karta informacyjna wg stanu na dzień 14.02.2018

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.
2. Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (lub kserokopia potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem).
3. Projekt techniczny rekultywacji zawierający opis projektowanych prac rekultywacyjnych, ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji.
4. W przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów.
5. Pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (lub kserokopia potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem).

Formularz/wnioski do pobrania:

Nie dotyczy

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawach rekultywacji 10,00 zł.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. nr 208, tel. (13) 4486452

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni od daty uzyskania stosownych opinii wydanych przez właściwe organy wymienione w art. 22 ustawy z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych .

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania: Ustalanie kierunku oraz odbiór rekultywacji dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą będącej wnioskodawcą.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 r. poz. 1161 ze zm.) .
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): strony postępowania, Wójt, Okręgowy Urząd Górniczy.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE5.
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 20 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych osoba powodująca utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt. Stosownie do art. 22 ust. 2 w/w ustawy osoby obowiązane do rekultywacji gruntów zawiadamiają starostę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w za-kresie gruntów podlegających rekultywacji.