Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (z wyjątkiem projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi) w sprawach zastrzeżonych do właściwości starosty jako organu pierwszej instancji

Karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek oraz 2 egzemplarze Projektu robót geologicznych, sporządzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011r. nr 288, poz. 1696 ze zm.)

Formularz/wnioski do pobrania:

Brak

Opłaty:

Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, Rynek 12, 38-200 Jasło: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku gdy, pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 208 tel. 13 448 64 52

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka1, 30-400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zatwierdzenia projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (z wyjątkiem projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi) w sprawach zastrzeżonych do właściwości starosty jako organu pierwszej instancji.

Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zatwierdzenia projektów robót geologicznych. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcami danych będą: Wójt/Burmistrz, Zarząd Powiatu/Województwa, Państwowy Instytut Geologiczny .

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną BE10.

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.