Karta informacyjna wg stanu na dzień 11.07.2019 r. 

 

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 poz. 1885),
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200),
4) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 1288),
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).


Wymagane dokumenty

Wpis do ewidencji instruktorów.
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) fotografia,
2) dokument potwierdzający posiadanie przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A lub T oraz instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
3) dokumenty potwierdzające posiadanie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letniego doświadczenia
w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
4) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
5) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
6) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/ kursu uzupełniającego dla instruktorów (w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnień instruktora),
7) zaświadczenie o niekaralności,
8) dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów oraz opłaty ewidencyjnej,
9) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
2) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
3) legitymacja instruktora,
4) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Wymiana legitymacji instruktora
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) fotografia,
2) legitymacja instruktora,
3) w przypadku braku miejsca na przedłużenie ważności dotychczasowej legitymacji:
a) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
b) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
4) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Wydanie wtórnika legitymacji instruktora
I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) fotografia,
2) dotychczasowa legitymacja (w przypadku zniszczenia legitymacji w stopniu powodującym jej nieczytelność),
3) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

ormularz/wnioski do pobrania

1) Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, o wpis do ewidencji instruktorów,
2) Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora,
3) Wniosek o wymianę legitymacji instruktora,
4) Wniosek o wydane wtórnika legitymacji instruktoragitymacji instruktora.

Opłaty

1) Opłata za wpis do ewidencji instruktorów w wysokości: 50 zł.
2) Opłata ewidencyjna w wysokości: 1 zł (od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 138a ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).
3) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – w wysokości: 17 zł.
4) Wpłat z tytułu opłaty za wpis do ewidencji instruktorów można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle:
Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie 
nr konta: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007
 lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.
5) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.
6) Potwierdzenie wniesienia ww. opłat należy załączyć do wniosku.
7) Przedłużenie, wymiana lub wydanie wtórnika legitymacji instruktora nie podlega opłacie.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223,  tel. 013 4486459

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski z siedzibą ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Celem przetwarzania jest:
- wpisanie osoby (odmowa wpisu) do ewidencji instruktorów oraz nadanie instruktorowi numeru ewidencyjnego,
- skreślenie instruktora z ewidencji,
- wydanie instruktorowi legitymacji instruktora, 
- przedłużenie okresu ważności legitymacji instruktora, 
- skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
- prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z ustaw:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (dotyczy nr telefonu/faksu/adresu e-mail), w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane szczególne, dotyczące zdrowia, są przetwarzane ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.
Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Odbiorcami Państwa danych będą:
- Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego,
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców) – dotyczy instruktorów prowadzących szkolenie. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której dane te zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 10 lat od daty wykreślenia wpisu z ewidencji (kategoria archiwalna BE10), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Instruktorem jest osoba, która:
1) posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
d) kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
3) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
4) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
5) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
7) jest wpisana do ewidencji instruktorów.
Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:
- wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą ww. wymagania określone w pkt 1-6,
- nadaje instruktorowi numer ewidencyjny;
- odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a) nie spełnia ww. wymagań, o których mowa w pkt 1-6, lub
b) została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
Starosta wydaje instruktorowi legitymację instruktora, określając jej ważność na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych.
Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badanie lekarskie jest wykonywane
w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog, po przeprowadzeniu badania psychologicznego.
Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu a następnie okresowo dla osób w wieku:
- do 60 lat - co 5 lat;
- powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.
Starosta skreśla instruktora z ewidencji instruktorów w przypadku:
1) śmierci instruktora;
2) niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 2-8 ustawy o kierujących pojazdami;
3) nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego;
4) dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
a) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia,
b) wielokrotne przeprowadzenie szkolenia praktycznego jednocześnie dla więcej niż jednej osoby szkolonej,
c) potwierdzenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia.
W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany:
- nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna, oraz
- po ponownym złożeniu egzaminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy o kierujących pojazdami, z wynikiem pozytywnym.
W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora ze względu na nieprzedłożenie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany po odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego.