Protokół XXXVIII/2021

z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 19 stycznia 2021 r. o godz. 15.30

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał radnych Rady Powiatu w Jaśle oraz naczelników, kierowników jednostek organizacyjnych uczestniczących w sesji zdalnie.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie listy obecności, udział bierze 23 radnych, więc obrady są prawomocne.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący zakomunikował, że radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w biurze Rady Powiatu w Jaśle. Do protokołu z XXXVII sesji nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 23 radnych,

Protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu w Jaśle został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- chciałbym zgłosić w imieniu klubu o wyłączenie z porządku obrad punktu 7. „Rozpatrzenie wniosku radnych Rady Powiatu w Jaśle o odwołanie radnego Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle”. W tej sprawie Rada wypowiedziała się na ostatniej sesji, więc materia została wyczerpana i od tego czasu nic się nie zmieniło, więc zgłaszam taki wniosek o zmianę porządku obrad, poprzez wyłączenie punktu 7 i kolejność nastąpi według dalszych punktów w dzisiejszym proponowanym porządku.

Radny Jan Urban- ja chciałem, aby wprowadzić w porządku obrad dzisiejszej sesji, przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w Jaśle, dotyczącego zamiaru likwidacji Pogotowia Ratunkowego w Jaśle i wchłonięcia je w struktury Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. Temat jest bardzo żywy. Z tematem wszyscy się w jakiś sposób zapoznajemy, bądź nie.  Myślę, że my jako Rada Powiatu, która jest organem tworzącym dla szpitala jasielskiego, który to w strukturach swoich ma, póki co pogotowie. Powinniśmy podjąć zdecydowany głos, aby zaprzestać tej złej praktyce, która tylko narazi na szwank i niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców naszego powiatu. Stąd też prosiłbym pana przewodniczącego o uzupełnienie porządku obrad, o przyjęcie apelu, stanowiska dotyczącego zamiaru likwidacji Pogotowia Ratunkowego w Jaśle.

Przewodniczący poinformował obecnych, że w niniejszych punktach według Statutu nie przeprowadza się dyskusji, ale dopuszcza się jeden głos przeciwny.

Następnie przewodniczący zapytał radnych, kto jest przeciwny do wniosku pana starosty odnoście usunięcia punktu 7?

Radny Janusz Przetacznik- chciałbym powiedzieć, że nie znajduję podstaw prawnych, aby Wysoka Rada nie procedowała nad wnioskiem.

Chciałbym mieć głos przeciwny, dotyczący nie procedowania w dniu dzisiejszym wniosku grupy radnych o odwołanie radnego Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu, gdyż ten wniosek nie znajduje żadnego uzasadnienia, tak prawnego jak również merytorycznego. Ustawa o samorządzie powiatowy jednoznacznie precyzuje, że wniosek złożony przez co najmniej ¼ radnych, winien być przedmiotem obrad Rady m.in. w tej sprawie wielokrotnie już orzekał Naczelny Sąd Administracyjny potwierdzając, że po pierwsze, wniosek nie musi mieć uzasadnienia, po drugie może być procedowany na każdej sesji, pod warunkiem, że został zgłoszony w sposób prawidłowy podczas obrad Rady, bądź do Rady Powiatu, pod wnioskiem podpisało się co najmniej ¼ ustawowego składu Rady. Stąd aby nie było wątpliwości, jeżeli będziemy procedować zdjęcie tego porządku, to tak jak zapowiedziałem będziemy składać wnioski do skutku, w tym również procedować dalej
w procedurze Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Następnie przewodniczący zapytał  radnych, czy jest  głos przeciwny do wniosku pana radnego Jana Urbana o przyjęcie stanowiska dotyczącego zamiaru likwidacji pogotowia w Jaśle? Ze strony radnych nie było głosu przeciwnego.                   

Głosowanie nad wnioskiem o ściągniecie z porządku obrad  XXXVIII Sesji RP punktu „7. Rozpatrzenie wniosku radnych Rady Powiatu w Jaśle o odwołanie radnego Roberta Snocha
z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle”.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za wnioskiem głosowało 15 radnych,

- przeciw głosowało 8 radnych.        

Punkt „7” został usunięty.

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia przez Radę Powiatu w Jaśle apelu/stanowiska ws. zamiaru likwidacji Pogotowia Ratunkowego
w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za głosowało 23 radnych.   

Punkt został wprowadzony.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- chciałem zapytać, czy stanowisko takie jest przygotowane, czy będzie potrzebna przerwa?

Radny Jan Urban- propozycja stanowiska jest przygotowana panie przewodniczący, możemy tu jeszcze ewentualnie przeanalizować, także przedstawimy.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch-  ja jeszcze w porządku obrad, czyli to byłby jako punkt 8, bo w puncie 7 chciałem wprowadzić, bo prawdopodobnie sesji zwyczajnej przynajmniej nie będzie już w styczniu, a mamy obowiązek zapoznać się ze sprawozdaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z prac w 2020 roku. To sprawozdanie zostało złożone na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu 12 stycznia i powinno być ono nie później niż do końca stycznia, jakby złożone na ręce Rady Powiatu, bo podlega ono potem jeszcze ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Dlatego chciałem państwa prosić aby ten punkt był punktem 7. Punkt stanowiska, apelu pana Jana Urbana punktem 8, a pozostałe punkty, czyli sprawozdanie staroty, będzie 9, interpelacje 10 i pozostałe punkty o 1 zwiększą swoją wartość.    

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad sprawozdania Starosty Jasielskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za głosowało 23 radnych.   

Podpunkt 7 został wprowadzony.

   

Zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
  b) powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
 7. Sprawozdania Starosty Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r.
 8. Podjęcie Apelu Rady Powiatu w Jaśle.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.10.
 10. Sprawy różne.
 11. Wnioski i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Stanisław Święch, Sławomir Madejczyk, Magdalena Stasiowska.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 23 radnych,

Skład Komisji został uchwalony.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad.6a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2021 r. (Druk Nr 268).

Przewodniczący poprosił Skarbnik Powiatu Teresę Połeć o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2021 rok.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2021 r.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych,

- wstrzymał się 1 radny.                                                      

Uchwała została podjęta.

Ad.6b)Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- pan dyrektor Burbelka na koniec roku kalendarzowego 2020 złożył wypowiedzenie ze stosunku pracy, to wypowiedzenie rozpoczęło bieg z dniem
1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z umową ten okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące
i w związku z tym, istnieje konieczność powołania komisji konkursowej, uruchomienia procedury konkursowej. Dlatego w §1 proponuję, że w skład komisji będzie wchodzić 4 członków będących przedstawicielami Powiatu Jasielskiego. I w §2 Zarząd proponuje
i w imieniu klubu, pierwszy przedstawiciel tj. Adam Pawluś, drugi przedstawiciel Grzegorz Pers lekarz, trzeci przedstawiciel pani Agnieszka Maciejowska – Rzemińska, czwarty przedstawiciel Andrzej Konopka. W dniu 15 stycznia Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego w Jaśle uchwałą numer 21 w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do komisji konkursowej na stanowisko kierownika Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wskazuje pana Ryszarda Lisowskiego.             

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury?

Radny Janusz Przetacznik-  w odniesieniu do tego projektu dotyczącego powołania komisji konkursowej i przygotowanego projektu uchwały, chciałbym powiedzieć, że po pierwsze cieszę się, że mamy taką możliwość, że możemy dyskutować o komisji konkursowej, że do projektu uchwały została dołączona opinia prawna, bo jak na ten temat rozmawialiśmy
w roku 2019, gdzie rozmawialiśmy o powoływaniu komisji konkursowej, to była to tylko opinia, wyrok to też tylko opinia. Natomiast okazuje się, że później Wojewoda Podkarpacki stwierdził, że nie tylko opinia, ale tak jest i tak należy działać, że komisję konkursowa powołuje podmiot tworzący w tym wypadku Rada Powiatu. To pierwsza uwaga i nie potrzebnie w roku 2019 spieraliśmy się, i szpital z tego tytułu poniósł straty, ponieważ również w tej opinii, jak również powoływałem się w swojej wypowiedzi na interpelację 24 477 z 18 kwietnia 2018 roku, gdzie te informacje w twej opinii prawnej były zawarte. Jednak mimo wszystko rządząca większość odrzuciła nasze wnioski  i przegłosowała zmiany statutu, a co za tym idzie później została ta część uchwały unieważniona. Ponieważ rozporządzenie,  na które się powołujemy mówi o wyborze przedstawicieli Powiatu Jasielskiego i ma być to liczba od 3-6. Ja wnioskuję, aby ta liczba była 6. Nie 4, a 6 i taki wniosek składam, aby
w §1 liczba była 6. Po drugie chciałbym również zgłosić do komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, pana Andrzeja Wojdyłę, mieszkańca miasta Jasła, doświadczonego samorządowca, obecnie, czy aktualnie zatrudnionego w szpitalu sanockim na funkcji wicedyrektora. Przypomnijmy po raz drugi on już pełni ta funkcję, był dyrektorem naczelnym przemyskiego szpitala, poza tym był prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krośnie, jak również wiceprezesem tegoż funduszu z siedzibą w Rzeszowie. Tak jak wspomniałem, samorządowiec, sekretarz miasta Jasła. W związku z tym doświadczenie ma, branżę medyczną i zarzadzanie, świadczenie usług medycznych w tym przede wszystkim sprawowanie tych funkcji zarządczych. Wybór najlepszego kandydata uważam jak najbardziej za zasadne i celowe, aby ta osoba również znalazła się w składzie komisji. Ponadto chciałbym zgłosić również, lekarza Dorotę Woźniak radną Rady Powiatu jasielskiego, również osobę doświadczonego samorządowca, która również zawodowo była kierownikiem jednostki zdrowia, nadal jest czynnym lekarzem. W związku z tym, jej doświadczenie w zakresie zarządzania jednostką jest jak najbardziej uzasadnione. W związku z tym, proponuję w §1 nie 4, a 6 osób, to jest mój wniosek oraz przyjąć zgłoszenie dwóch kandydatów Andrzeja Wojdyły i Doroty Woźniak. W przypadku pana Andrzeja Wojdyły pisemna zgoda na kandydowanie, przekazuję panu przewodniczącemu. Natomiast pani Dorota Woźniak jest radną, w związku z tym może wyrazić zgodę na kandydowanie. Chciałbym zwrócić uwagę, że w skład propozycji składu, który zaproponował pan starosta Adam Pawluś wynika jednoznacznie, że w składzie komisji będzie na te propozycje, które nam przedłożył 5 osobowy skład komisji w tym 3 członków Zarządu. To w takim razie pytanie jest następujące, skoro Zarząd zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych w takim razie warto by było dać szanse tej komisji, a nie Zarządowi. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno, pan radny Adam Pawluś Przewodniczący Rady Społecznej wspomniał m.in., że 15  stycznia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej. My jesteśmy podmiotem tworzącym. Ja chciałbym w takim razie poprosić nie o uchwałę nr 21 dotyczącej wskazania przedstawiciela Rady Społecznej do komisji konkursowej, ale zgodnie z ustawą o opinię Rady Społecznej dotyczącą rozwiązania stosunku pracy, lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem jednostki. Przypominam panie starosto, panie przewodniczący Rady Społecznej, że na podstawie art. 48 ustawy o działalności leczniczej, Rada Społeczna ma uprawnienia w swoich uprawnieniach wydanie opinii dla podmiotu tworzącego. W związku z tym bez tej opinii panie przewodniczący nie możemy podejmować dalszych czynności związanych z powołaniem komisji konkursowej. Warto by było wiedzieć kierując, nie tylko zajmować się sprawami kadrowymi, ale również i sprawami merytorycznymi. Oczekiwałem, że opinie Rady Społecznej w dniu dzisiejszym usłyszymy przed tą uchwałą, bo od tego powinniśmy zacząć.

Radny Janusz Przetacznik złożył wniosek o treści:

 

Dotyczy:  projektu uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – druk nr 269

Mając na względzie fakt, że przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przewidują możliwość wyboru 6 osób – przedstawicieli podmiotu tworzącego zgłaszam następujący wniosek:

 • W § 1 projektu uchwały w miejscu pustym wnioskuję o wpisanie liczby „6”:

U z a s a d n i e n i e:

Mając na względzie fakt, że przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z późn. zm.) -
§ 10 punkt 1  lit. a przewidują możliwość wyboru od 3 do 6 osób wniosek jest zasadny.

Janusz Przetacznik

Do komisji konkursowej zgłaszam następujące kandydatury:

 • Andrzej WOJDYŁA – jest pisemna zgoda na zgłoszenie tej kandydatury
 • Dorota WOŹNIAK – uczestniczy w posiedzeniu Rady

Radny Jan Urban- analizując ten punkt i przedstawione tak jak pan starosta powiedział, że on w imieniu klubu PiS zgłasza, aby to były 4 osoby, oczywiście później poleciały sznurek nazwisk osób, które zgłasza do rzeczonej komisji. Pomijam fakt, że procedowanie bez opinii Rady Społecznej pozostawia wiele do życzenia. Ja tylko bym się zastanowił dlaczego państwo nie chcecie tego rozszerzyć, do tych 6 osób, jak jest w przepisie o działalności leczniczej, że może być i uspołecznić ten proces, aby był transparentny? Wiadomo, że i tak zrobicie co będziecie chcieli, bo będziecie mieli większość. Więc dlaczego nie zrobić tych 6 osób w tej komisji, aby mogła dokonać wyboru? Było, nie było, osoby zarządzającej największą zresztą jednostka powiatową. Skoro w imieniu klubu pan to ładnie powiedział, mam nadzieję, że to się znajdzie w protokole i nie będziemy go usuwać, więc dlaczego nie wziąć, aby  spróbować zaangażować wszystkich radnych. Przypominam, że w Radzie jest 23 radnych, aby przedstawiciele zgłoszeni przez innych jeszcze z niejedynie słusznych opcji mogli uczestniczyć w pracach tej komisji konkursowej. Stąd też uważam, że zasadne jest wniosek, aby było 6 osób, a co do zgłoszonych kandydatur to myślę, że tutaj już kolega przewodniczący klubu zaprzyjaźnionego, już wyartykułował te dwie kandydatury ze wszech mian godne i znające się na temacie. Nie będę się już tutaj odnosił do poruszonego barku opinii Rady Społecznej, co do rozwiązania stosunku pracy, ale ku przestrodze i zastanowieniu się, czy aby zaś ta uchwała nie dołączy do niechlubnej kolekcji, uchwał uchylonych przez Wojewodę Podkarpackiego? To się stało ostatnio powszechną praktyką.

Radny Sławomir Madejczyk- chciałem poprzeć te dwa głosy o rozszerzenie komisji, jednak wydaje mi się, że im szersza komisja tym bardziej obiektywna. Poza tym mamy taki czas, jaki mamy, są choroby, nikomu się nie życzy źle, ale czasami może być tak, że ktoś zostanie z nie swojej winy wyłączony, a więc większa liczba troszkę daje większe bezpieczeństwo tej pracy komisji, w takim składzie bardziej reprezentatywnym i uważam, że powinniśmy przychylić się  jeżeli nie w całości, to przynajmniej w części do  tych złożonych wniosków
o rozszerzenie tej komisji.

Radca prawny obecny na sesji- (w temacie braku opinii Rady Społecznej) -pozwolę sobie zacytować stosowny przepis art. 48 ust 2 punkt 1 litera d ustawy o działalności leczniczej. Do zadań rady społecznej należy:

1)przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

d)rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem”.

 Według mnie taki sposób sformułowania przepisu raczej sugeruje, że mamy tutaj w tym przepisie do czynienia z sytuacją, kiedy ta inicjatywa rozwiązania stosunku pracy, leży po stronie organu tworzącego. Czyli troszeczkę, chyba inna jest to sytuacja, gdy inicjatywa rozwiązania stosunku pracy pochodzi od strony samego kierownika, tak bym raczej w ten sposób, aczkolwiek rozwiązanie może być z inicjatywy jednej, czy drugiej strony, ale jakby biorąc pod uwagę jakby tę stronę, nazwijmy to kierowniczą, stojącą po stronie pracodawcy, tak ogólnie rzecz biorąc, więc tutaj bym raczej wiązała wydawanie tej opinii właśnie
z sytuacją, kiedy to jednak inicjatywa wychodzi po stronie tego pracodawcy, nazwijmy
to ogólnie.

Przewodniczący poinformował, iż jest dwa wnioski, wniosek pana starosty Adama Pawlusia,  aby komisja liczyła 4 osoby, oraz wniosek pana radnego Janusza Przetacznika, aby komisja liczyła 6 członków i tożsamy wniosek pana radnego Jana Urbana, aby komisja liczyła 6 członków.        

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Starosty Jasielskiego o 4 osobowy skład komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 11 radnych.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Robert Snoch poinformował, że głosowanie rozstrzygnęło, że komisja jest 4 osobowa. Mamy 6 kandydatur. Czy są jeszcze inne kandydatury na członków komisji konkursowej? Przypomnę, że jest to kandydat: Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Andrzej Konopka, Agnieszka Maciejowska – Rzemińska, Andrzej Wojdyła i Dorota Woźniak. Czy są inne kandydatury? Nie ma. Zamykam listę zgłaszania kandydatur. Przejdziemy do głosowania. Zgody na kandydowanie na piśmie mamy: Agnieszkę Maciejowską – Rzemińską, Pana Wojdyłę mamy na piśmie. Dorota Woźniak czy wyraża zgodę pani radna Dorota Woźniak?

Dorota Woźniak – wyrażam zgodę.

Przewodniczący Robert Snoch - Andrzej Konopka (zgoda na piśmie), Grzegorz Pers?

Grzegorz Pers – wyrażam zgodę.

Przewodniczący Robert Snoch – Adam Pawluś?

Adam Pawluś – wyrażam zgodę.

Przewodniczący Robert Snoch – czyli będziemy głosować, prawdopodobnie zawsze najlepiej alfabetycznie. Pana Konopkę mamy pierwszego. Kandydaci, którzy otrzymają największą ilość głosów „za” wejdą do komisji konkursowej. Następnie przewodniczący zarządził głosownie nad zgłoszonymi kandydatami w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie nad kandydaturą pana Andrzeja Konopki do składu komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za głosowało 14 radnych,

- przeciw głosowało 7 radnych,

- wstrzymało się 2 radnych.

Głosowanie nad kandydaturą pani Agnieszki Maciejowskiej- Rzemińskiej do składu komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za głosowało 18 radnych,

- przeciw głosował 1 radny,

- wstrzymało się 4 radnych.

Głosowanie nad kandydaturą pana Adama Pawlusia do składu komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za głosowało 15 radnych,

- przeciw głosowało 7 radnych,

- wstrzymał się 1 radny.

Głosowanie nad kandydaturą pana Grzegorza Persa do składu komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za głosowało 21 radnych,

- przeciw głosował 1 radny,

- wstrzymał się 1 radny.

Głosowanie nad kandydaturą pana Andrzeja Wojdyły do składu komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za głosowało 8 radnych,

- przeciw głosowało 11 radnych,

- wstrzymało się 4 radnych.

Głosowanie nad kandydaturą pani Doroty Woźniak do składu komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za głosowało 12 radnych,

- przeciw głosowało 9 radnych,

- wstrzymało się 2 radnych.

Przewodniczący poinformował, że głosów „za” otrzymał Grzegorz Pers 21, 18 pani Maciejowska, 15 pan Pawluś i 14 pan Konopka. Pani Woźniak 12 i pan Wojdyła 8. Czyli te 4 osoby zostały wskazane przez Radę do zasiadania w komisji konkursowej. I bardzo proszę, teraz Rada wskazuje, z wybranych osób kandydata na przewodniczącego komisji konkursowej. Pani Przewodnicząca Nigborowicz się zgłasza.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz- proponuję na przewodniczącego
do komisji konkursowej pana Adama Pawlusia. 

Przewodniczący zapytał, czy są inne kandydatury?

Radny Jan Urban-  skoro ranking zaufania na tej sesji pokazał, że doktor Grzegorz Pers otrzymał największą liczbę głosów na sali, stąd też zgłaszam kandydaturę jego na przewodniczącego. Tym bardziej, że ma doświadczenie, dowodził szpitalem w Krośnie, kieruje placówką w Żmigrodzie i z pośród radnych uzyskał największy tutaj pułap zaufania, bo największą ilość głosów, które poparły go do bycia w Radzie Społecznej Szpitala.

Radny Grzegorz Pers nie wyraził zgody na kandydowanie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie było.    

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem radnego Adama Pawlusia na Przewodniczącego komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za głosowało 15 radnych.

- przeciw głosowało 5 radnych.

- wstrzymało się 3 radnych.

Przewodniczący Robert Snoch – czyli pan Starosta został wybrany przewodniczącym komisji. Odczytam teraz tę uchwałę, po dokonanych głosowaniach.

Uchwała Rady Powiatu w Jaśle z dnia dzisiejszego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, podstawa prawna jest państwu przytoczona. W paragrafie
1 określa się, iż w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle będzie wchodzić 4 członków będących przedstawicielami Powiatu Jasielskiego.

Paragraf 2 powołuje się komisję do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, zwaną dalej komisją konkursową w składzie: pan Andrzej Konopka, pani Agnieszka Maciejowska – Rzemińska, Adam Pawluś, Grzegorz Pers i Ryszard Lisowski jako przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Na przewodniczącego komisji konkursowej wskazuje się pana Adama Pawlusia. Paragraf
4 wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 7.Sprawozdanie Starosty Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r. Sprawozdanie do zapoznania, radni otrzymali w wersji mailowej, elektronicznej oraz w wersji papierowej.

Ad.8. Podjęcie Apelu Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący odczytał treść apelu oraz poinformował o możliwości zaproponowania zmian.

Apel

Rady Powiatu w Jaśle

W związku z otrzymaną informacją o planowanych zmianach organizacyjnych  państwowego ratownictwa medycznego, skutkujących likwidacją Zespołu Ratownictwa Medycznego w Dziale Pomocy Doraźnej dotychczas działających w strukturze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz planowaną zmianą zasad kontraktowania usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego i wyodrębnienia jednego rejonu operacyjnego na terenie Województwa Podkarpackiego,

Rada Powiatu w Jaśle, zwraca się z apelem o niezwłoczne wycofanie się z tej propozycji i utrzymanie funkcjonujących do tej pory rejonów operacyjnych, co daje gwarancję utrzymania dobrego poziomu świadczonych usług medycznych.

Proponowane zmiany skutkować będą zmniejszeniem liczebności zespołów ratunkowych,
z funkcjonujących obecnie na terenie naszego powiatu trzyosobowych do zespołów dwuosobowych, co wiąże się ze spodziewaną redukcją zatrudnienia personelu medycznego zatrudnionego w zaktualizowanym systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie nie tylko naszego województwa.

Podkreślić należy, iż dotychczasowa struktura organizacyjna oparta była na pracownikach – ratownikach medycznych znających topografię, teren i pacjentów z Jasła i powiatu jasielskiego, co zapewniało szybką interwencję pogotowia ratunkowego.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zmianą tej decyzji jest utrata pracy przez ratowników medycznych, którzy narażając swoje życie i zdrowie wykonują pracę
w jasielskim pogotowiu. Szczególnie w czasie pandemii COVID-19 nie chcemy by eksperymenty stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego.

W tym stanie rzeczy kierując się troską o zdrowie mieszkańców naszego regionu apelujemy o wycofanie się z planowanej decyzji.

Otrzymują:

 • Minister Zdrowia Adam Niedzielski
 • Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart
 • Parlamentarzyści z terenu powiatu jasielskiego

Przewodniczący stwierdził, że apel jest bardzo ładnie przygotowany  oraz zapytał,  czy ktoś chciałby coś uzupełnić, czy zmienić?

Starota Jasielski Adam Pawluś- chciałem krótko jeszcze wyjaśnić, ponieważ dyrektor szpitala jak również Zarząd stanął na stanowisku, żeby utrzymać dotychczasowy sposób kontraktowania, niemniej jednak ten apel nie znalazł się z pozytywnym odbiorem. Jeżeli chodzi o ilość zespołów, to te zespoły pozostaną i pogotowie ratunkowe będzie funkcjonować na terenie powiatu jasielskiego, oczywiście w składach prawdopodobnie zmniejszonych. Tego nie wiemy na pewno dlatego, że jest propozycja dyrektora Jurczaka Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, aby przejąć 45 pracowników ze struktury, którzy funkcjonują w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, a obecnie pracuje 64 w tym zespole, więc wydaje się, że ci pracownicy mogą znaleźć pracę w szpitalu, ale już nie na stanowiskach związanych z ratownictwem, ale z transportem między szpitalnym i transportem wewnętrznym. Natomiast prowadziliśmy takie rozmowy, żeby Pogotowie Ratunkowe w Krośnie przyjęło 50 ratowników- pracowników i wtedy łatwiej byłoby tych pracowników zagospodarować w szpitalu, także nie było by dodatkowych zwolnień. Wszyscy pozostaliby na swoich stanowiskach pracy, ale generalnie co do treści tego apelu, ja nie mam jakiś zastrzeżeń.                

 

Radna Magdalena Stasiowska-  ja mam taką malutką może uwagę szanowny panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni. Piszemy oficjalne stanowisko do Ministra Zdrowia, Wojewody Podkarpackiego. Zastąpiłabym słowo, „nie chcemy by eksperymenty”, bo my nie piszemy tutaj do magików, tylko do osób na danych stanowiskach, zastąpiłabym bym „nie chcemy by planowane zmiany” stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia. I tu taka moja propozycja.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- czy jest zgoda na taką zmianę?

Radny Jan Urban-  tak, to jest kwestia słownictwa. Proszę państwa co do idei myślę, że tutaj się nie będziemy sprzeczać. Te eksperymenty, zmiany oczywiście, to jest raz, to grzecznie brzmi. Ja tylko w tym miejscu, bo myślę, że czas na głębszą dyskusję będzie, bo nie  chciałbym zaogniać sytuacji. Proszę państwa, myśmy nie tak dawno przyjmowali program naprawczy, gdzie nie było słowa o planowanych zmianach w szpitalu. Jak myśmy przeczytali jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, tam słowa nie było. Ci ludzie walczą już długi czas. Nikt nie chce z nimi rozmawiać. Traktuje się ich jako powietrze, straszy się ich, że jeżeli oni nie podpiszą, najpierw sami się nie zwolnią i podpiszą umowę przedwstępną, to część z nich może być zatrudnionych, a jak nie to Samodzielne Publiczne Pogotowie w Krośnie ściągnie sobie innych ratowników. Najgorszy z możliwych momentów. Mówi się o trzeciej fali pandemii. Widzimy tych ludzi odzianych w te kombinezony, ciężko pracujących i dzisiaj się ich traktuje na zasadzie, jak nie wy, to ktoś inny. Pan starosta nie informował nas, na ostatnich sesjach o tej sytuacji. Pierwsze pismo jakie pan poparł, żądania, czy prośby ratowników z Zarządu to jest 11 stycznia. To jest 8 dni temu, to jest poniedziałek jak dobrze pamiętam, a tak nikt palcem nie kiwnął. Ratownicy, którzy ciężko pełnią służbę, część to są nasi znajomi, koledzy z różnych obszarów, traktowało się ich na zasadzie, wy nie macie nic do gadania. Więc myślę, że plan ratownictwa dla Województwa Podkarpackiego, który był klepnięty wcześniej, może ulec zmianie jeżeli dobrze za lobbujemy. Będziemy stanowczy i wszyscy jednolicie będziemy podchodzić z całym tym zespołem niezależnie od różnic postrzegania świata, że na zdrowiu nie wolno eksperymentować, to również uszanujmy naszych ratowników. Tam jest jedno w tym apelu jest również istotna rzecz, mianowicie fakt, że plan zakłada, dwuosobowe zespoły wyjazdowe. Szczęścia, zdrowia i słodyczy jeżeli
z czwartego piętra, dwóch ludzi będzie miało znieść, ja nie jestem chudzinka, takiego grubaska jak ja i jeszcze do tego torba z medykamentami itp. rzeczy. Tu jest grubszy temat, dlatego tylko 45 z jasielskich naszych ratowników, bowiem będą dwuosobowe zespoły.
My naprawdę bądźmy ambasadorami tych ludzi, bo to również leży w naszym interesie. Dlatego myślę, że powinniśmy to przegłosować przez aklamację z tym uwzględnieniem sugestii koleżanki radnej, bo rzeczywiście eksperyment, to tak zabrzmiało troszeczkę spirytystycznie i tutaj nie ma żadnych, każdy z państwa może wnosić, bo to jest taka szczotka, to jest rzecz do dyskusji, ale myślę, że w tym obszarze będziemy jednomyślni.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- chciałem sprostować, to nieprawdą jest, że wcześniej nie zajmowaliśmy stanowiska, oczywiście zajmowaliśmy i cały czas popieraliśmy ratowników. Niestety my nie mamy takiej mocy sprawczej, ponieważ Narodowy Fundusz ustala warunki konkursu i zdajemy sobie z tego sprawę jakie mogą być z tego tytułu konsekwencje.
Cały czas staliśmy na takim stanowisku, żeby było tak, jak było, czyli żeby szpital jasielski mógł kontraktować w systemie podwykonawstwa, ale niestety takiego zrozumienia nie znaleźliśmy. Chcę jeszcze tylko wspomnieć, że to właśnie nasza Rada i nasz klub, podjął inicjatywę na wiosnę wybudowania kontenerów, przy sprzeciwie właśnie was, którzy baliście się tutaj zagłosować i wspierać te działania. Mało tego nazwaliście, że to jest tylko listek figowy. To dla przypomnienia faktów.        

   

Radny Jan Urban-  ad vocem, nie chciałbym, pan starosta poszedł w ostry ton, nie chciałbym tego tematu poruszać w tym momencie. Nie ma zarzuty, bo ja bym chciał odbić piłeczkę,
bo przygotówka w postaci tych kontenerów, już mogła być  i tak to jest odbierane
w społeczności ratowników, już była wtedy przygotówka, że te kontenery będzie łatwo wydzierżawić, gorzej by było z budynkami i budowlami trwałymi. Taki jest odbiór zewnętrzny, ja wam tylko o tym mówię. Przynajmniej ciszej nad tą trumną i nie sprzeczajmy się, a przyjmijmy ten apel. Bo przygotówka do przekazania do Krosna do Jurczaka, to już były te kontenery, bo łatwiej kontenery wydzierżawić  niż budynki  i budowle trwałe.      

Radny Grzegorz Pers- apel moim zdaniem jak najbardziej zasadny. Myślę, że wszyscy zgadzamy się tutaj w stu procentach. Ja tylko chciałem kilka takich uwag, bo sam byłem świadkiem, jak pan starosta rozmawiała ze starostą krośnieńskim z dyrektorem pogotowia. Zarząd wyraził taką wolę na piśmie popierającą dyrektora w tych negocjacjach, co naprawdę nie było łatwe. Natomiast zgadzam się z panem radnym Janem Urbanem, ponieważ sam 10 lat pracowałem w pogotowiu, że jak są zespoły w Polsce, że są dwuosobowe. Natomiast szanowni państwo gratuluje temu, żeby jechał do wypadku zbiorowego w dwie osoby. Ja już nie mówię o dźwiganiu z czwartego piętra, bo to rzeczywiście czasami jest problem. Są takie zachorowania, że można jechać w dwie osoby, natomiast są takie stany i ja bym tutaj na zdrowiu i życiu mieszkańców powiatu jasielskiego nie oszczędzał. Ja przeprowadziłem też rozmowy jako członek Zarządu z panem dyrektorem Jurczakiem i pewnie mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, czy pan dyrektor nie słucha dzisiejszej sesji, ale ja lubię ludzi, którzy dotrzymują słowa. Jak pan dyrektor prosił mnie o promesę na miejsce, bo tam stacjonuje pogotowie w Żmigrodzie i obiecywał, że zatrudni 50 osób, to niech słowa dotrzyma.                   

 

Radny Janusz Przetacznik- myślę, że co do apelu, tak jak tutaj już państwo wyrazili swoją opinię jest zgoda i tak jak mój przedmówca powiedział pan radny Jan Urban winniśmy go przyjąć  przez aklamację. Co do tego nie ulega wątpliwości i również chciałbym tutaj wyrazić zgodę i poparcie, które wskazał pan radny Grzegorz Pers, abyśmy rozmawiali
o rozwiązaniach systemowych, docelowych. W związku z tym, aby była taka możliwość
i elastyczność, aby nie trzymać się sztywno reguł konkursowych. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz panie starosto, zaktualizowany program nastąpił 29 maja roku ubiegłego i radni nie otrzymali żadnej informacji. Przypominam, że 30 września dyrektor szpitala złożył nam program naprawczy, zaktualizowany w oparciu o wyniki pierwszych
6 miesięcy roku 2020. Słowa komentarza nie ma, a proszę sobie dokładnie odczytać, że jest mowa w tym programie naprawczym o czterech zespołach ratowniczych. Bardzo bym prosił zwrócić uwagę, że myśmy na te tematy zwracali uwagę, natomiast państwo nie podejmowaliście tematu. Natomiast panie starosto, tak jak powiedział pan radny Jan Urban, wnioskuję do pana, aby pan raczył miarkować swoje wypowiedzi, ponieważ kwestia kontenerów nastąpiła 3 kwietnia, kiedy żaden z radnych PSPP i SDM-u nie był obecny na tej sali. W związku z tym proszę po raz kolejny, bo pan jest widzę sztukmistrzem w insynuacjach i pan to robi bardzo skutecznie. Przypomnijmy, że Rada przeznaczyła środki finansowe na modernizację i remont budynków, który był planowany i zalecany dla dyrektora Burbelki, począwszy od roku 2013, a w 2015 roku był gotowy projekt techniczny, pytanie gdzie był wtedy dyrektor Burbelka? Dlaczego akurat tych tematów nie podejmował od roku 2013, kiedy były takie zalecenia? W związku z tym, ponieważ nie chcieliśmy tego tematu podejmować w marcu 2019 roku, kiedy zawnioskowaliśmy o sesje poświęconą działalności szpitala, to ja mam taką propozycję, już przestańmy dyskutować. Natomiast te kwestie związane z wyposażeniem, na które zwracał uwagę pan rany Jan Urban, to proszę zwrócić uwagę, że aby kontraktować w ramach Narodowego Funduszu, trzeba mieć prawo do dysponowania, po pierwsze sprzętem, po drugie terenem i jakie są propozycje? Umowa zawierana ze szpitalem na okres co najmniej dwóch lat, nie na okres trzech lat, czy powyżej trzech lat, na które wyraża zgodę Rada Powiatu. Dlaczego nie negocjujemy właśnie w tym kierunku?                                       

                                         

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem Apelu Rady Powiatu w Jaśle. Z poprawką radnej Magdaleny Stasiowskiej. Przez aklamację.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.

Apel został przyjęty jednogłośnie.

Ad.9.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.

Przewodniczący zapytał radnych, czy mają uwagi, zapytania odnośnie sprawozdania. Radni nie mieli żadnych uwag.

Ad.10.  Interpelacje.

 

Radna Ewa Wawro- przygotowałam interpelację, która jest jakby pokłosiem moich pytań zadawanych na Radzie Społecznej Szpitala, gdzie na podobne pytania, nie uzyskałam precyzyjnej odpowiedzi. Natomiast pan starosta wskazał mi drogę, jaką mogę uzyskać, mówiąc, że jeżeli chcę uzyskać tego typu informację to mogę jako radna złożyć interpelację, taką dlatego też składam. Interpelacja dotyczy Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020- 2021. Pominę może szczegółowe opisywanie wszystkich uchwał, które były po drodze podejmowane i wielkości podawanych w programie naprawczym. Oczywiście to jest wszystko opisane szczegółowo w mojej interpelacji. W tym momencie chciałam się skupić na dwóch wielkościach, które też zresztą przytaczałam na Radzie Społecznej Szpitala.            

 

Radna Ewa Wawro złożyła interpelację o treści:

 

 

 

 

I N T E R P E L A C J A

Dotyczy:  Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku
z § 25 ust. 3 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Dyrektor Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia Radzie Powiatu w Jaśle do zatwierdzenia. Rada Powiatu w Jaśle zatwierdza przedłożone sprawozdaniem finansowe nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Uchwałą nr XXXI/229/2020 z dnia 9 października 2020 r. Rada Powiatu w Jaśle zatwierdziła przedłożone przez Zarząd Powiatu w Jaśle, sporządzone i podpisane przez Dyrektora Szpitala,  sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2019. W zatwierdzonym sprawozdaniu wykazana została strata netto w wysokości  3.572.250,24 zł. Za rok 2018 też była strata i wynosiła 2.370.670,63 zł.

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 351), jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, kierownik spzoz, w terminie 3 miesięcy, od upływu terminu do zatwierdzania sprawozdań finansowych, sporządza program naprawczy, na okres nie dłuższy niż trzy lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Program naprawczy winien uwzględniać raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spzoz. Rada Powiatu w Jaśle uchwałami: nr XV/109/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. i  nr XXXII/234/2020 z dnia 23 października 2020 r., na podstawie przedłożonych przez Dyrektora Szpitala raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle za 2018 r. i 2019 r., oceniła sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala w obu latach jako negatywną.

            Z uwagi na osiągniętą stratę netto za 2018 rok w wysokości  2.370.670,63 zł dyrektor Szpitala sporządził i przedłożył Radzie Powiatu w Jaśle „Program naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021”, który finalnie, bez żadnych zmian i uzupełnień dokonanych przez dyrektora po 30 września, został przez Radę zatwierdzony uchwałą nr XVIII/144/2019 z dnia 30 października 2019 r.   

Dyrektor Szpitala, na mocy art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, zobowiązany był w terminie do 30 września 2020 roku do sporządzenia i przedłożenia Radzie „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Dokument pod nazwą „Program naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021 – Aktualizacja”, liczący 66 stron oraz 3 załączniki, otrzymali radni RPJ wraz z  pismem Przewodniczącego Rady z dnia 30 września br. znak: BR.0004.12.2020. Zgodnie z w.w. przepisami program ten, po ewentualnych uzupełnieniach dokonanych przez dyrektora, powinien zostać zatwierdzany przez Radę. 

           Poniżej zestawiłam tylko dwie dane z „Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 i 2021” i „Planu finansowego Szpitala odpowiednio na rok 2020 i 2021” tj. roczny odpis amortyzacyjny i wynik finansowy netto. W nawiązaniu do szczerej informacji przy sporządzaniu „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle na lata 2019-2020”, Dyrektor wykazał, że Szpital nadal będzie generował straty, ale uwaga!!! poniżej amortyzacji.

 

 

 

 

 

  

Roczny  odpis  amortyzacyjny

  

Lata

Program naprawczy  

na lata 2020-2021       

Uchwała RPJ nr XVIII/144/2019
z dnia 30 października 2019 r.

Aktualizacja Programu naprawczego  na lata

2020-2021

z dnia 30.09.2020 r.

Plan* finansowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Plan finansowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle  - wykonanie za 6 miesięcy

Plan finansowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na 2020 rok po zmianach - 29.12.2020 rok

 
 

2020

4 200 000,00 zł

4 200 000,00 zł

4 200 000,00 zł

2 447 932,92 zł

5 050 000,00 zł

 

2021

4 200 000,00 zł

4 200 000,00 zł

5 500 000,00 zł

   
       

Wynik  netto (strata)

  

Lata

Program naprawczy  

na lata 2020-2021          Uchwała RPJ nr XVIII/144/2019
z dnia 30 października 2019 r.

Aktualizacja Programu naprawczego  na lata

2020-2021         
z dnia 30.09.2020 r.

Plan* finansowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Plan finansowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle  - wykonanie za 6 miesięcy

Plan finansowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na 2020 rok po zmianach - 29.12.2020 rok

 
 

2020

3 708 000,00 zł

3 708 000,00 zł

3 708 000,00 zł

2 856 375,34 zł

5 033 348,00 zł

 

2021

2 653 000,00 zł

2 653 000,00 zł

5 310 000,00 zł

   
       

*     Plan finansowy na 2020 rok - opinia Rady Społecznej - uchwała nr 11/2019 z dnia 30 grudnia 2019 rok

   

Plan finansowy na 2021 rok - opinia Rady Społecznej - uchwała nr 18/2020 z dnia 29 grudnia 2020 rok

   
          

Realizm a przede wszystkim wiarygodność przedkładanych podmiotowi tworzącemu danych, wykazany tutaj na przykładzie lat 2020 i 2021, stawia pod dużym znakiem zapytania celowość tworzenia kolejnych dokumentów, które absolutnie nie mają odniesienia do rzeczywistych danych, a wnioski, uwagi radnych a nawet formalne decyzje kierowane przez Radę do dyrektora w uchwałach oceniających działalność szpitala pozostają bez odzewu,
a nadzór nad szpitalem staje się iluzoryczny.

I jeszcze jeden aspekt, który powinien mocno wybrzmieć: skoro takie nieprawidłowości, nieprawdziwe dane już się zdarzyły np. za lata 2018 i 2019, to nasuwa się pytanie:  jak można budować program naprawczy na lata 2020-2021 nie bazując na wykonaniu 6-ciu miesięcy bieżącego roku tj. 2020? Ustawodawca dał czas dyrektorowi do
30 września na opracowanie i przedłożenie programu naprawczego, a więc aby mieć prawie realne i rzeczywiste dane za dany rok, który jest objęty programem.

Ale wracając do meritum i danych zawartych powyżej, zwracam się do Pana Starosty, który jest bezpośrednim zwierzchnikiem dyrektora, o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy dane zawarte w aktualizacji „Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021” sporządzonej przez Dyrektora Szpitala w terminie do 30 września 2020 r., były przedmiotem kontroli wewnętrznej, weryfikacji itp. przez służby wewnętrzne Starosty, pod kątem danych bazujących na wykonaniu (realizacji) planu finansowego Szpitala za okres 6-ciu miesięcy 2020 roku? W odpowiedzi proszę wskazać czy zlecił Pan lub Zarząd Powiatu w Jaśle weryfikację przedłożonej aktualizacji. Jeżeli nie to proszę o wyjaśnienie przyczyn odstąpienia od weryfikacji, jeżeli tak to w odpowiedzi proszę podać informację: kto, kiedy i na podstawie jakiej decyzji, w Pana imieniu, dokonywał weryfikacji przedłożonej aktualizacji.
 2. Co było przyczyną, że dane zawarte w wykonaniu „Planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020” za 6 miesięcy tj. do 30 czerwca 2020 r.
  w
  pozycji „amortyzacja” wykazane w wysokości 2 447 932,92 3333233
 3. 32+zł odbiegały od przyjętego planu? W odpowiedzi proszę wskazać jakie środki trwałe po 1 stycznia 2020 r. zostały nabyte, za jaką wartość i ile wynosi roczny odpis amortyzacyjny, a ile został przyjęty do wyliczeń za 2020 rok z podziałem na okresy półroczne – kwotowo i procentowo od tych nowych poszczególnych środków trwałych.
 4. Dlaczego dane (osiągnięte wyniki) działalności Szpitala za I półrocze 2020 roku nie zostały ujęte w sporządzonym i przedłożonym Radzie Powiatu w Jaśle w dniu 30 września u.br. „Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021 - aktualizacja” a co za tym idzie radni otrzymali autorski program sporządzony  w oparciu o niewiarygodne dane?
 5. Na jakiej podstawie (skąd) na przestrzeni od 30 czerwca 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. nastąpił zwiększony odpis amortyzacyjny? W odpowiedzi proszę wskazać jakie środki trwałe w tym okresie zostały nabyte, za jaką wartość i ile wynosi roczny odpis amortyzacyjny,
  a ile został przyjęty do wyliczeń za II półrocze 2020 rok – kwotowo i procentowo od tych nowych poszczególnych środków trwałych.

Z poważaniem Ewa Wawro

Radny Janusz Przetacznik-  chciałbym złożyć interpelację dotyczącą instalacji tlenowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, nie będę jej czytał powołuję się i dlatego nie zabierałem głosu przy kwestii związanej ze sprawozdaniem z prac Zarządu, mamy te kwestie opisane w punkcie 5 i 6  sprawozdania z  wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym str. 2 posiedzenie Zarządu z 28 grudnia i uruchomienie  nowego zadania. Nie będę cytował. Natomiast chciałbym, bo te państwo macie dokumenty przed oczyma.

Radny Janusz Przetacznik złożył interpelację:

I N T E R P E L A C J A

Dotyczy:  instalacji tlenowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

            W „Sprawozdaniu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz prac Zarządu w okresie między sesyjnym” z dnia 7 stycznia 2021 r. m.in. czytamy (str. 2 – posiedzenie Zarządu Powiatu w Jaśle w dniu 28 grudnia 2020 roku poz. nr 5) cyt. „zdecydował o utworzeniu w budżecie Powiatu Jasielskiego na 2020 rok w Dz.851, Rozdz.85111, § 6410, nowego zadania pn. „Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19– wykonanie rozbudowy istniejącej tlenowni w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, o dodatkowy zbiornik tlenu wraz z przebudową rezerwowej rozprężani tlenu, budową sieci tlenu do budynku Oddziałów Obserwacyjno Zakaźnego i WZW, Oddziału Dermatologii oraz budową instalacji tlenowej w tym budynku, które realizatorem będzie Starostwo Powiatowe w Jaśle, zabezpieczając na ten cel kwotę 237 336,00 zł pochodzącą z podpisanej umowy o przekazanie środków z budżetu Państwa”.  I dalej w poz. 6 tegoż posiedzenia czytamy o „zatwierdzeniu treści umowy dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” - wykonanie rozbudowy istniejącej tlenowni w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, o dodatkowy zbiornik tlenu wraz z przebudową rezerwowej rozprężani tlenu, budową sieci tlenu do budynku Oddziałów Obserwacyjno Zakaźnego i WZW, Oddziału Dermatologii oraz budową instalacji tlenowej w tym budynku.”

 

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się w dniu 30 grudnia u.br. Starostwa Jasielski m.in. powiedział: cytuję za protokołem z tej sesji: „Najwięcej tych utrudnień było w szpitalu, również w naszym urzędzie, wiele osób zmarło, ale szpital zdołał zrealizować wiele inwestycji związanych właśnie z  walką z covidem. Nawet dzisiaj przekazywaliśmy środki w wysokości 380 tys. m.in. na instalację tlenową. 237 tys. udało się pozyskać, ta instalacja jest niezbędna do funkcjonowania oddziału zakaźnego, na którym są aparaty do podawania tlenu pacjentom, którzy mają trudności z oddychaniem.”

 

Chciałoby się napisać: „lepiej późno niż wcale” przypominając, że radni PSPP i SDM  w dniu 3 kwietnia u.br. bezskutecznie starali się zainteresować Radę i Zarząd Powiatu podejmowaniem działań  w kierunku „zakupu sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia pacjentów zarażonych wirusem COVID-19” ale prawidłowo złożony wniosek za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej podczas XXIV sesji Rady nawet nie został odczytany.

Teraz mogliśmy przeczytać i usłyszeć, że do podejmowania wiążących decyzji finansowych i zmian w budżecie powiatu, w tym specyficznym okresie, Zarządowi Powiatu nie jest potrzebny organ stanowiący. To fakt, na który nie tylko ja ale również i inni radni wskazywali podczas obrad Rady m.in. ostatnio w dniu 6 listopada u.br.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie były przyczyny i czym kierował się Zarząd Powiatu w Jaśle, że do projektu uchwały Rady w sprawie  zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, która była przedmiotem obrad Rady w dniu 30 grudnia u.br., nie skierował autopoprawki Zarządu dotyczącej wprowadzenia nowego zadania w dziale 851 85111, § 6410 pn. „Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”?

W odpowiedzi proszę pominąć uprawnienia organu wykonawczego wynikające z treści art. 15zn i 15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r. zwanej ustawą „covidową”*. Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie: stosownej uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok oraz podpisanych umów tj.  umowy o przekazanie środków z budżetu Państwa w  wysokości 237 336,00 zł oraz umowy o dotację dla  Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

 1. Jakie były przyczyny i czym kierował się Zarząd Powiatu w Jaśle, że skierował, poprzez grupę 11 radnych, pod obrady Rady (XXXIII nadzwyczajna sesja)
  w dniu 6 listopada u.br. projekt uchwały Rady w sprawie
  zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, której przedmiotem było udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w wysokości 170.000,00 zł na zakup aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS CoV-2, a nie skorzystał z posiadanych uprawnień (art. 15zm ustawy „covidowej” skoro to była bardzo pilna sprawa ?

Z posiadanych informacji wynika, że stosowny wniosek Szpital Specjalistyczny w Jaśle złożył 3 listopada u.br., a 6 listopada u.br. podczas XXXIII sesji dowiedzieliśmy się, że cytuję za protokołem z obrad Rady str. 5 „… jest to sprawa bardzo pilna aparat idzie ze Stanów Zjednoczonych”

 Janusz Przetacznik

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Radny Janusz Przetacznik-   bardzo bym prosił  o udzielenie odpowiedzi na te dwa pytania związane  również przy okazji ze sprawozdaniem Zarządu z okresu międzysesyjnego.

 

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć- odpowiem na te zmiany, które dotyczyły instalacji tlenowej, bo jeżeli chodzi o 170 tys. to już rozmawialiśmy tutaj z panem radnym. Proszę państwa pieniądze w kwocie 237 tys.  tam z końcówką, to były środki z budżetu państwa na zadania
z zakresu administracji rządowej, a przypominam art. 257 ustawy o finansach publicznych  wręcz daje możliwości, że Zarząd nie występując do Rady może wprowadzić po stronie dochodów i wydatków środki na ten cel mimo, że nawet dotyczą to zadań inwestycyjnych szczególnych. I w związku z tym, że otrzymaliśmy decyzję proszę państwa 27 albo 28 grudnia, gdzie z wykorzystaniem środków do końca, czyli do 30 grudnia i musieliśmy przedstawić do wojewody, przed 30 grudnia już dokumenty do rozliczenia, w związku z tym trzeba było w trybie natychmiastowym, poprzez posiedzenie Zarządu przeprowadzić te środki, przez budżet. Tak proszę państwa niestety to wyglądało, mieliśmy na to półtora dnia
i dlatego była uchwała w sprawie aparatury tlenowej przeprowadzona, biorąc pod uwagę art. 257, gdzie jest to dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
Nie będę tutaj nazywać paragrafu, bo i tak jest to zawarte w uchwale w sprawie zmiany budżetu, którą na pewno tutaj oczywiście państwo otrzymacie. A przypominam, że środki
w wysokości 170 tys. zł  to były środki z budżetu powiatu, ze środków własnych powiatu, co Regionalna Izba Obrachunkowa utrzymała tą zmianę budżetu w swojej treści.                            

 

Radny Janusz Przetacznik- ad vocem, proszę zwrócić uwagę, że podajemy podstawę prawną dotyczącą ustawy covidowskiej, o ustawie o finansach publicznych, nie dyskutuję o art. 257. Na ostatniej sesji 30 grudnia mówiliśmy o kwocie 387 tys., 237 art. 257, pozostała różnica to nie jest już pani skarbnik ta prerogatywa, o której pani mówi z art. 257 ustawy o finansach publicznych. Natomiast jak najbardziej znalazła się w ustawie covidowskiej w cytowanych dwóch artykułach.  O tym samym rozmawialiśmy, w związku z tym poczekam na dokumenty i  będziemy na ten temat dalej rozmawiać.  

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć- ja wyjaśnię jeżeli pan przewodniczący pozwoli, bo ja się odniosłam. Natomiast 152 tys. to były środki bieżące, które również przyszły z dotacji na zadani rządowe art. 211 i dotyczy tego samego paragrafu 257 w tym samym czasie wpłynęły
i też trzeba było w krótkim czasie rozliczyć się i przywieść faktury do Rzeszowa. Proszę państwa niestety tak to wygląda, a ponieważ dotyczyło to zadań rządowych, to Zarząd miał takie możliwości.        

 

Radny Janusz Przetacznik- pani skarbnik my nie mówimy o możliwościach, bo te możliwości były również 6 listopada i proszę tutaj w tym wypadku nic nie mówić. My o tym rozmawialiśmy, Zarząd ma uprawnienia również 3 kwietnia, miał takie uprawnienia, ubiegłego roku.    

 

Ad.11. Wnioski i zapytania radnych.

 

Radny Janusz Przetacznik- chciałbym zacząć może od innego wniosku, ten jeden wniosek mam już przygotowany wynikający z art. 14, czyli złożenie wniosku o odwołanie radnego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na ostatnie posiedzenie Rady, a dotyczące m.in. wniosku, z którym zwrócił się pan radny Sławomir Madejczyk, aby Wysoka Rada była informowana o efektach naszej pracy ustawodawczej jako organu stanowiącego i akurat pan starosta nawet się nie zająknął, że 13 stycznia bieżącego roku, wojewoda stwierdził nieważność uchwały podjętej 27 listopada 2020 roku uchwały numer XXXIV/257 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego szpitala specjalistycznego na lata 2020 -2021, na który wskazywałem w trakcie dyskusji, że temat jest do stwierdzenia nieważności, ponieważ uchwała byłaby nieprawidłowa. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jadaną rzecz i zapraszam radnych do wejścia na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej, do zakładki Uchwały Rady Powiatu w Jaśle, abyście państwo zobaczyli, jaka uchwała jest opublikowana pod datą 27 listopada, zupełnie inna uchwała, niż którą pan przewodniczący Robert Snoch podpisał. Ta uchwała została zmieniona 8 grudnia, kiedy pan wojewoda wszczął postępowanie wyjaśniające, celem wyjaśnienia, czy ta uchwała nabrała mocy prawnej. W związku z tym 13 stycznia ta uchwała straciła moc. Chciałbym również  zwrócić uwagę, aby państwo sięgnęli na nasz Biuletyn Informacji Publicznej i zobaczyli, że mamy tam uchwały, które już straciły moc prawną, bądź w całości, bądź w części, natomiast są publikowane jako uchwały wiążące w kategoriach obowiązującym z aktualnym stanem prawnym. Także to jest pierwsza kwestia, abyśmy w takim razie szanowali się i nawet
w takim razie te wnioski jeżeli nie rannego Janusza Przetacznika, to warto radnego Sławomira Madejczyka też wysłuchać, ponieważ z wnioskami dotyczącymi kwestii związanych
z rozstrzygnięciami nadzorczymi, m.in. wnioskowałem co najmniej rok temu i to kilkakrotnie w tym zwracałem się do pana przewodniczącego Rady abyśmy te tematy uregulowali, a pan przewodniczący korzystając ze swoich uprawnień ustawowych z art. 19a, powinien egzekwować od pana starosty i pracowników odpowiedzialnych za to, aby na stronie internetowej były umieszczane aktualne akty prawne, które posiadają moc wiążącą, to jest pierwszy temat. Drugi, który chciałem w wolnych wnioskach zawrzeć to jest, temat dotyczący art.48 ustawy o działalności leczniczej. Pan przewodniczący po wypowiedzi pani radcy prawnej Małgorzaty Kulig, nie udzielił, celem wyjaśnienia dotyczącej opinii zatrudniania kierowników jednostek. Gdyby ustawodawca zechciał napisać, że dotyczy to rozwiązania umowy o pracę z winy, czy na wniosek pracownika, to by tak napisał. Wyraźnie mamy pani radco, zapis ustawowy dotyczy wydania podmiotowi tworzącemu opinii w sprawie rozwiązania umowy o pracę, a z takim mamy. Nie ma z jakich przyczyn. Nie będziemy domniemywać prawa, natomiast powinniśmy tworzyć dobre dokumenty i w związku z tym pytanie, czy w takim razie znowu ma być upór radnego Janusza Przetacznika, czy będziemy starać się naprawdę postępować w sposób zgodny i odpowiedzialny z prawem, skoro 15 stycznia  było posiedzenie Rady, pan przewodniczący informował członków Rady Społecznej, że nastąpiło wypowiedzenie, powinna być taka opinia, ale nie. Ważniejsze było powołanie członka Zarządu w skład komisji konkursowej, aby mieć wszystko pod kontrolą. Tak jak już wspomniałem, przy kwestii zamiany porządku obrad, chciałbym poinformować Wysoką Radę, że grupa 8 radnych, składa po raz kolejny wniosek o odwołanie radnego Robert Snocha z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu. Po raz kolejny powtórzę i proszę się nie śmiać panie starosto, bo chciałbym powiedzieć, że będziemy korzystać, egzekwować nasze uprawnienia i prawa. Choćby nas było tylko 6 radnych, obowiązkiem przewodniczącego Rady jest umieszczenie tego punktu w porządku obrad i podjęcie rozstrzygnięcia. Zadecydował to już Naczelny Sąd Administracyjny i proszę nie mówić, że to jest kolejna opinia, to są panie starosto, już postanowienia, wyroki sądu, w tej materii są sprawdzone udokumentowane. Chciałbym abyśmy się naprawdę traktowali poważnie. Dopóki Rada, czyli organ stanowiący nie będzie podejmował rozstrzygnięć zgodnie ze swoimi kompetencjami, z ustawą, ale przede wszystkim z rotą ślubowania, że ma przestrzegać konstytucji i wydanych przepisów prawa, wydanych na tejże konstytucji, to chciałbym pana poinformować, jeszcze raz oświadczyć, że będziemy składać wszystkie wnioski, w tym również domagać się wszczęcia postepowań wyjaśniających przez organu nadzoru. Udowodniłem już swoim działaniem, że nieprawidłowo podjęte uchwały, straciły swoją ważność w całości, albo w części. Po raz pierwszy spotykam się z tym abyśmy brnęli cały czas w tej materii i w tym kierunku. Naprawdę prosiłbym, zwróci uwagę, że art. 14 mówi jednoznacznie, na wniosek co najmniej ¼ Rady  można odwołać radnego, w trybie w jakim się go powołuje, czyli w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, ustawowego składu Rady. Nie ma określonego trybu. W przypadku składania wniosku o odwołanie starosty z funkcji przewodniczącego Zarządu, tutaj mamy zapis ustawowy, kolejny wniosek nie może być wcześniej złożony niż po  upływie 6 miesięcy. Tutaj takiego wniosku nie ma
i panie starosto, jeszcze raz pana namawiam, pan niejednokrotnie podkreślał swoje wykształcenie prawnicze. Ja bym miał gorącą prośbę, proszę się nie uśmiechać, traktować poważnie radnych i to, że jesteśmy organem tworzącym, a pan przewodniczy organowi wykonawczemu.                                                                

 

Radni klubów PSPP i SDM złożyli wniosek:

WNIOSEK

 

My niżej podpisani - radni Rady Powiatu w Jaśle, na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wnosimy o odwołanie Radnego Roberta SNOCHA z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu  w Jaśle.

Podpisy wnioskodawców:

8 czytelnych podpisów radnych Rady Powiatu w Jaśle z klubów radnych RPJ PSPP i SDM

PSPP –  Ewa Wawro, Dorota Woźniak, Janusz Przetacznik

SDM –  Krzysztof Buba, Bożena Macek – Lubaś, Franciszek Miśkowicz, Jan Urban, Antoni Zwierzyński

Załącznik do wniosku z dnia 19 stycznia 2021 r.

W Y B R A N E

uwagi   i   zastrzeżenia

do działalności radnego Roberta Snocha pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle kwestionujące Jego kompetencje i zgodne z prawem działania, podstawy złożenia wniosku o odwołanie z funkcji oraz projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle opracowany przez Przewodniczącego Rady.

Na pierwszej sesji Rada spośród siebie wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady jest „Primus inter Pares” (łac. „pierwszy wśród równych sobie”). Tak więc przewodniczącym Rady to powinna być osobą, która posiada pewien autorytet wśród pozostałych członków grupy, do której należy, jednak nie wiąże się on z żadnymi specjalnymi przywilejami.

21 listopada 2018 r. Rada Powiatu w Jaśle wybrała radnego Roberta Snocha na Przewodniczącego Rady powierzając Mu obowiązki organizowania pracy Rady. Dzisiaj odbywamy już XXXVIII sesję Rady Powiatu. Za nami dużo doświadczeń, przed nami jeszcze więcej wyzwań. Rozpatrując wniosek grupy radnych o odwołanie radnego Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle należy zwrócić uwagę na następujące kwestie i odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: na ile dotychczasowa działalność radnego Roberta Snocha wypełnia funkcję „Primus inter Pares - pierwszy wśród równych sobie”, na ile jest On przewodniczącym organu stanowiącego powiatu, który sprawnie organizuje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady, w równym stopniu umożliwia wypełnianie mandatu przez wszystkich radnych, a nie tylko radnych PiS-u.   

Nieprawidłowości, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, norm i dobrych zwyczajów zostało odpowiednio udokumentowane w protokołach z posiedzeń Rady, rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewody Podkarpackiego czy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.  Do podstawowych nieprawidłowości związanych z działalnością radnego Roberta Snocha należy zaliczyć:     

 1. Utrudnianie, a wręcz odmowa prawa radnego do uczestniczenia
  w obradach każdej sesji rady, podobnie jak osób nie będących radnymi.

Przewodniczący nie może uzależnić wypełniania mandatu radnego od zalogowania się w elektronicznym systemie wspomagającym liczenie głosów. Zgodnie z § 49 Statutu Powiatu Jasielskiego radny potwierdza obecność na sesji, a nie jest to warunek dopuszczenia do udziału w jej obradach. Brak w Statucie innych uregulowań w tym zakresie.  Brak podpisu radnego może skutkować innymi konsekwencjami np. obniżeniem wysokości diety.

Przykład odmowy uznania wykonywania mandatu radnego, który nie podpisał się liście obecności:

3 kwietnia 2020 r. XXIV sesja Rady – str. 5 i 7 („niezasadny wniosek, proszę następny, bo Pan Radny nie podpisując się na liście obecności, nie uczestniczy w sesji”  - str. 7 protokołu z XXIV sesji RPJ) wniosek oraz str.8 („ale nie został odrzucony, bo nie był procedowany w ogóle”).

Działalność Rady jest jawna (art. 8a ustawy o samorządzie powiatowym), przewodniczący Rady nie może utrudniać dostępu obywateli do działalności,  albo firmować przekazywanie nieprawdziwego obrazu.

Przykłady wprowadzania opinii publicznej w błąd i podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących pozostawania w obrocie prawnym uchwał Rady podjętych z rażącym naruszeniem prawa zamieszczonych na stronie BIP w zakładce „Prawo lokalne - uchwały Rady Powiatu” bez żadnej informacji o tym fakcie, że podjęta uchwala w całości lub w części jest nieważna i została usunięta z obrotu prawnego:

           VII sesja Rady zwołana na dzień 6 grudnia 2019 r. – uchwała nr 39, roz-
           strzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 marca
           2019 r. (Dz.Urz. Woj. Pod. poz. 1789)

          XXIX sesja Rady zwołana na dzień 28 sierpnia 2020 r. – uchwała nr 219,
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 października 2020 r. (Dz.Urz. Woj. Pod. poz. 3767)

          XXIX sesja Rady zwołana na dzień 28 sierpnia 2020 r. – uchwała nr 218,
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 października 2020 r. (Dz.Urz. Woj. Pod. poz. 3768)

          XXXI sesja Rady zwołana na dzień 9 października 2020 r. – uchwała nr 227, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz.Urz. Woj. Pod. poz. 4285)

Przykłady zamieszczania na stronie BIP w zakładce „Prawo lokalne - uchwały Rady Powiatu” uchwał niezgodnych z treścią  podjętą podczas sesji Rady.

          XXXIV sesja Rady zwołana na dzień 27 listopada 2020 r. – uchwała nr 257 – na stronie, po wszczęciu postępowania nadzorczego, została zamieszczona uchwała, która nie była przedmiotem obrad Rady. Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13 stycznia 2021 r. stwierdził nieważność uchwały Rady, która została na stronie zmieniona.

          XXXV sesja Rady zwołana na dzień 11 grudnia 2020 r. – uchwała nr 261, która została zamieszczona bez załącznika, w którym zostały zamieszczone nieprawdziwe, wręcz kłamliwe stwierdzenia. Załącznik zawierający nieprawdziwe informacje stanowił odpowiedź na skargę kierowana do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

Przykłady utajniania publicznych informacji dotyczących działalności Rady i jej komisji. Na stronie BIP w zakładce „Prawo lokalne – projekty uchwały Rady Powiatu”

          XVIII sesja Rady zwołana na dzień 30 października 2019 r. – na stronie nie zastały zamieszczone skargi, które były przedmiotem rozstrzygnięć Rady.

          Na uwagę zasługuje fakt, że   na stronie BIP pod adresem (https://www.powiat.jaslo.pl/ogloszenia/petycje) zamieszczane są petycje, a wynika to z obowiązku ustawowego (art.8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca  2014 r. o petycjach) i odszukać tę właściwą, która ma być przedmiotem obrad Rady. Z treści zawiadomienia i agendy posiedzenia Rady nie wynika, która z wniesionych petycji umieszczona na stronie BIP ma być przedmiotem rozstrzygnięcia. Radny jest bogatszy o tę wiedzę, gdyż wraz z zawiadomieniem otrzymał stosowny projekt  uchwały. Zresztą opinia publiczna też może poszukać podpowiedzi pod linkiem: https://www.powiat.jaslo.pl/prawo/projekty-uchwal-rady-powiatu. Po odbyciu sesji opinia publiczna ma dostęp do rozstrzygnięć Rady, a projekty uchwał zostają usunięte. Wszystkie projekty uchwał i podjęte uchwały Rady Powiatu w Jaśle IV i V kadencji nadal są dostępne pod adresem: http://www.rjs.itl.pl/bip/. Teraz mamy nową jakość, są transmitowane obrady Rady, każdy ma prawo przysłuchiwać się obradom, ale czy nie powinien znać przedmiotu rozstrzygnięć Rady przed ich uchwaleniem? Zdecydowanie tak i należy do tego dążyć, żeby wraz informowaniem opinii publicznej o posiedzeniu Rady zamieszczać projekty uchwał oraz inne materiały, które będą przedmiotem jej rozstrzygnięć, tak jak stanowi nasz Statut. W końcu działalność jest jawna i nic nie mamy do ukrycia, a w zderzeniu w konkretnymi przypadkami okazuje się, że jednak.

 1. Utrudnianie a wręcz odmowa prawa radnego do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających wykonywanie mandatu radnego, w tym prawa do rzetelnej informacji  (art. 19a ustawy i § 10 ust. 2 i § 14 ust.2 pkt 3 Statutu).

Aby prawidłowo i odpowiedzialnie wykonywać mandat radnego radny powinien otrzymywać wszystkie niezbędne materiały, które mają być przedmiotem rozstrzygnięć Rady oraz mieć zapewnione odpowiednie
i bezpieczne warunki do pracy.

Ustawodawca, od VI kadencji, wyposażył przewodniczącego w dodatkowe uprawnienia, które czynią go  zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników starostwa wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady powiatu, komisji
i radnych –
art. 19a ustawy.

Jednym z obowiązków przewodniczącego jest  zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad - § 14 ust.2 pkt 3 Statutu.

Przykłady utrudniania wykonywania mandatu radnego, poprzez brak materiałów będących przedmiotem obrad Rady:

III sesja Rady zwołana na dzień 7 grudnia 2018 r.

XVIII sesja Rady zwołana na dzień 30 października 2019 r.

XXV sesji Rady zwołana na  dzień 29 maja 2020 r.

XXXIII Nadzwyczajna sesja RPJ zwołana na dzień 6 listopada 2020 r. – brak wniosku grupy radnych o zwołanie sesji  trybie art. 15 ust. 7 ustawy wraz z uzasadnieniem tego trybu (§ 13 ust. 3 Statutu). Udostępnienie wniosku oraz wniosku o zmianę porządku obrad tylko po wniesieniu pisemnego wniosku  w tej sprawie – świadome zatajanie jawności działania organów samorządu.

Przykłady utrudniania wykonywania mandatu radnego, poprzez brak realizacji wniosków radnych o zapewnienie odpowiednich materiałów i informacji:

 X Nadzwyczajna sesja Rady zwołana na dzień 28 marca 2019 r. – sesja tematyczna poświęcona działalności Szpitala 

           XVIII sesja Rady zwołana na dzień 30 października 2019 r. – wniosek
           o uzupełnienie Programu Naprawczego. Przewodniczący nieuprawnienie
          dokonał oceny wniosku złożonego przez grupę radnych i nie skierował go
          do podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie programu tj. dyrektora
          szpitala.

Przykłady utrudniania wykonywania mandatu radnego, poprzez brak zapewnienia odpowiednich i bezpiecznych warunków do odbywania posiedzeń  Rady:

          XXIV sesja Rady  zwołana na dzień 3 kwietnia 2020 r.

kolejne sesje zwoływane i odbywane w czasie trwania epidemii po zmianie statutu PJ oraz istniejących uregulowaniach ustawowych dotyczących możliwości podejmowania decyzji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, narażanie radnych i pracowników powiatowych jednostek samorządowych biorących udział w posiedzeniach Rady odbywanych  tradycyjnie

XXXI sesja RPJ  zwołana na dzień  9 października 2020 r. (potwierdzone zakażenia radnych i pracowników)

XXXVII sesja RPJ  zwołana na dzień  30 grudnia 2020 r. w tradycyjnym
trybie – brak przygotowania odpowiednich instrumentów i dokumentów
umożliwiających tajne głosowanie  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

 1. Nierespektowanie prawa klubów radnych do składania projektów uchwał i występowanie z wnioskiem (żądaniem) o umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały wnoszonej przez Klub radnych.

Na podstawie art. 15 ust.11 ustawy, począwszy od VI kadencji, ustawodawca dał klubom radnym prawo występowania z żądaniem  umieszczenia w porządku obrad projektu uchwały wnoszonej przez Klub radnych. 

          Projekt uchwały Rady złożony przez kluby radnych PSPP i SDM z dnia 6
          marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu
          o stanie powiatu nie został ujęty w porządku obrad Rady zwoływanej
          przez przewodniczącego po tym terminie. Przedmiotem obrad Rady był
          projekt uchwały Rady z dnia 20 lutego 2020 r. 

 1. Dokonanie zmiany porządku obrad podanego w zawiadomieniu
  o zwołaniu sesji, poza przypadkami określonymi w ustawie (art. 15 ust. 9 i ust.11), bez wymaganej zgody wyrażonej bezwzględną większością ustawowego składu Rady (art. 15 ust. 2 ustawy).

oraz

Dokonanie zmiany porządku obrad podanego w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji w trybie art. 15 ust. 7 (na wniosek)  bez wyrażenia zgody na dokonanie takiej zmiany przez wszystkie  osoby występujące z wnioskiem o zwołanie sesji Rady. 

Przykład:

XXXIII Nadzwyczajna sesja RPJ zwołana na dzień 6 listopada 2020 r. – brak wniosku grupy radnych o zwołanie sesji  trybie art. 15 ust. 7 ustawy wraz z uzasadnieniem tego trybu (§ 13 ust. 3 Statutu). Udostępnienie wniosku oraz wniosku o zmianę porządku obrad tylko po wniesieniu pisemnego wniosku  w tej sprawie – świadome zatajanie jawności działania organów samorządu.

– brak zgody grupy radnych występujących z wnioskiem o zwołanie sesji  trybie art. 15 ust. 7 ustawy na dokonanie uzupełnienia wnioskowanego wcześniej porządku obrad – art. 15 ust.8 ustawy (obowiązek wyrażenia zgody).

 1. Nieefektywne, a wręcz wadliwie i wbrew woli Wnioskodawców  -  klubów radnych PSPP i SDM o zwołanie sesji i przygotowanie materiałów określonych we wniosku.

Świadoma  postawa i działalność przewodniczącego uniemożliwiła  prawidłowe wypełnianie mandatu radnego tj. zapewnienia dostępu do dokumentów, materiałów i informacji umożliwiających podjęcie określonych decyzji czy rozstrzygnięć. Przewodniczący nie skorzystał ze swoich uprawnień określonych w art. 19a ustawy i obowiązków wynikających
z § 14 ust.2 Statutu dotyczących przekazania radnym materiałów, które maja być przedmiotem obrad Rady).

Zwołując tę sesję przewodniczący uwodnił, że nie jest zainteresowany
w umożliwianiu wypełniania mandatu w równym stopniu przez wszystkich radnych, a tylko radnych PiS-u.   

Przykład:

X Nadzwyczajna sesja Rady zwołana na dzień 28 marca 2019 r. – sesja tematyczna poświęcona działalności Szpitala.

 1. Pozbawianie prawa radnego do wniesienia poprawek do protokołu
  z obrad Rady, a później sprzeciwu.  W Statucie została jasno określona procedura, która powinna być wyczerpana w całości - (§ 34 Statutu).

Przykład:

XXV sesja Rady zwołana na dzień 29 maja 2020 r. – poprawki, a następnie sprzeciw do protokołu z XXIV sesji Rady. Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle w przedstawionej wersji z odrzuceniem wszystkich poprawek zgłoszonych przez Radnego Janusza Przetacznika, bez wcześniejszego rozpatrzenia przez Radę treści wniesionego sprzeciwu przez radnego.

XXXIV sesja zwołana na dzień  w dniu 27 listopada – poprawki do  protokół z XXXIII sesji, pomimo potwierdzenia ich słuszności zgłoszenia poprzez udokumentowane pliki dźwiękowe z przebiegu XXXIII sesji Rady z uwagi na potwierdzenie nieprawidłowości zostały przez przewodniczącego odrzucone.   

 1. Nieprzestrzeganie praw osób wnoszących skargi do ich rozpatrzenia zgodnie z przepisami prawa, z zachowaniem prawa do ich obiektywnej oceny.

Osoby składające skargi nie zostały powiadomione o terminie i miejscu odbywania posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji RPJ analizujących złożoną skargę. W przypadku skarżących, którzy są radnymi Przewodniczący Rady nie zachował terminów określonych w art. 237 § 2 KPA. 

Przykłady:

XV sesja Rady zwołana na dzień 26 sierpnia 2019 r. 

XVIII sesja Rady zwołana na dzień 30 października 2019 r.   

XXI sesja Rady zwołana na dzień 30 stycznia 2020 r.   

XXIX sesja Rady zwołana na dzień 28 sierpnia 2020 r.   

 1. Rota ślubowania – praworządność.

Przed objęciem mandatu, każdy radny składa ślubowanie: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu
i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej
”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przykłady rażącego naruszania prawa:

 • Jednym z obowiązków przewodniczącego jest zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad - § 14 ust.2 pkt 3 Statutu np.:

III sesja Rady zwołana na dzień 7 grudnia 2018 r.

XVIII sesja Rady zwołana na dzień 30 października 2019 r.

XXV sesji Rady zwołana na  dzień 29 maja 2020 r.

XXXIII Nadzwyczajna sesja RPJ zwołana na dzień 6 listopada 2020 r. – brak wniosku grupy radnych o zwołanie sesji  trybie art. 15 ust. 7 ustawy wraz z uzasadnieniem tego trybu (§ 13 ust. 3 Statutu). Udostępnienie wniosku oraz wniosku o zmianę porządku obrad tylko po wniesieniu pisemnego wniosku  w tej sprawie – świadome zatajanie jawności działania organów samorządu.

Należy zaznaczyć, że zaniechanie dołączenia do zawiadomienia o zwołaniu sesji projektu całej uchwały (tj. wraz z załącznikiem, którym jest  program naprawczy) zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy stanowi istotne naruszenia prawa co stwierdził Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym  z dnia 13 stycznia 2021 r. znak: P-II.4131.2.376.2020 stwierdził nieważność uchwały Nr XXXIV/257/2020 Rady Powiatu w Jaśle.

 • Na podstawie art. 15 ust.11 ustawy, począwszy od VI kadencji, ustawodawca dał klubom radnym prawo występowania z żądaniem umieszczenia w porządku obrad projektu uchwały wnoszonej przez Klub radnych. 

          Projekt uchwały Rady złożony przez kluby radnych PSPP i SDM z dnia 6
marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu
o stanie powiatu nie został ujęty w porządku obrad Rady zwoływanej
przez przewodniczącego po tym terminie czym zostało naruszone prawo klubów radnych  do żądania umieszczenia w porządku obrad wnoszonego projektu uchwały.

 • Naruszanie prawa (art. 15 ust. 2 ustawy) poprzez prowadzenie obrad sesji Rady według zmienionego porządku obrad bez wymaganej zgody wyrażonej bezwzględną większością ustawowego składu Rady.
 • Naruszanie prawa (§ 34 Statutu) poprzez zatwierdzanie protokołu
  z obrad Rady bez wyczerpania procedury określonej w Statucie.
 • XXXV sesja Rady zwołanej na dnia 11 grudnia 2020 roku

Na sesji tej Rada podjęła uchwałę Nr XXXV/261/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku  w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.  Na stronie internetowej (BIP) nie ma załącznika do tej uchwały, wręcz kompromitującego przewodniczącego i Radę  załącznika, w którym zostały zamieszczone nieprawdziwe informacje! Załącznik tej treści, z nieprawdziwymi i kłamliwymi stwierdzeniami został przekazany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pod tym kłamstwem podpisuje się  Przewodniczący Rady radny Robert Snoch, który przez kłamstwo i podawanie nieprawdy, mając zapewnioną bezwzględną większość w Radzie, chce przykryć swoje błędy i niezgodne
z prawem działanie.   

Cyt.: „…zawiadomieniu o zwołaniu sesji nadzwyczajnej Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle przekazał w materiałach wysyłanych radnym wniosek o zwołanie sesji, projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, opinię do projektu uchwały zawierającej uzasadnienie jej podjęcia oraz porządek obrad. …”   

Z ostrożności procesowej i proceduralnej do niniejszego załącznika załączamy projekt uchwały opracowany przez Przewodniczącego Rady. Należy zaznaczyć, że uchwala Rady Powiatu w Jaśle w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle nie ma charakteru uchwały merytorycznej podejmowanej przez Radę w sprawach należących do jej kompetencji, a określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Przedmiotowa uchwała ma deklaratoryjny charakter co potwierdza jedynie skutek prawny głosowania będący następstwem wyniku głosowania radnych. Zasadne jest więc, że nie treść uchwały,
a wynik tajnego głosowania radnych przesądza o odwołaniu radnego z funkcji.

                    Przewodniczący                                                Przewodniczący

            Klubu Radnych  SDM                                        Klubu radnych PSPP

                    Jan Urban                                                  Janusz Przetacznik

 

Projekt

 

Uchwała Nr ……………

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia ……………..

 

 

w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu

w Jaśle

Na podstawie z art. 14 ust. 4 w związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu

w Jaśle uchwala, co następuje:

 • § 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania radny Robert Snoch został

odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.

 • § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY POWIATU W JAŚLE

w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle

 

 1. Projekt opracował:

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

 1. Uzasadnienie:

W dniu 11 grudnia 2020 roku do Rady Powiatu w Jaśle, na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), złożony został wniosek grupy radnych o odwołanie radnego Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.

Na podstawie powyższego przepisu, w związku z art. 14 ust. 1 Rada Powiatu podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

3.Opinia Skarbnika Powiatu:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

data ……………………..                                          podpis: ……………………

4.Opinia Radcy Prawnego

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W przypadku podjęcia uchwały zgodnej z przedłożonym projektem, uchwała będzie/nie będzie* aktem prawa miejscowego.

data ……………………..                                           podpis: …………………

* niepotrzebne skreślić

Radna Dorota Woźniak- ponieważ dosyć dużo tutaj było dyskusji na temat aparatu do wykonywania badań RT- PCR Covid, a nie mamy informacji zwrotnej, czy już został aparat zakupiony? Czy są robione testy? W związku z powyższym, składam zapytanie, które dokładnie przyślę treść zapytania do biura Rady, mailowo. Natomiast m.in. proszę o odpowiedzi na pytanie, czy został aparat zakupiony? Czy już są wykonywane testy, ile tych testów? Jaki jest koszt? Czy ewentualnie szpital, podejmuje kroki do włączenia w sieci laboratorium ministerialnych Covid -19?     

 

Radna Dorota Woźniak złożyła zapytanie o treści:

Zapytanie

dotyczy: analizatora do badań metodą RT-PCR

Na moje zapytanie z dnia 29 listopada 2020 r. dotyczące udostępnienia wniosku Dyrektora Szpitala do Zarządu Powiatu w Jaśle o dofinansowanie zakupu aparatu do diagnostyki molekularnej otrzymałam kserokopię w/w wniosku.

W związku z jego treścią oraz podpisaną w dniu 8 grudnia 2020 r. umową na dotację na zakup w/w aparatu proszę o podanie:

 1. pełnej nazwy i oznaczenia aparatu, nazwy producenta aparatu oraz testów,
 2. dane dystrybutora aparatu i testów,
 3. czy i kiedy został kupiony aparat — proszę o podanie kwoty i daty zakupu,
 4. jeśli jest zakupiony, to od kiedy wykonywane są badania - proszę o podanie daty,
 5. ile badań zostało wykonanych do dnia dzisiejszego z rozbiciem na kolejne dni,
 6. w jakich grupach były wykonywane badania — pacjenci i/lub personel (w związku z rozbieżnymi informacjami podawanymi na sesji Rady Powiatu w dniu 06.11.2020 r.),
 7. kto pokrywa do chwili obecnej koszty wykonywanych testów i kto będzie finansował badania w przyszłości,
 8. jaki jest koszt jednostkowy wykonania testu,
 9. czy Szpital przewiduje wykonywanie testów komercyjnie, jeśli tak, to od kiedy,
 10. listy patogenów, które można wykrywać testami dedykowanymi do przywoływanego aparatu RT- PCR.

Dyrektor Szpitala w swoim wniosku powołuje się na posiadanie takiego samego aparatu do diagnostyki molekularnej przez laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie i Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Szpitale te znajdują się w sieci laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia, która jest systematycznie rozszerzana. Na stronie www.gov.pl Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie jest umieszony na liście laboratoriów opublikowanej 10 czerwca 2020 r., a Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie na liście opublikowanej 17 sierpnia 2020 r.

W związku z tym proszę o odpowiedź:

 1. czy, w związku z tym, że Szpital Specjalistyczny w Jaśle znajduje się w wykazie Wojewody Podkarpackiego podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 ogłoszonym w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym w zakresie m.in. testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, zostanie on automatycznie włączony w sieć laboratoriów COVID, jeśli nie, to:
 2. czy Szpital zwrócił się lub zamierza zwrócić do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o opinię dotyczącą potrzeby włączenia laboratorium Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do sieci COVID,
 3. i w związku z tym, czy Szpital złoży lub złożył wniosek o wpis medycznego laboratorium diagnostycznego do wykazu laboratoriów COVID dla potrzeb Ministra Zdrowia (na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID),
 4. czy Szpital wystąpił/wystąpi do NIZP — PZH o zewnątrz laboratoryjną weryfikację wyników badań testów molekularnych w kierunku Covid-19 (zalecenie weryfikacji wyników badań laboratoryjnych dotyczy wszystkich laboratoriów w kraju prowadzących diagnostykę w kierunku COVID-19),
 5. zarządzenie Prezesa NFZ Nr 10/2021/DSOZ z 12.01.2021 r. w sprawie zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określa kwotę refundacji testu RT-PCR z zastrzeżeniem, że koszt wykonania testu jest możliwy do rozliczenia przez podmiot z listy Wojewody, Szpital Specjalistyczny w Jaśle spełnia ten warunek., i nie dopuszcza rozliczenia przez podmiot zlecający i wykonujący kosztu wykonania tego samego testu. Podobny zapis był w zarządzeniu z dnia 12 kwietnia 2020 r.

Czy w związku z powyższym jest możliwość rozliczenia z NFZ testu RT-PCR wykonanego na aparacie szpitala i zleconego przez szpital dla pacjenta szpitala lub dla personelu w przypadku:

 1. umieszczenia Szpitala na liście laboratoriów COVID,
 2. nie umieszczenia Szpitala na liście laboratoriów COVID.

Podpis Dorota Woźniak.

 

Ad.12.Sprawy różne.            

 

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz- pragnę poinformować, że zarząd Związku Powiatowo-Gminnego transportu, podpisał umowę z panią wojewodą, na dofinasowanie przewozów użyteczności publicznej, na kwotę ponad 13 mln 32 tys. zł. Podpisaliśmy również umowy z operatorami, czyli ze spółką związkową Jasiel, jak i spółką miasta Jasła MKS-em na wykonywanie tych przewozów. Oczywiście tak jak w tamtym roku sobie przypomina, informowałem również Wysoka Radę, że domówiliśmy temat z przewoźnikami prywatnymi, którzy są podwykonawcami. Jest to bardzo dobrze odbierane i przez społeczeństwo i przez prywatnych podwykonawców, dlatego że nie musi być ta konkurencja, te pieniążki idą, jak to mówiąc tak obrazowo, do jednego worka, czyli do spółki Jasiel i wtedy te różnice są wyceniane i dopłaty są. Na dzień dzisiejszy przychody z biletów są minimalne, dlatego jest dopłata 3 zł i to na tym poziomie wystarcza, aby te firmy funkcjonowały, bo gdyby nie to, to byłby duży problem, a trzeba powiedzieć, że pond 60 osób zatrudnionych jest w spółce Jasiel w MKS-ie też, chyba ponad 50. Chcę też poinformować Wysoka Radę, że już zasiedlamy nową siedzibę dla spółki Jasiel, gdzie zostały zakupione te obiekty. Z opinii pracowników, którzy tam pracują, jest to akurat lokum takie jakby szyte na miarę, dlatego i odpowiednia ilość kanałów i odpowiednie zaplecze odpowiednie pomieszczenie biurowe, nie ma żadnego przerostu. Oczywiście to trochę potrwa, bo tam będzie adaptacja tych wszystkich pomieszczeń, ale ludzie chętnie się włączyli do pracy i cieszy nas to bardzo, że Wysoka Rada przychyliła się do tego, żebyśmy mogli tą firmę utrzymać. To tyle na ten moment, myślę, że jeżeli będę miał informacje już po rozliczeniu tamtego roku, czyli 2020, to też przedstawię Wysokiej Radzie, ale  jakby z dostępnych ocen, samorządy nie wiele oczywiście dopłacały, poza powiatem, gdzie były czynione te tutaj starania ze strony pana  starosty, abyśmy mogli uzyskać dopłatę do przewozów użyteczności publicznej na zasadzie porozumienia pomiędzy gminami, ale ministerstwo infrastruktury stoi dość wyraźnie na stanowisku, jakby literalnie czyta ten zapis, gdzie nie były wymienione związki powiatowo- gminne, które by mogły dokonywać takich porozumień, pomiędzy gminami dotyczy to związków międzygminnych, które mogą. Ale myślę, że prowadzone są rozmowy z sąsiednimi samorządami o kwestii przystąpienia do naszego związku. Czas pokaże na ile to będzie możliwe, a jeżeli nie, to będzie to funkcjonowało na tej zasadzie, że powiat te koszty pokrywa, dlatego, że dowozimy ponad 200 dzieci do jasielskich szkół. Oczywiście na dzień dzisiejszy nie, ale gdy szkoły funkcjonują to dowozi się tyle młodzieży, a w przeliczeniu to na subwencje, to i tak wychodzimy na plus.                                              

Starosta Jasielski Adam Pawluś- dziękuję panu staroście Pankiewiczowi i całemu zarządowi Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego, bo to jest rzeczywiście wielki sukces w skali województwa, a może nawet i w skali Polski, także ta praca zaowocował i myślę, że jeżeli związek przygotuje rozszerzenie statutu to Wysoka Rad również poprze tą inicjatywę, żeby ten związek rozszerzyć, na sąsiednie gminy. Chciałbym jeszcze przy tej okazji podziękować Zarządowi Województwa Podkarpackiego, na czele z panem Marszałkiem Władysławem Ortylem i panu Wojciechowi Zającowi Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Podkarpackiego, ponieważ ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, województwo otrzymało 100 mln zł  i ponad 13 mln zł, zostanie skierowane na drogi wojewódzkie w powicie jasielskim. To jest bardzo dobra informacja. Stan dróg wojewódzkich w powiedzcie jasielskim zmieni się zdecydowanie, będą drogi  w doskonałej kondycji. Mam nadzieje, że tak się stanie i tak 10 km drogi wojewódzkiej 992 od Kątów do Grabiu przez Krempną tj. prawie 7,8 mln zł, na odcinek drogi 993 od Woli Cieklińskiej do Pielgrzymki 2,8 mln zł. 2 mln na osuwisko w Świątkowej Wielkiej, tam rzeczywiście jest niebezpieczne miejsce. 600 tys. zł to jest pomiędzy na drodze 992 pomiędzy Grabiem i Ożenną. Cały rejon otrzymał w sumie ponad 30 mln zł. To jest dobra informacja, dlatego chciałbym się zwrócić do Wysokiej Rady, żeby pomyśleć o tym, zwłaszcza do przewodniczącego komisji, żeby przygotować tu ewentualnie takie projekty, które województwo by mogło realizować na naszym terenie. Myślę, tu o dwóch ważnych zadaniach, jedno w ciągu drogi wojewódzkiej 993 Gorlice-Dukla w miejscowości Nowy Żmigród. Mamy wstępnie rozpoznane miejsce na wykonanie obwodnicy Nowego Żmigrodu, to jest kilometrowy odcinek i tu wspólnie z gminą Nowy Żmigród moglibyśmy wykonać dokumentację i wtedy łatwiej byłoby uzyskać środki w województwie, czy to z programu transgranicznego Polska –Słowacja, bo ten program ruszy już w najbliższych latach, ale trzeba być przygotowanym i o drugiej drodze, która mogłaby być realizowana na terenie już naszego miasta, czyli wydłużenie drogi 992 wzdłuż rzeki Jasiołki do planowanego węzła w Kaczorowach. Mamy wstępnie taką koncepcję, która przewiduje przejście pod ulicą Kazimierza Wielkiego, tam byłby wiadukt i następnie wejście w drogę 1313 Jasło –Błażkowa, ponieważ prace nad drogą 73 i zachodnią obwodnicą miasta Jasła trwają, więc kiedyś tam będzie ważny węzeł komunikacyjny dla miasta Jasła na skrzyżowaniu właśnie drogi 73 z drogą 1313 i myślę, że właśnie Rada, a myślę, że przy wsparciu Rady Miejskiej uzna za stosowne przygotować ten projekt, to wydaje się celowym podjąć te działania, tak żeby województwo zaangażowało się w realizację tych projektów. Przypomnę, że na ukończeniu mamy projekt drogi 992, pomiędzy rondami. Stan dróg na terenie powiatu jasielskiego, stan dróg wojewódzkich, jeżeli te zapowiedzi, które otrzymałem będą zrealizowane, będzie dobry, można powiedzieć, że bardzo dobry. Jeszcze tylko przypomnę, że odcinek od Nowego Żmigrodu do Pielgrzymki jest realizowany przez firmę STRABAG ze środków transgranicznych Polska –Słowacja. Ten projekt będzie również zwiększony o środki, które pozostały z oszczędności i chyba trwa procedura naboru w tym zakresie, więc proszę rozważyć to i ewentualnie jeżeli podejmiemy takie działania to będziemy je realizować.                                           

Radny Jan Urban- ja tak wysłuchałem tych opowieści pana starosty, tylko my jesteśmy samorządem powiatowym, nas dotyczą inwestycje przez organ, który reprezentujemy, a który organ wykonawczy, którym pan kieruje głownie jeżeli chodzi o powiat, ale nie chciałbym polemizować. Informacja na zasadzie, że coś się dzieje, dzisiaj nie było kolei, tylko były drogi wojewódzkie. Dzisiaj był taki szczególny moment, a z racji tego, że mamy epidemie covida relacje są utrudnione. Po wielu latach zakończył służbę, jako urzędnik samorządowy, na ostatnim stanowisku sekretarz powiatu pan Adam Wyżkiewicz, ale dla nas radnych tych, którzy są troszkę więcej w Radzie Powiatu, od samego początku powstania powiatu jasielskiego w zmienionej formule, kierownik biura Rady. To ten człowiek, który razem
z radnymi, a większość z nas tutaj ma epizody wieloletniej współpracy z Adamem Wyżkiewiczem z panem kierownikiem biura Rady, więc myślę, że będę wyrazicielem tych wszystkich, którzy mieli przez lata, ja miałem okazje z Adamem od początku współpracować, również przewodniczący Rady obecny i wielu, wielu innych radnych. Podziękować mu za służbę, za to, że był zawsze w dyspozycji, do wsparcia i pomocy radnym. Wielokrotnie wyjaśniał, pomagał, zawsze przygotowywał niezbędne wyprawki, dla tych, którzy rozpoczynają, więc myślę, że gdzieś tam oględnie relacje z tej sesji, wiec jeszcze raz Adamie zacnym kierowniku, późniejszy sekretarzu. Serdeczne dzięki za wiele lat spędzonych
w samorządzie powiatowym. Niech ten czas na emeryturze, będzie czasem wytchnienia, wypoczynku i realizacji tych planów, które się tobie nie udało kiedy byłeś zaangażowany. Ostatnio trudno było się spotkać z panem Adamem, bo miał, że tak powiem sytuacje zdrowotne, więc go tutaj nie było, tym bardziej, że jesteśmy w reżimie covidowym, więc go nie było na sali. Jeszcze raz, Adamie zacny, szczere słowa wdzięczności za wspaniale prowadzone biuro przez lata. Wychował sobie godnego następcę w postaci pani Ani, ale to jest duży wkład właśnie, bo przy takim fachowcu, pani Ania terminowała i myślę, że po wielu latach, to jeszcze długi czas do emerytury, również będą radni Aneczko Ciebie tak żegnać. Jeszcze raz  w imieniu wszystkich radnych, którzy przewinęli się przez ponad 20 lat w Radzie Powiatu Jasielskiego, Adamie dziękujemy.                                  

Ad.13. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 17.30

Imienne wykazy głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                                                 

Przewodniczący Rady

Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 08, marzec 2021 09:47 Paweł Krajciewicz