Drogi powiatowe min

Wyremontowano ciąg dróg powiatowych nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski.  Remont dotyczył trzech odcinków o łącznej długości 3.127 km:
- dwa odcinki na drodze:  Dobrynia-Zawadka Osiecka - Załęże
- jeden odcinek na drodze: Dębowiec - Załęże – Osiek Jasielski

Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z odmuleniem rowów przydrożnych i naprawą poboczy.

Koszt inwestycji to ogółem: 1.349.717,11 zł. Większość środków finansowych pochodziła z Fundusz Dróg Samorządowych – 944.801,00 zł.

Z własnych środków budżetowych Powiat Jasielski przeznaczył 124.916,11 zł, Gmina Osiek Jasielski – 145.000,00 zł,  Gmina Dębowiec – 135.000,00 zł.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Ksiądz Bogdan Hahn  - Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zawadce Osieckiej, Ryszard Lisowski – Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, Marcin Bolek – Wójt Gminy Dębowiec, Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski, mgr inż. Adam Matuszewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, Katarzyna Kaszowicz -  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle,  Zbigniew Abratowski – Inspektor nadzoru w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle,  Andrzej Konopka - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych  Starostwa Powiatowego w Jaśle, Irena Baciak - Radna Rady Powiatu w Jaśle, Sołtysi Sołectw: Dębowiec, Dobrynia, Załęże, Osiek Jasielski, Zawadka Osiecka, Komendant OSP w Dębowcu, Radni Gminy Dębowiec i Gminy Osiek Jasielski.

„To zadanie zrealizowane wspólnie przez trzy samorządy - przez Powiat Jasielski, Gminę Dębowiec i Gminę Osiek Jasielski - stało się możliwe dlatego, że jest dobra współpraca między tymi samorządami”- podkreślił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Starosta przypomniał również, że wiele inwestycji powiatowych jest realizowanych dzięki nowemu instrumentowi finansowemu. 13 listopada 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont dróg powiatowych grupowe2 min

 Pan Wojciech Zając - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego - poinformował, że na ostatniej sesji Sejmik udzielił pomocy finansowej w kwocie 230 tysięcy złotych dla Powiatu Jasielskiego na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze mostowej.

Ponadto Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) ogłosił przetarg na modernizację drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967, w ramach zadania „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło” (program Interreg V-A Polska-Słowacja).

List Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart

Informacja

o utrudnieniach w ruchu drogowym

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.z o. o. w Jaśle informuje, że w związku z wykonaniem prac remontowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w dniach 06.07.2020 r. - 08.07.2020 r. w godzinach 7:30 - 15:00, droga zostanie zamknięta w km 0+000 - 0+350.

 

skan informacji

W związku z uszkodzeniem w 2019 roku pobocza drogi (obsunięciem się skarpy wraz z częścią jezdni) w ciągu drogi powiatowej 1867R Harklowa-Osobnica, w miejscowości Harklowa wykonano zabezpieczenia korpusu drogi na długości 30 m.

W ramach prac naprawczych wykonano zabezpieczenie rowu elementami żelbetonowymi i wzmocniono skarpę narzutem kamiennym oraz poszerzono nawierzchnię wraz z poboczem. Obecnie droga na tym odcinku ma szerokość 5 m. 

Koszt naprawy wyniósł ogółem: 133 332 zł, z czego Gmina Skołyszyn wyasygnowała na ten cel kwotę 20 000 zł. Pozostałe środki na naprawę w/w drogi pochodziły z budżetu Powiatu Jasielskiego.

Kazimierz Goleń - sołtys wsi Harklowa w imieniu mieszkańców podziękował za działania Powiatu Jasielskiego:

Jako mieszkańcy Harklowej jesteśmy zadowoleni z wykonanego osuwiska. Udrożniło to przejazd z Harklowej na Osobnicę. Jest to bardzo potrzebne, gdyż zagrażało bezpieczeństwu. Współpraca z Powiatem układa sie nam bardzo dobrze. Pewne sprawy, które sa do wykonania sa realizowane na bieżaco.  

 

Zabezpieczenie rowu - Harklowa 2
Zabezpieczenie rowu - Harklowa 2
Zabezpieczenie rowu - Harklowa
Zabezpieczenie rowu - Harklowa
Zabezpieczone pobocze drogi - Harklowa
Zabezpieczone pobocze drogi - Harklowa
Droga powiatowa Harklowa-Osobnica
Droga powiatowa Harklowa-Osobnica
Zabezpieczenie rowu - Harklowa 1
Zabezpieczenie rowu - Harklowa 1

 

DSC01532

Prezydent Andrzej Duda odwiedził wczoraj mieszkańców Trzcinicy w powiecie jasielskim, którzy ucierpieli z powodu wywołanej gwałtownymi nawałnicami powodzi błyskawicznej. Prezydent szedł pieszo oglądając poczynione straty, rozmawiał z ludźmi, wchodził do ich zrujnowanych domów. Ogrom nieszczęścia, którego był świadkiem skłonił go do zadeklarowania pomocy ofiarom kataklizmu.

Będzie trzeba tutaj oczywiście uruchamiać większą pomoc niż standardowo przewidziana na wypadek powodzi. To będą te odszkodowania do 200 tys. złotych. (…) Zapewniam, że wsparcie ze strony państwa, poprzez wojewodę i poprzez władze samorządowe, będzie tutaj cały czas realizowane.

106339222 677839476391658 3594449633703604173 n

Wizyta Prezydenta zakończyła się briefingiem prasowym pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas krótkiej konferencji prasowej, odniósł się do sytuacji mieszkańców.

Niestety sytuacja jest tragiczna. Ponad 200 domów zostało zalanych na 800 domów w całej miejscowości. I to bardzo często zalanych tak, że cały parter, aż niemalże do sufitu był zapełniony wodą. Sytuacja jest rzeczywiście tragiczna. Zniszczone mienie, zniszczone budynki gospodarcze. Nie wspomnę już o samochodach, których dziesiątki woda częściowo zabrała, częściowo po prostu zniszczyła, zalała.

106206848 320437595638673 5893774887380444772 n

Przekazał także informację od prezesa Polskiego Gazownictwa i Górnictwa Naftowego o zapewnieniu ofiarom doraźnego wsparcia.

Dzisiaj otrzymałem informację od prezesa Polskiego Gazownictwa i Górnictwa Naftowego, że firma także pomoże ofiarom tej powodzi tutaj na Podkarpaciu, że będą przekazywane dary rzeczowe w postaci sprzętu AGD, który został w większości przypadków całkowicie zniszczony – lodówki, prali, kuchenki gazowe, wszystko to co normalnie potrzebne, żeby rodzina mogła funkcjonować.

Nie zapomniał także o tych, którzy nie szczędzili wysiłku w niesieniu pomocy:

Dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali i pomagają tutaj mieszkańcom. Dziękuję strażakom ochotnikom nie tylko stąd z Trzcinicy, ale z całej okolicy, z całego powiatu.

Dziękuję ogromnie żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy tutaj niezwykle ofiarnie pomagają. Dziękuję także i wolontariuszom, młodzieży ze szkół okolicznych, młodzieży ze Związku Strzeleckiego. (…) Dziękuję także wszystkim moim Rodakom, bo słyszę tutaj od Państwa, że z całej Polski właściwie przychodzą środki pomocowe, przychodzą dary.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował Panu Prezydentowi za przybycie do Trzcinicy, okazaną solidarność i podjęcie działań pomocowych. Przekazał także Panu Prezydentowi obraz Beskidu Niskiego, namalowany przez Pana Przepiórę - pensjonariusza DPS w Foluszu.