Protokół XXII/2020
z XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle
odbytej w dniu 20 lutego 2020 roku o godz. 15.30

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał przybyłych na sesję Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu w Jaśle pod przewodnictwem Pana Starosty Adama Pawlusia, Naczelników, Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 22 radnych
w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Kolejny przybyły na sesję radny podpisał listę obecności.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej.
Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego, Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się
z prośbą o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
b. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego,
c. zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/ Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V),
d. zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/ Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI),
e. delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
f. uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020 - 2024,
g. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle,
h. ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2020 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
5. Zamknięcie obrad.
Uzasadnienie

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu wynika między innymi
z konieczności podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, w której proponowane jest zabezpieczanie środków finansowych na 2020 rok na:
- realizację zadania pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaśle w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Powiat Jasielski do właściwego Oddziału PFRON składa wnioski i wystąpienia,
a ostateczny termin upływa 28 lutego br.;
- realizację projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na działania podejmowane w ramach priorytetu III. Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego może uzyskać dofinasowanie od 10 000 zł do 100 000 zł.
Wnioski wraz z właściwymi załącznikami należy złożyć w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w terminie do 21 lutego 2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Zwołana Sesja Nadzwyczajna umożliwi również podjęcie przez Radę Powiatu pozostałych uchwał zaproponowanych w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - Komisja Rewizyjna również przedłożyła projekt planu pracy na bieżący rok i Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię, to Pan Starosta ewentualnie potwierdzi abyśmy wprowadzili w punkcie „i” jeszcze jedną uchwałę, która miałby brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2020 rok”.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - tak potwierdzam Panie Przewodniczący.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej
radnych: Magdalena Stasiowska, Sławomir Madejczyk, Stanisław Święch.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 23 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 23 Radnych.
Komisja Wnioskowa została uchwalona.

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 r. (Druk Nr 161).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu
o wprowadzenie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym najpierw się odnieść do trybu zwołania tej sesji.
Mamy identyczną sytuację jak w roku ubiegłym, jakoś nie potrafimy wyciągać wniosków
i uczyć się na swoich błędach. Mamy znowu poszerzenie obrad o plan Komisji Rewizyjnej, plan kontroli. May również zmiany budżetowe i o tym będziemy obradować w trybie sesji nadzwyczajnej.
Musi dziwić i będzie dziwił wniosek Zarządu wraz z uzasadnieniem, gdzie do dwóch merytorycznych tematów, dodatkowo poszerza nam się obrady, tak jak byśmy nie mogli
o tym rozmawiać w trybie sesji zwyczajnej i poruszać pewnych spraw merytorycznych.
Ale jeżeli mamy w tym trybie pracować to w takim razie pracujmy. I jeżeli chodzi o projekt zmian budżetowych druk numer 161, to konsekwentnie chciałbym złożyć dwa wnioski.
Tak jak na ostatniej sesji budżetowej wskazywałem między innymi na dział 750 rozdział 75020 dotyczący wydatków inwestycyjnych, majątkowych. Przypominam, że tego typu działania analizowaliśmy za lata 2018, 2019 i wskazywałem, że te środki były niewykorzystywane, natomiast bardzo dobrze służyły Zarządowi, do przesunięć w ramach upoważnienia, które Wysoka Rada udzieliła, w tym również w zakresie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozwólcie Państwo, że odczytam:

1. W N I O S E K
do projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok – druk nr 161
Konsekwentnie, mając na względzie sposób realizacji modernizacji czy remontów pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w latach ubiegłych oraz sposób korzystania przez Zarząd Powiatu w Jaśle z upoważnienia Rady do dokonywania zmian w budżecie w trakcie roku kalendarzowego wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, który zdecydowanie poprawi bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania drogi nr 1837R Kołaczyce – Lubla z drogą 1842 R Sieklówka – Warzyce.

(Radny Janusz Przetacznik - przypomnijmy, że ten wniosek już był zgłaszany, Pan Starosta deklarował, że do tematu powrócimy, niestety nie ma go, tak samo jak nie ma subwencji wyrównawczej po stronie dochodów, ale o tym będziemy myślę, że jeszcze mieli okazję rozmawiać, i proponuję).

Na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” – dział 750 rozdział 75020 w Tabeli nr 2 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok”, na które jest przeznaczona kwota zwiększenia tych wydatków o 350.000,00 zł zmniejszyć wydatki na ten cel o 150.000,00 zł.
w miejsce zmniejszonych wydatków:
wprowadzić wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60078 w wysokości 150.000,00 zł poprzez dodanie nowego zadania w Tabeli nr 2 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” pn. „Budowa ronda na drodze nr 1837R Kołaczyce - Lubla na skrzyżowaniu z drogą 1842R Sieklówka – Warzyce.”
U z a s a d n i e n i e:
Analizując wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w 2018 (uchwała budżetowa 250.000,00 zł) i 2019 (uchwała budżetowa 550.000,00 zł) roku i dokonane przez Zarząd Powiatu w Jaśle zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego w trakcie roku kalendarzowego w dziale 750 rozdział 75020 poprzez zwiększanie wydatków na wynagrodzenia tj. przekroczenie limitu wydatków na ten cel ustalonych przez Radę Powiatu w Jaśle w uchwale budżetowej na dany rok - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych” – np. m.in. przyznane i wypłacone dodatki specjalne etatowym członkom Zarządu czy nagrody pieniężne - kosztem zaniechania lub ograniczania wydatków inwestycyjnych w tym dziale oraz mając na względzie możliwości ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” w 2020 roku zadanie to nie jest zagrożone i w latach przyszłych wino skutkować zmniejszeniem wydatków na ten cel.
Na marginesie należy dodać, że w roku 2019 Zarząd Powiatu w Jaśle przeznaczył
i wypłacił ponad 760.000,00 zł na nagrody pieniężne, a Starosta Jasielski przyznał etatowym członkom Zarządu Powiatu dodatki specjalne w kwocie ponad 76.000,00 zł, a wnioskowane upoważnienie Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w brzmieniu: „dokonywania przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach działu
z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy” zostało odrzucone przez rządzącą większość. Wydatki te w 2019 roku stanowiły ponad 17% ustalonego przez Radę limitu wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa określonych w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok w wysokości 4.883.085,00 zł. Już niedługo poznamy rzeczywistą wielkość wydatków na wynagrodzenia.

Ze względu na usytuowanie i parametry techniczne skrzyżowania dróg nr 1837R Kołaczyce - Lubla i 1842 R Sieklówka – Warzyce, a w szczególności mając na względzie poprawę bezpieczeństwa i płynność ruchu drogowego zachodzi konieczność przebudowy skrzyżowania w/w dróg poprzez budowę ronda typu „małe”.
Poza bezsprzeczną poprawą bezpieczeństwa ruchu (redukcja punktów kolizji, wymuszenie niższej prędkości na rondzie), małe ronda skuteczne uspokajają ruch drogowy oraz zwiększają przepustowość skrzyżowań. Związane jest to głównie z tym, iż rondo nie wymusza zatrzymania się pojazdu, a jedynie jego zwolnienie. W konsekwencji ruch na rondzie jest płynny w porównaniu np. ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Ważnym aspektem mającym na to wpływ na bezpieczeństwo jest to, że na rondach samochody poruszają się w tym samym kierunku, więc nie pojawia się ryzyko najgroźniejszego zderzenia czołowego. W zależności od przyjętej koncepcji projektowej w/w ronda szacunkowy koszt projektu i budowy może wynieść od 50.000,00 do 150.000,00 zł
Biorąc powyższe pod uwagę, wniosek w sprawie zmniejszenia wydatków na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” – dział 750 rozdział 75020 o 150.000,00 zł w Tabeli nr 2 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” i przeznaczenie tych środków w kwocie 150.000,00 zł na realizację nowego zadania pn. „Budowa ronda na drodze nr 1837R Kołaczyce - Lubla na skrzyżowaniu z drogą 1842 R Sieklówka – Warzyce” – nowe zadanie w Tabeli nr 2 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” jest w pełni uzasadniony.
Podpis radnego: Janusz Przetacznik

Radny Janusz Przetacznik - to jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek również dotyczy działu 750 rozdział 75020 również proponuję zmniejszyć zwiększenia z 350.000,00 zł, o 150.000,00 złotych i te 150.000,00 zł., proponuje przeznaczyć na nowe zadanie poprzez dodatnie w dziale 600 rozdział 60078 wysokości 150.000,00 zł., na zadanie pod nazwą „Budowa ronda na drodze 1313R Jasło ul. Mickiewicza na skrzyżowaniu z ulicą Szkolną w mieście Jasło”. Pomijam kwestie związane z przesunięciami, bo te początkowe uzasadnienie jest identyczne, żeby się nie powtarzać to chciałbym jeszcze wrócić do spraw technicznych.

2. W N I O S E K
do projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok – druk nr 161
Konsekwentnie, mając na względzie sposób realizacji modernizacji czy remontów pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w latach ubiegłych oraz sposób korzystania przez Zarząd Powiatu w Jaśle z upoważnienia Rady do dokonywania zmian w budżecie w trakcie roku kalendarzowego wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, który zdecydowanie poprawi bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania drogi nr 1313R Jasło ul Mickiewicza z ulicą miejską Szkolna w mieście Jasło.
Na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” – dział 750 rozdział 75020 w Tabeli nr 2 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok”, na które jest przeznaczona kwota zwiększenia tych wydatków o 350.000,00 zł zmniejszyć wydatki na ten cel o 150.000,00 zł.
w miejsce zmniejszonych wydatków:
wprowadzić wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60078 w wysokości 150.000,00 zł poprzez dodanie zadania w Tabeli nr 2 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” pn. „Budowa ronda na drodze nr 1313R Jasło ul Mickiewicza na skrzyżowaniu z ulicą Szkolna w mieście Jasło.”
U z a s a d n i e n i e:
Analizując wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w 2018 (uchwała budżetowa 250.000,00 zł) i 2019 (uchwała budżetowa 550.000,00 zł) roku i dokonane przez Zarząd Powiatu w Jaśle zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego w trakcie roku kalendarzowego w dziale 750 rozdział 75020 poprzez zwiększanie wydatków na wynagrodzenia tj. przekroczenie limitu wydatków na ten cel ustalonych przez Radę Powiatu w Jaśle w uchwale budżetowej na dany rok - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych” – np. m.in. przyznane i wypłacone dodatki specjalne etatowym członkom Zarządu czy nagrody pieniężne - kosztem zaniechania lub ograniczania wydatków inwestycyjnych w tym dziale oraz mając na względzie możliwości ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” w 2020 roku zadanie to nie jest zagrożone i w latach przyszłych wino skutkować zmniejszeniem wydatków na ten cel.
Na marginesie należy dodać, że w roku 2019 Zarząd Powiatu w Jaśle przeznaczył
i wypłacił ponad 760.000,00 zł na nagrody pieniężne, a Starosta Jasielski przyznał etatowym członkom Zarządu Powiatu dodatki specjalne w kwocie ponad 76.000,00 zł, a wnioskowane upoważnienie Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w brzmieniu: „dokonywania przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach działu
z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy” zostało odrzucone przez rządzącą większość. Wydatki te w 2019 roku stanowiły ponad 17% ustalonego przez Radę limitu wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa określonych w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok w wysokości 4.883.085,00 zł. Już niedługo poznamy rzeczywistą wielkość wydatków na wynagrodzenia.
Ze względu na usytuowanie, parametry techniczne, duże natężenie ruchu samochodowego skrzyżowanie drugi powiatowej nr 1313R Jasło ul Mickiewicza z ulicą miejską Szkolna w mieście Jasło (aktualnie mamy tam sygnalizację świetlną oraz na tym skrzyżowaniu jest prowadzony przez Straż Miejską w Jaśle monitoring ruchu drogowego), a w szczególności mając na względzie poprawę bezpieczeństwa pieszych (przy ulicy Szkolnej zlokalizowane są szkoły publiczne, kościół, a wzdłuż ulicy Mickiewicza duże osiedle mieszkaniowe, popularne sklepy) szczególnie w godzinach nocnych i płynność ruchu drogowego zachodzi konieczność przebudowy skrzyżowania w/w dróg poprzez budowę ronda typu „małe”. Wcześniej wnioskowane i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu zadanie pn. „Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej o nr 1856R – Jasło ul. Szopena na skrzyżowaniu z ul. Szkolną” nie doczekało się wdrożenia, ale pozytywna informacja jest taka, że zostanie w bieżącym roku zrealizowane przez samorząd miejski.
Poza bezsprzeczną poprawą bezpieczeństwa ruchu ( wymuszenie niższej prędkości na rondzie, możliwe azyle dla pieszych), redukcją kosztów eksploatacji sygnalizacji świetlnej małe ronda skuteczne uspokajają ruch drogowy oraz zwiększają przepustowość skrzyżowań. Związane jest to głównie z tym, iż rondo nie wymusza zatrzymania się pojazdu, a jedynie jego zwolnienie. W konsekwencji ruch na rondzie jest płynny w porównaniu np. ze skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Ważnym aspektem mającym na to wpływ na bezpieczeństwo jest to, że na rondach samochody poruszają się w tym samym kierunku, więc nie pojawia się ryzyko najgroźniejszego zderzenia czołowego. W zależności od przyjętej koncepcji projektowej w/w ronda szacunkowy koszt projektu i budowy może wynieść od 100.000,00 do 200.000,00 zł
Biorąc powyższe pod uwagę, wniosek w sprawie zmniejszenia wydatków na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” – dział 750 rozdział 75020 o 150.000,00 zł w Tabeli nr 2 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” i przeznaczenie tych środków w kwocie 150.000,00 zł na realizację nowego zadania pn. „Budowa ronda na drodze nr 1313R Jasło ul Mickiewicza na skrzyżowaniu z ulicą Szkolna w mieście Jasło” w Tabeli nr 2 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok” jest w pełni uzasadniony.
Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik - zaoszczędzimy na kosztach sygnalizacji świetlnej i jeżeli popatrzymy dodatkowo na możliwość rozbudowy oraz wolne tereny, które mogłyby być zagospodarowane na enklawy dla pieszych od strony wschodniej ulicy Mickiewicza
w kierunku osiedla wielorodzinnego, naprawdę warto się nad tym tematem poważnie zastanowić i rozważyć zamianę sygnalizacji świetlnej na rondo. Poprawi to nam zdecydowanie warunki ruchu. Te dwa wnioski składam i prosiłbym Wysoką Radę o ich rozpatrzenie i przyjęcie w kontekście niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych w latach 2018- 2019, o które się niejednokrotnie upominaliśmy, o które wnioskował m.in. Pan Radny Krzysztof Buba. Wskazuję, że wnioski są w pełni uzasadnione.

Radny Jan Urban - kontynuując wystąpienie kolegi Radnego Janusza po raz kolejny będziemy dawać. Tym razem to już będzie praktycznie kwota milion sto złotych na dokończenie remontu. Rozumiem, że Państwo jesteście w stanie wszystko przegłosować,
ale Panie Starosto, Szanowny Zarządzie, dobrze było by zachować bodaj pozory. Przeglądnąłem sobie uzasadnienie i pasowałoby chociaż w kilku słowach, kiedy się dokonuje lekką ręką przesunięcia o 350 tyś. zł. i piszę się dokończenie, czy kontynuacja remontu.
Może Państwo pozostali radni wiecie, ale dobrze by było przynajmniej, w takim ogólnym zarysie powiedzieć jaka jest koncepcja tego remontu. Rada dała szansę, Rada dwa razy
w budżecie przegłosowała te kwoty i co? I nic. „I jak dyktą zabite” tak dalej ta nadbudowa stoi, to jest jedna sprawa. Drugą bardzo niepokojącą, wiem, że Państwo jakby zupełnie do tego się nie odnosicie, to jest to co my już dwukrotnie przy uchwalaniu budżetu żeśmy chcieli zrobić, mianowicie fakt, że … Niech sobie pozostali radni podyskutują, poczekam. Fakt, że te pieniądze są w pełni w dyspozycji Zarządu. Nie ma obwarowania, że nie może Zarząd przenosić na fundusz płac, czyli szeroko rozumiane pieniądze, które idą do ludzi, więc Rada nie ma totalnej kontroli i tak jak mówię, nie robimy inwestycji, ale są dodatkowe zatrudnienia itp. rzeczy. Te środki są później wykorzystywane. Tutaj kolega Radny Janusz Przetacznik złożył dwa wnioski i ja mam świadomość Panie Radny, że Gmina Kołaczyce ma swoich radnych, ale nie zdawałem sobie sprawy, że ten problem, aż tak nas dotyczy, że m.in. mieszkańcy Sieklówki również dotarli do mnie i prosili mnie o interwencję. Jest jakby tutaj dwugłos te sygnały, że po tych remontach tam to skrzyżowanie w Sieklówce jest, nazwijmy to delikatnie mówiąc nie do końca bezpiecznie. I czy my dzisiaj dyskutując na temat bezpieczeństwa, wybieramy enigmatyczne przyszłościowe, bez pełnej informacji dla radnych, zwiększenie na dokończenie nadbudowy? Zaś będziemy mieli dylemat, czy zainwestujemy
w bezpieczeństwo, bo skoro ludzie już do „miastowych” radnych, tak z przekąsem powiem docierają, żeby zainterweniować i zrobić tam rondo to o czymś to świadczy. Drugi wniosek, który złożył kolega radny również jest uzasadniony bardzo mocno, bo nie raz wielu z nas jechało i wieczorową porą, kiedy nie było ruchu te światła trzymały, trzymały, trzymały.
Nie jestem ekspertem, tutaj kwestia rond i organizacji ruchu, z papierami i uprawnieniami jest kolega Radny Krzysztof, ale na pewno ronda w znaczny sposób upłynniają ruch na drodze. Stąd też mając do wyboru te enigmatyczne, pamiętajcie, że w budżecie na 2020 już
są znaczne środki, jeżeli zobaczymy, że coś się dzieje to wtedy możemy do tego tematu wrócić. Będziemy wybierać nad remontem, a nie nad projektami rozwiązaniem dwóch bardzo palących problemów jakie są te ronda w Sieklówce Gmina Kołaczyce i droga Mickiewicza, Szkolna to powiem krótko po żołniersku, że dla mnie ważniejsze jest bezpieczeństwo i ronda. Miałem zaszczyt być radnym i członkiem Zarządu, kiedyśmy przystępowali do rozbudowy
i dalszych elementów związanych z nadbudową, ale czy aż tak się zwiększyły zadania powiatu, czy aż taka długa ławka oczekujących jest, że trzeba na gwałt te izby na górze robić, czy już się w pokojach urzędnicy nie mieszczą? Widzę, że tam już nawet nie wszyscy mają biurka, ale to jest temat na inne dysputy. Stąd też osobiście będę zwolennikiem, aby się może większość radnych zastanowiła, czy nie jednak wprowadzić, rzeczone dwa zadania, skoro są pieniądze, to czego nie dać właśnie na poprawę bezpieczeństwa. Przecież dzisiaj będziemy dyskutować również nad programem poprawy bezpieczeństwa. Już nie będę się pastwił nad trybem zwoływania sesji, bo tutaj kolega radny raczył był wspomnieć. Wzajemne poszanowanie, rozumiemy, że są tematy, które trzeba szybko zrobić, bo nas terminy gonią
i nikt z nas nie ma tutaj wątpliwości. Jest czas trzeba szybko zwołać, jest sesja w trybie nadzwyczajnym, a tutaj dorzucamy kilka rzeczy, które mogły by poczekać i odbyć się
w normalnym trybie. Czy może sobie zbyt dużo wyobrażam, ale dla Zarządu, Pana Przewodniczącego wygodniejsza jest sesja w trybie nadzwyczajnym z prostej przyczyny,
że nie mamy takich wrażliwych elementów punktu programu jakim są interpelacje
i zapytania, ale „co się odwlecze, to nie uciecze”, kiedyś trzeba będzie w normalnym trybie również sesję zwołać. Mówię, rozumiem, że trzeba zawołać sesję w trybie nadzwyczajnym, bo tam jest termin 21-y na złożenie, to jest w porządku, tylko nie dorzucajmy rzeczy, które mogłyby być na sesji zwołanej w normalnym trybie procedowane.

Radny Krzysztof Buba - na modernizację pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego
w Jaśle po proponowanych zmianach Zarządu będzie milion sto. Przy sesji budżetowej pytałem się, na co będą te pieniążki? Co chcemy zrobić? Dostałem ogólne takie informacje. Ja bym prosił o to, żeby radnym przekazać konkretnie: Co będzie robione? Co planujemy zrobić za milion sto? Wymienić co będzie robione? W jakim zakresie? Myślę, że już może wreszcie moja słynna instalacja elektryczna zostanie zrobiona do takich standardów jak powinno być. Ale nadal nie mamy żadnych informacji. Ogólne zapisy, modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle to przecież nie stanowi jakiegoś większego problemu do Zarządu, aby określić co Państwo chcecie dokładnie zrobić za te pieniążki, bo może my o wszystkim nie wiemy, a to zadanie jest bardzo potrzebne.

Starosta Jasielskie Adam Pawluś – krótko ad vocem dla Pan Radnego Buby, jeżeli chodzi
o zakres rzeczowy tej inwestycji to dokończenie tego co jest, czyli budowa ścianek, oczywiście drzwi, centralne ogrzewanie, a przede wszystkim druga łazienka i klatka schodowa, hydrant, bo ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego ta klatka schodowa musi być. Dzisiaj jej nie ma, ale gdyby się stało jakieś nieszczęście to jesteśmy w trudnej sytuacji. Mamy tutaj strażaków na tej sali i wiedzą jak ważne jest bezpieczeństwo i ta klatka musi być, ta klatka w tej chwili nie jest wykonana tam trzeba po prostu zrobić przebicie
w stropie, trzeba podciągnąć instalację hydrantową, zamontować odpowiednie drzwi przeciwpożarowe, które by odcinały w razie bezpieczeństwa ogień i dym, więc tak najogólniej można powiedzieć. Natomiast tych pomieszczeń trochę potrzebujemy. PCPR
w tej chwili będzie potrzebował pomieszczenia, które adoptujemy na ulicy Modrzejewskiego i tam też przygotowujemy pomieszczenia, które są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami i muszą być to pomieszczenia wygłuszone i zabezpieczone do zapewnienia intymności i w miarę możliwości anonimowości, więc bardzo proszę o przegłosowanie tej inwestycji. Czekaliśmy długo, szukaliśmy jakiś środków zewnętrznych na współfinansowanie, na razie tych środków nie znaleźliśmy, więc musimy to wykonać ze środków własnych, częściowo z geodezyjnych.

Radny Krzysztof Buba - czyli z tego co Pan powiedział nie wiem, czy dobrze to rozumiem? Mieliśmy jakąś kontrolę służb za to odpowiedzialnych i mamy jakiś protokół, zalecenia pokontrolne, żeby wykonać tą klatkę schodową, bo na trzecim piętrze widzę dwie klatki schodowe to potrzebujemy trzecią? Czegoś tutaj nie rozumiem? Mamy jakieś zalecenia pokontrolne do tego, żeby tą klatkę wykonać? Nie wiemy też o wszystkim, ale jeżeli są takie zalecenia to wypadałoby, żebyśmy o tym jako radni wiedzieli.

Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży - Tadeusz Walczyk - tutaj trzecie piętro będzie oddane, będziemy korzystać z dalszej części, chcemy to zaadoptować, klatka musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami łącznie
z hydrantem.

Radny Jan Urban - i to nam się w całość domyka. Na obecną chwilę mamy dwie klatki, więc nie opowiadajmy bajek, że musi być ta klatka wykonana. Zadał kolega pytanie rozumiem,
że nie ma takiego zalecenia? Czyli wymóg projektowy jest tej trzeciej klatki w sytuacji, kiedy góra będzie całkiem skończona, więc nazywajmy rzeczy po imieniu. Chodzi o to co Krzysztof Radny Buba prosił. Jest jakiś taki element związany z takim podmiotowym traktowaniem wszystkich radnych, można było by to opisać, powiedzieć, a nie konstruować ad hock na szybko na potrzeby chwili, w odpowiedzi mówiąc, że jest zalecenie straży pożarnej, czy przepraszam odpowiednich służb, cytuję dotyczące wykonania klatki. Klatka wtedy będzie musiała być zrobiona, kiedy będzie już oddawany do użytku ostatni etap tej strony.
Było trochę pieniędzy w tamtym roku i co zostało zrobione? Nic. Nie jestem przeciwko rozbudowie, tylko przed takim naprawdę logicznym, gospodarskim podejściem do tematu. Były pieniądze w tamtym roku nie wykorzystane. Gdzie poszły? Radny Przetacznik wskazał w swoim wniosku, w uzasadnieniu było na co te pieniądze poszły, ponieważ to są pieniądze do wyłącznej dyspozycji Zarządu. Dzisiaj nie mamy konkretnej koncepcji, opowieści na szybko, dlatego to nie jest tak proszę Państwa, milion sto to jest trochę pieniędzy. Wiem, że Powiat Jasielski ma środki, wsłuchując się w opowieści Pan Starosty, ale milion sto to wyrzucanie, kiedy mamy wiele innych potrzeb. I popatrzcie jaka gradacja, tutaj będzie milion sto, a dla bezpieczeństwa ludzie przychodzą, proszą, żeby zrobić rondo za niewielkie pieniądze jedno, czy drugie, nie, bo nie. Odpowiedzmy sobie sami dlaczego nie, bo może niewłaściwi radni o to wnioskują? To też może być jakieś uzasadnienie.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad wnioskami radnego Janusza Przetacznika:
1. Wniosek: zmniejszenie środków w dz. 750 na zadaniu modernizacji pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego o kwotę 150 tyś. i zwiększenie o tą kwotę środków na nowe zadanie pod nazwą „Budowa ronda na drodze 1837R Kołaczyce-Lubla”.
W głosowaniu brało udział 23 Radnych.
- za przyjęciem wniosku głosowało 8 Radnych.
- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 14 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
Wniosek nie został przyjęty.

2. Wniosek: Zmniejszenie środków w dz. 750 na zadaniu modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego o kwotę o 150 tyś. i zwiększenie o tą kwotę środków na nowe zadanie „Budowa ronda na drodze nr 1313R ul. Mickiewicza ze skrzyżowaniem z ul. Szkolną.
W głosowaniu brało udział 23 Radnych.
- za przyjęciem wniosku głosowało 8 Radnych.
- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 15 Radnych.
Wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.
W głosowaniu brało udział 23 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 15 Radnych.
- przeciw głosowało 4 Radnych.
- wstrzymało się 4 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 4b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 162).
Przewodniczący poinformował, iż chodzi o baner dla Podkarpackiej Szkoły Wyższej.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.
W głosowaniu brało udział 23 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 23 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 4c. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/ Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V).
(Druk Nr 163).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/ Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V).
W głosowaniu brało udział 23 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 23 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 4d. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/ Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI). (Druk Nr 164).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/ Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI).
W głosowaniu brało udział 23 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 23 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 4e. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. (Druk Nr 165).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Starosta Jasielski Adam Pawluś- w imieniu Klubu „Prawa i Sprawiedliwości” zgłosił do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dwie kandydatury radnych: Sławomir Madejczyk, Stanisław Święch.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Radni: Sławomir Madejczyk i Stanisław Święch.
W głosowaniu brało udział 23 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 21 Radnych.
- wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020 – 2024. (Druk Nr 166). Z Autopoprawką Zarządu.

Autopoprawka

do projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020-2024

W projekcie uchwały wprowadza się zmianę polegająca na zmianie tytułu projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020-2024”.

Zmianie ulega również zapis §1, który otrzymuje brzmienie: „Uchwala się Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Buba - Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020-2024, ogromnie się cieszę, że jest autopoprawka, bo dzisiaj na ten temat rozmawialiśmy telefonicznie, projekt uchwały, który był, nie jest spójny, nazwy nie są takie jak powinny być, chodzi o to, żeby było to zrobione tak jak trzeba. Co mnie niepokoi? Brak informacji na temat realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2019, w podsumowaniu tego nowego programu piszemy, że na stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu jasielskiego w latach 2016- 2019 niewątpliwie duży wpływ miała realizacja Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. Realizacja zadań zawartych w programie pozwoliła na osiągniecie założonych celów, a tym samym skuteczne przeciwdziałanie wybranym zagrożeniom bezpieczeństwa i eliminowanie negatywnych zjawisk w Powiecie Jasielskim. Państwo wybaczycie, ale ja takich informacji nie mam, to są ogólniki, ogólnie piszemy, żeśmy coś zrealizowali, żeśmy coś wykonali, nie ma żadnej konkretnej informacji, nic nie wiadomo jakie cele zostały zrealizowane? Jakie zagrożenia zostały ograniczone, czy wyeliminowane? W latach 2016-2019 na ten program z budżetu powiatu o ile mnie pamięć nie myli łącznie wydatkowane zostały 29 tys. zł. Mam pytanie: w tym zakresie na co były wydatkowane te środki finansowe w poszczególnych latach? Jakie programy profilaktyczne, szkolenia były z tych środków finansowane? Jakie konkursy, zawody inne działania w ramach tych pieniążków były realizowane? Prosiłbym o szczegółowe podanie na co
w poszczególnych latach były wydatkowane te środki i kto otrzymywał tą pomoc, czy wsparcie? Jakie instytucje, organizacje otrzymywały? Czytając ten program i analizując go do poprzedniego, dochodzę do takiego wniosku, że to było kopiuj, wklej z tym, że program wcześniejszy 2016-2019 zawierał dla mnie bardzo istotny element, była tam analiza kwestii związanych z zagrożeniami, bezpieczeństwem, to wszystko na czym był budowany ten program, w oparciu o jakieś zagrożenia, cele był budowany ten wcześniejszy program.
W nowym programie, dziwnym trafem, tego w ogóle nie ma. W programie tym nowym, który będziemy przyjmować dzisiaj czytamy, że za bezpieczeństwo publiczne odpowiadają: Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Prokuratura Rejonowa w Jaśle, Sąd Rejonowy w Jaśle, Straż Miejska Miasto Jasło i Miasto Kołaczyce, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Drodzy Państwo Straż Miejska o ile mi widomo nie jest instytucją,
czy organem powołanym do ochrony bezpieczeństwa publicznego, straże miejskie są powołane i głównym ich zadaniem jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Chciałem Państwu zwrócić uwagę, że od września 2016 roku straży miejskiej w Kołaczycach już nie ma. Myślę, że Pani Radna Magdalena potwierdzi to, że straż miejska została
w Kołaczycach zlikwidowana, a my o tym piszemy, podajemy, że straże będą realizować. Mam pytanie dlaczego nie ma w ogóle odniesienia do służby więziennej? To jest organ, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo publiczne. Mam wątpliwości, czy w ogóle ten program był z jakimiś instytucjami, samorządami lokalnymi, szkołami, konsultowany?
Ktoś wcześniej się tym interesował? Pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz, według mojej informacji w miesiącu marcu dopiero zajmiemy się sprawami związanymi z analizą bezpieczeństwa na terenie powiatu jasielskiego przygotowaną przez wszystkie instytucje przez policję, prokuraturę przez sąd, straż pożarną. Tu nie ma żadnych informacji co się działo? Jak się działo? Czy są jakieś zagrożenia? Czy mamy się zająć konkretnymi zagrożeniami? Jak je eliminować itd.? Uważam, że jeszcze jedna rzecz w punkcie 6.0. mamy „propozycje działań profilaktycznych i zapobiegawczych”, niestety pod tym punktem 6.0. nic nie widzę. Domyślam, że później mamy punt 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., gdzie są te działania opisane, ale nadal nieładnie to wygląda, numeracja się nie zgadza. To świadczy o tym, że to jest po prostu przekopiowane z poprzedniego programu, chyba nie tak powinno się to odbywać. Wydaje mi się, że realizacja programu powinna najpierw zawierać określenie zagrożeń z jakimi mamy do czynienia, zamierzony cel jaki chcemy zrealizować, a następnie sposoby eliminacji, czy minimalizacji skutków danego zagrożenia. Zadania własne jakie mamy do wykonania, zadania innych instytucji współpracujących przy eliminacji lub, minimalizacji danego zagrożenia, później powinny być wymienione instytucje, które będą współpracować, przy ich realizacji, ewentualnie wskazanie źródeł finasowania. Dziwi mnie jeden fakt w poprzednim programie było podawane źródło finasowania, w tym nie ma, mam uwagi. Jest kilkadziesiąt zadań, które będziemy realizować, do żadnego zadania nie ma żadnej uwagi. Panie Starosto myślę, że przyjęcie tego programu było by wskazane w marcu, gdzie na sesjach będziemy mieli, złożone raporty z policji, straży pożarnej, prokuratury, sądu.
Wtedy na podstawie tego co tam się znajdzie jest możliwe, żeby zobaczyć z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia? Jakie programy powinniśmy realizować? Zadałem sobie trud i przeanalizowałem sprawozdanie policji, robią bardzo dobrą robotę, jest mnóstwo programów, które realizują, w sprawozdaniu z 2018 są wymienione. W naszym programie zobaczyłem, chyba dwa programy w opisie, że będziemy to realizować. Myślę, że warto pokazać wszystkim, jeżeli to ma być program powiatowy, że policja realizuje takie programy, w takim zakresie, żeby wszyscy widzieli, że można się zwrócić do nich o pomoc w tym zakresie, można poprosić inne instytucje, organizacje, które zajmują się tym. Uważam,
że powinniśmy nad tym jeszcze popracować, rozszerzyć to wszystko i skoncentrować się tak naprawdę na najważniejszych sprawach, na konkretnych działaniach. Uważam, że ten jest troszkę za szeroki, przyjąć sobie cztery, pięć tych podstawowych najbardziej, drażliwych dla społeczeństwa zdań, rozbudować je, opisać programy jakie są możliwe do realizowania.
Mam jeszcze takie pytanie: czy w ogóle powiat ma jakiś opracowany swój program profilaktyczny, który moglibyśmy udostępniać, w ramach, którego moglibyśmy te zadania realizować? Prosiłbym i poddaję pod rozwagę, czy nie należy na razie tego wstrzymać, przesunąć i, dopracować ten program? Myślę, że nic by się nie stało, nie ma takiej potrzeby, żeby to szybko procedować. Pragnę zwrócić jeszcze uwagę, że przyjmujemy program na lata 2020-2024, wszystkie rządowe programy właśnie kończą się w latach 2020, może troszkę poczekać, bo nie wiemy naprawdę co w rządowych programach się pojawi? Jakie będą zadania do realizowania? Czy naciski na to żeby realizować? Wydaje mi się też, że w naszym programie powinny też znajdować się odniesienia jak jest na przykład, powołujemy się tutaj na program Pana Stasiaka i powinno być w naszym programie odwołanie do tego, gdzie to można znaleźć? Jakie środki? Czy w jaki sposób pozyskać te środki w jakim zakresie?

Radny Janusz Przetacznik - Pan Radny Krzysztof Buba szeroko przedstawił pewien zakres problematyczny Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, ale przede wszystkim metodologię dochodzenia do tego typu materiałów. Zgadzam się, że tak ważny dokument,
bo jeżeli mówimy, że jest to dokument istotny i ważny dla mieszkańców powiatu jasielskiego, nie powinien być to dokument przyjmowany na kolanie, szybko z tak poważnymi błędami merytorycznymi, nie mówiąc o błędach związanych z brakiem analizy i podstaw wynikających do przyjęcia z określonych zadań i celów. Zdecydowanie popieram stanowisko Radnego Krzysztofa Buby dotyczącego, tego, że tego typu program winień się pojawić wraz
z podsumowaniem dotychczasowych działań wraz z podsumowaniem, sprawozdaniem, ponieważ i w programie, który upłynął w 2019 roku jak również i w tym, który mamy przyjmować, czy zatwierdzać mamy elementy rocznej jego oceny oraz modyfikacji. Chciałbym zwrócić uwagę, że elementy programowe, tak jak powiedział Pan Radny Buba, są dynamiczne, zmieniają się w zależności od pewnych zmieniających się warunków zewnętrznych, pojawiających się również źródeł finasowania i możemy przyjmować inne elementy dotyczące budowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jasielskiego. Natomiast tam, gdzie możemy efektywnie to zrobić, chociażby w zakresie ruchu drogowego, o czym piszemy wspaniale na stronie 6 w celach programu, to akurat w dniu dzisiejszym pokazaliśmy w jaki sposób traktujemy realizację tego celu poprzez poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odrzucając wnioski, które ewidentnie akurat mieszczą się w tym celu i za niskie środki finansowe i jesteśmy wstanie to zrealizować i poprawić. Zdecydowanie, zwracam się do Pana Starosty, urażam aby tego typu dokumentów nie przyjmować na sesjach nadzwyczajnych, dać możliwość radnym, zapoznania się z tymi dokumentami, przedyskutować te tematy, a jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w dniu dzisiejszym do Komisji Bezpieczeństwa powołaliśmy dwóch nowych członków, przedstawicieli Rady, to może dajmy im szansę, niech się wykażą, zwrócą uwagę na tę naszą dyskusję, niech popatrzą na elementy sprawozdawcze, abyśmy mogli mówić, o tym, że mamy dokument dobry, którego się nie będziemy wstydzić. Powołujemy się w tym dokumencie między innymi na strategię rozwoju powiatu jasielskiego. Przypominam, że w planie pracy mamy temat taki, że mamy go nowelizować jako Rada. Dyskutować o byłej i nowej strategii rozwoju powiatu jasielskiego, warto by było, aby te dwa dokumenty były ze sobą spójne, skorelowane, aby wybiegały w przyszłość w dłuższej perspektywie, a nie dla potrzeb takiej chwili, żeby zapełnić porządek obrad nadzwyczajnej sesji. Mogliśmy załatwić dwie sprawy i na tym skończyć. Czekać na sprawozdania służb, podsumować program, otrzymać informację od samorządów, z którymi mieliśmy współpracować. Ponawiam, może już nie wnioski, bo wiemy jak się kończą. Ponawiam apele i prośbę do Pana Starosty i Zarządu o zastanowienie się i chwilkę rozwagi. Proponuję, aby Zarząd w swojej roztropności zdjął ten temat
z porządku obrad, tak abyśmy nie przyjmowali dokumentu, którego, czy z którym nie będziemy mogli nic zrealizować albo się jego po prostu wstydzić.

Radny Jan Urban - wiem, że zdecydujecie Państwo według określonej komendy,
ale prosiłbym, tak po koleżeńsku, ponieważ nic się nie dzieje. Przyjmujemy dokument i co przyjmiecie dokument, w który będzie pisało, że są straże miejskie i straż Miast Kołaczyce? Jak wiemy, że od 2016 nie ma straży miejskiej Kołaczyc. Wiem, że chcieliście Państw zrobić szybko, ja to rozumiem, nie żebym był złośliwy w tym momencie, ale od początku nie było farta z tą uchwałą. Weźcie pod uwagę, że uchwała już w §1, jakby nie telefon Krzyśka, który zadzwonił i powiedział, że jest niespójność to nie, że się czepiamy, tylko chcemy po koleżeńsku też coś wnieść i to wiedział Zarząd, to szybko zrobił autopoprawkę. Nie, żebym się czepiał, sami przyznacie, jeżeli wiemy już, że nie ma w tych Kołaczycach tej straży miejskiej. Zobaczcie, bo może nie widzieliście tego materiału? Przepraszam, ale propozycje działań profilaktyczno-zapobiegawczych, zobaczcie, że ani słowa o tym, to jest dziewica, pusta karta, tabula rasa, niezapisana i my będziemy poważną Radą, która będzie to przyjmowała? My was po prostu prosimy, nic się nie dzieje, ściągnijmy to. Jeszcze jedna rzecz w uzasadnieniu było napisane, że opracowała ten projekt Komisja Porządku Publicznego, ale weźcie również pod uwagę, że do zadań merytorycznych Komisji Rady Powiatu Komisji Społecznej również to należy. Nawet Radna Stasiowska pokazała, tam jest 7.1. to, a przy 6.0. jest puste. Otwórzcie sobie na tej stronie i zobaczcie, czy nie mam racji? Ściągnijmy to ludzie „w diabły”, popracujmy nad tym, dajmy temu normalny tor, niech Komisja Społeczna też się nad tym zastanowi i zrobi. Mam zakaz używania słowa „pochylić się”. I wtedy podniesiemy wszyscy ręce. My się nie czepiamy, my po prostu chcemy konstruktywnie pokazać, że to jest „co nagle, to po diable”. Nie wiadomo, kiedy będzie następna sesja i wtedy to przyjmiemy. Chyba, że chcecie przyjąć i stwierdzić,
że w Kołaczycach np. jest straż miejska, a w tym dokumencie to jest i że propozycje działań nie ma ani jednego, popatrzcie na tą 6.0. ja sobie dałem odnośniki. Nic się nie stanie jak my to ściągniemy.

Radny Sławomir Madejczyk - chciałbym parę słów powiedzieć również o tym programie, ponieważ byłem członkiem Komisji, która właśnie zakończyła działalność kilka dni temu, natomiast dzisiaj zostałem wybrany do Komisji na nową kadencję. W paru słowach tylko odpowiem Radnemu Krzysztofowi Bubie, jeżeli chodzi o podsumowanie poprzedniej edycji planu to na ten temat dyskutowaliśmy na Komisji i to nie jest rzeczywiście tutaj zapisane, ponieważ uważam, że to jest plan na kolejną edycję, natomiast nie jest to sprawozdanie
z poprzedniej edycji. Być może powinna być jakaś taka szersza informacja, natomiast nie robił bym z tego problemu, ponieważ ja to traktuje jako plan, natomiast o realizacji poprzedniego planu tak jak powiedziałem rozmawialiśmy słownie. Jeżeli chodzi o to co Pan mówił, że tych zadań jest za dużo, tutaj jest wyszczególnione spectrum zagrożeń jakie występują na obecne czasy w środowisku, gdzie żyjemy i tutaj mi się wydaje, że jest całe to spectrum ujęte od bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez kończąc na zagrożeniach pochodzenia zwierzęcego, to wszystko jest jednakowo, dla mnie przynajmniej, ważne, to wszystko musi się tu znaleźć, bo to wszystko funkcjonuje na dzisiejsze czasy. Może są jeszcze jakieś inne, które nie są tu ujęte, ale rzeczywiście może za dużo, jakby tego napisał, to nie jesteśmy w stanie nawet tego przestrzegać i realizować. Trudno tu polemizować z tym, że jest tu rzeczywiście naruszona numeracja, ale to tak na zdrowy rozum widać, że tu powinna się zacząć tabelka od 6.1., 6.2., prawda? To należałoby poprawić i oczywiście czytałem to, ale tak czyta się, okulary się zakłada i rzeczywiście czasem się coś nie zauważy, bo się nad czymś, jakimiś tam akapitem przejdzie troszkę zbyt szybko do przodu i rzeczywiście tutaj Mieście Kołaczyce straży miejskiej nie ma. Natomiast straż miejska jako taka funkcjonuje
w naszym mieście i ona ma zadania związane z bezpieczeństwem naszych obywateli, mieszkańców miasta i powiatu. Nie ma? Dobrze, to można dyskutować, ale jest to służba pewnie burmistrza. Ja nie będę przeciwny jeżeli tutaj padnie propozycja odłożenia głosowania nad tym dokumentem dzisiaj. Rzeczywiście trzeba go choćby z punktu widzenia wyglądu, go poprawić i jeżeli to nie musi być dzisiaj, a pewnie nie, to należałoby dać sobie trochę czasu i poprawić wygląd, jak również być może rozszerzyć jeszcze o jakąś merytorykę ten dokument.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - może więcej na ten temat powie Pan Naczelnik zarzadzania kryzysowego, na temat właśnie procedury, przygotowania tego planu. To jest tylko plan. Jeżeli Państwo rzeczywiście na Komisji Społecznej zgłosicie jakieś wnioski to je możemy
w każdym momencie przyjąć i znowelizować ten program. Nie ma takich formalnych przeszkód, natomiast proponuje, żeby przyjąć ten plan i procedować zgodnie
z harmonogramem. Panie Naczelniku, bardzo proszę o kilka słów.

Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży - Tadeusz Walczyk - nie bardzo bym się zgodził jeżeli chodzi o straż miejską, dlatego, że za lata 2016-2019 mam sprawozdanie ze straży miejskiej, oni zajmują się również i bezpieczeństwem, także nie ma takich zmian, natomiast jeżeli chodzi o sprawozdawczość została ona wykonana również przez inspekcję, straże. Mieliśmy, sprawozdawczość jest przekazana do Komisji Bezpieczeństwa również i przez policję. Jest to sprawozdawczość za lata 2016-2019. Jeżeli Państwo sobie życzycie taką sprawozdawczość możemy pokazać i udostępnić. Natomiast Komisja Bezpieczeństwa na podstawie tej sprawozdawczości oceniła jakie są obszary do działania i ja się zgadzam z tym, że program, który jest opracowany jest to program bardziej ogólny, tam nie ma bardzo dokładnych tematów ze względu na to, że to ci którzy będą realizować ten program mogą sobie dopracować te tematy. W związku z tym ten problem jest cały czas otwarty, można do niego zadania dokładać, natomiast rozliczenia są roczne.
Mam obecnie całą sprawozdawczość za lata 2016-2019 przez wszystkich, którzy realizują ten program. Natomiast jeżeli chodzi w tym nowym programie o finasowanie programu, założyliśmy tak jak jest to tylko możliwe, czyli z własnych budżetów według planów finansowych poszczególnych podmiotów, które będą realizować ten program oraz z budżetu powiatu jasielskiego w ramach zaplanowanych środków. Ze środków zewnętrznych pozyskanych przez zaangażowane podmioty i z funduszy celowych. Ten program jak mówię nie ma wskazać dokładnych tematów, tylko ma pokazać w jakich obszarach będziemy się poruszać. Teraz od wykonawców tego programu zależy jak dostosują realizację tego programu.

Radny Jan Urban - rozumiem idee i wypowiedz Pana Naczelnika, którego wyjątkowo cenię, bo jest fachowcem w tym zakresie, ale chodzi o jedną rzecz. Państwo przegłosujecie, bo taka jest wola, która została obwieszczona. To przegłosujecie, że jest straż miejska
w Kołaczycach. Też trzeba się trochę szanować, jesteście radnymi. W pkt 6.0. w propozycji działań profilaktycznych i zapobiegawczych jest nul, jest zero. To nie jest błąd kolego radny. Nie lubię po nazwisku, ale Sławku to nie jest błąd, ponieważ w spisie treści też masz tą 6.0.
i nie masz tego rozwinięcia, więc to nie jest błąd, tylko tu nie jest wypełnione treścią. Proszę, wniosek nawet jeżeli trzeba o złożę, może niektórzy stwierdzą, że nie ma co na siłę pchać to, o zdjęcie tego punktu z porządku obrad celem, aby ładnie to obrobić „jak Pan Bóg przykazał”. Na przykład, jak to inaczej brzmi jeżeli projekt uchwały zaopiniuje Komisja Społeczna,
bo Komisja Społeczna nad tym nie procedowała. Stąd też składam oficjalny wniosek, myślałem, że po prośbie to się uda zrobić o ściągniecie tego punktu z porządku obrad
i przekazanie go do przeprocedowania między innymi na Komisję Społeczną, bo też to jest zadanie Komisji Społecznej.

Radny Krzysztof Buba - Panie Naczelniku myli się Pan, straże miejskie nie odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne. Niech mi Pan to znajdzie w ustawie o strażach miejskich, gdzie pisze, że straże gminne, miejskie zajmują się i są odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne? Nie ma czegoś takiego, porządek i spokój publiczny, to jest w ustawie.

Radny Janusz Przetacznik - w ustawie, my mówimy o ustawie Panie Naczelniku,
o przepisach, które Pana obowiązują również.

Radny Krzysztof Buba - ale to jest sprawozdanie czyje?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - ale Komendanta Straży Miejskiej też obowiązują przepisy prawne, chyba jak pisze sprawozdanie?

Radny Krzysztof Buba - na pewno straż miejska nie odpowiada za bezpieczeństwo publiczne. Za porządek i spokój publiczny.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - zależy co się rozumie przez co? Absolutnie nie mogę się z Panem zgodzić

Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straż - Tadeusz Walczyk - ogólnie mówimy, w ogóle wyłączyć straży miejskiej? Odpowiadają za bezpieczeństwo.

Radny Krzysztof Buba - nie ja nie mówię, żeby wyłączyć, żeby wyłączyć. Nie odpowiadają za bezpieczeństwo, nie odpowiadają. Niech Pan przedstawi zarzut Komendantowi Straży Miejskiej, że odpowiada za bezpieczeństwo, nie.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - Pan zapyta obywateli to wszyscy powiedzą,
że straż miejska odpowiada za bezpieczeństwo, prawda? Ponad 90%, jutro przeprowadzimy ankietę.

Radny Krzysztof Buba - można, można przeprowadzić.

Radny Janusz Przetacznik- widzę, że będziemy tutaj dyskutować o wyższości świąt. Natomiast zwracaliśmy uwagę, ja nie chcę dyskutować szczegółowo o tym programie i o tym dokumencie, może źle powiedziałem o tym dokumencie. Pan Starosta argumentował, że jest to plan, który można zmieniać. Nie, my mówimy o programie, szerszym dokumencie, który ma stanowić istotę ubiegania się ewentualnie o środki pomocowe potencjalnych beneficjentów, którzy mają nam pomagać w zapewnieniu bezpieczeństwa, mieszkańcom Powiatu Jasielskiego. Nie otrzymaliśmy, żadnej informacji w jaki sposób potencjalne podmioty mogą nam pomagać, czy ewentualnie uczestniczyły w opiniowaniu tego dokumentu, czy proponowanych działań, czy określonych celów? Co do celów, podejrzewam, że pewnie tutaj zaleźlibyśmy prawie stuprocentowy konsensus, nie tylko
w gronie radnych Rady Powiatu, ale również i wszystkich służb, które zostały tutaj wymienione, bo te cele są jasno i precyzyjnie, można by powiedzieć, sprecyzowane, ale gdybyśmy poznali analizę i diagnozę, bo o tym mówimy i każdy program, który się buduje jest budowany w oparciu o pewną analizę i diagnozę stanu aktualnego. Szkoda,
że przedstawiając program na kolejne cztery lata, nie odnosimy się do programu, który już zamknęliśmy. Patrząc jakie były mocne i słabe strony? Jakie były szanse, jakie zagrożenia? Gdzie popełniliśmy błędy? A gdzie, w kategoriach rozwoju cywilizacji, popełniliśmy błędy, bądź nie przewidzieliśmy nowych zagrożeń, które rozwój cywilizacji nam wprowadził?
I proszę zwrócić uwagę co proponujemy. Zapoznajmy się z materiałami, z diagnozą i oceną dotychczasowej realizacji tego programu i na podstawie już materiałów zgromadzonych, rocznych materiałów sprawozdawczych, ale również tych czteroletnich bazujących
na pewnych analizach, to o czym mówił również i Pan Radny Krzysztof Buba oraz Pan Radny Jan Urban, na elementach strategicznych, rządowych, bo tam będą środki finansowe. To co my proponujemy w naszym budżecie małe środki raczej symboliczne i może
w niewielkim stopniu będą wystarczały na promocję programu, natomiast na realizację celów tu określonych nie ma. Możemy je realizować w innych działach, z innych środków, szukając pewnych rozwiązań, czy to poprzez inne działania i pomoc. Nic tutaj więcej nie wymagamy, proponujemy rozwagę i zdrowy rozsądek.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Urbana wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020 – 2024.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem wniosku głosowało 10 Radnych.
- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 10 Radnych.
- wstrzymało się 2 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020 – 2024. Z Autopoprawką Zarządu.
W głosowaniu brało udział 23 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 14 Radnych.
- przeciw głosowało 8 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Ad. 4g. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. (Druk Nr 167).
Przewodniczący poinformował, iż podstawa prawna została podana w uzasadnieniu
do uchwały. W dniu 30 stycznia 2020 roku na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, Radna Dorota Woźniak członek Komisji Społecznej złożyła rezygnację z prac w tej Komisji zachodzi, więc konieczność odwołania dotychczasowego członka i uzupełnienia składu Komisji.

Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle.
Odwołanie radnej Doroty Woźniak ze składu Komisji Społecznej.
W głosowaniu brało udział 23 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 21 Radnych.
- wstrzymało się 2 Radnych.
Uchwała została podjęta.
Radna została odwołana ze składu Komisji Społecznej.

Przewodniczący odczytał § 1 i § 2 uchwały:
§ 1

W § 4 Uchwały Nr II/6/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle wprowadza się zmianę polegającą na odwołaniu Doroty Woźniak ze składu Komisji Społecznej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.4h. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2020 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 168).

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - przepraszam, że Państwo nie otrzymali załącznika zawieruszył się w biurze Rady Powiatu, ale był on poddany oczywiście konsultacjom, nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2020 roku, działających
na terenie Powiatu Jasielskiego.
W głosowaniu brało udział 23 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 23 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 4i. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady P. w Jaśle na 2020 rok.
Przewodniczący poinformował, że Komisja opracowała plan, Przewodniczący przedłożył go.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady P. w Jaśle na 2020 rok.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 18 Radnych.
- przeciw głosowało 3 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
- nie głosował 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 16:50.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz

Przewodniczący Rady
Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 30, kwiecień 2020 12:49 Paweł Krajciewicz