INFORMACJA NR 5

STAROSTY JASIELSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Łężyny w jednostce ewidencyjnej Nowy Żmigród

Na podstawie art. 24a ust. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 – tekst jednolity)

§ 1. Informuję, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo - kartograficznego dla obrębu Łężyny, jednostka ewidencyjna Nowy Żmigród, wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w okresie od 7 września 2020 r. do 25 września 2020 r., stały się w dniu 19 października 2020 r. danymi ewidencji gruntów i budynków.

§ 2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, zgłaszać Staroście Jasielskiemu zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 12, styczeń 2021 12:07 Paulina Niszczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12, styczeń 2021 12:10 Paulina Niszczak