karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

Art. 13 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek winien zawierać:

 1. dane adresowe wnioskodawcy (wraz z telefonem kontaktowym),
 2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu strony, udzielone osobie fizycznej posiadającej zdolności do czynności prawnych
 3. dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina),
 4. tytuł własności nieruchomości,
 5. rodzaj czynności przewidzianych do wykonania w lesie,
 6. dokumenty potwierdzające szczególne uzasadnione potrzeby właściciela lasu,
 7. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o ile jest wymagana ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 t.j.)

Formularz/wnioski do pobrania:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, Rynek 12 38-200 Jasło. Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo - 17 zł. 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207, tel. (13) 4486450.

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy:

Czas rozpatrywania wniosku 30 dni, w przypadku spraw skomplikowanych 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38 – 400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.
Pisemne odwołanie należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji.

                                    INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zmiany lasów na użytki rolne w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów .

Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zmiany lasów na użytki rolne. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Nie przewiduje się przekazywania danych innym odbiorcom.

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną BE10.

Posiadają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.

Informacje dodatkowe:

Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.