Protokół XXI/2020
z XXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle
odbytej w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 12.00

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał przybyłych na sesję Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu w Jaśle, Naczelników, Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego
i media.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 20 radnych
w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był
do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Protokół XX/2019 z XX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 19 grudnia 2019 roku.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za przyjęciem protokołu głosowało 18 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle o zmianę porządku obrad:
„Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 30 stycznia 2020 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 podpunktu: f), który otrzymuje brzmienie:
„f) nadania statutu Domowi Dziecka w Kołaczycach”.
Pozostałe podpunkty punktu 6 zmieniają odpowiednio swoją numerację.”

Przewodniczący zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad.

Zmiana porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle

Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie zmian do porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 30 stycznia br., poprzez dodanie w punkcie 6 podpunktu h), który otrzyma brzmienie: „g) zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2020 rok”.
Pozostałe podpunkty punktu szóstego zmienią odpowiednio swoją numerację.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu
w Jaśle:
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Kołaczycach.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za przyjęciem zmian głosowało 19 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Podpunkt f został wprowadzony.

Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2020 rok.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem zmian głosowało 20 Radnych.
Podpunkt g został wprowadzony.

Zmieniony porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. (Druk Nr 152),
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027 (Druk 153),
c. powierzenia Gminie Tarnowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+750 – 5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R Czeluśnica – Gąsówka w km 0+009 – 0+017 strona lewa w miejscowości Czeluśnica w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika (Druk Nr 154),
d. wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Tarnowiec na realizację zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+750 – 5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R Czeluśnica – Gąsówka w km 0+009 – 0+017 strona lewa w miejscowości Czeluśnica w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika (Druk Nr 155),
e. przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Jasielskim na rok 2020” (Druk Nr 156),
f. nadania statutu Domowi Dziecka w Kołaczycach,
g. zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2020 rok,
h. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)” (Druk Nr 157),
i. rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle (Druk Nr 158),
j. rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle i działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia (Druk Nr 159),
7. Sprawozdanie Starosty Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. (Druk Nr 160).
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej
radnych: Magdalena Stasiowska, Sławomir Madejczyk, Jan Czajka.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 19 Radnych.
Komisja Wnioskowa została uchwalona.

Kolejny przybyły na sesję radny podpisał listę obecności.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. (Druk Nr 152).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu
o wprowadzenie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.
Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.
Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej- Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik - Pani Skarbnik mam tradycyjne pytanie o dochody w dziale 801 oświata i wychowanie. Nie widzę kwoty uzupełniającej subwencję oświatową za rok 2019: Czy coś w tej sprawie drgnęło? Już czekamy, przypomnijmy od 19 września, bo po raz pierwszy ten temat sygnalizowałem we wrześniu, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie: Pani Skarbnik powiedziała, wprowadzając do tego projektu uchwały druk numer 152, że m.in. będziemy czekać na refundację środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za wydatki poniesione, tak to zrozumiałem. W związku z tym moje pytanie jest związane z następującym problemem, czy zagadnieniem: Z jakiego tytułu będziemy występować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o refundację tak jak Pani powiedziała wydatków z roku 2019 w kwocie 108.000,00 zł.,
w wydatkach bieżących? Przypomnę, że na tablicy informacyjnej dotyczącej Młodzieżowego Domu Kultury Ośrodka w Ożennej jest informacja o współfinansowaniu tego zadania, wydatki, które ponieśliśmy to kwota 3 619.420,00 zł., natomiast dotacja z Narodowego Funduszu to 2 900.963,00 zł. Jest to informacja z tablicy, zgodnie z umową oraz wnioskiem
o dofinasowanie przedsięwzięć w formie dotacji. Z takim wnioskiem występowaliśmy, były wydatki majątkowe. W związku z tym moje pytanie jest: skąd te 108.000,00 zł. i dlaczego Rada nic nie wie, że będą jakiekolwiek wydatki bieżące, które mogły być refundowane? Jeżeli tak to, na której sesji taką decyzję, czy taką informację Zarząd nam przekazał? I to jest drugie pytanie. Trzecie pytanie również z tym związane, chciałbym zapytać Panią Skarbnik skąd w opinii do tego projektu uchwały druk numer 152 znalazła się w wydatkach pkt. 4 informacja o zwiększeniu o 60.000,00 zł. wydatków na zakup wyposażenia dla Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej, pokryta środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska? Dla mnie jest to pierwszy taki przypadek, kuriozum. Jeżeli jest to refundacja wydatków i mamy zwiększone dochody budżetu Powiatu Jasielskiego z tytułu poniesionych wydatków w roku 2019 to w takim razie proszę mi pokazać Pani Skarbnik, gdzie jest ekstra 60.000,00 zł., skoro Pani pisze w swojej opinii, że to mają być środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska? Tego tutaj nie znajduję. Chciałbym powiedzieć i stawiam wniosek abyśmy na temat Młodzieżowego Domu Kultury Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej wreszcie się czegoś dowiedzieli, nie tylko poza tymi danymi, które sami potrafimy zdobyć czy to poprzez dostęp do informacji publicznej, czy poprzez zadawanie pytań, czy interpelacji. Przypominam, że między innymi na ostatniej sesji w ramach opinii na temat uchwały budżetowej wskazywałem w imieniu klubu PSPP, że na wydatki bieżące na to zadnie wydaliśmy 312.763,00 zł., jak pamiętamy mieliśmy w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowany w 2020 roku wzrost wydatków na Młodzieżowy Dom Kultury o 42%
w stosunku do wydatków wcześniej założonych w roku 2019. Podałem tylko te kwestie, które były w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jasielskiego, a przede wszystkim mówiące o wydatkach bieżących związanych z zakupem pierwszego wyposażenia dla Ośrodka w Ożennej. Natomiast te, które są przewidziane w roku 2020 są duże
i automatycznie również wydatki Młodzieżowego Domu Kultury są duże i w całości można by powiedzieć pokrywane z naszych dochodów związanych z korzystaniem ze środowiska naturalnego zamiast te środki lokować w działania, czy przedsięwzięcia zwiane z ochroną środowiska, a my lokujemy je w pierwsze wyposażenie, bądź kolejne wyposażenie. Wrócę do 11 września i decyzji Zarządu, przypomnę, że podczas sesji budżetowej rozmawialiśmy, aby ograniczyć taką swobodę i upoważnienie Zarządu do przesunięć wydatków - m.in. były podjęte decyzje 10.590,00 zł ze środków rezerwy dla Młodzieżowego Domu Kultury właśnie związanych również z realizacją w Ożennej oraz 46.744,00 zł. kwota z tytułu opłat eksploatacyjnych, dodatkowe wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury. Jak te dane, które PSPP wyraziło w swojej opinii na ten temat są nieaktualne
i nieadekwatne zobaczymy przy sprawozdaniu. Chciałbym i powtórzę wniosek, wnioskuje do Pana Starosty i Zarządu, aby radni otrzymali pełną informację związaną z kosztami związanymi z realizowanym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Ożennej: Czyli i ile to są wydatki majątkowe? Ile wydatków związanych jest z wyposażeniem? Przewidywane koszty eksplantacji tego Ośrodka w roku 2020 i źródła jego pokrycia poza oczywiście wskazaniem, że będą to środki z budżetu?

Radny Janusz Przetacznik złożył wniosek o treści:
Dotyczy: Młodzieżowego Domu Kultury – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej
W N I O S E K
Z uwagi, że na pytania skierowane do Starosty Jasielskiego i Zarządu Powiatu w Jaśle podczas XXI sesji Rady Powiatu w Jaśle w przedmiocie udzielenia informacji Radzie Powiatu w Jaśle o planowanych w 2020 roku:
1) dochodach bieżących powiatu w kwocie 108.000,00 zł stanowiących refundację poniesionych przez Powiat Jasielski wydatków bieżących na zakup wyposażenia do Młodzieżowego Domu Kultury – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2) kolejnych wydatkach bieżących w kwocie 60.000,00 zł na zakup wyposażenia do Młodzieżowego Domu Kultury – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej i możliwej refundacji tych wydatków przez NFOŚiGW,
nie zostały udzielone satysfakcjonujące odpowiedzi i nadal radni nie poosiadają wystarczającej wiedzy w tym temacie
w n i o s k u j ę
o przekazanie radnym Rady Powiatu w Jaśle pełnej informacji w zakresie:
Poniesionych i planowanych wydatkach majątkowych i bieżących z tytułu realizacji zadania pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej
w Ożennej”
W informacji, o której mowa we wniosku proszę przedstawić co najmniej następujące dane:
1) program użytkowy zadania pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” objęty wnioskiem i umową na dofinansowanie zadania przez NFOŚiGW w Warszawie oraz docelowy program użytkowy tego zadania wg koncepcji MDK w Jaśle,
2) data zawarcia i główne postanowienia umowy z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu 5.5. „Międzydziedzinowa Edukacja Ekologiczna”, w tym:
a) charakterystyka i główne cele przedsięwzięcia (zadania) pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”,
b) efekt rzeczowy przedsięwzięcia,
c) data rozpoczęcia realizacji robót budowalnych,
d) data przekazania do eksploatacji,
e) termin osiągnięcia i potwierdzenia osiągnięcia efektu rzeczowego,
f) okres trwałości przedsięwzięcia,
g) planowany efekt ekologiczny,
h) termin osiągnięcia i potwierdzenia osiągniecia efektu ekologicznego,
i) koszty całkowite przedsięwzięcia, w tym wysokość dotacji z NFOŚiGW,
j) termin rozliczenia przedsięwzięcia,
k) warunki otrzymywania i zwrotu dotacji,
3) data zawarcia i główne postanowienia (zmiany) ewentualnych aneksów do umowy
z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu 5.5. „Międzydziedzinowa Edukacja Ekologiczna”
4) ogółem poniesione wydatki z budżetu Powiatu Jasielskiego w poszczególnych latach 2017-2019 na realizację w/w zadania z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące
wraz z podaniem źródeł ich finansowania i klasyfikacją budżetową tych środków,
w tym z tytułu wypłaty dla członków Zarządu Powiatu w Jaśle dodatków specjalnych przyznanych przez Starostę Jasielskiego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń za cyt. „powierzenie dodatkowych zadań związanych ze sprawowaniem merytorycznego nadzoru nad realizacją projektu pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”,
5) planowane do poniesienia wydatki z budżetu Powiatu Jasielskiego w 2020 roku na realizację w/w zadania z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące, źródła ich finansowania z podaniem klasyfikacji budżetowej tych środków,
6) przewidywany przez Zarząd Powiatu w Jaśle ostateczny termin zakończenia realizacji zadania i przekazania go do eksploatacji,
7) przewidywany przez Zarząd Powiatu w Jaśle termin rozliczenia zadania,
8) terminy:
a) powierzenia nowych zadań pracownikom MDK w Jaśle,
b) zatrudnienia nowych pracowników w MDK w Jaśle,
c) zwarcia umowy albo umów cywilno-prawnych
wynikające z uruchomienia, eksploatacji i rozpoczęcia programowej działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej,
9) planowane wydatki bieżące w 2020 roku związane z eksploatacją i utrzymaniem OEE w Ożennej i działalnością programową (statutową) prowadzoną przez MDK w OEE
w Ożennej z podziałem na koszty rodzajowe tej działalności wg klasyfikacji budżetowej tych wydatków oraz wskazania szczegółowych źródeł ich sfinansowania
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
10) jak wyżej (pkt 9) - przewidywane roczne wydatki bieżące w 2021 roku związane
z działalnością prowadzoną przez MDK w OEE w Ożennej,
11) inne informacje Zarządu Powiatu w Jaśle w tym temacie.
Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Skarbnik Powiatu- Teresa Połeć - jeżeli piszę w mojej opinii, że są środki z Narodowego Funduszu to jest tylko moja opinia, a piszę refundacja to, czyli jedno z drugim myślę, że nie jest sprzeczne, odpowiem zaraz jeszcze dalej. Ponieważ tłumaczyłam na komisjach i też na wstępie powiedziałam, że wydatki związane z zakupem tego sprzętu nie były poniesione
w ubiegłym roku, gdyż niestety postępowania przetargowe nie zostały do końca rozstrzygnięte, nie pojawili się kontrahenci, co za tym idzie nie otrzymaliśmy tych pieniążków z Narodowego Funduszu i otrzymamy w tym roku i napisane jest jako refundacja, bo ponosiliśmy jeszcze inne wydatki, ponieważ środki z Narodowego Funduszu są przekazywane w formie refundacji poniesionych wydatków, a jeżeli były nie poniesione to nie ma i dlatego napisałam, że z Narodowego Funduszu, bo całe te zakupy, które mamy ponieść będą pokryte w 100% z środków Narodowego Funduszu, więc myślę, że tutaj nie ma jakiejś niezgodności. Więc odpowiem od razu do tego co napisałam w opinii, a opinia jest, żeby tylko przybliżyć jakie były środki. Natomiast pozostałe kwoty, czyli 48.000,00 zł., to są z tytułu wydatków już poniesionych roku 2019, ponieważ cały czas proces rozliczenia tego projektu się odbywa w związku z tym w sprawozdaniu z wykonania budżetu, który Państwo otrzymacie do końca marca będzie ten temat opisany. Natomiast całe rozliczenie, całe rozstrzygniecie, które będzie przekazane nam przez Narodowy Fundusz na pewno będzie
w ciągu tego roku, przynajmniej w tym zakresie mogę Państwu odpowiedzieć. Natomiast chcę przypomnieć, że rok budżetowy 2019 się zamknął i tak jak powiedziałam sprawozdanie z wykonania budżetu Państwo otrzymacie. Jakie dochody miał powiat i jakie wydatki, tam będą opisane, natomiast o okresach przyszłych mnie nieznanych nie mogę dzisiaj nic Państwu podać, bo przypomnę, że budżet Państwa jeszcze jest nie uchwalony, a do czasu, kiedy nie jest uchwalony budżet Państwa to jakiekolwiek środki z budżetu Państwa, które samorząd może otrzymać mogą być przekazywane dopiero po uchwaleniu budżetu i po określeniu układu wykonawczego budżetu Państwa, czyli w mojej ocenie nie wcześniej jak pod koniec marca.

Radny Janusz Przetacznik - Pani Skarbik, żebyśmy się dobrze rozumieli, rozumiem, że jest to Pani opinia i to szanuję, bo może mieć Pani opinie tak jak i ja posiadam opinię w wielu różnych sprawach. Możemy się zgadzać lub nie. Jeżeli mówimy o wydatkach roku 2020
i późniejszej refundacji to rozumiem, że będą to wydatki 108.000,00 zł. i zostaną nam zwrócone jeżeli wystąpimy o refundację. Natomiast tutaj mamy ekstra 60.000,00 zł i to już nie będzie w tym wypadku z Narodowego Funduszu, bo rozumiem, że miałoby być po stronie dochodów 168.000,00 zł. Stąd prosiłbym, aby nie wprowadzać radnych w błąd, bądź inaczej poinformować nas, że będziemy występować również o 60.000,00 zł dodatkowych pieniędzy do Narodowego Funduszu z jakiegoś tam innego programu. Warto by było poinformować Wysoką Radę z jakiego to programu. Wrócę jeszcze raz, ponieważ tak jak Pani Skarbnik powiedziała, że sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymamy na koniec marca. Wrócę do tej tablicy informującej i rozliczenia tego projektu. Tablica jest, mam zdjęcia, kiedy ona była tam postawiona wyraźnie podałem kwoty, które tam widnieją 3 619.420,00 zł. i 2 900.963,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków z Narodowego Funduszu, bo tak stanowił wniosek, który tu nam przed sobą, a więc po poniesieniu wydatków Narodowy Fundusz je zrefunduje. W związku z tym moje pytanie jest takie: Czy do końca 31 grudnia 2019 roku, czyli do końca ubiegłego roku montując tę tablice mieliśmy już zrefundowane 2 900.965,00 zł. czy dopiero po tej kwocie 108.000,00 zł.? Ponieważ wydatki następują w 2020 r. z uwagi na to, że nie rozstrzygnęliśmy postępowania przetargowego i Zarząd posiada aneks
z Narodowym Funduszem, że przesuwa termin rozliczenia tego zadania na rok 2020, bo z tej informacji, którą posiadaliśmy zadanie winno być zakończone i rozliczone do końca ubiegłego roku. Jeżeli były przesunięcia to bardzo bym prosił aby również w sprawozdaniu
w takim razie z wykonania budżetu za rok 2019 wskazać radnym, że tego typu aneksy są,
że przesunięcia nastąpiły?

Radny Franciszek Miśkowicz - w zasadzie to samo pytanie miałem zadać co poprzednik mój, bo z tego dokumentu, który otrzymaliśmy z projektu uchwały wynika, że na dzień dzisiejszy mamy 108.000,00 zł. zrefundowanych wydatków.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - do zrefundowania.

Radny Franciszek Miśkowicz- do zrefundowania, czyli te pieniądze nie wpłynęły jeszcze?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - te pieniądze nie wpłynęły dlatego, że jeszcze nie zakończyliśmy postępowań przetargowych.

Radny Franciszek Miśkowicz - czyli jak gdyby do planu zwiększenia, bo tutaj wynika, że jest zwiększenie, ale czy to jest plan, czy to już jest dochód, który wpłynął?

Skarbnik Powiatu- Teresa Połeć - to jest plan na ten rok. Proszę Państwa, to co już powiedziałam, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, część kwot wpłacił w formie zaliczki, a pozostałe kwoty były w formie refundacji. Odpowiadam jako skarbnik i tą kwotę, te 108.000,00 zł., które tutaj mamy do planu tj. jako dochód nowy w tym roku, bo przypomnę, że rok nam się ubiegły skończył i jeżeli było rozliczenie prowadzone cały czas to zmiany budżetu nie były przeprowadzone, bo nie wiedzieliśmy, przynajmniej, ja jako skarbnik, którego dnia i jakie kwoty wpłyną? Natomiast forma przetargowa na te 60.000,00 zł., jak powiedziałam na to wyposażenie nie doszło do skutku, więc dlatego są wydatki na ten rok przeniesione i w tych pieniądzach. Od razu jeszcze odpowiem Panu Przewodniczącemu, jeszcze będziemy te 60.000,00 zł odzyskiwać i na pewno w ciągu roku budżetowego one się również w budżecie pojawią z przeznaczeniem już na inne wydatki.

Radny Franciszek Miśkowicz - czyli mam rozumieć, że ta kwota 60.000,00 zł., to jest już kwota po przetargowa?

Skarbnik Powiatu- Teresa Połeć - to jest kwota szacunkowa, wynikającą z wartości tych poszczególnych zamówień.

Radny Franciszek Miśkowicz - dopiero będzie postępowanie przetargowe?

Skarbnik Powiatu Jasielskiego- Teresa Połeć - tak, bo dzisiaj to musi być na sesji, żeby można było przeprowadzić i wtedy będzie zamówienie, przyjdzie i ten sprzęt, wystąpimy jeszcze do Narodowego Funduszu i nam również te pieniądze będą należne.

Radny Franciszek Miśkowicz - zgodnie z umową będzie to kwota też do refundacji?

Skarbnik Powiatu - Teresa Połeć - tak.

Radny Janusz Przetacznik - na podstawie czego?

Skarbnik Powiatu - Teresa Połeć - na podstawie umowy jaka zawarta jest z Narodowym Funduszem.

Radny Krzysztof Buba - mam pytanie do Pana Starosty: Co za te 60.000,00 zł będzie kupowane? Na co planujemy to wydać?

Starosta Jasielskie Adam Pawluś - to są wszystkie te wyposażenia, które były przewidziane we wniosku m.in. o ile dobrze pamiętam tj. piec do wypalania porcelany, bardzo szeroki asortyment. Były powtarzane postępowania i niestety nie udało się tego zakupić w pierwszym postępowaniu. Na dzień dzisiejszy mamy oferty, które wpłynęły i są w trakcie rozpatrywania
i mam nadzieję, że w najbliższych dniach zakończy się to postępowanie skutecznie, że nie będziemy musieli po raz kolejny powtarzać, ale to jest w trakcie i możemy poprosić Panią Naczelnik to nam ewentualnie wszystko wyjaśni dokładnie.

Radny Janusz Przetacznik - zadałem pierwsze pytanie dotyczące co z subwencją wyrównawczą oświatową za rok 2019 w kwocie prawie 160.000,00 zł.? Natomiast jeżeli mamy umowę z Narodowym Funduszem, moje pytanie jest następujące: Czy ta umowa, od tej umowy, którą mieliśmy i wniosków, gdzie podawaliśmy, że koszty kwalifikowane projektu wyniosą 3 236.021,00 zł., zmieniła się, aneksowaliśmy ją i jeżeli tak to kiedy? I prosiłbym
w takim razie, jeżeli były jakiekolwiek zmiany to prosiłbym o ich dostarczenie, bo umowę mam i tutaj w tej materii nie słyszałem, aby Pan Starosta informował Wysoką Radę, że te kwestie zostały zmienione. Przypominam, że na zakup sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych była we wniosku przeznaczona i zapisana w umowie kwota 329.732.00 zł jako wydatki kwalifikowane. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach bieżących była dodatkowo przewidziana kwota 312.000,00 zł. To o czym w swojej opinii przekazywaliśmy i jak się teraz okazuje, ten ośrodek nas sporo kosztuje. Chciałbym abyśmy mieli pełną informację na ten temat i ostatnia już rzecz. Nie otrzymałem informacji, ta tablica informacyjna, która się pojawiła, to jest już po rozliczaniu dotacji, zadania, czy to co planujemy do rozliczenia i uzyskania środków finansowych. Postronny obserwator, który tam jest, traktuje, że zadanie zostało zakończone z takim konkretnym wydatkiem i przy takim dofinansowaniu? Czy to jest też na zasadzie pijarowskiej propagandy, że tyle akurat to kosztowało i tyle mamy środków finansowych. Chciałbym abyśmy wreszcie to przerwali. Chcę wiedzieć tak naprawdę ile to kosztowało i ile ma w przyszłości kosztować?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - oczywiście odpowiemy Panu Radnemu Januszowi Przetacznikowi na piśmie, dokładnie podając jakie były w tym zakresie zmiany. Jeżeli chodzi o przedmiot zamówienia: dostawa pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej mamy trzy pakiety, które były numerowane w tym głównym zestawieniu i tak pakiet numer trzy tj. piec wielofunkcyjny kręgowy do wtapiania, malowania porcelany, wypalania dekoracji na szkle i ceramice. Pakiet numer pięć mikroskop i to są dokładne parametry tego mikroskopu, deszczomierz do osadzania, lupa ręczna, zestaw wyposażenia doświadczalnego i cała masa różnych przyrządów jak pipety, sączki, lupy, mikroskop ręczny, zakraplacz, termometr szklany laboratoryjny, pryzmat akrylowy, cała masa różnych takich drobiazgów i ostatni pakiet tj. ogródek meteorologiczny. Wszystko jest na stronach internetowych Starostwa Powiatowego jeżeli Państwo chcecie zobaczyć to ta informacja jest dostępna. Pakiet numer trzy to jest 11 tys. zł., pakiet numer pięć tj. 46 tys. zł., i Pakiet numer dziesięć tj. 3 tys. zł., takie kwoty zostały zaprojektowane przez zamawiającego, czyli łącznie 60 tys. zł.. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jakie kwoty będą ostateczne jeżeli procedowanie przetargowe się zakończy to będziemy wiedzieć jakie ostateczne kwoty będą zrealizowane.

Radna Magdalena Stasiowska - Panie Januszu nie wiem? Może teraz się mylę, ale pracując
w projektach unijnych, w większości projektów tablice informacyjne są już od początku, bo to ma informować obywatela o tym jaka jest przewidziana kwota całkowita, dofinasowanie ze strony budżetu Państwa z środków zewnętrznych jaki jest wkład własny danego beneficjenta, więc tutaj myślę, że pytanie o tablice nie ma sensu, bo to jest obowiązek każdego beneficjenta i nie rozumiem tego?

Radny Janusz Przetacznik - tj. Narodowy Fundusz, nie środki unijne.

Radna Magdalena Stasiowska - ale jeżeli chodzi o większość funduszy zewnętrznych, również funduszy realizowanych ze środków państwowych.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 15 Radnych.
- przeciw głosowało 2 Radnych.
- wstrzymało się 3 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027. (Druk Nr 153).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu
o wprowadzenie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.
Przewodniczący poprosił o opinię Komisję Stałą.
Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej- Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie.

Radny Janusz Przetacznik - przyjęliśmy już zmiany w uchwale budżetowej, natomiast nie otrzymałem odpowiedzi co z subwencją wyrównawczą, bo to, aż się prosi, żebyśmy wreszcie wiedzieli?

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 19 Radnych.
- przeciw głosowało 2 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+750 – 5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R Czeluśnica – Gąsówka w km 0+009 – 0+017 strona lewa w miejscowości Czeluśnica w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika. (Druk Nr 154).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Sławomir Madejczyk- opinia Komisji jest pozytywna.

Radny Janusz Przetacznik - mamy z materią dotyczącą powierzenia naszych zadań, naszemu partnerowi w tym wypadku w Gminie Tarnowiec, myślę, że warto się z tego powodu się cieszyć, że znajdujemy partnerów do współpracy, natomiast musimy mieć świadomość, że porozumienia między samorządami są publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na następującą rzecz, ponieważ mam tutaj opinię radcy prawnego, że wszystko jest w porządku. Natomiast zwracam uwagę na treść porozumienia, które będzie opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Proszę zwrócić uwagę to jest porozumienie między dwoma samorządami. Samorządem Powiatem Jasielskim
i Gminą Tarnowiec, oczywiście reprezentowaną odpowiednio przez Zarząd i Wójta. Proszę zwrócić uwagę co zapisujemy w projekcie porozumienia w § 1. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Zarząd Powiatu majątku. Pierwszy raz słyszę, żeby Zarząd Powiatu był wyposażony w jakikolwiek majątek, chwała za to i chwała temu radcy prawnemu, który to zaopiniował. To samo dotyczy drugiej strony. Wójt Gminy Tarnowiec jest organem wykonawczym owszem gminy, ale tu jeżeli tak zostanie to będzie osobą fizyczną. W związku z tym warto by było popatrzeć jeżeli publikujemy i mamy się pod tym podpisywać to, żeby ktoś czerpał z nas wzorce, a nie odwrotnie. Jeżeli popatrzymy na §2, §6, §7 i §8 to moje pytanie cały czas zachodzi: po co w preambule, czy w nagłówku tegoż porozumienia wpisujemy, że Powiat Jasielski zwany dalej przekazującym, a Gmina Tarnowiec przejmującym, kiedy konsekwentnie już później w §2, §6, §7, czy §8 używamy naprzemiennie raz przejmujący, raz przekazujący, raz Powiat Jasielski, raz Gmina Tarnowiec. Chciałbym abyśmy tworzyli prawo co, do którego nie budzi to żadnych wątpliwości, mało tego jeżeli to będzie publikowane abyśmy się tego nie wstydzili.

Radny Janusz Przetacznik - ale co będziemy tak przyjmować, tak?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - Panie Przewodniczący opinia Radcy Prawnego dotyczy projektu uchwały i projekt jest prawidłowy, natomiast porozumienie jest kompetencją Zarządu, my dajemy delegację do zawarcia tego porozumienia.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi
Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+750 – 5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R Czeluśnica – Gąsówka w km 0+009 – 0+017 strona lewa w miejscowości Czeluśnica w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika.
W głosowaniu brało udział 17 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 17 Radnych.
- nie głosowało 4 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Tarnowiec na realizację zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+750 – 5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R Czeluśnica – Gąsówka w km 0+009 – 0+017 strona lewa w miejscowości Czeluśnica w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika. (Druk Nr 155).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Sławomir Madejczyk- opinia Komisji co do tego projektu uchwały jest pozytywna.

Radny Janusz Przetacznik - do druku 155 mamy w uzasadnieniu, że m.in. pomiędzy Powiatem Jasielskim, a Gminą Tarnowiec zostanie podpisane porozumienie i to porozumienie zostało podpięte pod druk 154 stąd co do treści uchwały teoretycznie nie powinno być uwag tak w przypadku porozumienia już jednak tak.

Radna Dorota Woźniak – chciałam tylko poprzeć Pana Janusza Przetacznika, ponieważ ta sprawa z porozumieniem jest tylko sprawą naprawdę taką formalną mamy pieczątkę,
że została sprawdzona pod względem formalnoprawnym przez radcę prawnego.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - porozumienie nie.

Radny Janusz Przetacznik - tak, proszę sprawdzić, jest opinia radcy prawnego jest pod projektem porozumienia.

Radna Dorota Woźniak – porozumienie, proszę Panie Przewodniczący, a to jest tylko kwestia zmiany nazewnictwa, ujednolicenia tak jak jest w każdych zawieranych porozumieniach, czy umowach trzymania się jednej nomenklatury, więc sprawa bardzo formalna Panie Starosto
i myślę, że można by to było zmienić ujednolicić.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - zmienimy także to nie ulega wątpliwości, zmienimy będzie przekazującym i przejmującym.

Radna Dorota Woźniak – i wtedy będzie to jasne i czytelne.

Radna Ewa Wawro- generalnie chciałam powiedzieć to samo co koleżanka Dorota Woźniak tylko, że prosiłam o głos przed poprzednim głosowaniem.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Tarnowiec na realizację zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+750 – 5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R Czeluśnica – Gąsówka w km 0+009 – 0+017 strona lewa w miejscowości Czeluśnica w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 21 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiacie Jasielskim na rok 2020”. (Druk Nr 156).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.
Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Święch – Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały jednogłośnie.

Radna Dorota Woźniak – poprosiłabym o uzupełnienie w tym powiatowym programie oddziaływań, skoro on jest na rok 2020, informacji o wskaźnikach, które zostały osiągnięte
w 2019 roku, ponieważ analiza kończy się na 2018 roku i mamy dziurę cały rok, czyli nie mamy analizy z roku 2019.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - Pan Dyrektor uzupełni to.

Radny Janusz Przetacznik - Pani Radna Dorota Woźniak zwróciła uwagę, że ten program, jeżeli mówimy o programie, powinniśmy się odnosić do jego realizacji, ponieważ z mocy ustawy przyjmujemy to co roku, tego typu program, jesteśmy do tego zobligowani. Warto by było popatrzeć jak ten program został zrealizowany w roku 2019, skoro już pod koniec stycznia nad tym tematem debatujemy czy go rozstrzygamy, to dane dotyczące roku 2019 powinny być. Warto by było dodać te informacje, ponieważ to są środki pochodzące od Wojewody, aby wyprzedzająco już patrząc na sprawozdanie z wykonania budżetu, czy pewnych działań programowych podać te dane dotyczące: Ile wydaliśmy? Ile się nam udało zrefundować wydatków i jakie działania zostały przez nas zrealizowane i podjęte?

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiacie Jasielskim na rok 2020”.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 19 Radnych.
- przeciw głosował 1 Radny.
- nie głosował 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Kołaczycach.
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o wprowadzenie Pana Starostę Jana Muzykę.

Radny Jan Muzyka - powszechnie wiadomo już jest chyba, że 15 lutego chcemy przenieść siedzibę Domu Dziecka z Wolicy do Kołaczyc. Do wydania decyzji przez Wojewodę Podkarpackiego jest potrzebny m.in. statut nowej jednostki, w związku z tym jest prośba, żeby dzisiaj można go było uchwalić, żebyśmy dzisiaj jednogłośnie podjęli tą uchwałę, to jest dosyć tak szybko, na szybko robione, ale taki jest wymóg chwili.

Radny Krzysztof Buba - Panie Janie chciałem się spytać, dlaczego tak szybko? Czy to jest dobre dla dzieci, że w trakcie roku szkolnego będą przeniesieni? Większość tych dzieciaków chodzi do szkoły podstawowej do Zespołu Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle, do szkół jasielskich. Nie do końca jestem wstanie zrozumieć w trakcie roku takie szybkie przenosiny. Tak źle jest z domem dziecka, że w takim trybie natychmiastowym musimy te dzieciaki przenosić? Nie możemy poczekać do zakończenia roku szkolnego, będą wakacje część tych dzieciaków rozjeżdża się do swoich rodzin. Myślę, że było by łatwiej i tak może, nie z takim stresem dla nich te przenosiny, to wszystko jest troszkę nowe, wszyscy wiemy jak to wygląda.

Radny Jan Muzyka - Panie Radny Buba, odpowiadając na Pana pytanie powiem na wstępie, że ja powiedziałem szybko, ale ze względu na to, że do końca nie wiedzieliśmy, kiedy będzie ten termin przenoszenia, on wychodzi nam, że będzie to 15-y. W związku z tym szybko do tego 15, ale czy to jest szybkie przeniesienie Domu Dziecka? Przecież pamiętamy od kiedy jest podjęta uchwała o tym, że będziemy przenosić Dom Dziecka, że włożyliśmy pieniądze 680.000,00 zł., że budynek w Kołaczycach jest już gotowy, ogrzewany i tak dalej. Nie ma sensu utrzymywać dwóch budynków, kilku liczników i to trzeba przenieść myślę w miarę, to nie jest szybkość, miało być 1 będzie 15, nic się nie dzieje, ale nie będziemy czekać rok czasu, żeby dwa budynki stały niezagospodarowane. A co do takich rzeczy, jaki to wpływa ma na dzieci? Czy będą z tego powodu niezadowolone? Czy jakiś dyskomfort czuły?
To może lepiej Pani Dyrektor się wypowie, ale z tego co wiem, bo tam już część przewoziliśmy rzeczy i te dzieci nawet już tam były, zobaczyły niektóre tam, są zachwycone, także nie wiem o co chodzi? Jeżeli Pani Dyrektor zechce dopowiedzieć coś do tego, to bardzo proszę.

Dyrektor Domu Dziecka - Renata Pięta - uzupełniając wypowiedz Pana Muzyki, chciałam powiedzieć, że dzieci są przygotowane na przeniesienie od kilku miesięcy i miałam nadzieje, że uda nam się po półroczu ich przenieść. Moim zdaniem termin nie ma znaczenia, dzieci będą się przenosić, bardzo się im tamten dom podoba, bo są dużo lepsze warunki dla nich. Nie chodzi o to, żeby było szybko, nie chodzi o to, czy są dwa budynki, czy jeden tylko chodzi o to, żeby dzieciom było lepiej, to jest najważniejsze, żeby dzieciom było lepiej i oni są zadowoleni z tego, gdzie pójdą, chcą pójść. Już większość dzieci oglądała budynek, większość wie, gdzie to będzie, jak to będzie, gdzie będzie ich pokój. Warunki są, jestem po kontroli urzędu wojewódzkiego wydziału polityki społecznej, który miał miejsce wczoraj
i jak panie stwierdziły, że warunki są o niebo lepsze, jeżeli idzie o pokoje, jeżeli idzie o część sanitarną. Dzieci w końcu mają łazienkę, dziewczynki swoją, chłopcy swoją. Myślę, że to nie jest szybko i trzeba to zrobić. Miałam nadzieję, że się uda do półrocza, że po półroczu już będą w nowej szkole, ale te dwa tygodnie nic się nie stanie, przechodzą tylko dzieci do szkoły podstawowej, wszystkie inne dzieci zostają w szkołach, w których były, bo od nas też dojeżdżają ze szkół.

Radna Magdalena Stasiowska - Pani Dyrektor w związku z tym, że Dom przenoszony jest właśnie do Kołaczyc chciałabym tu zabrać głos, wcale nie dziwie się dzieciom, że bardziej im się podoba jest to budynek zlokalizowany w centrum miejscowości jest bliskość szkoły, boisk, sklepów, z których pewnie dzieci się też cieszą, żeby sobie pójść coś kupić. Myślę, że społeczność w Kołaczycach przyjmie dzieci ciepło i że będą zadowolone nie tylko krótkotrwale, ale i długotrwale.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Kołaczycach.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 21 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2020 rok.
Przewodniczący poinformował, iż Komisje opracowały swoje plany i przedłożyły do Biura Rady Powiatu, stanowią załączniki do przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2020 rok.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 21 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad.6h. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”. (Druk Nr 157).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.
Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Święch – Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik - ponieważ tak w uzasadnieniu jak również i w opinii Zarządu Powiatu nie ma informacji o Powiatowej Radzie Rynku Pracy, stąd moje pytanie: Czy projekt przedmiotowej uchwały był przedmiotem obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy i czy taka opinia zgodnie z kompetencjami została do tego projektu uchwały wydana i do tego programu?

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle – Janusz Pacher- nie było takiej opinii, bo to nie jest nowy projekt, tylko to jest zwiększenie w ramach projektu, który został zatwierdzony do realizacji i nie rodzi to, żadnych zobowiązań, także tu nie było wymogu.

Radny Janusz Przetacznik - dodatkowe 500 tys., nie było wymogu?

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle – Janusz Pacher - nie, to jest finansowanie
w 100%, Powiat Jasielski nie partycypuje, w żaden sposób w kosztach.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 19 Radnych.
- wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6i. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle. (Druk Nr 158).
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - mamy do czynienia z kolejną już skargą, która wpłynęła w trakcie tej kadencji. Wydawało się, że sporo nauczyliśmy się, po rozpatrzeniu pierwszych skarg, jednak nie. Ta skarga wpłynęła do Wysokiej Rady 12 listopada ubiegłego roku. Trochę czasu minęło, a dopiero 30 stycznia otrzymujemy projekt rozstrzygnięcia Wysokiej Rady w tej materii. Chciałbym skoncentrować się na dwóch aspektach, pierwszy dotyczący rzeczy może nie do końca istotnej, ale o którą zwracałem się do Pana Przewodniczącego Rady, aby wraz
z projektem uchwały podawać również treść skargi, bo trudno, aby rozmawiać
o rozstrzygnięciu Rady nie znając treści tej skargi. Trzeba przyznać, że to za skutkowało
i projekt uchwały wraz ze skargą był zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również radni otrzymali i mogli na ten temat rozmawiać, rozpatrując na ile rekomendacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odpowiada na wszystkie, czy potencjalne zarzuty, czy nieprawidłowości stwierdzone przez skarżącego. Chciałby zwrócić uwagę i zatrzymać się nad kwestią związaną m.in., bo najwięcej spraw m.in. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji poruszyła w sprawie RODO ujmując delikatnie rzecz biorąc, że to nie są uchybienia i takich uchybień nie było. Chciałbym powiedzieć i podkreślić, że jednak te uchybienia były i również teraz się pojawiły, ponieważ nazwisko skarżącej wraz z adresem zamieszkania zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa. Przypominam,
że administratorem danych osobowych i za to jest odpowiedzialny Pan Starosta Jasielski, który po mimo zawiadomienia o tym, że zostały naruszone dobra osobiste, to zlekceważył
i dopiero 27 te dane zostały usunięte i co ciekawe została usunięta też i sama skarga, a nie dane osobowe wrażliwe, o których właśnie m.in. mówimy w ustawie o ochronie danych osobowych, czy w instrukcji RODO.

Radna Magdalena Stasiowska - to są zwykłe dane, nie wrażliwe.

Radny Janusz Przetacznik - to proszę zobaczyć czy wejść na stronę internetową, czy jest adres, czy nie ma? Dlaczego m.in. Pani składając oświadczenie majątkowe, Pani adres domowy jest zanonimizowany, czyli zakreślany na czarno. Proszę się naprawdę zapoznać
z instrukcją i później ewentualnie, jeżeli uzna Pani to za stosowne, proszę podać składając swoje oświadczenie majątkowe jako radnej, że Pani adres jest do dyspozycji wraz z numer telefonu, których to danych m.in. Pan Starosta się domagał. Ale teraz wracając do przedmiotu rozstrzygnięcia w tej sprawi. Rozstrzygamy już kolejną skargę i mam pytanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Czy osoba skarżąca była zaproszona na posiedzenie, na którym ta skarga była rozpatrywana i powstała ta rekomendacja? Kontynuując dalej chciałbym zwrócić uwagę, że na temat konkursu i tego rozstrzygnięcia, czy braku rozstrzygnięcia wielokrotnie do Pana Starosty się zwracałem, zresztą nie tylko ja, ale również Pan Radny Krzysztof Buba. Otrzymywaliśmy wymijające odpowiedzi, natomiast nie mogę się absolutnie zgodzić
z następującym sformułowaniem, które proponuje nam Komisja, a my jako Rada mamy to przyjąć, że „przedmiotem postępowania skargowego przed Wojewodą Podkarpackim w Rzeszowie oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym”. Zastanówmy się nad tymi sprawami. Pewnie mam przewagę nad pozostałymi radnymi, gdyż skargę Wojewody Podkarpackiego posiadam, wystąpiłem do Pani Wojewody nie tylko w tej kwestii, ale również w kwestii zbadania legalności podjętej uchwały. Zapoznałem się ze skargą, jak również z odpowiedzią Zarządu Powiatu na skargę wniesioną przez osobę zainteresowaną. Muszę przyznać, że lektura tych dwóch dokumentów, czyli odpowiedzi na skargę Pani (dane osobowe zanonimizowane), jak również skargi Wojewody Podkarpackiego na tą decyzję, budzić musi poważne wątpliwości, na ile nasz organ wykonawczy działa zgodnie z przepisami prawa? Przypomnijmy, że chodzi m.in. kwestie związane z wyborami, czy kontrolą Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej. Zwracałem uwagę w swoich zapytaniach o audyty, że pewne elementy dotyczące kwestii zwianych z unieważnieniem konkursu muszą wynikać z określonych przesłanek, a przede wszystkim z treści §8 ust.2 rozporządzenia, który stanowi, że „Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego;
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków;
3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1;
4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu”.
Z treści §8 ust.2 pkt.4 rozporządzenia wynika, że unieważnienie konkursu na tej podstawie powinno nastąpić jeżeli po pierwsze stwierdzono nieprawidłowości inne niż wymienione w pkt. 1-3 w postępowaniu konkursowym, po drugie ustalono, że nieprawidłowości te mogły mieć wpływ na wynik konkursu i obie te przesłanki muszą zachodzić jednocześnie. Ustalenia, czy te przesłanki miały miejsce ich ocena należy do organu prowadzącego szkoły, ale nie mogą mieć one charakteru dowolnego i arbitralnego potwierdził to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2016 roku. Przypomnijmy, że Wojewoda zaskarżył przedmiotową uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dlaczego? Dlatego, że upłynął 30-dniowy termin na stwierdzenie nieważności tej uchwały z urzędu, ponieważ Zarząd dopiero 16 września przedkładał dokumenty do wyjaśnienia. Wiemy były wybory, temat się rozstrzygnął później, stąd po upływie 30- dniowego terminu jedyna droga nadzorcza Wojewody, który czuwa nad przestrzeganiem prawa, było złożenie skargi i tak też Wojewoda w uzasadnieniu podał, że nie może rozstrzygnąć z mocy ustawy, tylko musi skierować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niezależnie od wystąpienia Pani (dane osobowe zanonimizowane) oraz moim do Pani Wojewody o stwierdzenie, czy sprawdzenie ważności podjętej uchwały, niezależnie od tych działań również wystąpiłem do Pana Starosty o przekazanie mi dokumentów w tej sprawie. Mam korespondencję, wszystkie dokumenty, o które poprosiłem Pan Starosta mi dostarczył łącznie z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej. Protokół Komisji Konkursowej został dostarczony Zarządowi, przekazany Zarządowi w terminie 2 lipca. Mam dokumenty potwierdzające, że Przewodnicząca Komisji Konkursowej Pani Irena Baciak 2 lipca przekazuje protokół wraz z jej rozstrzygnięciem, czyli kandydaturą na dyrektora do zatwierdzenia. Zarząd zatwierdza, przyjmuje ten protokół, to było 9 lipca. I co wg posiadanych dokumentów wynika? Czekamy z rozstrzygnięciami, aż do 27 sierpnia. 27 sierpnia Zarząd podejmuje uchwałę o unieważnieniu postępowania, ale co ciekawego w tej uchwale jest, że unieważnia się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum ogłoszony 49 z dnia z powodu innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Jak wspomniałem Wojewoda w skardze wskazał, że one mają być konkretne i to organ ma udowodnić, przedstawić i uwiarygodnić, że to miało wpływ na wynik konkursu.
W uzasadnieniu, które było do tej uchwały mamy następujące zapisy, że „zgodnie z §8 ust.2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej zostały wykazane uchybienia konsekwencją powyższych uchybień jest nieprawidłowy wybór przedstawicieli Rady Rodziców I LO
w Jaśle w tym samym stanowi to uchybienie, które miały wpływ na wynik konkursu tyle uchwała Zarządu.” Mało tego w §2 z 27 sierpnia powtarzam 2019 roku Zarząd podejmując tą uchwałę zapisał, że zarządza ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego. Przypomnijmy, że taki jest wymóg tego rozporządzeni. A co się ukazało w dniu wczorajszym na stronie internetowej na BIP-ie? Ogłoszenie się ukazało o nowym konkursie, czyli od unieważnienia konkursu, czyli podjęcia tej uchwały numer 110 trochę czasu upłynęło.
Jeżeli będziemy analizować audyty, poszczególne dokumenty, które udało mi się zgromadzić w przedmiotowej sprawie, w tym również jak pamiętacie Państwo za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Roberta Snocha, 18 września otrzymaliśmy informację od Rady Rodziców. Wszyscy radni otrzymali tę informację łącznie z udostępnieniem dokumentów, czyli członkami Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019, czyli pełny 15-to osobowy skład, regulaminem, uchwałę dotyczącą delegowania dwóch wybranych osób, czyli Panią Małgorzatę Tomczyk i Pana Dariusza Czechowicza do komisji konkursowej, listę obecności oraz kwestie związane z wezwaniem Pana Zbigniewa Syzdka, który był przewodniczącym Rady Rodziców o przedstawieniu tych dokumentów. Przedłożone dokumenty zostały 18 września radni otrzymali. Jeżeli popatrzymy w dalszym ciągu na skargę Wojewody,
to chciałbym zacytować, że wybory Rady Rodziców i delegowanie przedstawicieli odbyło się zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe i wyłonionych obecnych było 10 na 15 członków. Rada Rodziców obraduje i podejmuje wiążące uchwały w obecności co najmniej 50% tak samo jak i Rada Pedagogiczna. W obu przypadkach zgodnie z zapisami w statucie i w ustawie Prawo Oświatowe oba te ciała podjęły decyzję wiążące, prawomocne co potwierdził Zarząd Powiatu w Jaśle zatwierdzając skład Komisji Konkursowej na 12 osób. Zarząd delegował 3 osoby, kurator 3 osoby, Rada Rodziców 2 osoby, Rada Pedagogiczna 2 osoby oraz po 1 przedstawicielu organizacji związkowych działających na terenie szkoły.
Wojewoda w skardze ewidentnie wskazał, że te działania są prawidłowe, natomiast organ nie ma prawa kontrolować Rady Rodziców. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę m.in.
w odpowiedzi na skargę, którą sporządził Zarząd Powiatu, też muszę przyznać, że pełen profesjonalizm tutaj jest, ponieważ to jest odpowiedź na skargę na uchwałę 110 Zarządu Powiatu Jasielskiego. Nie ma czegoś takiego i takiej uchwały Zarząd nie podejmował, uchwałę podejmował Zarząd Powiatu w Jaśle, a nie Zarząd Powiatu Jasielskiego. Również pełnomocnictwo, cały tok rozumowania, odnosi się do Zarządu Powiatu Jasielskiego. Chciałbym abyśmy w tej materii przynajmniej sporządzając opinię byli wiarygodni.
W odpowiedzi na skargę Wojewody, Zarząd Powiatu zawnioskował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego aby połączyć te dwie sprawy, skargę z powództwa Wojewody oraz skargę z powództwa osoby zainteresowanej, czyli kandydata do objęcia funkcji dyrektora połączyć
w jedną sprawę i aby te sprawy zostały rozstrzygnięte w jednym postępowaniu. Rozprawa została wyznaczona na 27 lutego bieżącego roku,. Chciałbym tutaj podkreślić, że te wszystkie kwestie, które regulowaliśmy czy aktualnie omawiamy a dotyczące konkursu o nich już mówiliśmy na tej sali i z niepokojem wskazując na prawne uregulowania i odwlekanie rozstrzygania pewnych spraw związanych z tym, że rok szkolny się rozpoczyna. Zresztą kolejne moje zapytania i odpowiedzi Pana Starosty wskazują, że pewien bałagan organizacyjny, że tak powiem, się wkradł również w działalność tej szkoły. Mam wyciągi
z ustawy i podzielam w pełni stanowisko skarżącego czyli Wojewody Podkarpackiego, który wniósł tą kwestię. Natomiast nie mogę się zgodzić z jedną sprawą, że kwestie proceduralne opieramy na kodeksie postępowania administracyjnego, natomiast rozstrzygamy już bez zachowania tych terminów. Zresztą przy kolejnej skardze będę dość dobitnie ten temat podnosił, cytował odpowiednie przepisy kodeksu postepowania administracyjnego. Jako Rada stanowimy prawo i mamy rozstrzygać pewne zagadnienia, rozstrzygnięcia i dobrze by było abyśmy je rozstrzygali w sposób świadomy, kompetentny, tak abyśmy mogli powiedzieć, że rozstrzygając tą skargę odnieśliśmy się do wszystkich możliwych tematów. Chcę powiedzieć, że w uzasadnieniu m.in. tego projektu uchwały stwierdza się, że Zarząd swoją decyzją
o unieważnieniu konkursu podjął ze względu na prawdopodobieństwo niezgodnego
z regulaminem wyboru przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców do Komisji Konkursowej, na możliwy wpływ na wynik tajnego głosowania. Absolutnie chciałbym podkreślić jedną rzecz, że również tu jako organ stanowiący, radny ma prawo, ale nie obowiązek głosowania i w żadnym z protokołów, który Wysoka Rada zatwierdzała, w tym również w tym w dniu dzisiejszym, nie podajemy uzasadnienia, że obecny na sali radny pomimo prawa wzięcia udziału w głosowaniu nie brał w nim udziału. Również dzisiaj nie brałem udziału w kilku głosowaniach na znak protestu co do trybu głosowania, bez wyjaśnienia, czy odpowiedzi na określone zapytania radnych. Rozumiem, że najlepiej kończymy dyskusję, przystępujmy do głosowania bez wyjaśnienia tematu. Jeżeli będziemy tak postępować, to mając takie prawo, mogę oczywiście odmówić udziału w takim głosowaniu, czy w takim rozstrzygnięciu. Jest to moje prawo, a nie obowiązek. Tak samo dotyczy kwestii tutaj zacytuje Pana Starostę m.in. na pytanie: Czy rozstrzygnął konkurs? Jest zapis w protokole z posiedzenia Zarządu, który otrzymałem w dokumentach, że m.in. Pani Dyrektor I Liceum odmówiła adresów i numerów telefonów Rady Rodziców i takie zachowanie Pan Starosta nazwał nagannym, wręcz predysponującym do zwolnienia dyscyplinarnego, o czym oczywiście w dalszej kolejności, bo też posiadam tą korespondencję, wyciągi z protokołu Zarządu. Zarząd wystąpił do kuratora o wydanie opinii w sprawie natychmiastowego rozwiązania umowy o prace, gdzie przyczyną takiego wystąpienia było nie udostepnienie numerów telefonów i adresów członków Rady Rodziców. Na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego, pozwoliłem sobie te materiały ściągnąć, jest i skład Rady Szkoły z podaniem imienia i nazwiska, jest skład Rady Rodziców też z podaniem imienia, nazwiska, bez adresów i numerów telefonów. Jeżeli Panie Starosto Pan uważa, że tak powinno być to prosiłbym, aby osoba pełniąca obowiązki dyrektora uzupełniał na stronie internetowej, aby wszyscy wiedzieli, jaki jest adres zamieszkania tak członków Rady Szkoły jak również Rady Rodziców, jeżeli za to Pan chciał dyscyplinarnie zwolnić ze stanowiska Panią (dane osobowe zanonimizowane). Także tutaj jest wiele niekonsekwencji w tym działaniu i szkoda, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowując rozstrzygniecie nie odniosła się do poszczególnych tematów, na które zwracała skarżąca uwagę, gdzie nastąpiły uchybienia związane z postępowaniem Zarządu, czy Starosty. Reasumując całą sprawę, chciałbym aby Rada po dyskusji, po wypowiedzi miała możliwość jeszcze raz do tego tematu powrócić, ponieważ konsekwencje uchylenia tej uchwały, one będą na tyle ważne, czy bez konsekwencji w kategoriach powołania, ponieważ Zarząd już, w międzyczasie, ogłosił kolejny konkurs na stanowisko dyrektora i może się okazać, że po rozstrzygnięciu sądowym trzeba będzie wypłacać odszkodowanie kandydatowi, któremu nie zostało powierzone stanowisko dyrektora zgodnie z rozstrzygnięciem Komisji Konkursowej. Zarząd nie miał prawa, nie miał argumentów, aby takiej decyzji nie podjąć
i powierzyć stanowisko wybranemu kandydatowi. Natomiast martwi mnie, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrując skargi nie zaprasza osoby zainteresowanej. Było by to zdecydowanie lepiej widziane, że powinniśmy na ten temat rozmawiać. Chciałbym zwrócić uwagę, że na zakończenie już swojej wypowiedzi, chciałbym podkreślić, że pomawianie, czy używanie słów, że pomawia osoba skarżąca nie znajduje przepisów w podstawach, bo przypomnijmy, że art. 225 kodeksu postępowania administracyjnego w §1 „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku jeżeli działa w granicach prawem dozwolonych” oraz §2, że „Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji- o znamionach skargi lub wniosku”. Dlaczego to cytuję? Ponieważ zwróciłem się do Pana Przewodniczącego Rady aby podjął działania, ponieważ znowelizowana ustawa o samorządzie powiatowym pozwala podjąć Panu Przewodniczącemu takie działania wynikające ze sprawowania mandatu radnego, aby w Biuletynie Informacji Publicznej, bądź w innej zakładce stworzyć zakładkę „skargi”, aby tam można było te skargi zamieszczać tak jak petycje, natomiast treść skargi zostaje usunięta z chwilą jej rozstrzygnięcia przez Radę. I tak naprawdę nie wiemy czego dotyczyła skarga odczytując samą uchwałę, bo patrząc, czy czytając ten projekt rozstrzygnięcia niestety nie odnosimy się do tych konkretnych zarzutów, które podnosiła
w swoje skardze skarżąca.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 14 Radnych.
- przeciw głosował 7 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad.6j. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle i działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia. (Druk Nr 159).
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Franciszek Miśkowicz - zgłosiłem chęć zabrania głosu, ale w poprzedniej kwestii, być może to będzie też i dotyczyło tej uchwały. Moja propozycja do członków Komisji, aby rzetelnie analizować wszystkie zebrane dokumenty, ponieważ ten wniosek, który był tutaj przedstawiony w propozycji uchwały, jak gdyby nie uwzględniał podstawowego argumentu, że ta uchwała została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i jak my wyjdziemy jeżeli decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, będzie podjęta i na korzyść Pani (dane osobowe zanonimizowane)? To znaczy, że my rzetelnie nie analizujemy wszystkich dokumentów związanych z tym postępowaniem.

Radny Janusz Przetacznik - rozpatrujemy skargę na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia. Jest to skarga z 19 listopada, dzisiaj rozstrzygamy ją 30 stycznia. I w tym przypadku też trochę czasu minęło. Przypomnijmy,
że podstawą wniesienia skargi był art.227 oraz art.229 kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast powiedziałem, że do tego tematu chciałbym powrócić, ponieważ jest to niepoważne traktowanie osób skarżących, a przede wszystkim radnych. Przypomnijmy, że art.35 kodeksu postępowania administracyjnego mówi o terminach
do załatwiania spraw. W art. 35 § 2 niezwłocznie powinny być sprawy załatwione w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż
w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Mamy zwłokę. W art. 37 jest opisany tryb ponaglenia załatwienia sprawy i stanowi o odpowiedzialność pracownika za zwłokę.
Termin załatwienia skargi – art.35 stanowi, że organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, czyli powtarzam bez zbędnej zwłoki. Posłowie na Sejm, Senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osobie, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień także o stanie rozpatrzenia skargi najpóźniej
w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, lub przekazania. To jest art. 237§ 2. Radny powinien otrzymać informację w terminie 14 dni. Zwracaliśmy uwagę, kiedy skargę wnosiła Pani Radna Bożena Macek-Lubaś, przypomnijmy, też na działania Zarządu. Nie otrzymała żadnej informacji o toczącym się postępowaniu. Dopiero Pan Przewodniczący poinformował,
że skarga jest skomplikowana i będzie rozpatrzona w terminie dwóch miesięcy, natomiast termin ten ustawowy 14 dniowy nie został dotrzymany. W moim przypadku absolutnie nie został dotrzymany nie tylko 14 dniowy, nie tylko miesięczny, ale również dwumiesięczny termin, ale cóż widocznie tak ma być. Aczkolwiek przypomnijmy, że 3 kwietnia m.in. rozmawialiśmy o kwestiach zmian budżetowych, dotyczących m.in. Trzcinicy. Chciałbym wrócić do kwestii związanych z pierwszą moją skargą, która była rozpatrywana 30 października 2019 r. M.in. członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Radny Sławomir Madejczyk stwierdził, na co mamy zapis w protokole. Na pytanie pani Radnej Doroty Woźniak „w związku z tą skarga mam pytanie do Pana Madejczyka członka Komisji, czy zna Pan uchwałę w sprawie przyjęcia procedury usuwania drzew będących własnością Powiatu Jasielskiego z 17 lutego 2015 roku i czy ta uchwała była wykorzystywana przy rozpatrywaniu skargi Pana Janusza Przetacznika?”
I Pan Radny Sławomir Madejczyk odpowiedział: „powiem szczerze, że w ten przepis się nie wgryzałem na razie, nie znam go szczegółowo dlatego, że przedmiotem pracy komisji było to co tam zostało w skardze podniesione, czyli rzetelność udzielania odpowiedzi i jej terminowość. Natomiast na posiedzeniu komisji doszliśmy do wniosku, że sprawy dotyczące szczegółów tej wycinki, zagospodarowania drewna, niestety nie są przedmiotem szczegółowego badania naszej komisji, jeżeli już to może Komisji Rewizyjnej, ale tutaj działamy na bazie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dlatego też tak jak mówię nie znam jeszcze tego przepisu, być może jak najszybciej się z nim zapoznam, ale tak jak mówię, chyba bardziej jako członek Komisji Rewizyjnej, ale nie jako w tej chwili członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”
Dalej się potoczyła dyskusja, wypowiedziała się Pani Dorota ponownie, Pan Jan Urban jak również ja. Chciałbym podkreślić, że m.in. zwracałem wtedy uwagę na konkretny przepis ustawy o samorządzie powiatowym tj. art.21 ust.12, który stanowi, że interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązania udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania i m.in. wskazywałem, że Pan Starosta nie udzielił odpowiedzi nie tylko radnej Dorocie Woźniak, ale również Radnemu Januszowi Przetacznikowi na dwa kolejne zapytania składane na kolejnych sesjach i pośrednio później 11 września, kiedy otrzymana odpowiedź, po prostu nie była odpowiedzią na konkretne zapytanie, już nie pierwszą ale już kolejną odpowiedzią i stąd była moja skarga.
Patrząc i mając doświadczenie z tamtej sesji, jak również słuchając wypowiedzi Pana Radnego Madejczyka sformułowałem skargę, w której m.in. zaproponowałem rzecz następującą. Po pierwsze rozpatrzenie przez Radę Powiatu w Jaśle, każdej skargi indywidualnie, bo były to dwie skargi, nie jedna. Widzę, że w dalszym ciągu trzeba będzie
i od teraz tak będę robił, że każde zapytanie to będzie jedno zapytanie, aby nie było już wątpliwości. Jeżeli w zapytaniu jest 4 czy 5 pytań to jeżeli odpowiada się tylko na 1 pytanie to Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje, że odpowiedz została udzielona. Po drugie chciałbym na to zwrócić uwagę, że wyraźnie prosiłem o rozdzielenie tych spraw i podjęcie działań, które miały doprowadzić do załatwienia pewnych spraw. Teraz wróćmy już do meritum sprawy może zacznijmy od tej drugiej sprawy, czyli nieudzielenia odpowiedzi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w punkcie drugim ad. 2 tej mojej skargi, podałem konkretnie, na które i na jakie pytania, nie została przez Pana Starostę lub osobę przez Pana Starostę wyznaczoną udzielona odpowiedz. Wydawało mi się, że ta sprawa jest banalna i prosta, ponieważ tak zapytania jak również udzielone odpowiedzi są zamieszczone na BIP-ie.
W związku z tym nie trzeba było tutaj postępowania wyjaśniającego, sprawa nie była skomplikowana, mogła zostać rozstrzygnięta odwrotnie na sesji grudniowej. Stało się inaczej tylko Pan Przewodniczący i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wie dlaczego. Na te pytania nie udzielono odpowiedzi stąd z dużym zdziwieniem zauważyłem, czy przeczytałem
w rozstrzygnięciu proponowanym przez Komisję, że tutaj, żadnych uchybień nie stwierdzono
i wszystko jest corect, czyli przepis art. 21 ust.12 przez Pana Starostę poprzez nieudzielenie odpowiedzi na zapytanie, bądź nie wyznaczenie osoby do udzielenia takiego zapytania nie został naruszony i nic się nie stało. Wyraźnie w drugiej skardze pokazałem, na które pytania nie została udzielona odpowiedz, a nie jak Komisja raczyła była zapisać w rozstrzygnięciu Rady, że byłem „niezadowolony z odpowiedzi”. Proszę mi wskazać w mojej skardze,
że byłem niezadowolony z odpowiedzi, wyraźnie wskazywałem, że nie została udzielona odpowiedz na zadane konkretne pytania, w konkretnych zapytaniach, czyli 12 lipca, 26 sierpnia, 11 września. Podałem, na które pytania nie padła odpowiedz. Teraz wracając do drugiego tematu, czyli do pierwszego, dotyczącego zaniechania lub nieprawidłowego działania Zarządu w zakresie gospodarowania mieniem powiatu. Zacytowałem m.in. wypowiedz Pani Radnej Woźniak jak również radnego Pana Sławomira Madejczyka na tej konkretnej sesji a dotyczącej uchwały Zarządu nr 36 z 2015 roku, a dotyczącej procedury usuwania drzew będących własnością Powiatu Jasielskiego. Nie ulega wątpliwości,
że mieliśmy tutaj do czynienia z materią, że drzewa posadowione na działce, o której piszę
w swojej skardze są i były własnością Powiatu Jasielskiego co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W związku z powyższym przepisy tej uchwały do tego mienia się stosuje. Zakwalifikowane drzewa do wycinki mogą być wycięte na podstawie ważnej decyzji
i oczywiście wydanie decyzji poprzedza sporządzenie stosownego wniosku. Zarząd powołuje stałą komisję do oceny przeznaczonych do wycinki drzew w określonym składzie. Zarząd powołuje 8 osób w skład komisji, komisja działa co najmniej w 3 osobowym składzie
z udziałem pracownika wydziału ochrony środowiska i do obowiązków komisji należy sporządzenie protokołu z oględzin. To, proszę Państwa, jest jeden z wymogów dotyczących procedury z mieniem Powiatu Jasielskiego. W związku z tym te kwestie reguluje odpowiednia procedura i stąd pytania Pani Radnej Doroty Woźniak oraz moje pytanie: jakie konkretne działania Zarząd podjął, czy i co przedsięwziął, aby zadbać o mienie Powiatu Jasielskiego tj. o drewno powstałe z wycinki? I teraz proszę Państwa zwróćmy uwagę na rzecz następującą. Nie mogę się zgodzić z przygotowanymi propozycjami rozstrzygnięcia, które proponuje komisja. Chciałbym zwrócić uwagę na następujące zapisy, komisja poucza m.in. mnie i tutaj chyba źle trafiła mówiąc i pisząc o umowie użyczenia cytując m.in. kwestię związaną z umowami użyczenia rzeczy. Pozwoliłem sobie zapoznać się ze statutem oraz wszystkimi podjętymi uchwałami, które dotyczyły umowy użyczenia, na podstawie, których Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatową, edukacyjną i inną na terenach użyczonych przez powiat. Jeżeli popatrzymy na kodeks cywilny i co to jest użyczenie, to chciałbym zwrócić uwagę na art. od 710 -711. Nie będę ich cytował rozumiem, że komisja doskonale zna tą umowę użyczenia z 26 kwietnia 2013 roku. Wtedy Rada podjęła taką uchwałę wyrażając zgodę na zawarcie umowy użyczenia, później nastąpiły dwie nowelizacje, m.in. te nowelizacje dotyczyły jednej rzeczy, zagwarantowania spokojnej działalności przez Powiat Jasielski dotyczącej udziału w programie Rządowym tj. biorący do używania zobowiązuje się podtrzymać i wykonywać warunki wynikające z realizowanego projektu „budowa obiektów sportowych w szkołach ponad podstawowych na terenie powiatu jasielskiego” w celu zachowania jego trwałości tak aby cel główny projektu został zachowany. Takie zapisy były w roku 2013, później po rozliczeniu projektu zostały doszczegółowione. W 2014 roku 27 marca i 28 sierpnia zostały uszczegółowione przez Wysoką Radę i stosownymi aneksami wprowadzając pewne elementy dotyczące trwałości projektu zmieniliśmy zapisy w umowie użyczenia. Dlaczego o tym mówię i dlaczego o tym wspominam? Na sesji Rady Powiatu zwracałem uwagę Zarządowi, że te kwestie powinny być uregulowane, dokładnie 3 kwietnia. Mam wyciąg z protokołu 52 sesji, gdzie mieliśmy m.in. zmianę uchwały budżetowej
i zacytuję dokładne brzmienie tj. w pkt. 4 podjęcie uchwały w sprawie druk nr 429. „Zwracam również uwagę Zarządowi Powiatu na to, aby w przypadku realizacji tego zadania Starostwo miało prawo władania, dysponowania terenem, na którym będzie prowadzona inwestycja, a który obecnie jest użyczony Stowarzyszeniu. Może warto na ten czas rozwiązać umowę użyczenia nieruchomości ze Stowarzyszaniem, albo zmienić jego treść w kierunku umożliwienia prowadzenia i rozliczenia tej inwestycji” Przypomnijmy to jest wprowadzenie zadania pod nazwą stadion w Trzcinicy. Również chciałbym podkreślić, że wtedy wypowiedział się m.in. dyrektor zespołu szkół w Trzcinicy Ludomir Mastej cytuję „teren ten jest cały czas własnością Powiatu, a jedynie jest użyczony dla potrzeb Stowarzyszenia”
i odpowiedziałem: „Ponieważ będzie to zadanie realizowane przez powiat jasielski to
i nieruchomość ta ma być we władaniu powiatu i tę oczywistą formalność trzeba dopełnić bowiem w przeciwnym razie rozliczenie tej inwestycji może być trudne i aby ten temat rozwiązać”. Jeżeli komisja miała sprawę rozstrzygnąć i zaproponować pewne rozstrzygniecie to powinna sięgnąć do dokumentów. Nie mamy protokołu z oględzin, będę jeszcze o tym mówił. Chciałem powiedzieć, że korzystając ze swoich uprawnień jako obywatel tego kraju wystąpiłem z wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej do Wójta Gminy Jasło, aby przekazał mi uwierzytelnione dokumenty związane z całą procedurą podjęcia decyzji wycinki drzew. Dla przypomnienia z wnioskiem o wycinkę występował przewodniczący Stowarzyszenia, który w świetle statutu jest organem, ale nie odpowiada za kwestie zobowiązań finansowych tylko Zarząd Stowarzyszenia. W związku z tym warto by było
z punktu widzenia zawartej umowy użyczenia zobaczyć tak naprawdę co nam grozi, ponieważ wydaną decyzją Pan Wójt Gminy Jasło nakazał w określonym terminie zrealizować zastępcze nasadzenia. Jeżeli te nasadzenia zastępcze nie zostaną zrealizowane to nakłada na wnioskodawcę opłatę w kwocie 70.500,00 zł. Jeżeli przeczytamy kodeks cywilny i przepisy dotyczące umowy użyczenia oraz przeczytamy aktualną umowę użyczenia to jeżeli warunek dotyczący tzw. zasądzeń zastępczych do 31.12.2020 roku nie zostanie spełniony to mam takie pytanie w takim razie opłata za wycięte drzewa w kwocie 70.500,00 zł., na kogo przypadnie? Na pana przewodniczącego Stowarzyszenia, którego już nie ma? Czy na właściciela terenu, który wyraził, zgodę na wycinkę i który pozyskał drewno? Proszę Państwa to wynika
z przepisów kodeksu cywilnego w zakresie umowy użyczenia. Jeżeli Państwo analizowaliście dokumenty, to warto było zobaczyć te dokumenty, decyzje jak również umowę użyczenia
i warto było tą umowę użyczenia w ten sposób zmienić tak jak została zmieniona w roku 2013 i 2014, że te zabezpieczenia są po stronie Stowarzyszenia, a nie po stronie właściciela, czyli w tym przypadku Powiatu Jasielskiego. Chciałbym zwrócić uwagę na następujące elementy dotyczące rozpatrzenia tej skargi. Wskazuję na nieprawidłowości związane z całym tym procesem związanym z wycinką drzew. Nie mamy protokołu z oględzin, nie ma udziału naszego przedstawiciela w rozprawie administracyjnej, bo mamy informację, że takiej informacji o rozprawie nie mamy. Stąd wystąpiłem do Pana Wójta Gminy Jasło, aby przekazał mi komplet dokumentów, łącznie z protokołem z rozprawy administracyjnej. Będziemy widzieć czy starostwo powiatowe zostało zawiadomione jako strona w tym postępowaniu, strona która otrzymuje decyzję. Dla mnie było by to co najmniej zaskoczeniem i nieco dziwne, że strona która otrzymuje decyzje nie bierze udziału w rozprawie administracyjnej, a ma prawo zaskarżenia tej decyzji Pana Wójta. To tak na marginesie, zobaczymy jakie dokumenty otrzymam i na pewno jeszcze do tematu wrócimy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne elementy dotyczące dat oraz liczby wyciętych drzew. Przypomnijmy, że decyzja Pana Wójta opiewa na 19 drzew, natomiast wnioski składane przez przewodniczącego Stowarzyszenia do Zarządu są na 11 i 9 w sumie na 20 drzew.
Mam pytanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która miała czas ponad 2 i pół miesiąca czasu, czy dokonała sprawdzenia, które z 20 wnioskowanych drzew nie zostało wyciętych lub jeszcze gorzej, czy mogło się tak zdarzyć, że pod decyzją Wójta na wycinkę 19 drzew wycięto 20 drzew, bo nie dokonaliśmy tego sprawdzenia? I teraz „konia z rzędem temu” kto mi odpowie ile w końcu drzew zostało wyciętych i stąd mój wniosek czy pytanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: W jaki sposób komisja stwierdziła, że wysokość odszkodowania za utracone pożytki z drewna pokryła nasze rzeczywiste straty, że ilość kłód, które mogliśmy pozyskać, czyli ilość tzw. drewna użytkowego jest tożsama z tym co otrzymał, czy przejął PZD, czyli Powiatowy Zarząd Dróg, który otrzymał to drewno do zagospodarowania?
Nie wykazaliśmy się starannością, dbałością, a przede wszystkim kwestiami związanymi
z uchybieniem już istniejącej procedurze i naprawdę dbałością o mienie Powiatu Jasielskiego jakim jest drewno, które powinniśmy pozyskać. Nie mamy żadnych dokumentów potwierdzających. Skarga była z 19 listopada 2019 roku była zbudowana na wcześniejszej skardze, którą tutaj mam i której rozstrzygnięcie też przygotowywała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 30 października była informacja, że mamy otrzymywać odszkodowanie, bo Pan Starosta wystąpił, nie wiadomo na jakiej podstawie, ale wystąpił i teraz rozpatrując tą skargę, już nauczony doświadczeniem w jaki sposób Rada rozstrzyga skargi,
czy otrzymujemy informację? Żadną można by powiedzieć, bo nie wiemy, czy środki finansowe wpłynęły? Kto dokonał oszacowania? To oszacowanie jest prawdopodobne, zgodne, podobno miały być zdjęcia fotograficzne tego nie widzę. Natomiast we wnioskach, które opiniował odpowiedni merytorycznie wydział, żadnej informacji dotyczącej ile i czego? Czy i jakie możemy pozyskać drewno z wycinki? Cała procedura, która jest opisana
w uchwale z 2015 roku zachowuje dbałość i to co podkreśliłem Panie Starosto. W jednej
z odpowiedzi odpowiedział Pan w sposób prawidłowy, a zapytanie dotyczyło zagospodarowania wiatrołomów przez PZD. Instrukcja została przestrzegana w sposób perfekcyjny. Natomiast pytanie dlaczego tego nie zrobiono tak samo w Trzcinicy? I w jaki sposób to zostało rozstrzygnięte? Jeżeli poparzymy na rozstrzygniecie, które komisja proponuje to dziękuje, że tego typu uwagi wniosłem, natomiast dalej wskazuje, że skarga jest bezzasadna. To w takim razie jak zauważyliśmy błędy? Są błędy terminowe, a więc skarga jest w końcu zasadna, czy nie zasadna? Jeżeli na dzień 19 listopada nie wpłynęły środki finansowe, nie było dbałości o mienie, nie było uregulowań w umowie użyczenia dotyczących realizacji decyzji Wójta Gminy Jasło o wycince i nasadzeniach zastępczych to, czy w takim razie zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiat może ponieść stratę czy nie? Został zadbany nasz interes, czy nie w umowie użyczenia, na którą się Państwo powołujecie? Macie Państwo pecha, ponieważ umowami użyczenia i najmu zajmuje się od 1987 roku, czyli trochę mam doświadczenia w tej materii w jaki sposób należy pewne rzeczy regulować. Tam gdzie się również korzysta z dodatkowych środków są i zobowiązania.
W związku z tym zwracam uwagę, że nie tylko to jest to drewno, ale mamy umowę użyczenia, realizację stadionu, trwałość projektu, mamy nasadzenia zastępcze i roszczenie do właściciela terenu, bo kto wyciął? Powiat Jasielski bo jest właścicielem terenu.

Radna Dorota Woźniak – Pan Radny Przetacznik tutaj nam bardzo rozlegle przybliżył sprawę drzew. Mam tylko takie dwie uwagi co do uchwały sporządzonej na podstawie rozpatrzenia skargi przez komisję, mianowicie skoro przyznaje komisja, że Zarząd jednak nie do końca działał dobrze. Zakładał, że postępowanie w sprawie wycinki drzew będzie prowadzone przez zarządcę prawidłowo, a drzewo zagospodarowane w ściśle w oparciu o przyjętą procedurę to znaczy, że nie było tak, czyli przyznaje komisja rację, że były pewne uchybienia w stosunku do przyjętej uchwałą z 2015 roku procedury pozyskiwania drewna? To jest raz, po drugie skoro jednak ta skarga skłoniła Zarząd Powiatu do wezwania szkoły w Trzcinicy (Stowarzyszenia) do zapłaty kwoty odpowiadającej wartości drewna z wycinki, a powinno być to zrobione po wycince, czyli skarga też jest zasadna, co do uchybień w sprawie zagospodarowania czy dbałości o minie. To są drobne uchybienia i nie róbmy tutaj, że jest to nie wiadomo jak wielka sprawa, ale jednak dbałość o szczegóły jest także istotna ponieważ rzutuje na całokształt i postrzeganie powiatu. Poza tym ostatnia rzecz na samym końcu rozpatrywanej skargi zwracam uwagę na to, aby zawsze odpowiedzi były udzielane do poszczególnych, numerowanych pytań i z unikaniem ogólnych odpowiedzi na dane kwestie. Natomiast sama komisja mimo tego wniosku, niestety bardzo ogólnie uzasadniła odrzucenie skargi, gdzie radny Przetacznik pisząc skargę dawał punkty, podpunkty, czyli można było odnieść się do poszczególnych zarzutów i wykazywać ich zasadność lub nie.

Radny Janusz Przetacznik - w uzupełnieniu swojej pierwszej wypowiedzi przypomnę, ponieważ tutaj temat w przygotowanym uzasadnieniu mówimy czy piszemy o tej dokumentacji fotograficznej podczas oględzin, pytam się na jakiej podstawie dokonano oszacowania drewna i czy z tego wynika, że tylko mogliśmy pozyskać 23 kłody? Wyraźnie
w zapytaniach podawałem średnicę drzew, które podlegały wycince. Mówię teraz o 20-tym drzewie, nie wiemy jaka była średnica, ponieważ w decyzji Pan Wójt tego drzewa nie wymienił. Natomiast nie wiemy tak naprawdę z którymi drzewami występowało Stowarzyszenie? Przypomnijmy, że nasze zapytania, bo pierwsze zapytanie poszło od Pani Doroty Woźniak, drugie moje brzmiało: jakie konkretne decyzje podejmował Zarząd Powiatu w Jaśle w zakresie wycinki drzew rosnących na terenach będących własnością Powiatu Jasielskiego, a przekazanych w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych
w Trzcinicy w tym zagospodarowania drewna pochodzącego z tej wycinki? Wyraźnie pytaliśmy o konkretne działania. Jedynie co otrzymaliśmy w odpowiedziach Pana Starosty to wyciągi z protokołu, że wyraził zgodę na wycinkę koniec kropka. Nie ma innych konkretnych działań zmierzających do dbałości o mienie. Jeżeli powołujemy się na tą procedurę to przypomnijmy, że komisję nie powołuje Stowarzyszenie Absolwentów tylko tą komisje do oględzin powołuje Zarząd, a Starosta wyznacza konkretne osoby z 8 osobowego składu.
Nie mylmy pojęć proszę Państwa, Stowarzyszenie mogło stosować kwestie bezpieczeństwa, wycinki, prowadzenia wyboru wykonawcy, cuda niewidy, wianki. Natomiast oględzin dokonuje komisja, bo to jest własność powiatu. Wyraźnie uchwała z 2015 roku jest uchwałą instrukcyjną, mówiąca o procedurze usuwania drzew będących własnością Powiatu Jasielskiego. To były drzewa, które są własnością Powiatu Jasielskiego, nie Stowarzyszenia. Proszę Państwa, te drzewa rosły na działkach, które są własności Powiatu Jasielskiego, na to zwracałem uwagę i prosiłbym abyśmy tego typu sprawy rozpatrywali bardzo dokładnie
i szczegółowo. Jeżeli są kwestie związane, komisja skarg to potwierdza, że były dwa wnioski. Stowarzyszenie występuje bez stosownej zgody czyli skłamało składając wniosek do Pana Wójta, że ma prawo dysponowania terenem i otrzymało zgodę, ponieważ występując
z wnioskiem o wycinkę miało zgodę tylko na 11 drzew, dopiero na kolejne 9 dostało zgodę później, decyzja jest na 19 drzew. 20 a, 19, jest rozbieżność, nie wiemy tak naprawdę, czy to 20-te drzewo zostało wycięte, czy nie zostało wycięte? Nic na ten temat nie wiemy? I tutaj nie mogę zgodzić się z rekomendacją komisji skarg, wniosków i petycji, że ta sprawa została zbadana, rozstrzygnięta na podstawie dokumentów. Mam pewnie więcej dokumentów zgromadzonych w tej sprawie niż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji i chciałbym abyśmy naprawdę zapytali się, czy pieniądze wpłynęły? Jeżeli tak, to kiedy wpłynęły? Na jakiej podstawie? Rozpatrując skargę z 30 października dowiedzieliśmy się tylko o nocie obciążeniowej. Kto wpłacił, Stowarzyszenie, osoba fizyczna? Kto wpłacił? Decyzja wydana jest na przewodniczącego Stowarzyszenia, a nie Stowarzyszenie, to tak na marginesie.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle i działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 13 Radnych.
- przeciw głosował 7 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Ad. 7. Sprawozdanie Starosty Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. (Druk Nr 160).
Przewodniczący poinformował, że przedmiotowe sprawozdanie zostało przedstawione radnym.
Radni nie zabierali głosu w rzeczowej kwestii.

Ad. 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu
w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami na sesję.
Radni nie zabierali głosu w przedmiotowej kwestii.

Ad. 9. Interpelacje.
Radni nie składali interpelacji na XXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 10. Wnioski i zapytania radnych.

Radny Janusz Przetacznik- zacznę od zapytań, ponieważ jak widzę musimy zmienić pewną formę zadawania pytań, ponieważ w przyszłości może się zdarzyć, że może wpłynąć skarga na nieudzielanie odpowiedzi, więc teraz przyjmuję formę, że zapytanie będzie tylko jedno, powtarzam jedno, żeby już nie było wątpliwości, czy zostanie udzielone i jak zostanie udzielone? Zapytanie pierwsze, które w dniu dzisiejszym składam bez wstępu, aby państwa tutaj nie zanudzać, oczywiście będzie na piśmie, będzie na BIP -ie dostępne w całości.

Radny Janusz Przetacznik złożył zapytania:

1. ZAPYTANIE nr 1/2020

Z uwagi duże zainteresowanie i mając na względzie częste zmiany, w zasad finansowania lub współfinansowania inwestycji drogowych, bardzo dużą rotację zadań inwestycyjnych w ubiegłym roku, znacznie odbiegającymi od podjętej w dniu 17 stycznia 2019 r. Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/26/2019 i bardzo oszczędnymi informacjami przekazywanymi radnym w tym zakresie, zwracam się do Pana Starosty z zapytaniem i proszę o udzielenie odpowiedzi w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w dziale 600 (proponuję tabelaryczną formę) i odpowiedź na zapytanie:
Które z zaplanowanych zadań inwestycyjnych i ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. - dział 600 Tabela nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” z późniejszymi zmianami, zostało realizowanych w pełnym zakresie, które w ograniczonym zakresie, a które nie zostały zrealizowane i dlaczego ?
Odpowiedź na powyższe zapytania odnoszące się do realizacji zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych zwanych dalej zadaniami, ujętych w dziale 600 w 2019 roku proszę przedstawić w formie zestawienia tabelarycznego zawierającego :
1) l.p.
2) nr drogi powiatowej, mostu, przepustu (nazwa)
3) tytuł zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami, z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych zmian (w przypadku dokonanej w trakcie roku budżetowego zmiany proszę podać organ dokonujący zmianę, nr uchwały i datę jej podjęcia, zakres zmiany),
4) planowany zakres rzeczowy zadania, w tym kilometraż,
5) informację o posiadaniu lub nie dokumentacji projektowej zadania,
6) zrealizowany zakres rzeczowy zadania,
7) zaplanowaną w budżecie Powiatu Jasielskiego na 2019 rok do wydatkowania kwotę
z ewentualnymi zmianami (w przypadku utrzymania nazwy zadania, a po wprowadzeniu zmian proszę podać: pierwotnie planowaną kwotę, kwotę po zmianie, organ, nr uchwały i datę jej podjęcia),
8) termin realizacji, w tym termin zakończenia (oddania zadania do eksploatacji),
9) nazwa programu, ale dla zadań, które zostały ocenione za nisko lub nie spełniały założonych kryteriów (w tej pozycji proszę podać nazwę programu/projektu, w którym Powiat Jasielski aplikował o pomoc, a także: datę złożenia wniosku, wnioskowaną kwotę pomocy, zakres rzeczowy, informację o uzyskanej ocenie wniosku – punktacja
i ewentualna analiza dotycząca uzyskanej oceny, wnioski z tej analizy),
10) uwagi (w pozycji tej proszę o informację dotyczącą możliwości realizacji zadania ujętego w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok z późniejszymi zmianami, w 2020 r. i w jakim zakresie rzeczowym będzie możliwe jego wykonanie).
Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

2. ZAPYTANIE nr 2/2020
Z uwagi duże zainteresowanie i mając na względzie częste zmiany, w zasad finansowania lub współfinansowania inwestycji drogowych, bardzo dużą rotację zadań inwestycyjnych w ubiegłym roku, znacznie odbiegającymi od podjętej w dniu 17 stycznia 2019 r. Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/26/2019 i bardzo oszczędnymi informacjami przekazywanymi radnym w tym zakresie, zwracam się do Pana Starosty z zapytaniem i proszę o udzielenie odpowiedzi w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w dziale 600 (proponuję tabelaryczną formę) i odpowiedź na zapytanie:
Jak wyglądał montaż finansowy zrealizowanych w pełnym lub ograniczonym zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., - dział 600 Tabela nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” z późniejszymi zmianami?
Odpowiedź na powyższe zapytania odnoszące się do realizacji zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych zwanych dalej zadaniami, ujętych w dziale 600 w 2019 roku proszę przedstawić w formie zestawienia tabelarycznego zawierającego:
1) l.p.
2) tytuł zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami, z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych zmian (w przypadku dokonanej w trakcie roku budżetowego zmiany proszę podać organ dokonujący zmianę, nr uchwały i datę jej podjęcia, zakres zmiany),
3) planowany i zrealizowany zakres rzeczowy zadania, w tym kilometraż,
4) termin realizacji, w tym termin zakończenia (oddania zadania do eksploatacji),
5) łączna wysokość wydatków na zadanie,
6) źródła finansowania zadania z podziałem na otrzymane środki: z budżetu powiatu, budżetu gminy (potwierdzone uchwałą rady gminy – data i nr uchwały, zawartą umową lub porozumieniem, data przekazania środków), z budżetu Państwa wraz z datą przekazania środków, z innych źródeł (podać jakich i datę otrzymania środków),
7) nazwa programu (w tej pozycji proszę podać poza nazwą programu/projektu, w którym Powiat Jasielski aplikował o pomoc a także: datę złożenia wniosku, wysokość wnioskowanej kwoty pomocy, zakres rzeczowy, informację o rozpatrzeniu wniosku
i wysokości przyznanego dofinansowania (pomocy), data końcowego rozliczenia zadania, data i wysokość otrzymanej pomocy),
8) uwagi (w pozycji tej proszę o informację dotyczącą możliwości realizacji zadania ujętego w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok z późniejszymi zmianami, w 2020 r. i w jakim zakresie rzeczowym będzie możliwe jego wykonanie).
Podpis radnego: Janusz Przetacznik
Radny Janusz Przetacznik- Też proponuję w odpowiedzi tabelarycznej z podaniem jeżeli jest współudział to konkretnych uchwał Rad Gmin, samorządów, bądź innym decyzji, które pomogły nam sfinansować te zadania. Ja myślę, że nam przy okazji ułatwi pracę również i Komisji Rozwoju przy ocenie wykonania budżetu w tym również merytorycznego za rok 2019 tj. zapytanie numer 2. Zapytanie numer 3 to jest poniekąd związane z tematem, który dzisiaj już omawialiśmy to jest skarga i działalność I liceum ogólnokształcącego. Tych zapytań będzie coraz więcej, ale tym razem ograniczę się jeszcze do trzech zapytań, natomiast do Pana Przewodniczącego tych zapytań trafi więcej. Tak jak powiedziałem między innymi pokazywałem, czy pytałem o statut I liceum ogólnokształcącego, który został zamieszczony na stronie internetowej, mam go tutaj również dostępnego i wydrukowanego z tymi informacjami, które są na stronie dostępne i m.in. o zapisie takim, że mamy m.in. stanowisko jednego wicedyrektora, natomiast na stronie internetowej przypomnijmy mamy zastępców dyrektora I LO, a nie wicedyrektora. Prosiłem o skorygowanie wtedy na ostatniej sesji zadając te pytania, pokazując, że to trochę nie tak, ale Pan Starosta widocznie wolał zacytować pewne przepisy w związku z tym zacytował w odpowiedzi art.64 ustawy prawo oświatowe, że „ Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej”. Oraz dodał zacytuję zasady tworzenia stanowisk wicedyrektorów określa również § 14 w załączniku numer 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624). To jest odpowiedz na to, prosiłem o wyjaśnienie jaki organ? Kto? Na jaki okres powołał te osoby? Uregulowania mamy o wicedyrektorach natomiast na stronie mamy zastępców dyrektora i Pan Starosta udzielając mi odpowiedzi 30 grudnia, czyli w ustawowym terminie, muszę przyznać, że w ustawowym terminie, nawet dwa dni wcześniej stwierdził, że zastępców dyrektora powołano na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Pan Starosta był łaskaw zacytować mi art. 64, ja natomiast zacytuję art.65 ust.1 tejże ustawy Prawo Oświatowe i ustęp 1 brzmi: „ W placówce, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.” W związku z tym już nie chciałbym tutaj przedłużać tego tematu, moje pytanie jest takie, bo w międzyczasie w sprawozdaniu z prac Zarządu i wykonania uchwał na str. 8 czytaliśmy, że Zarząd Powiatu w dniu 27 sierpnia wyraził zgodę na utworzenie drugiego stanowisko wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i w tym miejscu pojawia się moje właśnie pytanie: Czy taka decyzja Zarządu Powiatu w Jaśle znajduje umocowanie prawne? W związku z tym prosiłbym o odpowiedz na to zapytanie, jak powiedziałem jedno oczywiście podaje dalej jakie dokumenty bym oczekiwał w związku z tym udzieleniem odpowiedzi, nie artykuł 64, a 65 ponieważ statut mamy nadany z jednym wicedyrektorem, natomiast Pan Starosta wypełniając funkcję organu prowadzącego, bo w stosunku do art. 64 ust. 1 i 65 ust. 1 funkcje organu prowadzącego sprawuje starosta, w związku z tym wyraził opinię. Ciekawe jak w tym kontekście, tych ustaw wyraża opinię na funkcje zastępców dyrektora? Chyba, że potraktujemy inne funkcje kierownicze, ale czy są one zapisane w statucie? Będziemy rozmawiać również i o kosztach.

3. ZAPYTANIE nr 3/2020

Na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle pod adresem internetowym http://1lojaslo.pl/pliki/Statut%20ILO%2026XI19.pdf można zapoznać się z treścią nowego Statutu Szkoły wprowadzonego uchwałą numer 1/2019/2020 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle z dnia 26 listopada 2019 r. Po serii kontroli i audytów wewnętrznych, użytych przez Zarząd Powiatu w Jaśle stwierdzeniach typu czy w rodzaju „uchybienia”, „nieprawidłowości” z ciekawością zajrzałem do nowych uregulowań zamieszczonych na stronie Szkoły.
Czytając aktualny Statut I LO w Jaśle wprowadzony uchwałą numer 1/2019/2020 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle z dnia 26 listopada 2019 r. oraz ten już historyczny z 2017 roku, bo obowiązujący do 29 listopada 2019 r., trafiam na następujące uregulowania zawarte w § 11, a dotyczące „Wicedyrektora szkoły” cyt.:
„1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.
2. Wicedyrektor realizuje zadania przydzielone przez dyrektora szkoły.
3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub niemożliwości wykonywania przez niego jego zadań, zastępuje go wicedyrektor.”
i dalej w § 12 ust.6 dotyczące „kompetencji rady pedagogicznej” w pkt 9 czytamy cyt.: „9) opiniowanie kandydata na stanowisko wicedyrektora szkoły oraz jego odwołanie,”.
Pomijam już ewidentny błąd dotyczący nomenklatury kadry kierowniczej Szkoły, który niezbyt dobrze świadczy o profesjonalizmie i dobrym przygotowaniu kandydata tj. osoby której Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 27 sierpnia 2019 r. (str. 9, pozycja nr 14 „Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym” z dnia 17 września 2019 r.) powierzył obowiązki dyrektora, ale w „historycznym” oraz tym aktualnym Statucie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle jest mowa tylko o stanowisku wicedyrektora szkoły a nie o stanowiskach zastępców dyrektora I LO czy wicedyrektorów szkoły! Jak mnie uczono, w tym również w jasielskim liceum, stanowisko to liczba pojedyncza, a nie mnoga. Choć liczba mnoga jest niewątpliwie lepsza, a już najlepsza gdy nie ma żadnych ograniczeń.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz znając treść art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1140, 1078, 1287) w brzmieniu: „1. W placówce, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.” zwróciłem się do Pana Starosty z następującym zapytaniem:
„Od kiedy i na jaki okres, kto lub jaki organ czy podmiot powierzył n/w osobom funkcję:
1) Zastępcy dyrektora I LO - mgr inż. Róży Bizon,
2) Zastępcy dyrektora I LO - mgr Zbigniewowi Głowackiemu?”
Prosząc jednocześnie, aby w odpowiedzi wskazać na odpowiednie uregulowania prawne
w tym zakresie oraz wskazać organ czy podmiot upoważniony do ich utworzenia i finalnie do powierzenia tych obowiązków.

Z otrzymanej odpowiedzi na powyższe zapytanie - pismo z 30 grudnia 2019 r. znak: BR.0003.73.2019 r. dowiedziałem się tylko, że w/w osoby na funkcję „zastępcy dyrektora” zostały powołane na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Ponadto Pan Starosta w odpowiedzi przytoczył brzmienie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. prawo oświatowe w brzmieniu: „1. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.” oraz dodał, że cyt.: „Zasady tworzenia stanowisk wicedyrektorów określa również § 14 w załącznik nr 4 do Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624 ).”

Nie ulega wątpliwości, że w liceum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora (§ 14 ust.1 w/w załączniku nr 4) – potwierdzają to zapisy Statutu
I LO w Jaśle, które wyżej cytowałem. Za zgodą organu prowadzącego liceum, może utworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze (§ 14 ust.2 w/w załączniku nr 4).
Zauważyć należy, że I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle jest szkołą publiczną, działa na podstawie własnego statutu, nadanego jej przez organ prowadzący oraz nowelizowanego (a obecnie uchwalanego) przez Radę Szkoły I LO w Jaśle zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 80 ust 2 pkt 1 oraz art. 88 ust. 7 ustawy prawo oświatowe, a nie ramowego statutu szkoły publicznej, który – jak sama nazwa wskazuje – jest jedynie ramowym wzorem określającym zawartość właściwego statutu. Podkreślam, że Statut I LO w Jaśle na dzień 1 września 2019 r. – tj. na dzień powołania nowego „Zastępcy dyrektora”, a nie wicedyrektora (!) – dopuszczał tylko jedno stanowisko wicedyrektora, tak więc utworzenie drugiego stanowiska wicedyrektora bądź innego stanowiska kierowniczego w I LO w Jaśle z dniem 1 września 2019 r. nie znajduje prawnego uzasadnienia w obowiązujących uregulowaniach. W „Sprawozdaniu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym” z dnia 17 września 2019 r. str. 8 czytamy, że Zarząd Powiatu w Jaśle
w dniu 27 sierpnia 2019 r.: cyt. „3) wyraził zgodę na utworzenie 2-go stanowiska wicedyrektora w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle ….”. I w tym miejscu pojawia się pierwsze zapytanie:

1. Czy taka decyzja Zarządu Powiatu w Jaśle znajduje umocowanie prawne?

Do odpowiedzi na to zapytanie proszę dołączyć uwierzytelnioną kserokopię protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 27 sierpnia 2019 r. wraz z kserokopiami kompletu materiałów (wniosku lub wniosków, analiz ekonomicznych i organizacyjnych, opinii, w tym opinii prawnej itp.) potwierdzających konieczność i celowość utworzenia drugiego stanowiska wicedyrektora w I LO w Jaśle.
Podpis radnego: Janusz Przetacznik

Radny Janusz Przetacznik - następne kwestie, zapytanie numer 4 i 5, kontynuując liceum też bez tego wstępu.
4. ZAPYTANIE nr 4/2020

W nawiązaniu do złożonych w dniu 19 grudnia 2019 r. zapytań dotyczących m.in. funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i otrzymanymi odpowiedziami Starosty Jasielskiego o nieprzeprowadzeniu przez żadnej kontroli dotyczącej procedury powołania dwóch Zastępców dyrektora w I LO w Jaśle pomimo zgłaszanych przeze mnie wątpliwości co do ich zgodności z prawem oraz zignorowaniem wniosku o taką kontrolę i przekazanie jej wyników, zwracam się o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytanie:

Czy Starosta Jasielski wydając opinię na temat powołania p. Zbigniewa Głowackiego i p. Róży Bizon na stanowiska Zastępców dyrektora I LO w Jaśle posiadał wiedzę czy w/w osoby spełniały wymagania określone w:
1) Rozporządzeniu MEN z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. poz. 184 z p.zm.),
2) Rozporządzeniu MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznych placówkach (Dz, U. z 2017 r. poz. 1579 z p.zm.)?
Podpis radnego: Janusz Przetacznik

5. ZAPYTANIE nr 5/2020

Czy p.o. Dyrektora I LO w Jaśle powołując p. Zbigniewa Głowackiego i p. Różę Bizon na stanowiska Zastępców dyrektora I LO w Jaśle zasięgnął opinii Rady Szkoły
i Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego określonego w art. 65 ust.1 ustawy prawo oświatowe?
Do odpowiedzi na zapytania nr 4 i 5 proszę dołączyć uwierzytelnione kserokopie opinii na temat rekomendowanych kandydatów przez podmioty, o których mowa w ustawie tj.: organ prowadzący (Starosta Jasielski - art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo oświatowe), Radę Szkoły i Radę Pedagogiczną I LO w Jaśle wraz uwierzytelnionymi kopiami wniosków kierowanych przez p.o. dyrektora, protokołami z posiedzeń Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej
I LO w Jaśle.
Podpis radnego: Janusz Przetacznik

Radny Janusz Przetacznik- tutaj chciałbym, ponieważ zwracałem się do Pana Starosty, żeby w tej materii przeprowadził kontrole, ponieważ zadając pytania byli audytorzy obecni w I liceum, nie przeprowadził w takim razie bym prosił, aby do odpowiedzi dołączyć uwierzytelnione kserokopie opinii na temat rekomendowanych kandydatów przez podmioty, o których mowa w ustawie tj.: organ prowadzący Pan Starosta jaką opinie wydał? Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna wraz uwierzytelnionymi kopiami wniosków kierowanych przez p.o. dyrektora i z uwierzytelnionymi protokołami z posiedzeń Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej. To jest pięć zapytań, które w dnu dzisiejszym kieruję do Pana Starosty, jest to pięć odrębnych dokumentów pięć odrębnych zapytań, aby już nie było wątpliwości, czy na te zapytania będzie udzielona odpowiedz, bądź Pan Starosta wyznaczy osobę do udzielenia tej odpowiedzi w ustawowym terminie tj. do 14 dni. Dziękuję bardzo. To są zapytania we wnioskach jeszcze będę zabierał głos.

Radna Dorota Woźniak złożyła zapytanie o treści:

ZAPYTANIE

W dniu 21.03.2013 r. Pan Adam Pawluś, wówczas radny Rady Powiatu w Jaśle, wnioskował
do Komisji Rewizyjnej „o ustalenie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Jasielskiego krewnych Starosty Jasielskiego a zwłaszcza w PZD , DPS Folusz, I LO w Jaśle
i innych”. Wniosek świadczy, że już wtedy obecny Starosta troszczył się o wyeliminowanie
ewentualności korupcji politycznej i nepotyzmu ludzi, których obdarzyli zaufaniem wyborcy
i oddali w ich ręce mandat radnego.
Dlatego uważam, że odrzucenie przez Radę Powiatu w Jaśle uchwałą nr XVIII/139/2019 petycji, która dotyczyła wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jaśle regulacji w zakresie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w stosunku do radnych Powiatu Jasielskiego (rekomendowanej przez CBA ) było jakimś przeoczeniem Pana Starosty. Dla przypomnienia wyniki głosowania: 14 głosów (PiS) ”za”, 8 (SDM i PSPP) ”przeciw”.

Zainspirowana w/w wnioskiem zwracam się do Pana Starosty z następującymi zapytaniami:

1. Czy któryś z radnych, po 1 stycznia 2019 roku, podjął pracę na podstawie umowy o pracę
lub w innej formie t. j. umowy zlecenia, umowy o dzieło w powiatowych jednostkach organizacyjnych ?
2. Jeśli tak, to kto, na jakim stanowisku i w jakim wymiarze czasu pracy?
3. Czy po 1 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Jaśle lub w powiatowych
jednostkach organizacyjnych zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę osoby spokrewnione lub bliskie członkom Zarządu Powiatu w Jaśle?
Podpis radnej: Dorota Woźniak

Radna Ewa Wawro - mam właśnie pytanie do Pana Starosty w związku z informacją, która została przesłana, najpierw od tego może zacznę. Informacją, która została przesłana do redakcji „portalu Twoje Jasło”, a z listy mailingowej widać wyraźnie, że została również przesłana do wszystkich mediów oraz urzędów gminy z prośbą o to, żeby zaprosić mieszkańców Powiatu Jasielskiego do udziału w uroczystości zakończenia roku na Liwoczu. Mam do Pan Starosty kilka pytań, ale też powiem, że chciałabym je zadawać tak sukcesywnie, jakby po odpowiedzi już chociażby częściowej. Panie Starosto z tych wszystkich informacji wynika, że to Pan i Starostwo Powiatowe było głównym organizatorem tego wydarzenia i mam pytanie: co Panu wiadomo jeżeli chodzi o samą organizację tej imprezy o to, czy wszystkie względy bezpieczeństwa związane z tą imprezą, zapewnieniem bezpieczeństwa ludziom biorącym udział zostały spełnione? To może najpierw to poproszę, a za chwileczkę zadam kolejne pytanie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - udzielimy odpowiedzi na piśmie.

Radna Ewa Wawro - ale chciałabym usłyszeć odpowiedz Pana Starosty teraz na konkretne moje pytanie, chciałabym zadać ciąg dalszy moich pytań.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - udzielimy odpowiedzi na piśmie. Mogę tylko stwierdzić, że starostwo nie było głównym organizatorem tych uroczystości, natomiast współfinansowało tą uroczystość i udzielimy odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Radna Ewa Wawro - w takim razie w uzupełnieniu tego mojego pytania chciałabym jeszcze uzyskać w tej odpowiedzi od Pana Starosty odpowiedzi na pytanie: Kto był w zasadzie głównym organizatorem? Skoro z zaproszeń, informacji, które się pojawiły na wielu stronach internetowej wynika, że to właśnie starostwo było głównym organizatorem. Z informacji, które są ogólnie dostępne wynika, to oczywiście nie muszę podkreślać, że moje pytania związane są z wydarzeniami, które miały miejsce przy okazji tej imprezy, tragicznymi wydarzeniami. Mam pytanie i też poproszę o odpowiedz na pytanie: Czy w związku z organizowaniem tego typu imprezy zostały powiadomione o niej chociażby Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Krośnie? Czy w związku z tym, że zasięg tego typu atrakcji, które zafundowaliśmy uczestnikom imprezy, był dużo szerszy oddziaływanie, zasięg: czy w związku z tym nie wymagana była zgoda chociażby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska? To kolejne i pytanie związane z liczbą uczestników wydarzenia: Ilu uczestników wzięło udział w tym wydarzeniu, a ile państwo szacowaliście? Wiem, że imprezy o charakterze religijnym nie są imprezą masową i tutaj nie należało występować z tą całą procedurą, ale pytanie moje jest takie: W jakim obrządku religijnym, w jakim rytuale religijnym elementem są ognie sztuczne? Czy nie należałoby tego pokazu potraktować jako rzecz, poza religijną imprezą, czyli mszą świętą?

Radna Magdalena Stasiowska - Zwracam się z zapytaniem do Pana Staroty i proszę mi odpowiedzieć na piśmie, czy wszyscy radni Rady Powiatu w Jaśle zamieszkują na terenie powiatu?

Radny Janusz Przetacznik - mam następujący wniosek, który wcześniej składałem aby Pan Starosta udzielił wszystkim radnym odpowiedzi na temat wyrównania subwencji oświatowej za rok 2019 ponieważ na sesji, przy zmianie uchwały budżetowej, tej informacji nie otrzymaliśmy.

Radny Janusz Przetacznik złożył pytanie i wniosek o treści:
P Y T A N I E
Dlaczego w projekcie uchwały Rady druk nr 152 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” nie ma pozycji dotyczącej zwiększonych dochodów budżetu powiatu z tytułu wpłaty uzupełniającej subwencji oświatowej za 2019 rok w kwocie ok. 150.000,00 zł?
W N I O S E K
Z uwagi, że pytanie skierowane do Starosty Jasielskiego i Zarządu Powiatu w Jaśle w dniu 30 stycznia 2020 roku podczas XXI sesji Rady Powiatu w Jaśle w przedmiocie udzielenia informacji Radzie Powiatu w Jaśle o należnej części subwencji oświatowej za 2019 rok z tytułu wprowadzonych obowiązkowych regulacji płac nauczycieli począwszy od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w kwocie ok. 150 000,00 zł pozostało bez odpowiedzi
w n i o s k u j ę
o przekazanie radnym Rady Powiatu w Jaśle odpowiedzi na pytanie:
Jakie konkretne działania już podjął oraz jakie zamierza podjąć Zarząd Powiatu
w Jaśle aby wyegzekwować od Ministerstwa Edukacji Narodowej należną Powiatowi Jasielskiemu za 2019 rok uzupełniającą subwencję oświatową w kwocie 150 309,84 zł? Podpis radnego: Janusz Przetacznik
Radny Janusz Przetacznik - natomiast chciałbym wrócić w kategoriach wniosku, aby Pan Starosta udzielając odpowiedzi na temat imprezy, która odbyła się na górze Liwocz w dniu 31/01 stycznia 2019 r. koniec i początek 2020 roku, odniósł się do informacji zamieszczonej w sprawozdaniu z realizacji uchwał i prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. Proszę zwrócić uwagę na zapis dotyczący sponsoringu. Natomiast tak jak Pani Radna Ewa Wawro wspomniała dotyczy tego, że to była impreza publiczna, ponieważ zostali zaproszeni mieszkańcy i służby Pana Starosty o to zadbały, zresztą posiadam zrzuty z ekranów dotyczących zapowiedzi tych uroczystości, jak również samą treść przekazu, która była adresowana do portali i mediów, jak również do gmin, bo również mam zrzuty np. z gminy Nowy Żmigród, czy z gminy Brzyska. Chciałbym powiedzieć i zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli Pan Starosta pozwoli, my mówimy o tym i Pani radna powiedziała o kwestii związanej z imprezą masową, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na następującą rzecz, że niezależnie od tego, czy to jest impreza masowa, czy nie, Pan Starosta, Pan Wójt oraz kustosz zapraszali mieszkańców na pokaz sztucznych ogni i teraz jeżeli popatrzymy na uregulowania prawne z tym związane, czyli przepisy ustawy z 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jeżeli popatrzymy na Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów, jak również na przepisy ustawy z 22 lipca 2010 roku w sprawie zmiany ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonaniu działalności gospodarczej w zakresie wytworzenia i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, chciałbym stwierdzić jednoznacznie, że mamy służby prawne, mamy etatowych prawników, którzy odpowiadają nie tylko za prawidłowe funkcjonowanie powiatu, ale również i nas. Przypomnijmy, że zgodnie z tym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki winna być dokumentacja techniczno-organizacyjna prowadzonych prac z użyciem materiałów, będących publicznym pokazem pirotechnicznym o charakterze imprezy masowej. Chciałbym zwrócić uwagę, że z tego rozporządzenia ewidentnie wynika obowiązek, że jeżeli starosta zaprasza na pokaz pirotechniczny, a takie mamy zaproszenie i na stronie internetowej powiatu było to zaproszenie, dziwnym trafem tak szybko zginęło jak kwestia skargi Pani (dane osobowe zanonimizowane). W tym wypadku trzeba powiedzieć jedno: wszystkie inne kwestie, które mówią czy są pełnym sukcesem, nawet te które nie przynależą staroście i powiatowi jasielskiemu nadal są, natomiast ze strony życzenia Pana Starosty jak również zaproszenie na tą imprezę zniknęło jak kamfora, teraz trudno się doszukać, ale Panie Starosto, informuję Pana, że są zrzuty z ekranów, kiedy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego zaproszenie przez Pana Starostę było kierowane do mieszkańców nie tylko powiatu jasielskiego, bo przypomnijmy internet jest publiczny, w związku z tym każda osoba, która była w tym czasie, mogła z tego skorzystać. Mało tego Pan Starosta zapraszał również i gwarantował, można by powiedzieć, komunikację samochodową poprzez, można by powiedzieć, po części naszą spółkę, bo przez Powiatowy Związek Komunikacyjny zarządzaną. Przypomnijmy, że te kwestie związane z wyjazdem znalazły się na stronie i to było zamieszczone pod hasłem „Starosta Jasielski zaprasza”. Chciałbym podkreślić, że te kwestie związane z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi dokumentacji, wymogów, kto powinien, kiedy i jakie powinien spełniać wymagania są istotne. Jeżeli Pan Starosta zdecydował się na pokaz sztucznych ogni, niestety te wymogi są brutalne, musieliśmy spełnić te wymogi. Stąd jeżeli poszły środki powiatowe, a tak mamy w sprawozdaniu zarządu, to chciałbym, aby radni otrzymali komplet informacji, nie, że ktoś był sponsorem, bo mnie to nie interesuje w kategoriach sponsoringu, tylko jeżeli dajemy środki finansowe, o czym niejednokrotnie zwracałem Panu Staroście uwagę, że jeżeli przekazujemy dotacje, nawet małe, to aby jasno cel był określony. Jeżeli nie my jesteśmy organizatorami to w takim razie, czy współorganizatorami, czy sponsorami warto by było to wiedzieć, bo z ogłoszenia nie wynika, że sponsorujemy, czy odbywa się ta uroczystość pod patronatem starosty. Nie, to starosta konkretnie zaprasza na konkretną imprezę, na której odbył się pokaz pirotechniczny. Jeżeli się odbył pokaz pirotechniczny, powtarzam te trzy akty prawne, które zacytowałem nas obowiązują. Nie chcę przedłużać, jeżeli będzie Pan formułował odpowiedź na zapytanie Pani Radnej Ewy Wawro to proszę się odnieść do tych konkretnych dokumentów prawnych, tych uregulowań i zwrócić uwagę, że to Pan Starosta zaprasza, a nie był sponsorem, bo jeżeli tak to w takim razie jak traktować Pana zaproszenie na sesji, która była w grudniu, bo Pan również składając nam życzenia zapraszał na tę imprezę.
Radny Krzysztof Buba - w uzupełnieniu pytań, które zadała Pani Radna prosiłbym o udzielnie informacji w kwestii takiej, czy we wcześniejszych latach były takie pokazy pirotechniczne urządzane? Kto je finansował? Czy Powiat Jasielski to finansował? I prosiłbym o przekazanie kopii uwierzytelnionych dokumentów w tych sprawach, czyli wyciągów z protokołów, zleceń kto wykonywał cały pokaz? Kto był organizatorem imprez w tym zakresie?
Radna Ewa Wawro - w uzupełnieniu tych pytań, szeregu pytań, które w związku z tym wydarzeniem kierowane są do Pana Starosty, chciałam też zapytać o ewentualne odszkodowania, których się możemy spodziewać od osoby, która ucierpiała w tym wydarzeniu, kto będzie ponosił finansowe koszty tego odszkodowania, jeżeli takie będziemy musieli wypłacić ?

Radny Franciszek Miśkowicz - mam prośbę do Pana Przewodniczącego, bo jedna z osób, która znajduje się na sali, prosi prawdopodobnie o głos, żeby dać taką możliwość.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - na razie jesteśmy w punkcie wnioski
i zapytania radnych, punkt dotyczy tylko radnych.

Ad. 11. Sprawy różne.

Z sali zgłasza się osoba, która chce zabrać głos.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - chwileczkę, bo Pan Starosta zawsze zaczyna
w sprawach różnych.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - chciałem poinformować, że w Szpitalu Specjalistycznym
w Jaśle został ogłoszony nabór na projektowanie pawilonu psychiatrycznego, wpłynęło 7 ofert, jest tu wśród nas Pan Dyrektor Betlej, najniższa oferta tj. 241.000,00 zł., najwyższa jest ponad 330 kilka tysięcy złotych, także procedowanie idzie zgodnie z harmonogramem. Dzisiaj wpłynęła do nas prośba o wydanie dokumentów na temat stanu własnościowego prowadzonej inwestycji przy Cmentarzu Żydowskim. Jest to o tyle sprawa skomplikowana, że pojawiły się tam szczątki zwłok i również obiekty archeologiczne i przez pewien okres prace były wstrzymane, niemniej jednak po decyzji konserwatora dopuszczającej prowadzenie dalszych prac, te prace są kontynuowane z wyłączeniem tej części, w której znajdują się zwłoki i IPN w Rzeszowie i prokurator ustalają, prowadzą postępowanie na temat tych zwłok. Natomiast Gmina Żydowska zwraca się, nie formalnie na razie, do nas o wstrzymanie tych prac. Oczywiście poinformowałem, że my nie jesteśmy inwestorem, ale posiadamy dokumenty własnościowe i takie dokumenty zostały przekazane. Od decyzji konserwatora Gmina wniosła odwołanie do Ministra Kultury i zobaczymy jak ta sprawa będzie się dalej toczyć. Tylko wspomnę, że w naszym budżecie na 2020 rok posiadamy środki jako pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego w kwocie 2 150.000,00 zł. I inna sprawa, która jest niezwykle ważna, uważam, że jedna z najważniejszych dla Powiatu Jasielskiego, w której biorę udział. To sprawa związana z przebiegiem drogi 73, przebieg tej drogi od Jasła do Pilzna jest już ustalony w tzw. Studium Technicznych Ekonomicznych i Środowiskowych założeń i część tej drogi na gminie Brzostek przebiega po wale, to znaczy będzie tworzyć również wał przeciwpowodziowy i powstała z tego powodu kolizja między Generalną Dyrekcją, a Wodami Polskimi: kto ma wykonać na trzech dopływach wały cewkowe? To była niezwykle trudna sprawa do rozwiązania, wiele posiedzeń i w końcu ustalono, że dwa wały zostaną wykonane w formie również dróg dojazdowych, gminnych na nasypie przez Gminę Brzostek, natomiast jeden wał zostanie wykonany przez Wody Polskie i jest szansa, że w najbliższych dniach dojdzie do takiego porozumienia i inwestycja ta zostanie włączona do realizacji i prawdopodobnie zmieni się jej tytuł w tym sensie, że nie będzie to jedna inwestycja pt. budowa obwodnic Jasła, Kołaczyc, Brzostka i Pilzna, ale zostanie podzielona
i dołączy do programu 100 obwodnic i będą to cztery obwodnice, a może jest i nadzieja, że to będzie pięć obwodnic jeżeli do tego programu zostanie włączoną również obwodnica północna, która też jest w tym STEŚ-iu. Zadanie bez obwodnicy północnej tj. około 720 000.000,00 zł. wartość szacunkowa tego zadania. Jest to inwestycja niezwykle istotna dla rozwoju i przyszłości powiatu i całego południa województwa podkarpackiego. I jest również szereg spotkań, w których uczestniczę w sprawie procedowania wielkiej inwestycji, czyli zbiornika Kąty-Myscowa. W tej chwili jest prowadzona inwentaryzacja przyrodnicza, jak również przygotowywana jest koncepcja przesiedleń. Z naszej strony jako powiat, jest o tyle istotny udział, że my mamy w czaszy, czy w strefie zalania drogę powiatową Kąty – Myscowa -Polany i ta droga musi ulec przesunięciu. Jeżeli będzie taka potrzeba i zajdzie taki proces, żeby wyprzedzić tą inwestycję główną, czyli poprzez budowę chociażby fragmentu drogi powiatowej i w ten sposób umożliwić wcześniejsze przesiedlanie ludzi, czy wcześniejszą budowę nowych siedlisk przy nowej drodze. Nowa droga na pewno będzie musiała przebiegać powyżej 350-etej poziomicy, bo taka jest przewidziana strefa pod zalanie. I jeszcze poinformuję Państwa, że złożyliśmy kilka dni temu wnioski na likwidację skutków klęsk żywiołowych. Pięć dróg, takie jakie były w budżecie Powiatu Jasielskiego
i uruchamiamy przetarg na dwie drogi, które są w naborze do Funduszu Dróg Samorządowych, trzy nasze drogi zostały pozytywnie ocenione przez Wojewodę Podkarpackiego i również przez Ministra Infrastruktury i w tej chwili znajdują się u Premiera. Należy się spodziewać, że w niedługim czasie będziemy mieli potwierdzoną decyzję, ale chcemy wyprzedając jak gdyby rozstrzygnięcie, uruchomić przetargi na dwa zadania, czyli Lisów - Święcany to jest odcinek na przechody, to zadanie jest około 2 500.000,00 zł., wartość kosztorysowa i drugie zadanie Kąty – Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała to zadanie jest na niecałe 2 000.000,00 zł., obejmuje budowę mostu i przebudowę odcinka drogi w stronę Świątkowej od właśnie mostu w Desznicy.

Radna Magdalena Stasiowska - ja tak trochę luźno może. Chciałam pogratulować Panu Januszowi Przetacznikowi miana „Gwiazdy” w gminie Kołaczyce. Po ostatniej sesji media się rozpisują, gazety się rozpisują, że miał być milion na drogę na Nawsiu Kołaczyckim, zaczepiają mnie mieszkańcy, że Janusz Przetacznik chciał nam dać milion na drogę, a radni
z okręgu Kołaczyce - Brzyska nie poparli tego wniosku, nie poparło też większość radnych, Panie Januszu nawet nie wszyscy radni opozycji. Jeżeli Pana zachowanie miało na celu skłócić mieszkańców i żeby tracili zaufanie do nas jako radnych z tego okręgu to gratuluję, udało się to Panu.

Radna Dorota Woźniak – chciałam złożyć rezygnację z członka Komisji Społecznej, ponieważ posiedzenia są zwoływane w takie dni i godziny, kiedy ja niestety nie mogę uczestniczyć, ponieważ koliduje to z moją pracą. Stosowne pismo przekażę Panu Przewodniczącemu.

Radny Janusz Przetacznik - zwracam się do Pana Przewodniczącego z takim pytaniem: czy
i kiedy ewentualnie otrzymam odpowiedz na moje wystąpienie, które skierowałem do Pana w sprawie wypełniania mandatu przez radnych. Przypomnę pismo skierowałem do Pana 7 listopada i do tej pory nie otrzymałem, żadnych odpowiedzi, może poza jednym skutecznym działaniem, że wraz z projektem uchwały jest zamieszczona konkretna skarga. Natomiast już po podjęciu przez Wysoką Radę uchwały rozstrzygającej tą skargę ta skarga znika, można by tak powiedzieć z opinii publicznej, natomiast w zakładce petycje, te petycje pozostają i są. Stąd ten wniosek, o tych sprawach szczegółowo pisałem i do tej pory nie otrzymałem żadnej informacji, czy odpowiedzi. Natomiast wracając jeszcze do jednej kwestii, o której tutaj rozmawialiśmy m.in. o rozstrzygnięciu skargi na działania Zarządu Powiatu, osobą skarżącą była Pani (dane osobowe zanonimizowane). Przypomnę, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie brała pod uwagę, że 26 sierpnia, czyli przed tym dniem pamiętnym do rozstrzygnięcia tej feralnej uchwały, czy podjęcia tej feralnej uchwały nr 110, zadawałem pytanie Panu Staroście: Czy do Zarządu Powiatu w Jaśle wpłynęły jakiekolwiek zgłoszenia
o nieprawidłowości podczas postępowania konkursowego? Takie zapytanie było, ponieważ byliśmy zaniepokojeni. Najpierw ten temat wywoływał Pan Radny Krzysztof Buba, że po rozstrzygnięciu konkursowym nie ma konkretnych decyzji. I co otrzymaliśmy na tak postawione pytanie, jaką odpowiedz? Cytuję: Do Zarządu Powiatu w Jaśle nie wpłynęły pisemne zgłoszenia. Ja pytałem o „jakiekolwiek”, natomiast okazuje się, że odpowiedz dla Zarządu jest taka, jaka jemu jest wygodna, czyli pisemne zgłoszenia. W związku z tym chciałbym uczulić Państwa radnych, abyśmy składali zapytania bardzo precyzyjne, pojedynczo, aby można było do nich w poszczególnych sprawach się odnieść. Natomiast
w odpowiedzi na wypowiedz Pani Radnej Magdaleny Stasiowskiej chciałbym podziękować za uznanie za „Gwiazdę”. Natomiast chciałbym powiedzieć jednoznacznie, wniosek wskazywał na konkretne działania budżetowe i zmiany budżetowe. Jako radnemu nie może mi Pani odebrać prawa składania wniosków, a przede wszystkim jego uzasadnienia merytorycznego. Jeżeli Pani by się z nim zapoznała to pewnie by Pani z całą stanowczością zagłosowała „za”. Zresztą zamieściłem odpowiednie dane liczbowe dotyczące przychodów szpitala, dochodów starostwa i dochodów gminy Kołaczyce, stąd warto by było przede wszystkim te tematy poznać, a przy okazji chciałbym zacytować z wypowiedzi Pana Mariana Turskiego 11 przykazanie – nie bądźmy obojętni.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - pragnął bym też poinformować, że na rok 2020 Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny wystąpił z wnioskiem w kwestii dofinasowania przewozów publicznych i kwota jest spora, bo oczekujemy, że będzie to dofinasowanie. Planowane dofinasowanie jest na poziomie 7 231.500,00 zł., dla dwóch przewoźników, koszty przewozów na liniach autobusowych o charakterze do użyteczności publicznej szacowane są na kwotę 12 mln 500 tys. zł., mówię na okrągło, bo nie będę w złotówkach operował, przy czym z funduszu przewozów autobusowych oczekujemy dopłaty, czyli
z budżetu Państwa na poziomie 2 948.000,00 zł. Oczywiście udział samorządów też jest tutaj wliczony, są to dość pozycje pokaźne, ale niestety użyteczność publiczna wymaga tego aby były dofinansowywane tj. kwota 4 284.000,00 zł. i są to linie komunikacyjne obejmujące cały powiat. Oczywiście przewozy, które są wykonywane poza powiat są dofinasowane
z innej pozycji, na zasadzie kodeksu spółek handlowych, ale to już jest jakby szczegół dotyczący powiatu, bo mam tu na myśli dowozy, przede wszystkim dowozy młodzieży do szkół jasielskich. Obsługujemy linie komunikacyjne, czyli liczba linii komunikacyjnych dla tych dwóch przewoźników tj. 17 linii komunikacyjnych i obsługują to tacy przewoźnicy jak PZK Jasiel, czyli spółka Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego Jasiel dawniejszy PKS, a z kolei resztę linii obsługuje MKS oczywiście. Wszyscy ci przewoźnicy są rozliczni z przewozów tak jeżeli chodzi o dopłaty do przewozów jak i tak te, które dokonuje urząd marszałkowski. Jeżeli chodzi o dopłaty do biletów miesięcznych wszystko to przechodzi na dzień dzisiejszy przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny. Też pragnę poinformować, że została powołana nowa Rada Nadzorcza Spółki dlatego, że poprzedni członkowie rady nadzorczej nie mogli dalej pełnić funkcji, jedna osoba tylko pozostała. Przyczyna zmian jest podjęta ustawa, która wyklucza pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w dwóch spółkach. Są to nowe osoby, które mają doświadczenie tj. Pani mecenas Zając, Pan dyrektor WORD-u Ryszard Siepietowski i Pan zastępca dyrektora ZUS-u w tym momencie uciekło mi nazwisko z pamięci i rada nadzorcza powołała nowego Prezesa Spółki Jasiel. Prezesem został z dniem 1 stycznia Pan Pawlos, duże doświadczenie, ostatnio pracował jako wiceprezes spółki, z Jarosławia mieszka w Rzeszowie, młody człowiek przed nim jak to się mówi przyszłość, chce w jakiś sposób coś po sobie zostawić. Myślę, że trafiony wybór, jestem na bieżąco w kontakcie, układa spółkę po nowemu, oczywiście są problemy, ale to są do rozwiązania tak jak to przewiduje i naszą działalność, jeżeli chodzi o cały Powiatowy- Gminny Związek Komunikacyjny jak i Zarząd.

Radna Magdalena Stasiowska - jeszcze w odpowiedzi do Pana Janusza Oczywiście, nie mogę zabronić Panu składania wniosków, ale miałabym taką prośbę, pracujemy na tyle wcześnie przed budżetem, jesteśmy na komisji budżetowej, pada pytanie, czy ktoś ma jakieś wnioski? Nikt. Później na Komisji Rozwoju też pada takie pytanie? Później pada wniosek w blasku fleszy, a odbiór w społeczeństwie jest taki, że drogi nie będzie. Przypominam droga została złożona do dofinansowania, zadanie w budżecie jest. Nikt nie powiedział, że drogi nie dokończymy.

Ad. 12. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 14.44.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz

Przewodniczący Rady
Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 30, kwiecień 2020 12:47 Paweł Krajciewicz