzinie nadrobić zwłaszcza, w tym zakresie tych znieczuleń, ale jednak tych porodów przybywa w powiecie jasielskim. Odnosząc się do ekonomicznej sytuacji to na bieżąco analizujemy, wiemy i wykazujemy troskę o szpital jasielski i on dzisiaj funkcjonuje bez zagrożenia dla jego działalności dzięki temu,
że zrealizowaliśmy inwestycje, które były niezbędne, że również staramy się o środki zewnętrzne na zakup niezbędnego sprzętu nowoczesnego. Dzisiaj Państwu za to dziękuję, przegłosowaliście zwiększenie budżetu o milion złotych to są środki z rezerwy Prezesa Rady Ministrów te środki otrzymaliśmy, wnioskowaliśmy o większą kwotę, otrzymaliśmy milion złotych, jesteśmy z tego niezmiernie zadowoleni, będziemy mieli nowoczesne aparaty RTG jeszcze w tym roku i będziemy mogli również dokonywać opisów
na odległość, ponieważ to będzie sprzęt, nowoczesny cyfrowy, umożliwiający właśnie taką pracę, więc bardzo bym prosił o to, żeby nam nie insynuować, że my nie dbamy o szpital,
że nie zabiegamy. Ja bym zapytał Radnego Urbana co przez te 20 lat swojej pracy
w samorządzie powiatowym konkretnego zrobił dla szpitala jasielskiego? Bardzo proszę
o wskazanie tutaj właśnie takich działań, ale to może innym razem. Natomiast jeszcze raz bardzo dziękuję, że nasz szpital funkcjonuje na tle innych szpitali powiatowych lepiej, że nie musimy przeznaczać środków na bieżącą działalność z budżetu powiatu jasielskiego, pracownikom szpitala należy się godne wynagrodzenia i cieszę się, że te wynagrodzenia są wypłacane są one negocjowane na szczeblu krajowym, nie na lokalnym, dyrektor nie ma na to wpływu i my również nie, niemniej jednak powoduje to również, że poziom życia tych pracowników jest lepszy i my również mamy dodatkowe wpływy z PIT-u do budżetu powiatu jasielskiego.

Radna Ewa Wawro - kontynuując oczywiście temat chciałam się dopytać o takie rzeczy. Analizując ten program naprawczy widzimy, że cały czas mamy znaczny wzrost liczby zatrudnienia pracowników, ale pytanie takie: Ilu mamy lekarzy kontraktowych i jaka jest tendencja? Bo takich informacji nie ma. Jeśli według Pana Dyrektora, to jest na stronie
65 zapisane, zachodzi konieczność wypłaty składek ZUS, to czy szpital zamierza zmienić strukturę zatrudnienia i jaki jest czasookres tych kontraktów? Kolejne pytanie: Co jest przyczyną małego zainteresowania rezydenturą? Mamy wolne miejsca na specjalizację, to są dodatkowe pieniądze dla szpitala, a nie ma zainteresowania. Jak wyglądają praktyki studenckie w szpitalu? Czy się odbywają takie praktyki u nas? Czy są chętni, żeby odbywać praktyki studenckie w jasielskim szpitalu? I w związku z tym ilu takich studentów
na praktykach mówiąc kolokwialnie przewinęło się przez nasz szpital w 2018 roku, a ilu
w 2019 roku? Kolejne moje pytanie dotyczy wynagrodzenia i polityki kadrowej. To jest chyba najsłabszy nasz punkt, bo praktycznie, tej polityki kadrowej nie mamy i nie widzimy. Niestety w programie naprawczym nie mamy żadnych informacji na temat tej polityki, ciągle mamy tylko uskarżanie się i utyskiwanie na to, że jest źle w Polsce, że jest to wina ustawodawcy, natomiast nigdy nie patrzymy na siebie, czy były podjęte jakiekolwiek działania zmierzające do tego, żeby tę sytuację naprawić, nie widzimy i nie ma też czegoś takiego ujętego w programie naprawczym, a konieczne do tego były by te wszystkie dane statystyczne dotyczące płac, a przede wszystkim wymaganie ryczałtowe, kontraktowe,
to powinno zostać uzupełnione w programie naprawczym i jeszcze jedno takie pytanie: Czyli jakie konkretne działania należy podjąć by w najbliższym czasie zmniejszyć kolejki oczekujących, zwiększyć ilość świadczeń, poprawić wyniki ekonomiczne? Metoda SWOT, która została przedstawiona, jeżeli się ją analizuje, to przyznam szczerze, że wygląda troszeczkę śmiesznie, bo ona jest tylko naprawdę zrobiona tak dla sztuki. Nie wykazuje słabych i mocnych stron i sposobów znalezienia tych naszych mocnych stron, żeby przynieść oczekiwane efekty. Zresztą zwracałam na to uwagę na Komisji Społecznej,
a wszystkim nam jak tu siedzimy, zależy na tym, żeby sytuacja w szpitalu była lepsza,
czy chcąc faktycznie osiągnąć ten zamierzony cel, a nie tylko co podkreślał Jan Urban przyjąć ten program naprawczy po prostu, bo jest nam potrzebny na sztukę. Jeżeli faktycznie wszyscy, jak tu siedzimy, chcemy zrobić coś dobrego dla szpitala czy nie powinniśmy przygotowanie takiego programu naprawczego zlecić firmie zewnętrznej, po zewnętrznym audycie? Dopiero wtedy naprawdę uzyskalibyśmy odpowiedz co możemy zrobić i w jakim kierunku, żeby naprawić sytuację w szpitalu? Uważam, że bez tego nie wyjdziemy nigdy
z tego impasu. Zresztą taka sytuacja już miała miejsce w 2012 roku, gdzie firma zewnętrzna przygotowała na takie zalecenia dla Rady i wdrożenie za skutkowało tym, że w 2013 roku szpital miał zysk, pierwszy jedyny raz i Pan Dyrektor dostał zresztą wtedy nagrodę.

Radny Jan Urban - Panie Starosto cieszę się, że podobnie jak ja, Pan docenia kadrę szpitala, bo nie usłyszałem dzisiaj, żeby ktokolwiek o tym złe słowo powiedział. Wszyscy mówimy w poczuciu troski i obowiązku. Odniosę się do jednej rzeczy, nie byłem starostą nigdy
to jest raz, a dwa szanując czas kolegów i koleżanek to można było by zrobić prezentacje jak ten szpital wyglądał, kiedy nikt nikogo nie pytał, tylko z mocy ustawy zostały szpitale przydzielone jako zadanie własne dla powiatu i pamiętamy jak ten szpital wtedy wyglądał, jak wygląda dzisiaj, więc trudno mi się rozliczyć, ponieważ nigdy nie byłem szefem Zarządu ani Starostą. Z tym, że chyba inne materiały czytamy, bo jest zapisane i to można będzie odtworzyć. Pan Starosta mi powiedział, że rośnie nam liczba porodów, to dlaczego
ja mam tutaj materiał przygotowany w tym dokumencie, że spada nam liczba porodów,
bo 1104 to jest 2017 r., a 983 to jest 2018 r., to coś mi się wydaje, że to jest mniej te 983 niż 1104, ale to tak na marginesie. Szanujmy się nawzajem, nie ma potrzeby robić jakiejś dodatkowej kampanii, bo wszystkim nam zależy na tym samym, więc tutaj każdy,
kto zabierał głos od Pana Starosty zaczynając, funkcjonujemy w poczuciu odpowiedzialności i tematu, który tak jak powiedziałem, ochrona zdrowia i edukacja to są dwa najistotniejsze elementy, ale proszę nie wymagać ode mnie, żebym raportował,
nie pamiętam, żebym w swoim cv miał bycie starostą jasielskim, a odnosząc się
do Pańskiego stwierdzenia, że porody nam rosną, a dokument, który został przygotowany
i wpłynął do Pana 30 września zawiera dane troszeczkę inne.

Radny Krzysztof Buba - Państwo z dyrekcji szpitala, żałuję, że Pan Przewodniczący nie dopuścił, żeby dyrekcja udzieliła mi odpowiedzi, bo tak się zastanawiam, który z tych programów naprawczych jest „gniotem”, czy ten pierwszy, czy drugi, który mamy został przedstawiony, bo one się całkowicie wykluczają. A to jest dla mnie rzecz istotna i bardzo ważna, bo chcę wiedzieć nad czym mam głosować, który z dokumentów jest wiarygodny, który zasługuje na to, żeby się nad nim pochylić i którego dane w nim zawarte
są rzeczywiste i nie odbiegają od tego co jest? Przypomnę, że dopiero na komisji musieliśmy się upominać, żeby otrzymać sprawozdanie, rachunek zysków i strat za okres, czy 6, czy 9 miesięcy. Myśmy te materiały powinni dostać razem z raportem, programem naprawczym także to są rzeczy bardzo istotne, bo naprawdę, tak się zastanawiam, które dane są prawdziwe 2019 strata 0, czy 2019 strata 3 mln 812 tys. zł.? Chodzi o wiarygodność
i rzetelność przedstawianych Radzie dokumentów. Szanujmy się, rozumiem można
się pomylić o 100 tys. zł., powiedzmy nawet o pół miliona, ale nie o takie kwoty, dlatego
to jest dla mnie istotne i ważne. Odnosząc się jeszcze do Pana Starosty w kwestii wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych o ile sobie dobrze sobie przypominam to ten podział był bardzo zróżnicowany, o ile pamiętam to w grupie pielęgniarek i położnych było to 14%, a w grupie lekarzy, czy lekarzy kontraktowych zdecydowanie więcej, ale myślę, że Pan Dyrektor to pamięta dokładnie, Pan Starosta też.
O tym jak jest sytuacja ekonomiczna i finansowa szpitala to myślę, że wiemy bardzo dobrze, bo niedawno przyjmowaliśmy raport i jak była ocena nie muszę przypominać.

Radny Mateusz Lechwar - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek:

Jasło, dnia 28 października 2019 r.
Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Jaśle

Wniosek o uzupełnienie „Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata
2020-2021”
Wnosimy o uzupełnienie „Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021" o:
1) ocenę struktur organizacyjnych Szpitala oraz stopień ich efektywności,
2) charakterystykę miejsc powstawania kosztów tzw. mpk-ów w Szpitalu oraz analizę efektywności miejsc powstawania kosztów (medycznych i niemedycznych), dla których istnieją alternatywny w postaci outsourcingu oraz ocenę obecnie obowiązujących umów outsourcingowych
3) Politykę kadrową pod względem stopnia zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnego z wymaganiami NFZ (ryczałt),
4) Optymalny poziom zatrudnienia oraz struktury zatrudnienia (wykształcenie, kompetencje, wiek, system wynagrodzeń, sposobu organizacji pracy) z rozdziałem na oddziały, poradnie, zakłady a także administrację oraz gospodarkę i obsługę umożliwiający realizację ryczałtu oraz świadczenie dodatkowych (dodatkowo płatnych) usług medycznych,
5) potrzeby inwestycyjne Szpitala w mienie ruchome i nieruchome, w tym analizę pod kątem podniesienia jakości świadczonych usług w oparciu o ryczałt z NFZ (świadczenie konkretnych usług, na określonym przez płatnika poziomie) .oraz pod ewentualnych dodatkowych przychodów w tym poza kontraktem z NFZ,
6) określenie czynników ryzyka bieżącej działalności i przedstawienie sposobów ich eliminacji, redukcji lub dywersyfikacji,
7) szczegółową identyfikację i analizę ewentualnych nieefektywności występujących w Szpitalu,
8) analizę i efekt działań naprawczych przygotowanych przez Szpital w „Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020” za okres styczeń do września 2019r., zwłaszcza w odniesieniu do świadczeń odrębnie finansowanych (w tym TK ambulatoryjnych i badań endoskopowych przewodu pokarmowego). Funkcjonowania Oddziału Diabetologicznego i nowych Poradni – Neonatologicznej i Geriatrycznej,
9) określenie potencjału Szpitala do wykonywania dodatkowych świadczeń odpłatnych, finansowanych ze źródeł innych niż NFZ,
10) ewentualne propozycje działań reorganizacyjnych w ramach istniejących struktur organizacyjnych,
11) przedstawienie innych, niż wymienione w Programie, działań,
12) przygotowanie harmonogramu wdrażania działań naprawczych,
13) opis efektów każdego działania naprawczego oddzielnie.
Nadmienię tylko, że wniosek podpisała grupa siedmiu radnych.
Podpisy radnych: Dorota Woźniak, Franciszek Miśkowicz, Krzysztof Buba, Bożena Macek- Lubaś, Janusz Przetacznik, Ewa Wawro, Antoni Zwierzyński.

Przewodniczący Rady Robert Snoch - ponieważ to są wnioski takie bardzo obszerne, wymagające przygotowania to dołączamy do nich wniosek, zapytanie Pana Radnego Krzysztofa Buby, żeby nie był wykluczony, bo nie był wykluczony, tylko wiedziałem,
bo też zarządzam zakładem 21 lat i wiem ile trzeba czasu, żeby napisać co się zrobiło
w ciągu ostatniego roku, żeby to było zrobione z głową i zgodnie z prawdą.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym wrócić jeszcze do pewnych elementów programowych, bo tutaj już koleżanki i koledzy pewne tematy poruszyli, natomiast
na Komisji Społecznej.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - wniosek formalny, dyskusja była już Panie Przewodniczący zamknięta.

Radny Janusz Przetacznik - byłem zgłoszony Panie Starosto, ja Panu nie przeszkadzałem.
W związku z tym, chciałbym abyśmy rozpatrując wniosek grupy radnych do tego wrócili, bo o tym rozmawialiśmy 7 grudnia ubr. Również rozmawialiśmy na Komisji Społecznej
o kosztach rodzajowych, a najwyższe koszty rodzajowe to wynagrodzenia wraz
z pochodnymi. Natomiast patrząc na analizę tychże kosztów to okazuję się, że one wzrastają w stosunku do wykonania za lata 2015, 2016, czy 2017. Natomiast chciałem powiedzieć,
że z tych dokumentów, które otrzymaliśmy za rok 2019 wynagrodzenia plus ubezpieczenia to jest 65 i prawie dwie dziesiąte procenta w stosunku do kosztów działalności operacyjnej za 6 miesięcy, za 9 jest to 65,5 procenta. Jak pisał Pan Radny Ryszard Papciak naprawdę jest to element dość istotny i ważny. Każdy program niezależnie od tego czego dotyczy powinien odnosić się do wcześniejszych ustaleń, decyzji i powinien w swoich założeniach odnieść się do tych zaleceń, decyzji kierunkowych. Ten program nie może być kalką wcześniejszego programu, natomiast powinien odnosić się do naszych decyzji. Przypominacie sobie Państwo, 26 sierpnia składałem taki wniosek abyśmy o trzech dokumentach rozmawiali jednocześnie, czyli o ocenie sytuacji ekonomicznej szpitala, oceny działalności szpitala jak również o programie naprawczym, aby te trzy dokumenty były
ze sobą spójne, moglibyśmy dłużej podyskutować aby się wzajemnie uzupełniały.
Pani Radna Ewa Wawro zwracała uwagę na kadry. To samo wynika z naszej oceny działalności szpitala specjalistycznego, gdzie między innymi Zarząd zaproponował rzecz następującą: „Zaleca się wprowadzenie pisemnej polityki efektywnego zarządzania kosztami wynagrodzeń oraz usług obcych polegającej na opracowaniu zrównoważonego systemu wzrostu wynagrodzeń rozłożonego równomiernie w czasie.” Ani słowa komentarza do tego, jak również można zapytać Pana Dyrektora o sytuację dotycząca strategii rozwoju szpitala? Powinny programy naprawcze do tego nawiązywać, wielokrotnie do tego nawiązywaliśmy, tutaj tej sytuacji absolutnie nie mamy: Jak wygląda strategia, czy zamierza być taka strategia przyjęta? W jakim kierunku szpital zamierza dążyć, czy się rozwijać? Mamy takie stanowisko pracy, w związku z tym chciałbym cokolwiek wiedzieć teraz
o szkoleniach? Okazuje się, że na temat szkoleń, podnoszenia kwalifikacji czy jakości świadczonych usług niewiele się mówi, ale już w sprawozdaniu Zarządu co czytamy,
że znajdujemy środki finansowe oczywiście po stronie szpitala, na dofinasowanie studiów podyplomowych dla Pana dyrektora. Szukamy oszczędności, ale wysoko opłacaną kadrę zarządzającą jeszcze dofinansujemy poprzez udzielanie dopłat w wysokości 2 tys. zł.
Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, które Zarząd podwyższył Panu dyrektorowi wraz z nowym zatrudnieniem w stosunku do pierwotnie ustalonego, od którego liczy się wynagrodzenie
za dyżury, będzie to można łatwo policzyć, bo Pan dyrektor składa oświadczenia majątkowe. W związku z tym będziecie Państwo mogli zobaczyć, w kontekście o czym mówią radni w zakresie polityki kadrowej, w zakresie funduszu płac, w kategoriach zwiększonych usług obcych, bo warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli popatrzymy na wzrost usług obcych, bo tam zalicza się lekarzy kontraktowych, one gwałtownie rosną, nie ma słowa dlaczego akurat te wydatki rosną. W jaki sposób zamierzamy realizować, czy je ograniczać, patrzymy na kontrakty, jakie są słabe i mocne strony realizacji kontraktu, czym grozi nam jego niewykonanie? Chwała, że wykonywaliśmy, że ryczałt jest, idą wzrosty przychodów szpitala, proszę zwrócić uwagę, żadna jednostka nie ma takich wzrostów przychodów jakie otrzymuje szpital. Natomiast nie mamy, czy nie wyciągamy wniosków, dlaczego tak drastycznie rosną koszty? Natomiast ilość świadczonych usług niestety nam nie rośnie i z audytu, który był przeprowadzony przez służby Pana Starosty okazuje się, że niektóre świadczenia, czy ilość świadczeń uległa zmniejszeniu, bądź wydłuża się liczba oczekujących dni, bądź zmniejsza się liczba świadczeń. Naprawdę powinniśmy sobie dać czas przeanalizować, nie róbmy tak jak zrobiliśmy sesję o działalności szpitala, a w sposób taki, że bazowaliśmy na niepełnych materiałach, czy dokumentach. Spróbujmy zrobić
to w sposób profesjonalny, dobry, pouzupełniajmy program o te elementy, o których
tu mówiliśmy, pokażmy na zagrożenia i oceńmy ryzyka. Naprawdę na to warto poświęcić jeszcze trochę czasu, myślę, że ten czas, który dyskutowaliśmy na Komisji Społecznej dwukrotnie, czy na dzisiejszej Radzie nie jest czasem straconym, po prostu warto posłuchać i spróbować wyciągać pewne wnioski na przyszłość.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.
- przeciw głosowało 7 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Radny Janusz Przetacznik - a czemu wniosek nie był głosowany?

Przewodniczący Rady Robert Snoch- wniosek jest do Dyrektora, a nie do uchwały.

Ad. 7. Ocena stanu przygotowania dróg powiatowych przed sezonem zimowym. (Druk Nr 136).
Przewodniczący poinformował, że zapytania można kierować do Pani Dyrektor Kaszowicz obecnej na sesji.
Radni nie zabierali głosu w przedmiotowej sprawie.

Ad. 8. Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. (Druk Nr 137).
Radni nie zabierali głosu w rzeczowej sprawie.

Ad. 9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
Przewodniczący przedstawił informacje w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

Ad. 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu
w okresie międzysesyjnym.

Radny Janusz Przetacznik- tak jak już wspomniałem wcześniej mam pytanie: strona
9 dofinasowanie studiów podyplomowych dla Pana Dyrektora Michała Burbelki w kwocie 2000 zł. Jakie studia podyplomowe i czego to dotyczy? Czy również to są kwestie związane
z płatnym urlopem?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - nie dosłyszałem pytania dokładnie, jeżeliby można było
to proszę powtórzyć.

Radny Janusz Przetacznik - strona 9 przyznane dofinasowanie kosztów studiów, szpital specjalistyczny w Jaśle 2000 zł., dla Dyrektora Szpitala to są studia podyplomowe, pytam jakie i czy odbywają się w ramach urlopu? Czy w ramach godzin pracy, czy normalnego zatrudnienie? Jak to się odbywa? Czy oprócz dofinasowania również zwracamy koszty
np. dojazdu?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - tylko koszty szkolenia, natomiast koszty dojazdu jak również inne nie są zwracane i 50% tylko wysokości połowy opłaty za te studia podyplomowe i według mojej wiedzy to te studia odbywają się po godzinach pracy.

Radny Janusz Przetacznik - jakie to są studia?

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Michał Burbelka – studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prawo medyczne i bioetyka, to są studia adresowane
do Dyrektorów zarządzających jednostkami ochrony zdrowia, prawników, a dzisiejsze czasy niosą takie wyzwania, że wiedza ta jest uważam niezbędna do zarzadzania szpitalem. Wysokość dofinasowania wynosi 50% wartości opłaty, studia odbywają się raz w miesiącu w weekendy nie mam zwracanych pieniędzy za dojazdy.

Radny Janusz Przetacznik - jeszcze uzupełniające pytanie do Pana Dyrektora,
w takim razie jak wygląda dofinansowanie do szkoleń i czy jest dofinasowanie udzielane przez szpital dla pozostałej kadry medycznej, czy personelu medycznego, jeżeli tak
to w jakiej wysokości i kto o tym decyduje?

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Michał Burbelka - pracownicy odbywają szkolenia
w wielu różnych trybach np. lekarze mają udzieloną nieobecność płatną usprawiedliwioną, jeżeli są na stażach, kursach wymaganych do różnych szkoleń w związku z tym mają również tzw. średnią dyżurową, jeżeli jest to jakiś kurs szczególnie ważny dla funkcjonowania szpitala, najczęściej dotyczy to kursów USG wtedy jeżeli lekarz zadecyduje jest to uzasadnione, to jest to opłacone w 100 %. Studia podyplomowe, o których tutaj była mowa, a dotyczących mojej osoby są opłacane przez szpital dla pozostałych pracowników głównie mam tu na myśli prawników w 100 %, ja jako dyrektor szpitala mam w 50% mając prawo do korzystania z wyjazdów tzw. służbowych. Także myślę, że w stosunku akurat do innych pracowników akurat te studia i moja osoba nie jest potraktowana identycznie,
a wręcz powiedziałbym nieco gorzej, aczkolwiek jak to rozumiem i nie mam tutaj, żadnych zastrzeżeń, także pracownicy są delegowani na szkolenia wszelkiego rodzaju, jeżeli jest taka konieczność, począwszy od pielęgniarek, przez położne, lekarzy, pracowników biura, radców prawnych etc.

Radna Ewa Wawro - chciałam tylko dopytać, bo mnie zainteresowało co Pan Dyrektor teraz powiedział, dobrze zrozumiałam, że z takich samych studiów co Pan Dyrektor korzystają również jeszcze inni pracownicy szpitala? Z takiej dopłaty 100 % co Pan Dyrektor powiedział?

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Machał Burbelka - pracownicy działu organizacyjnego.

Radna Ewa Wawro - ile takich osób?

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Machał Burbelka - dwie osoby.

Radna Ewa Wawro- jeszcze chciałam dopytać, czy któryś z lekarzy, bo Pan Dyrektor cały czas mówi, że wszyscy się szkolą, pielęgniarki, średni i wyższy personel medyczny:
Czy ktokolwiek z lekarzy korzysta też z zwrotu przynajmniej 50% za studia podyplomowe?

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Michał Burbelka - jeżeli lekarze zwracają się na piśmie.

Radna Ewa Wawro - a wiedzieli, że mogą się zwrócić?

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Michał Burbelka - Pani Radna wybaczy, Pani przesadza
w tym momencie. Natomiast, jeżeli lekarze zwracają się na piśmie, jeszcze raz Pani tłumaczę, mnie nie interesuje, czy wiedzą, czy nie. Każdy taki wniosek rozpatruję, jeżeli jest to istotny kurs, a najczęściej tak jak wspominałem one dotyczą najczęściej płatnych kursów, zwracamy jeżeli jest to rzeczywiście kurs istotny i to się dzieje. Natomiast proszę wybaczyć, czy wiedzą, nie wiedzą, ja odpowiadam na pisma lekarzy, na ich wnioski.

Ad. 11. Interpelacje.
Radni nie składali interpelacji na XVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 12. Wnioski i zapytania radnych.

Radny Janusz Przetacznik- w pierwszej kolejności mam zapytanie.

ZAPYTANIE

Dotyczy: osuwisk w ciągu dróg powiatowych nr 1867R i nr 1868R
Osuwiska, które występują szczególnie często na naszych obszarach, są na pewno zjawiskiem niebezpiecznym, szczególnie gdy powstają w ciągach dróg publicznych, powodującym znaczne utrudnienia i wręcz zagrożenia w ruchu komunikacyjnym.
Z takim właśnie, bardzo niekorzystnym i niebezpiecznym, zjawiskiem geologicznym mamy do czynienia w ciągu dróg powiatowych:
a) nr 1867 R „Harklowa – Osobnica” w miejscowości Harklowa na odcinku 0+420 – 0+480 oraz dodatkowo w tym ciągu komunikacyjnym – konieczny jest do pilnej naprawy przepust drogowy zlokalizowany na odcinku 0+525,
b) nr 1868 R „Trzcinica – Osobnica – Cieklin” w miejscowości Cieklin na odcinku 10+677 – 10+756.
W zawiązku z powyższym zawracam się do Pana Starosty z zapytaniem: „czy Zarząd Powiatu w Jaśle przewiduje w najbliższym czasie przystąpienie do likwidacji w/w osuwisk i naprawy przepustu?” Jeżeli tak, to proszę o informację kiedy rozpoczną się prace remontowe.
W przypadku, gdyby Zarząd Powiatu w Jaśle nie przewidywał realizacji prac naprawczych w bieżącym roku, zwracam się z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Jaśle
o ujęcie tych zadań w projekcie budżetu powiatu na 2020 rok i uruchomienie odpowiednich procedur umożliwiających skuteczną likwidację wyżej opisanych osuwisk.
Podpis radnego: Janusz Przetacznik.
Radny Janusz Przetacznik - to zapytanie złożyłem w formie pisemnej i teraz jeszcze
w kategoriach wnioskowych. Chciałbym się zwrócić do Radcy Prawnej Pani Małgorzaty
o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy w tym wypadku udzielenie dofinasowania
do studiów podyplomowych dla osoby, która podlega pod ustawę tzw. „kominową”, czyli
w tym wypadku jest to wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska, jest zgodne z przepisami. Nie czytałem ostatniej aktualizacji, w ustawie są enumeratywnie wyliczone przypadki dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli jest taka osoba, a dyrektor z POZ-u jest osobą zaliczaną i podlega pod ustawę kominową, w związku z tym wynagrodzenie jego jest jawne, publiczne i w tym przypadku może liczyć ta osoba na tylko dodatkowe środki określone w tej ustawie. W związku z tym moje pytanie, czy to było badane i w takim razie jaka jest opinia? To jest pierwsza sprawa, druga to Pan Radny Jan Urban już
co prawda wspomniał, ponieważ w tej chwili zmieniły się przepisy ustawy o samorządzie powiatowym w związku z powyższym, czy interes prawny, bądź uprawnienie zostało naruszone uchwałą Rady Powiatu nie musi wzywać Rady, tylko może skierować skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, moje pytanie jest następujące: Czy mój interes prawny został naruszony tymi dwoma uchwałami oddalającymi skargę
w świetle Pani doświadczenia prawniczego?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - odpowiemy oczywiście na piśmie na te pytania, które Pan Radny Przetacznik zadał, jeżeli chodzi o osuwiska to one zostały zweryfikowane i mam nadzieję, że otrzymamy dofinasowanie, ale nie wiem jeszcze w jakim trybie będziemy
je realizować. Moim zdaniem wydaje się, że przynajmniej to osuwisko w drodze Trzcinica – Osobnica – Dobrynia, to jest w wyniku podmycia przez wody płynące, więc to będzie wymagało uzgodnienia, wejścia w pas wodny. To nie jest proste i nie jest łatwe, mieliśmy procedurę podobną na Ostrysznym na drodze prowadzącej do Myscowej i tam prowadzona procedura w trybie likwidacji osuwisk przewidywała bardzo wysokie nakłady, szacowane były od kilkunastu milionów do siedmiu milionów, myśmy to zrobili właśnie poprzez likwidację, wymycia poprzez zamontowanie koszy wspólnie z Wodami Polskimi za 270 tysięcy, więc podejrzewam, że jeżeli dostaniemy zgodę i otrzymamy środki z Województwa będziemy procedować. Na dzień dzisiejszy nie potrafię tego powiedzieć w jakim trybie będziemy procedować. Miały być specjalne środki na likwidacje tych skutków, które powstały w tych opadach majowych to one spowodowały szkody na tych drogach, nic się szczególnego nie dzieje jest ruch wahadłowy, nie ma tam tak dużego natężenia ruchu,
więc ten przejazd jest umożliwiony. Bardziej wydaje mi się, że to osuwisko w Harklowej jest w zasadzie na grzbiecie na dziale wodnym i ten napór, który jest od strony północnej,
na naszą drogę napór wody prawdopodobnie ma negatywny wpływ, a nie wiem na ile ten ciek, który w zasadzie zaczyna się przy tej drodze, czy on ma też wpływ na to, że ta droga uległa degradacji, że się obsunęła w połowie, albo nawet więcej niż w połowie, ale tak jak mówiłem chcielibyśmy, żeby te sprawy zostały szybko załatwione. Nie wiem, czy to się uda, bo powiem Państwu, że 7 grudnia będziemy otwierać osuwisko w Ożennej, a tam procedura trwała od zgłoszenia około 7 lat. Jeżeli się domówimy z Wodami Polskimi, jest
z nimi problem prawny, ponieważ zabezpieczenie brzegów jest zadaniem rządowym
i jeżelibyśmy uzyskali porozumienie, że moglibyśmy takie zadanie wykonywać to muszą nam przekazać środki, albo tak jak w przypadku Myscowej wspólnie podjęliśmy realizację tego wymycia, bo to jest kwestia przyjęcia odpowiedniej interpretacji, albo wymycie
lub działalność osuwiskowa, więc prosiłbym o cierpliwość w tej sprawie, bo bez odpowiednich procedur nasze działanie jest niemożliwe, chociażbyśmy chcieli to nie jest możliwe.

Radca Prawny obecny na sesji - tylko mogę powiedzieć na ten moment, że ta sprawa była analizowana również z radcami przez Panią kadrową i po przeanalizowaniu przepisów mogę tylko powiedzieć, że podjęcie tego tematu było na gruncie kodeksu pracy, a nie ustawy
o zabezpieczeniu, dlaczego, bo nie jest to tym świadczeniem dodatkowym, którego enumeratywna lista jest wymieniona, więc to był rozpatrzony wniosek Pana Dyrektora
na gruncie przepisów prawa pracy. Owszem mając na uwadze uwarunkowania prawne,
po przeanalizowaniu przepisów, które mogły dawać pewne ograniczenia, ale doszliśmy
do wniosku, że nie ma tego w tym katalogu świadczeń dodatkowych, który jest enumeratywnie wymieniony w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy.

(Pytanie o interes prawny) - wiem, że orzecznictwo idzie w ten sposób, że radni, którzy głosują w uchwale, która tak jak wygląda nie jest po ich myśli w cudzysłowie mówiąc tak kolokwialnie, radnym nie przysługuje przymiot posiadania interesu prawnego, takie jest orzecznictwo, a tylko to, bo mówimy o tej skardze w trybie powszechnej w trybie ustawy
o samorządzie powiatowym więc radny, który w dodatku bierze jeszcze udziału
w głosowaniu, nie ma po prostu interesu prawnego, taki jest stan do dyskusji.

Radny Janusz Przetacznik - a skarżący?

Radca Prawny obecny na sesji - skarżący musi udowodnić swój interes prawny co do treści, czy zarzutów do tej uchwały, ale to nie zmienia faktu, że skarżącym nie może być radnym, który broni się, bo to nie jest kwestia tylko nazewnictwa strony, która występuje ze skargą tylko teraz, czy ma on interes prawny przyjmuje się, że nie ma.

Radny Franciszek Miśkowicz - mam pytanie do Pana Starosty, ponieważ rozpoczęła
się przebudowa dojścia do Zespołu Szkół Usługowo i Spożywczych i tam został wysypany kliniec. Czy jest planowane zakończenie tej inwestycji w postaci chodnika? Jest to główne dojście do szkoły akurat byłem tam na święcie edukacji, wygląda to fatalnie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - nie znam Panie Radny szczegółów, ale wydaje się,
że nie, w tym roku przynajmniej nie.

Radny Franciszek Miśkowicz - Panie Starosto to jest poważny problem z punktu widzenia wymogów BHP. Nie może być tak, to główne dojście do szkoły, uczniowie i pracownicy szkoły idą po grubym klińcu. Nawet ktoś tam żartował, że to jest zemsta na kobietach, żeby nie chodziły w szpilkach. To jest bardzo poważna sprawa z punktu widzenia BHP.

Radny Krzysztof Buba - mam pytanie dotyczące drzew w Trzcinicy w uzasadnieniu czytam, że Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy deklaruje poniesienie kosztów utraconego drzewa. Jak mamy to rozumieć? Jakby Pan Starosta to troszkę rozszerzył, czy było jakieś postępowanie wyjaśniające? Wiemy ile mamy drewna
do odzyskania? Jaki jest koszt tego? Jakby Pan Starosta coś na ten temat nam przybliżył.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Zarząd zdecydował, żeby wydział geodezji dokonał wyceny tego drewna i oczywiście odpowiednią notą obciążył Stowarzyszenie.
Według naszych informacji to tam były dwa dęby jeden złamany przez wichurę młody, mamy średnicę i wiedzę o tych drzewach, chociażby z wniosków o wydanie decyzji
na wycinkę, także jest to do oszacowania i obciążenia Stowarzyszenia.

Radny Jan Urban - tylko chciałem, zwrócić uwagę Radnemu Bubie, że tematów drzew nie ma, ponieważ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że tematów drzew nie ma,
bo skarga była bezzasadna, więc to pytanie jest bezzasadne. Jeżeli jestem przy głosie
to mam pytanie do Pani Radczyni. Jest coś takiego jak radny, którego dotyczy interes prawny, winien być wyłączony z głosowania. Jak Pani zdaniem udział Starosty Jasielskiego, który był przedmiotem skargi, brał udział w głosowaniu. Czy nie miał zastosowania ten przepis o wyłączeniu? Tylko to chciałem dla upewnienia się.

Radca Prawny obecny na sesji - to nie jest, że tak powiem odpowiedź, którą już mogę na ten moment dać, kwestia zanalizowania. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że nie był to głos decydujący w tą, czy w tą stronę.

Radny Janusz Przetacznik - na Komisji był.

Radca Prawny obecny na sesji - ale to jest tylko projekt. Rozumiem intencje tylko, że tak jak mówię, to się mówi o tym efekcie końcowym, który wywołuje skutki prawne.

Radny Jan Urban - zadowolę odpowiedzią Pani Radczyni post factum, żeby koleżeństwa tutaj nie trzymać, bo po prostu mówię zadziałał tu u mnie taki dobry zwyczaj, że osoby, których sprawa dotyczyła wyłączały się z głosownia, stąd też zadałem to pytanie.

Ad. 13. Sprawy różne.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - ma przyjemność zakomunikować, że Fundacja Galicja Vitis osiągnęła piękny sukces i z tej okazji przygotowaliśmy list gratulacyjny dla Pani Ewy Wawro naszej Radnej, a zarazem Prezes Fundacji na rzecz rozwoju i promocji winiarstwa Galicja Vitis.
Szanowna Pani Prezes serdecznie gratuluję otrzymanej w dniu 15 października br. w Paryżu prestiżowej nagrody przyznanej Fundacji Galicja Vitis przez Międzynarodową Organizację Winorośli i Wina OIV za wydanie jedynej w Polsce dwutomowej publikacji „Winorośl
i Wino. Wiedza i Praktyka”. Sukces wydawniczy Państwa Fundacji odbił się szerokim echem, nie tylko w Polsce, ale również wśród znawców i miłośników winiarstwa z Europy
i całego świata w dużym stopniu przyczyniając się do promocji naszego regionu Jasielskiego winiarstwa. Jestem przekonany, że odniesiony sukces jest nie tylko źródłem ogromnej satysfakcji, ale przyczyni się także do dalszego rozwoju Fundacji mniemam,
że równie dużą skutecznością jak do tej pory będziecie Państwo stawiać czoła przyszłym wyzwaniom. Życzę kolejnych osiągnięć oraz wytrwałości w realizacji nowych ambitnych projektów, satysfakcji i spełnienia. Bardzo serdecznie dziękuję.
Obecni na sesji nagrodzili laureatkę gromkimi brawami.

Radna Ewa Wawro - dziękując, bo oczywiście chciałam bardzo podziękować
za te gratulację, przyznam szczerze, że sukces jest praktycznie naprawdę duży, satysfakcja też ogromna i oczywiście jakaś tam motywacja do kolejnej pracy. Pozwolę sobie przekazać na ręce Pana Starosty i Pana Przewodniczącego te nagrodzone podręczniki.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - widzicie to jest ta książka. Serdecznie dziękuję i gratuluję.

Radna Ewa Wawro - jestem współautorem tej książki, te wszystkie poszczególne rozdziały były pisane przez wykładowców Podkarpackiej Akademii Wina, którą prowadzimy. Najlepsi fachowcy w swoich dziadzinach w Polsce. To wydawnictwo, jako fundacja, wydaliśmy własnym sumptem. Myślę, że naprawdę możemy być dumni, a ja ze swojej strony oczywiście bardzo dziękuje za gratulację i przekażę je wszystkim.

Radny Jan Muzyka – nie chciałbym psuć tej takiej dobrej atmosfery, chciałem trochę tylko na temat sportu powiedzieć. Chociaż miałem taką nieodpartą potrzebę. po raz kolejny wyrazić, że niektórzy radni mają taką potrzebę aby wszystko oprotestować, skrytykować, wręcz ośmieszyć, a to może nie tak wszystko wygląda do końca, rzeczywistość nie jest taka jak przedstawiają. Na ostatniej sesji głosowaliśmy nad taką uchwałą dotycząca nagrody sportowej i też było wiele obaw, że ona będzie martwa, nie mamy takich sportowców, wręcz ktoś tam sobie zadrwił, że mamy dobrych, ale wędkarzy w co ja nie wątpię mamy, ale okazuje się, że właśnie mamy też dobrych sportowców i służę nazwiskami: Gabriela Kwaśny - brązowy medal na Pucharze Europy, to nie są zawody jakieś takie, które ktoś sobie zorganizował tylko oficjalny wyjazd z reprezentacją Polski i brązowy medal na Pucharze Europy, po drodze jakieś medale na Mistrzostwach Polski, a jeszcze Kluszczyk
i Zawadzki medalistami Mistrzostw Polski, także będzie komu wręczyć tą nagrodę. Na razie znam trzy nazwiska może ktoś zna więcej to bardzo proszę podać. To z Jasła z Jasielskiej Akademii Sztuk Walki, także cieszymy się z tego bardzo.

Radny Janusz Przetacznik - najpierw ad vocem do wypowiedzi Pana Radnego Jana Muzyki chciałbym przypomnieć, że kwestie stypendiów sportowych uchwaliła jednogłośnie Rada V kadencji, to nie jest wymysł Rady VI kadencji, również o nagrodach. A faktem jest,
że dwóch Jaślan jest Mistrzami Świata w wędkarskie muchowym, to też jest niezaprzeczalny fakt i to już te dwie osoby przeszły do historii wędkarstwa muchowego
i nieźle na tym zarabiają.
Natomiast ja bym chciał wrócić w sprawach różnych do jednej sprawy, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado do wniosku, który nie został głosowany. Chciałbym, przypomnieć, że art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej nakłada obowiązek na Dyrektora sporządzenia i przedłożenia podmiotowi tworzącemu, czyli nam. Stąd wniosek, który składamy, to składamy do podmiotu, który jest zobowiązany ustawowo sporządzić
i przedłożyć go Radzie. To nie przekłada ktoś inny program naprawczy, projekt uchwały może rekomendować Zarząd Powiatu, może Komisja, ale Radzie Powiatu program naprawczy przedkłada Dyrektor. W związku z tym nie może być taka sytuacja, że Rada będzie ewentualnie wnioskować o zobowiązanie Zarządu, czy Rady do napisania po raz drugi programu, to ma napisać, czy uzupełnić program dyrektor, czyli ten który taki pogram sporządza.

Ad. 14. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 17.15.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Protokolant: Marzena Trębacz

Przewodniczący Rady Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. piątek, 06, grudzień 2019 13:29 Paweł Krajciewicz