Protokół XXXII/2020

z XXXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 23 października 2020 r. o godz. 15.30

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz.

Powitała Zarząd Powiatu oraz  Radnych Rady Powiatu w Jaśle. Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż sesja będzie przebiegać w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym jak również ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Statutu Powiatu Jasielskiego, zwołana została i przeprowadzona będzie z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że zgodnie z listą obecności podpisaną przez 6 radnych oraz na podstawie liczby zalogowanych radnych umożliwiających zdalny udział w sesji  (zdalny system) w ilości 13 stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 19 Radnych, tak więc obrady są prawomocne.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Wiceprzewodnicząca, z uwagi na hybrydowy tryb posiedzenia, na podstawie §43 pkt. 4 Statutu Powiatu Jasielskiego zarządziła głosowanie imienne, które polegało na wyczytaniu wg listy obecności zarówno radnych obecnych na sesji jak i połączonych w sposób zdalny, którzy oddadzą swój głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się” przy podejmowaniu rozstrzygnięcia przez Radę.

Imienne wykazy głosowań dołączone zostaną do protokołu z sesji.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej.

Do protokołu nie wpłynęły, żadne uwagi.

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z  XXXI sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 19 Radnych.

Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Nie wprowadzono zmian do porządku obrad.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,
  c) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
  d) oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 7. Informacja dotycząca analizy składanych oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Powiatu w Jaśle oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną, Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje
 10. Wnioski i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Anna Nigborowicz  zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Jan Muzyka, Stanisław Pankiewicz, Grzegorz Pers.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca zarządziła głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 19 Radnych.

Skład Komisji został uchwalony.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 r. (Druk Nr 233). Z Autopoprawką

Wiceprzewodnicząca poprosiła panią Krystynę Wąsik – Kierownika Referatu Planowania i Realizacji budżetu Powiatu, z upoważnienia Skarbnika Powiatu do omówienia projektu Uchwały.

Głos zabrała pani Krystyna Wąsik – Kierownik Referatu Planowania i Realizacji budżetu Powiatu, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. Z Autopoprawką.

Wiceprzewodnicząca poprosiła o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka- Komisja opiniowała projekt i wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- Radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały bez Autopoprawki.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w dziale 600 oraz 710 zmiana wydatków budżetowych.

Wiceprzewodnicząca otworzyła dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - mamy do czynienia z projektem uchwały dotyczącym zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Gro zmian, a przede wszystkim dotyczy wydatków w sferze oświatowej. Mamy wzrost wydatków w kwocie 3.278.000,00 zł., głównie są to wydatki skierowane na wzrost wynagrodzeń dla naszych jednostek. Finansujemy te wydatki m.in.  redukcją długu,  zmniejszeniem wydatków w Powiatowym Urzędem Pracy o kwotę 500.000,00 zł., zmniejszeniem dotacji dla niepublicznych szkół o prawie 480.000,00. Moje pytanie, ponieważ jest to głownie wzrost wynagrodzeń, w takim razie moje pytanie jest skierowane do Zarządu: dlaczego następuje wzrost wydatków oświatowych skoro te kwestie były przewidziane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Kształtowanie wysokości wynagrodzeń od 1 września 2020 roku nastąpiło zgodnie z podpisanym porozumieniem i miało to być uwzględnione w subwencji oświatowej? Jeżeli nie zostało to uwzględnione, to w takim razie ile będzie prognozowany deficyt budżetu powiatu właśnie w tej części subwencji ogólnej części oświatowej i czy Zarząd Powiatu zamierza podjąć, tym razem skuteczne, działania związane z wyegzekwowaniem od Skarbu Państwa przede wszystkim od rządu realizacji porozumień płacowych?

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  wszyscy wiemy, że jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, pandemii, więc niektóre klasy muszą być po prostu dzielone, zajęcia muszą być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić warunki sanitarne, z tego powodu są zwiększone koszty, to jest chyba jasne i oczywiste. Nie ma zagrożenia dla budżetu powiatu jasielskiego, oczywiście wzrost płacy minimalnej również wpłynął na to, wzrost podwyżek dla nauczycieli, ale przed wszystkim to sprawy związane z walką z pandemią i to proszę wziąć pod uwagę.                

Radny Janusz Przetacznik -ad vocem - przed sesją, przed 1 września tj. początkiem roku szkolnego pytaliśmy pana jak starostwo, jak powiat jest przygotowany do nauki i rozpoczęcia roku szkolnego w okresie pandemii? Dostaliśmy zapewnienia, że środki będziemy mieć są na bieżąco, wszystko jest monitorowane, środki otrzymamy z rezerw rządowych. Okazuje się, że jak widać niekoniecznie. Wydajemy na oświatę dodatkowo 3 277.000,00 zł poprzez zmniejszone wydatki. W takim razie można zadać pytanie: czy w takim razie szkoły niepubliczne nie mają problemów z pandemią? Bo okazuje się, że problemy z pandemią ma tylko nasz samorząd powiatowy, ale o tym myślę, że będziemy mówić nieco później, gdyż związane jest to ze zmniejszeniem dotacji dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Rolniczej w Trzcinicy np. na prowadzenie internatu kwota 400 tys. zł. To jest czym jest to spowodowane panie Starosto? Czy to jest wyłącznie internatu na cele pandemiczne, czy jakieś inne? Druga rzecz w kategoriach takich jak pan Starosta był łaskaw powiedzieć: chciałbym otrzymać informację, ponieważ na te środki nie mamy źródeł pokrycia ze strony budżetu państwa, w takim razie: czy otrzymamy i będziemy ubiegać się o te środki, ponieważ to nie jest spowodowane działaniami samorządu powiatowego, ale brak tych środków i dodatkowe zabezpieczenia wynikają z tytułu pandemii i realizacji obowiązku szkolnego?

Starosta Jasielski Adam Pawluś- sytuacja jest dynamiczna i dzisiaj państwo również decydujecie o tym, żeby przeznaczyć środki na zakup kamerek dla Zespołu Szkół Technicznych, żeby wyposażyć szkoły w niezbędne urządzenia do prowadzenia zajęć w sposób hybrydowy, na pewno nie da się wszystkiego przewidzieć. Otrzymamy pomoc od rządu, ale ona jest czasem z pewnym opóźnieniem, możemy to czasem zaobserwować na przykładzie dróg, gdzie otrzymujemy ze znacznym opóźnieniem środki na likwidację skutków klęsk żywiołowych, więc również w internacie. W okresie wiosennym w Zespole Szkół w Trzcinicy internat było izolatorium, działanie internatu było z tego powodu ograniczone jak również z tego, że zostały zajęcia odwołane, więc to są pewne sprawy, których się nie do końca przewidzieć, więc będziemy się starali o uzyskanie refinansowania, na niektóre wydatki.

Radny Janusz Przetacznik- jeżeli mięliśmy ograniczone zajęcia, izolatorium w związku z tym te ograniczone wydatki Trzcinicy były znane. Dlatego powtarzam, jeszcze w sierpniu pytaliśmy pana Starostę jak jesteśmy przygotowania do uruchomienia roku szkolnego 2020/2021 w stanie trwającej epidemii na terenie całego kraju? I teraz dowiadujemy się, że jest sytuacja dynamiczna i dzisiaj będziemy kupować kamerki i nauczać hybrydowo, czy to już nie wprowadziliśmy i to zdecydowanie wcześniej? Mam nadzieję, że tym razem skuteczniej będziemy walczyć o dodatkowe środki.

Radny Franciszek Miśkowicz-  mam pytanie do pana Starosty, bo wynika z tego, że budżet jeżeli chodzi o realizację wynagrodzeń szkół został już wyczerpany i to jest uzupełnianie tego budżetu, czy to jest ostateczna kwota, czy jeszcze będą przewidywane następne uzupełnienia budżetu szkół, bo mamy w tej chwili październik, a jeszcze listopad i grudzień pozostał?

Starosta Jasielski Adam Pawluś- te środki, które są przewidziane w tym projekcie uchwały zabezpieczają nam wydatki na miesiąc listopad, pozostanie nam jeszcze miesiąc grudzień

i będziemy się również do Wysokiej Rady zwracać w tej sprawie.                 

Wiceprzewodnicząca zamknęła dyskusję oraz zarządziła głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.
Z Autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 16 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027. (Druk Nr 234). Z Autopoprawką.  

Wiceprzewodnicząca poprosiła panią Krystynę Wąsik – Kierownika Referatu Planowania i Realizacji budżetu Powiatu, z upoważnienia Skarbnika Powiatu do omówienia projektu.

Głos zabrała pani Krystyna Wąsik – Kierownik Referatu Planowania i Realizacji budżetu Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027.

Wiceprzewodnicząca poprosiła o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka- Komisja opiniowała projekt i wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- Radna Irena Baciak – Komisja wydała pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4 do 1- „wstrzymujący się”.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca otworzyła dyskusję.

Wiceprzewodnicząca zamknęła dyskusję oraz przeszła do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027. Z Autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 16 Radnych.

- przeciw głosowało 3 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. (Druk Nr 235).

Wiceprzewodnicząca poprosiła pana Adama Pawlusia – Starostę Jasielskiego o omówienie projektu uchwały.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - sytuacja ekonomiczna szpitala jest trudna, dlatego Zarząd przyjął propozycję, żeby tą ocenę wydać negatywną, na 100% tylko 33%, więc brakuje do tej pozytywnej oceny. Nie ma szczególnych konsekwencji z tego tytułu, ale chciałbym podkreślić, że szpital utrzymuje się na drugim poziomie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, co gwarantuje lepsze finansowanie, ale wiąże się to również z pewnymi dodatkowymi kosztami, więc za to szpitalowi należą się wielkie podziękowania, że ciągle ten poziom referencyjny utrzymuje, że mimo to, iż służba zdrowia jest generalnie niedofinansowana, to na tle innych szpitali, nasz jasielski szpital nie wypada tak tragicznie. Strata 3 572.250,00 zł., jest to wysoka strata, ale z tego tytułu, że nie przekracza odpisu amortyzacyjnego, więc nie musimy przeznaczać środków z budżetu powiatu jasielskiego na pokrycie tej straty.       

Wiceprzewodnicząca poprosiła o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka- Komisja opiniowała projekt i wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- Radna Irena Baciak – Komisja nie podejmowała opinii  w sprawie uchwał.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała negatywną ocenę szpitala.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała jednogłośnie projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca otworzyła dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - mamy do czynienia z projektem uchwały z oceną ekonomiczno – finansowej sytuacji Szpitala Specjalistycznego w miejsce dotychczasowej oceny działalności mamy do ocenę działalności oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie raportu.  Jest to związane z tym co m.in. powiedział pan Starosta ze zmianą sposobu finansowania szpitali i zaliczenia naszego szpitala do drugiej grupy, będę o tym mówił przy okazji oceny działalności, bo nieco inaczej do tego tematu chciałbym odnieść się i podejść, czy omówić.  Zwracam uwagę na rzecz następującą, to jest trzeci rok z rzędu, kiedy ocena sytuacji ekonomiczno- finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest negatywna pomimo, że rokrocznie, trzeci rok z rzędu przychody szpitala  w ramach ryczałtowego finansowania, czyli kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, szpital jest zaliczony do drugiego, wysoko opłacanego za świadczenie usług zdrowotnych stopnia. Nasz szpital można, by powiedzieć jest dotowany, czyli ma zwiększone przychody w stosunku do roku 2018, nastąpił wzrost przychodów z tytułu ryczałtu z Narodowego Funduszu Zdrowia o ponad 12 mln złotych, ale do czego zmierzam? Oceniamy tą sytuację ekonomiczną szpitala i m.in. w zastrzeżeniach dajemy trzy punkty, że zwracamy uwagę na utrzymującą się stratę, szczegółowo należy monitorować koszty i należy prowadzić działania zmierzające do poprawy. Proszę zwrócić uwagę te same zalecenia, czyli „Ctrl C” przepisaliśmy to z naszej uchwały z 26 sierpnia 2019 roku nr XV/109. Wydawałoby się, że nie tylko oceniamy na podstawie raportu, ale również powinniśmy sięgnąć do sytuacji z roku ubiegłego jak raport do raportu, jak sytuacja ekonomiczna z roku na rok się przedstawia, niestety nie zalazłem w tym dokumencie nic co sugerowałoby, że dokonujemy takiej analizy sytuacji ekonomicznej w uchwale, zero jedynkowo odwzorujemy raport i na tej podstawie przygotowujemy projekt uchwały, nawet nie zmieniając jednego przecinka. Ilość punktów za rok 2018 jest 33%, czy 33 punkty, za rok 2019 jest też 33%. Dziwi sytuacja dotycząca zadłużenia w roku 2019 mamy 5%, gdzie zadłużenie wskaźnik ten jest na poziomie 47, a w roku 2018 był 42%, jeżeli mówimy o efektywności finansowej 24, 26 punkty w tym roku, przedtem było 26, 25, pomijając, że wartość zobowiązań w roku 2019 wzrosła do kwoty, aż 22 mln złotych z tego zobowiązania krótko terminowe ponad 17 483 tys. zł., a długoterminowe 4 548.000,00 zł. Zero w naszej ocenie działalności jest chociażby zastrzeżeń poczynionych przez biegłego rewidenta, który w swojej opinii na temat sprawozdań finansowych stwierdza, że niedobór aktywów finansowych przeznaczonych na bieżące finansowanie zobowiązań krótkoterminowych szpitala tj. 6 mln 559 tys. z groszami to wielka kwota i jeśli popatrzymy na wskaźniki efektywności to można cały czas patrząc na ich ocenę, patrząc na tą sytuację, o której wspomniał pan Starosta, że możemy utracić płynność finansową, ponieważ szpital przy takich kwotach aktywów będzie mógł stracić płynność finansową,  o tym w ocenie mówimy, natomiast nie wskazujemy elementów dotyczących w jaki sposób szpital odniósł się do naszej oceny z roku ubiegłego, w tym również do oceny z działalności szpitala. Ocena negatywna wynika z pewnych elementów wynikających z bilansu finansowego, natomiast mam nadzieję, że przeczytaliśmy dokładnie sprawozdanie z opinii biegłego rewidenta, który wskazywał na pewne elementy,
że również dane za 2019 mogą ulec wzruszeniu i zostać ujęte w sprawozdaniu za rok 2020.

 

Radny Grzegorz Pers-   chciałem się też odnieść w tym punkcie. Pan Starosta wcześniej powiedział, że strata za 2019 rok wynosiła co prawda 3,5 mln złotych, ale nie musieliśmy dopłacać, ponieważ nie była wyższa od amortyzacji, a z czego to też wynika, bo popatrzmy też na, bo mówimy tu pan Radny Janusz Przetacznik wspomniał o tym, że przychody wzrosły o 12 mln to prawda, natomiast trzeba zobaczyć na drugą stronę medalu, że wzrost wynagrodzeń z zasadniczych lekarzy specjalistów wzrósł od 5 lipca 2018 roku do kwoty 6750 zł wraz z pochodnymi, gdyby liczyć koszty dyżurowe, ponieważ, część lekarzy,
czy większość lekarzy jest w szpitalu zatrudnionych z tytułu umowy o pracę, rodzi to określone i duże skutki finansowe, na co dyrekcja szpitala tak naprawdę nie ma wpływu. Popatrzmy na POZ-ty, na opiekę nocną i świąteczną brakuje lekarzy, dyżur-antów. Szanowni państwo to nie dyrektor, to rynek reguluje płace z umów cywilnoprawnych z lekarzami i stąd też po stronie kosztowej znaczne wzrosty. Także chciałbym, żebyście państwo na to zwrócili uwagę. Jak macie państwo tam nazwy oddziałów poszczególne, bo to dobrze też te tabelki obrazują, gdzie są wzrosty, gdzie jest większa strata, bo to też na pewno trzeba by było by się temu przyjrzeć, to trzeba zauważyć, że na niektórych oddziałach strata została znacznie zmniejszona, popatrzcie np. na oddział ginekologii było w 2018 minus 2 mln 22 tys. w 2019 strata była minus 1 mln 100 tys. co prawda strata, ale zmniejszona została o 830 tys., że widać, że też tutaj trzeba pochwalić pana ordynatora Szpaka, który od kilku lat kieruje tym oddziałem, że potrafią tak gospodarować kosztami, pewnie wzrosła ilość zabiegów laparoskopowych, bo podejrzewam, że z tego tytułu to wynika. Także suma summarum Zarząd się zgodził oczywiście z tą oceną proponowaną i tą punktacją, natomiast są też pozytywne aspekty tej sprawy, cały czas szanowni państwo patrzmy na to otoczenie zewnętrzne to co starosta mówił, my nie musimy dopłacać do szpitala, szpital funkcjonuje i zapewnia opiekę zdrowotną wieloprofilową dla mieszkańców powiatu jasielskiego i nie tylko. Mamy naprawdę wiele dobrych oddziałów: pediatrii, alergologii. Zobaczcie państwo przyniósł przychód 112 tys. za 2019 rok i naprawdę to są oddziały, które bardzo wysoko merytorycznie działają, np. oddział geriatrii. Wiecie państwo wchodzimy teraz w okres trudny, bo jest Covid, niektóre oddziały są przekształcane przez wojewodów w te oddziały Covid-owe. W Jaśle też takie dwa oddziały zostały przekształcone, więc jeśli patrzeć na inne szpitale powiatowe już nie mówiąc o wojewódzkich, gdzie marszałek dopłaca grube miliony do tych szpitali, to naprawdę sytuacja nie jest taka zła i ja chciałem podziękować dyrekcji szpitala, że w tak trudnych warunkach otoczenia zewnętrznego ten szpital funkcjonuje w mojej ocenie dość dobrze.

Janusz Przetacznik- ad vocem-  tutaj dziękując za wypowiedz pana Radnego Grzegorza Persa.  Ona powinna się odnosić do tej drugiej części, do oceny działalności szpitala, natomiast przypominam, że  w tej chwili omawiamy raport o sytuacji ekonomicznej szpitala za rok 2019, a więc nie rok związany z Covid-em, chciałbym abyśmy nie zbaczali z tematu, nie wskazywali, nie mieszali kwestii Covid-owskich, trudności finansowych otoczenia. W roku 2019 działaliśmy w normalnych warunkach, przy podwyższonych środkach finansowych od roku 2015 na służbę zdrowia, będziemy o tym mówić w drugiej części.                                                                       

Wiceprzewodnicząca zamknęła dyskusję oraz przeszła do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. (Druk Nr 236).

Wiceprzewodnicząca poprosiła pana Adama Pawlusia – Starostę Jasielskiego o omówienie projektu uchwały.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- propozycja Zarządu jest taka, żeby przyjąć ocenę pozytywną  działalności szpitala za rok 2019 z zastrzeżeniami. Przyznaliśmy łącznie 66 punktów i prosimy o poparcie tej naszej propozycji. Już wcześniej mówiłem, że jest strata 3,5 mln złotych, ale nie musimy pokrywać oczywiście tej straty ze środków bieżących powiatu, jedyny obowiązek jaki nakładany jest na szpital z powodu tej straty to jest również przygotowanie programu naprawczego. Chciałbym też podkreślić, że mimo tej trudnej sytuacji ekonomicznej szpital rozszerza swoją działalność, bo powstały nowe oddziały geriatrii, diabetologii i utrzymuje wysokie standardy, ma również utrzymany certyfikat ISO i ten drugi stopień referencyjny, o którym już mówiłem wcześniej.    

Wiceprzewodnicząca poprosiła o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Komisja 3- osoby „za”, 2- osoby „wstrzymujące się”.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie.

Wiceprzewodnicząca otworzyła dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - tutaj mamy z projekt uchwały dotyczący oceny działalności szpitala za rok 2019. Chciałbym zwrócić uwagę na treść uchwały w paragrafie pierwszym tej uchwały powołujemy się m.in., że na podstawie protokołu z kontroli przeprowadzonym
w Szpitalu Specjalistycznym oceniamy działalność szpitala pozytywnie z zastrzeżeniami. Proszę zwrócić uwagę, że ta sesja została zwołana, tak jak pani przewodnicząca wskazała, co najmniej 10 dni, dokładnie 14 października, czyli dzień po zakończeniu kontroli dowiedzieliśmy się o tym w dniu wczorajszym, ponieważ dopiero w  dniu wczorajszym radni otrzymali protokół z kontroli, natomiast dziwnym trafem wraz z porządkiem obrad i projektem uchwały radni otrzymali protokół z kontroli przypominam za rok 2019 z działalności szpitala. Taki sam protokół m.in. był przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2018, gdzie m.in. komisja rozpatrywała moją skargę  dotyczącą nieprawidłowego zatrudnienia właśnie w roku 2019 na stanowisku p.o. - pełniącego obowiązku dyrektora przez okres od 23 stycznia 2019 do 9 kwietnia włącznie lekarza Michała Burbelki   i bazowała na protokole z roku 2018, a nie roku 2019. W związku z tym zwracam na to uwagę, że dobrze, że teraz otrzymaliśmy te materiały, ale chciałbym się odnieść do samej działalności szpitala i tej oceny jak również protokołu. Przypomnijmy, że w roku 2018 również dokonywaliśmy takiej oceny, z resztą tej oceny dokonujemy od czasów można by powiedzieć niepamiętnych. W tym roku Zarząd proponuje przyznanie 66 punktów. Ostatni raz szpital specjalistyczny otrzymał 66 punktów za rok 2014. W roku 2014 podjęliśmy uchwałę i zacytuję: „opiniujemy pozytywnie działalność szpitala specjalistycznego za rok 2014”. Ale co proszę państwa w roku 2015 podejmując taką ocenę Rada Powiatu zadecydowała? Zobowiązała Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do: po pierwsze pilnego znowelizowania i zaktualizowania przyjętego przez Radę Powiatu programu restrukturalizacji szpitala specjalistycznego na lata 2012-2013 - uchwała Rady Powiatu nr XXVI/178/2012 z 12 lipca 2012 roku lub opracowania nowego programu i przedstawienia go do zatwierdzenia Radzie Powiatu w Jaśle w terminie do 31 grudnia 2015 roku i po drugie do niezwłocznego podjęcia wszelkich, niezbędnych i przede wszystkim skutecznych i zintensyfikowanych działań w kierunku ograniczenia wysokości ponoszonych w każdej dziedzinie działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle kosztów i zwiększenia jego przychodów. Przypomnijmy jest to ocena za rok 2014,  to jest ocena, kiedy szpital otrzymał 66 punktów, a poniósł stratę 274.872,00 zł. Była opinia pozytywna z zastrzeżeniami 66 punktów. Od roku 2015, przypomnijmy zmieniają się rządy, nie ma już Rządu Koalicyjnego PO-PSL mamy Rząd Zjednoczonej Prawicy, poprawia się podobno sytuacja w służbie zdrowia i za rok 2015 szpital specjalistyczny otrzymuje ocenę 59, za rok 2016 - 71 przy stracie 695 tys., za rok 2017- 75 punktów przy stracie 1 mln 74 tys., za rok 2018 - 68 punktów przy stracie 2 mln 370 tys. Teraz mamy 66 punktów przy stracie 3 mln 572.250 tys. porównajmy to z rokiem 2014 z tymi złymi rządami koalicji PO-PSL, które nie potrafiło finansować służby zdrowia, teraz mamy Rząd Zjednoczonej Prawicy, który wie jak finansować służbę zdrowia, mamy 66 punktów i stratę 3 572.250,00 zł. Teraz popatrzmy na protokół kontroli i nasze uchwały. Szukałem i pana Starostę nie raz pytałem w interpelacjach, ale również we wnioskach, a dotyczących protokołów z kontroli i podejmowanych działań. Na ile pan Starosta pełni zwierzchnictwo nad dyrektorem szpitala i na ile uchwały Rady Powiatu są respektowane? Szukałem w protokole naszych wytycznych, zaleceń, już pomijam za rok 2014, kiedy uchwała z roku 2015 wskazywała zobowiązania, niemniej jednak pan dyrektor się z tych zobowiązań nie wywiązał i konsekwentnie po zmianie Zarządu do programu restrukturyzacyjnego nie wrócił, natomiast teoretycznie przedstawiał już po zmianie ustawy programy naprawcze. I teraz prosiłbym, zwrócić uwagę na te wielkości, które zostały, czy to określone w protokole, czy również w materiałach dotyczących m.in. kwestii zarządzania. Przypomnijmy, że w roku 2017 - 75 punktów, 66 punktach za rok 2019. Mamy  teraz 977,84 zatrudnionych osób czyli jest to wzrost o ponad 62 etaty do 2017 roku, z tego etaty lekarskie zmalały o ponad 10 etatów. Chciałbym zwrócić na to uwagę, że sumarycznie przybyło 62 etaty na przestrzeni 3 lat przy malejącej liczbie etatów lekarskich, a m.in. Zarząd i Rada Powiatu zobowiązywała szpital do przyjęcia określonych elementów polityki kadrowej. Przypomnijmy ocenę działalności szpitala za 2018 rok wtedy daliśmy 8% na 10 możliwych za strategię zarządzania i wtedy m.in. wprowadziliśmy obowiązek „pisemnej polityki efektywnego zarządzania kosztami wynagrodzeń oraz usług polegającej na opracowaniu zrównoważonego systemu wzrostu wynagrodzeń rozłożonego równomiernie w czasie” i pytaliśmy o to w debacie na temat działalności szpitala i nic w tej materii się nie wydarzyło. Czyli Rada, Zarząd ustala pewne zasady, decyzje, które odnosi do strategii zarządzania, daje wytyczne. Natomiast jeżeli popatrzymy na tą ocenę pozytywną z zastrzeżeniami to mięliśmy już 5 punktów za rok 2018, ani jednym zdaniem ani jeden rozdział w protokole kontroli i ocenie działalności szpitala za rok 2019 nie odnosi się do tej oceny z roku ubiegłego. W takim razie moje pytanie jest następujące: Po co dokonujemy takich ocen, zastrzeżeń, jeżeli nie potrafimy wyegzekwować działalności dyrektora szpitala, czy innych służb? Jeżeli mówimy, że działalność szpitala i przychody są coraz lepiej finansowane, to jak zrozumieć, że w złym systemie szpital maksymalnie za rok 2015 osiągnął 292 tysiące złotych straty, a po zmianie sytemu finansowania służby zdrowia ten wynik jest 3 572,250,00 zł? Nie możemy upatrywać tylko i wyłącznie zewnętrzne przyczyny, słyszymy, a teraz w programie Zjednoczonej Prawicy jest to, że m.in. służba zdrowia ma ulegać upaństwowieniu w związku z tym jest następujące pytanie: jeżeli wzrastają nakłady finansowe na służbę zdrowia, poprawia się to dlaczego jest tak źle? Czy naprawdę w systemie zarządzania szpitalem, kadrami jest tak dobrze? Czy popatrzyliśmy na miejsce powstawania kosztów i do tego czego Zarząd zobowiązywał począwszy od roku 2015 do ostatniej oceny za rok 2018 dyrektora szpitala? Nie dokonaliśmy żadnej weryfikacji tych wszystkich działań, mało tego ilość etatów wzrasta nie w świadczeniu usług medycznych, tu akurat maleje, a tylko w obsłudze i administracji. Jeżeli zwracamy uwagę, bo pan Radny Grzegorz Pers mówił o wzroście wynagrodzeń, proszę zwrócić uwagę w ocenie szpitala za rok 2018 wzrost wynagrodzeń, o którym pan radny powiedział wzrósł w kadrze zawodowej o 66% w tym kadrze kierowniczej lekarzy o 38,71% w pozostałej kadrze ponad 25%, w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych o 16,48%. Średni koszt jednej godziny dyżuru w umowach na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w roku 2018 wzrósł o ponad 15%, natomiast średni koszt jednej godziny dyżurów z umów o pracę o 15,21 %. Proszę zestawić te wielkości z roku 2018 do oceny szpitala za rok 2019, to jest proszę państwa opisane na stronie 16 i proszę tutaj również porównać jak te wielkości wyglądają, więc znowu personel średni 21%, medyczny 21,4% grupa zawodowa lekarzy w porównaniu do roku o 10,84%, kadra kierownicza lekarzy 7,8%, w roku 2018 - 38%, a w kolejnym roku kolejne prawie 8%. Dlaczego my na to zwracamy uwagi? Jeżeli popatrzymy na protokół, który nie wiem dlaczego był skrywany tak długo, bo wczoraj go dostaliśmy, jeżeli popatrzymy na ten protokół proszę zwrócić uwagę na koszty dyżurów. Mam takie pytanie do pana Starosty, ponieważ jest zwierzchnikiem pana dyrektora Michała Burbelki, w której grupie osób dyżurujących jest pan lekarz Michał Burbelka jeżeli chodzi o pełnienie dyżurów? Do której grupy lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji są zaliczone dwie osoby, z drugim stopniem 52, czy bez specjalizacji 8 osób? Dane o dyżurach za rok 2019 mamy na stronie 19, przypominam, że lekarz Michał Burbelka pełniący funkcję dyrektora szpitala dostaje za swoje dyżury wynagrodzenie od funkcji dyrektorskiej, a nie od płacy lekarza specjalisty. Także chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli dokonujemy oceny za rok 2019 nie porównujmy to z rokiem 2020, z trudnymi warunkami Covid-owskimi, porównujmy do roku 2018 i zwiększonych przychodów i stabilnej podobno sytuacji w służbie zdrowia, bo wysokość środków się zwiększa. Zdecydowanie podobno więcej niż w roku tym niechlubnym 2014 roku, kiedy było 274 tys. straty. W związku z tym warto na to też popatrzeć. Popełniamy błędy w zarządzaniu, organizacji i pomimo dobrych warunków związanych z zaliczeniem naszego szpitala do sieci szpitali z wyższym kontraktem, stabilnym systemem finansowania jasielskiej służby zdrowia, osiągamy takie straty, takie wyniki. Dlaczego nie realizujemy naszych uwag i zastrzeżeń? Może się okazać, że „obudzimy się z ręką w nocniku”, gdyż gdyby nie inwestycje to wysokość straty przekracza amortyzację, bo jak pamiętamy wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych podnosi nam wartość rocznego odpisu amortyzacyjnego. Jeszcze jedna uwaga w protokole m.in. mamy samoocenę dyrektora. Po raz pierwszy się z czymś takim spotkałem, bo wcześniej tego w protokole nie mięliśmy, ale dobrze, że coś takiego jest, mamy m.in. informacje o środkach pozyskanych przez dyrektora, dodatkowych środkach i m.in. czytamy, że z powiatu pan dyrektor pozyskał 170 tys., czyżby zapomniał o tym, że jeszcze 30 tys. dostał na koncepcję związaną z oddziałem psychiatrycznym? W związku z tym cichłbym, abyśmy na to popatrzyli, to jest załącznik pana dyrektora. Na str.1  dyrektor pisze, że dysponuje środkami, pozyskano dodatkowe środki finansowe, powiat jasielski 170 tys. Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą budżetową powiat jasielski przyznał szpitalowi 200 tys. zł.,  i później poprzez zmiany 170 tys. zostało przesunięte  na zakup  rentgenów, a 30 tys. na oddział psychiatryczny. Nie wiem dlaczego akurat sfinansowaliśmy koncepcję, bo z taką koncepcją powinien wychodzić do nas szpital? Także po raz kolejny mamy dokument, który jest tylko i wyłącznie dokumentem, który jest związanym z ustawą, czyli wypełnieniem obowiązku ustawowego, że mamy dokonywać oceny działalności, ale z tej oceny działalności nie wyciągamy żadnych wniosków, nie patrzymy w dłuższej pespektywie w jaki sposób nasze zalecenia, czy zastrzeżenia są realizowane, surowo się zderzymy w roku 2020 i można by powiedzieć „a nie mówiłem” jeżeli rozmawialiśmy o działalności szpitala w roku 2015, a w roku 2020, proszę zwrócić uwagę 5 lat niestety okazuje się, że mówimy lub piszemy natomiast tych efektów nie ma, bo wyniki są coraz gorsze i trudno powiedzieć, żebyśmy byli zadowoleni.

Radny Grzegorz Pers -  nawiązując tutaj do wypowiedzi pana Radnego Janusza Przetacznika to tak pan mi tam w poprzednim wystąpieniu zwrócił uwagę, że ja jedno zdanie powiedziałem na temat Covid-a, które nie dotyczy roku 2019. Natomiast pan w swojej wypowiedzi skakał z roku 2014, 2015 do 19 i z powrotem, więc jeżeli oceniamy rok 2019 i stricte nie wolno nic powiedzieć o roku przyszłym, czy poprzednim to ok, ale obydwaj przestrzegajmy tych norm. Natomiast wracając do oceny działalności szpitala, szanowni państwo, bo ja w poprzedniej wypowiedzi powiedziałem, że porównując nasz szpital do innych szpitali powiatowych to nie jest tak źle i nawet ta strata 3,5 mln za rok 2019. Pan mówi o wzrostach u lekarzy, czy kadry kierowniczej od 7% tylko jak weźmiemy kwotę bazową to te 10% od wysokiej pensji robi różnice po prostu w liczbach nominalnych bezwzględnych. Natomiast, bo to co powiedziałem rynek reguluje tak naprawdę prace dyżurowe i to ma zasadnicze znaczenie, bo dzisiaj nawet przy takich stawkach dyżurowych to są umowy cywilnoprawne, więc pracodawca nie ma tak naprawdę zbyt dużego wyboru, żeby zabezpieczyć świadczenia medyczne w opiece całodobowej musi podpisać, czy wynegocjować warunki. Proszę wskazać lekarzy, którzy przyjdą za niższe stawki dyżurować, to wszystko rzutuje na to, że jest wynik taki jaki jest. Rozporządzenia jeżeli chodzi o wynagrodzenia specjalistów II stopnia, czy koszty dyżurów na to dyrekcja szpitala nie ma wpływu. I ja bym tak zaproponował, proszę mi pokazać szpitale powiatowe nawet na Podkarpaciu, które przynoszą zyski przy takim finansowaniu jak mamy dzisiaj służby zdrowia. Ja nie wchodzę w politykę, bo to jest szpital powiatowy, to nie jest szpital rządowy, ja nie mówię jak były finansowane szpitale za poprzednich rządów, czy jeszcze poprzednich, generalnie chyba się zgodzimy wszyscy, że służba zdrowi jest od wielu lat niedofinansowana, ale myślę , że rząd właśnie Zjednoczonej Prawicy zapisał to w ustawie i zapiał to na osi czasu, wzrost PKB do 6% to jest zapisane w ustawie, ale tak jak mówię ja nie wchodzę w jakąś wielką politykę, bo mamy tutaj szpital powiatowy i powinniśmy się zajmować problemami, które nas dotyczą.

Radny Janusz Przetacznik-  panie radny, chciałbym zwrócić uwagę, że skaczę przede wszystkim jeżeli chodzi o ocenę działalności szpitala od roku 2014 wskazując, że przyznaliśmy 66 punktów i wydaliśmy pewne zalecenia i zobowiązania dyrektora, z których dyrektor się nie wywiązał. Powtarzam raz jeszcze w ocenie za rok 2018 była to ocena pozytywna z zastrzeżeniami i z tych zastrzeżeń nie mamy rozliczenia dyrektora szpitala.
Nie mówię o ogólnych warunkach i nie mam zamiaru wskazywać, który ze szpitali i jaki ma wynik finansowy, bo to nie jest moja rola, my mamy dokonywać oceny działalności szpitala tu i teraz. W związku z tym patrzę na działanie zarządcze dyrektora, czy patrząc tę ilość środków finansowych i na element związany z przyrostem etatowym, przerostem zatrudnienia tak jak powiedziałem na przestrzeni tych 2017- 2019, 62 etaty, gdzie nie potrafimy wyegzekwować to czego Zarząd chciał od pana dyrektora: „pisemnej polityki kadrowej”, abyśmy wiedzieli tak na prawdę czym wypełnimy np. rozbudowujące się dodatkowe sale? Jak pan pamięta moją wypowiedź,  nie sztuką jest wybudować, sztuką jest zapełnić nowy oddział, nowego szpitala kadrą lekarską, ale także personelem średnim i wyższym. Jeżeli mówimy o pewnych wzrostach wynagrodzeń, my nie mówimy o lekarzach, bo tych jak pan powiedział przy okazji stypendiów nam brakuje, ale popatrzmy na to co mamy w protokole z kontroli w roku 2018 i 2019 a dotyczące kadry kierowniczej, od której wymaga się pewnych elementów związanych z zarządzaniem, z najlepszym wykorzystaniem zasobów ludzkich, materiałowych i również tych finansowych środków, które posiadamy w postaci przychodów. Teraz popatrzmy jak średnio zarabia kadra kierownicza to jest ponad 10. 400,00 zł, kadra kierownicza lekarze w 2017 roku było to 10.820,00 zł, a już 2018 wynagrodzenie kadry kierowniczej lekarzy wynosiło 15. 009,6 zł, a w 2019 roku to 16.720,86 zł to wzrost o 60 % w ciągu trzech lat. Mówimy o lekarzach - kadrze kierowniczej i to jest zwiane m.in. również z tymi dyżurami, o których powiedziałem. Mówimy o zarządzaniu panie radny, nie mówię w kategoriach, czy będziemy porównywać jeden, czy drugi szpital, bo pokażemy również i inne szpitale, które mają wyniki dodatnie i nie chodzi o to, żeby był wynik dodatni chodzi o to, żeby te nasze zalecenia, ta nasz troska radnych miała odzwierciedlenie w efektach zarządzania. Jakie są efekty zarządzania jeżeli wzrastają etaty administracyjne, jeżeli wydłuża się czas obsługi pacjenta? Trudno mi na to popatrzeć pozytywnie. Chyba się pan ze mną zgodzi jeżeli mówimy o zastrzeżeniach to powinniśmy je wyegzekwować od dyrekcji.

Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż kolejny Radny Ryszard Lisowski dołączył do obradujących w związku z tym obrady były prowadzone w liczbie 20 radnych.            

Radny Krzysztof Buba - kolega Janusz Przetacznik już o tym mówił, ja tak króciutko, dlaczego kolejny raz nie otrzymujemy pełnych materiałów? Dlaczego muszę sam prosić na komisji, aby otrzymać protokół z kontroli, która była przeprowadzona w szpitalu, co tutaj jest do ukrycia? Fajna lektura, poczytałem protokół i w związku z tym mam jedno pytanie:
Ile było skarg na działalność szpitala, bo według tego co mamy w projekcie uchwały - jedna, a tych skarg, które są w protokole z kontroli jest pięć. To która jest ilość skarg prawidłowa, tak którą mamy w projekcie uchwały, czy ta z analizy skarg w protokole z kontroli? Ja tu w pełni zgadzam się z kolegą Januszem Przetacznikiem, bo jeżeli mówimy o efektywnym zarządzaniu, to dlaczego następuje wzrost w administracji? Jeszcze mogę zrozumieć pracowników technicznych, może była taka potrzeba, ale to powinno być skrupulatnie i dokładnie wyjaśnione.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - jeśli chodzi o protokół z kontroli to proszę państwa chciałbym wyjaśnić, że prawie cała administracja szpitala była, czy jest w kwarantannie spowodowanej m.in. Covide-em, pani główna księgowa, dlatego nie mogliśmy tego protokołu uzyskać do szybkiego zwrotu, więc to sytuacja jest wyjątkowa, więc bardzo tutaj proszę o takie podejście usprawiedliwiające tą sytuację, bo wielu pracowników również i w starostwie ten problem dotyczy. Jeżeli chodzi o skargi to rzeczywiście ta skarga była jedna, natomiast nie wszystkie skargi wpływają i są rozpatrywane przez Zarząd, czy przez Radę i dlatego wykazaliśmy tylko tą jedną skargę. Jeszcze chciałem dodać, że jesteśmy przez to, że została zakończona inwestycja 18 października 2018 roku w św. Łukasza, czyli został oddany blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią. Dzisiaj warunki funkcjonowania szpitala są zabezpieczone od strony sanitarnej i technicznej, ale również wiąże się to ze zwiększeniem kadry do obsługi tych urządzeń, więc proszę to również uwzględnić, jak również to, że szpital musi zapewnić pełną kadrę, żeby utrzymać ten stopień referencyjny, drugi stopień referencyjny to jest wielki sukces, szpital wojewódzki w Krośnie jest na tym samym stopniu referencyjnym, a proszę sobie porównać jakie środki finansowe wpływają z urzędu marszałkowskiego, z samorządu województwa na inwestycje i na utrzymanie tego szpitala, a nasz szpital jest tylko szpitalem powiatowym, a mimo to zajmuje się wieloma dziedzinami wieloma usługami medycznymi, które pokrywają znaczną część poza powiatem jasielskim i poza nawet województwem podkarpackim, dlatego bardzo proszę mieć na uwadze również tą sytuację.

Radny Krzysztof Buba- nie do końca mnie pana tłumaczenie na temat protokołu z kontroli przekonuje, bo uważam, że chyba jedna kopia u naszych audytorów, którzy dokonywali kontroli chyba została to, troszkę takie niepoważne nas traktowanie. Uważam, że było na tyle czasu, żeby ten protokół z kontroli dostarczyć, powinniśmy go dostać razem ze wszystkimi materiałami, które wpłynęły na sesję, to nie jest tłumaczenie.

Wiceprzewodnicząca zamknęła dyskusję oraz przeszła do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 3 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 7. Informacja dotycząca analizy składanych oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Powiatu w Jaśle oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną, Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz- odczytała treść informacji:

 

Informacja

Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle dotycząca składania oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Powiatu w Jaśle w 2020 r.

 

Zgodnie z art. 25 c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października przedstawia Radzie Powiatu informację o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach oraz działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Zgodnie z art. 25 c ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym radni zobowiązani są do składania oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania oraz do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Termin ten w bieżącym roku, na podstawie art. 15 zzj ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) został wydłużony do dnia 31 maja.

Pismem z dnia 17 lutego 2020 roku wszystkim Radnym przekazane zostały druki oświadczenia majątkowego, które należało złożyć do dnia 31 maja 2020 roku wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Do dnia 31 maja 2020 r. oświadczenie o stanie majątkowym złożyli wszyscy radni Rady Powiatu. Po analizie złożonych oświadczeń, stwierdziłem, że były złożone właściwie, wszystkie rubryki zostały wypełnione prawidłowo, nie stwierdziłem żadnych uchybień. Natomiast moje oświadczenie zostało przekazane do Wojewody Podkarpackiego.

Po dokonaniu analizy danych zawartych w oświadczeniu, pismem z dnia 25 czerwca 2020 roku oświadczenia majątkowe radnych, zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Jaśle oraz równocześnie pismem z tego samego dnia kopie oświadczeń zostały przekazane Staroście Jasielskiemu, celem ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Podpisany Przewodniczący Rady Robert Snoch.

Ad. 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu
w okresie  międzysesyjnym. Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż sprawozdanie radni otrzymali w wersji papierowej. Radni nie zabierali głosu w kwestii sprawozdania.

 

Ad. 9.  Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji na XXXII sesji Rady Powiatu.

Ad. 10. Wnioski i zapytania radnych.

Radny Franciszek Miśkowicz - mam pytanie do Starosty: Czy sanepid jasielski zgłaszał sytuację zakażenia osób, które brały udział w ostatniej sesji? Ponieważ jak mi widomo doszło do licznych zakażeń i osoby, które miały pozytywny wynik testu zgłaszały, że były na sesji i miały taką sytuację. Jedną z tych osób jestem ja. Pytałem sanepid w wywiadzie dlaczego mnie nikt nie powiadomił, że taka sytuacja nastąpiła? Proszę mi udzielić odpowiedzi na piśmie.

Ad. 11. Sprawy różne.

 

Radny Janusz Przetacznik - kontynuując moją wypowiedz z ostatniej sesji, jak również
w nawiązaniu do wniosku pana Radnego Franciszka Miśkowicza, chciałbym zwrócić uwagę na to, że mamy sytuację co najmniej anormalną. 3 kwietnia 2020 roku w okresie  już pandemii odbyła się sesja, gdzie m.in. ja oraz moje koleżanki i koledzy postulowaliśmy, że na tej sali, gdzie prowadzone są obrady  nie można stworzyć warunków do bezpiecznego obradowania, że wszystkie pozostałe samorządy, a przede wszystkim ustawa Covid-owska pozwala na zdalny tryb prowadzenia obrad, jak się okazuje można. Pytanie, czy musiało dojść do tragedii do tego, że kilku radnych i pracowników starostwa zostało zakażonych?

Oświadczam, że będę drążył ten temat, również należę do tych osób, które ucierpiały po ostatniej sesji i chciałbym z całą stanowczością powiedzieć, że  będę żądał wyjaśnień od Przewodniczącego Rady, ponieważ zwołując sesje 30 września, już 1 października, kiedy następował wzrost liczby zakażeń, zwróciłem się do niego i zadałem konkretne pytanie co się musi wydarzyć, aby skorzystał Przewodniczący Rady z możliwości ustawowych, aby odbywać posiedzenia Rady w trybie hybrydowym, bądź tylko i wyłącznie z wykorzystaniem środków do zdalnego porozumiewania się. Niestety 5 miesięcy minęło, w tej chwili mamy osoby na kwarantannie osoby zarażone, cierpią ich rodziny, czy to musiało do tego dojść? Zadaje to konkretne pytanie: dlaczego musiało dojść do tragedii, dlaczego 9 października doszło do takich, a nie innych zdarzeń? Dlaczego nie mogliśmy odbywać posiedzeń zdalnie, tak jak robią to inne samorządy z zachowaniem bezpieczeństwa dla nas oraz dla naszych rodzin? Będę żądał wyjaśnienia tej sprawy po zakończeniu okresu kwarantanny.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyna Kaszowicz -  Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle jest już po przetargu na zimowe utrzymanie, drogi zostały podzielone na 10 zadań, 11- zadanie jest obsługiwane przez Powiatowy Zarząd Dróg, na wszystkie zadania są wykonawcy, cena stosunkowo do poprzedniego roku wzrosła o 30%. Było troszkę zamieszania, ponieważ wykonawcy chcieli bierne utrzymanie na co nie dostali zgody, ale udało się na wszystkie zadania wyłonić wykonawców. Również parę gmin zgłosiło chęć utrzymania zimowego i bieżącego chodników, taki projekt uchwały i porozumienia będę prosić Radę o podjęcie w listopadzie, także jesteśmy przygotowani do zimy.      

Ad.12. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz

zamknęła obrady XXXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 17.17.

Imienne wykazy głosowań  stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                                                                                                    Wiceprzewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                                  Anna Nigborowicz

                                                                            

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 03, grudzień 2020 08:49 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03, grudzień 2020 09:18 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03, grudzień 2020 09:19 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03, grudzień 2020 09:19 Paweł Krajciewicz