128275169 236702811140034 5606427041936758435 n

W piątek, 27 listopada 2020 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, podczas której radni przyjęli wiele uchwał.

W sesji wziął udział Pan Bogdan Rzońca – poseł do Parlamentu Europejskiego, który przekazał radnym informację na temat uruchomienia  przez Parlament  Europejski  Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, z którego ponad 7 mln euro trafi do Województwa Podkarpackiego na pomoc w usuwaniu skutków nawałnic, które miały miejsce na Podkarpaciu w czerwcu 2020 roku.

Radni zdecydowali m.in. o powierzeniu gminom (za wyjątkiem miasta Jasła i Gminy Kołaczyce)  realizacji zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych. Podczas  sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021  do 2029 r. na udzielenie dotacji celowych dla Gminy Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Jasło i Krempna na realizację zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników.  Pomiędzy Powiatem Jasielskim, a Gminami: Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Jasło i Krempna zostanie podpisane porozumienie, na mocy którego Zarząd Powiatu w Jaśle przekaże wójtom zadanie zarządzania drogami powiatowymi, w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników, w okresie od 2021 do 2029 roku. Powiat Jasielski przekaże gminom na ten cel środki finansowe  w łącznej kwocie 524.442,00 zł.

127767169 385561512718137 5576554228426458135 n

Na sesji radni wyrazili  zgodę na przystąpienie  przez Powiat Jasielski /Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu realizowanego w ramach naboru/konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. ” Aktywność szansą na zatrudnienie w powiecie jasielskim”  i zabezpieczenie na ten cel (w latach 2021-2023) środków finansowych na pokrycie wkładu własnego do kwoty 100.000,00 zł.

Projekt będzie realizowany od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Zakłada wsparcie dla ok. 90 osób bezrobotnych polegające m.in. na opracowaniu indywidualnego planu działania, udzieleniu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, organizacji staży, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zwiększenia wydatków na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych  przez Powiat Jasielski w kwocie 71.700,00 zł.,  pokrytej z  subwencji oświatowej.

Na piątkowej sesji radni zatwierdzili również Program Naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021. 

Zgodnie z przedłożonym przez szpital programem naprawczym zakłada się utrzymanie w poszczególnych latach płynności finansowej szpitala oraz utrzymanie straty poniżej wysokości amortyzacji.

Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się wszyscy radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwni uchwale byli radni: Krzysztof Buba, Bożena Macek-Lubaś, Janusz Przetacznik, Jan Urban, Ewa Wawro, Dorota Woźniak i Antoni Zwierzyński. Od głosu wstrzymał się radny Franciszek Miśkowicz.      

127605826 211753083728951 6325573952040478096 n

Radni przyjęli również uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań do kwoty 603.800,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, konserwacją urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni, utylizacją nieczystości oraz zakupem żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Na sesji przyjęto również uchwałę w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Na zakończenie Sesji Starosta Jasielski wyraził słowa podziękowania Dyrektorowi i pracownikom Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za pomoc jaką niosą mieszkańcom naszego powiatu i za walkę z COVID-19 oraz Dyrektorowi i pracownikom DPS-u w Foluszu za dzielną postawę w tych trudnych warunkach i za doprowadzenie do stabilizacji sytuacji związanej z ogniskiem koronawirusa w placówce.

Obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w izolacji przebywa 2 pensjonariuszy, a jeden jest hospitalizowany w szpitalu.

railway 3317314 1920

13 grudnia br. PKP Intercity uruchamia nowe połączenia kolejowe z Jasła do Krakowa i Zagórza. Pociągi „Bieszczady” i „Wetlina” będą kursować dwa razy dziennie przez 7 dni w tygodniu na trasie Kraków-Zagórz i Zagórz-Kraków.

13 grudnia 2020 r. wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Znajdą się w nim nowe połączenia relacji Zagórz – Kraków, przez Sanok, Krosno, Jasło, Biecz i Gorlice.

Przejazd pociągiem „Bieszczady” z Jasła (godz. 6.37) do Krakowa (godz. 9.30) potrwa 2 godziny i 53 minuty. Następnie pociąg, już jako „Wetlina”, będzie wracał z Krakowa o godz. 9.44 i dotrze do Jasła na godz. 12.38. O godz. 16.17 pociąg „Bieszczady” wyjedzie z Jasła i dojedzie do Krakowa na godz. 19.01. Powrót będzie możliwy pociągiem „Wetlina”, który wyjedzie z Krakowa o godz. 19.22 wracając do Jasła na godz. 22.15. Pociągi będą omijać stację Stróże.

Nowe kursy pozwolą na lepsze skomunikowanie południowej części województwa podkarpackiego z Krakowem i dadzą możliwość połączeń przesiadkowych do takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Katowice i Wrocław.

Starosta Jasielski Adam Pawluś wnioskował o utworzenie tych połączeń i przesłał list z podziękowaniem dla Prezesa Zarządu PKP Intercity Marka Chraniuka za ich utworzenie .

Cena biletu będzie zapewne zgodna z taryfą, jaka obowiązuje obecnie w pociągach PKP Intercity kursujących na trasie Jasło – Kraków i wyniesie 25,90 zł. Pasażerowie będą mogli skorzystać z wszystkich ustawowych ulg.

Strona internetowa PKP Intercity z wyszukiwarką połączeń - https://www.intercity.pl/pl/

 

Fot. www.pixabay.com

Bogdan Rzonca

Fot. Bogdan Rzońca / Facebook

Parlament Europejski zdecydował o uruchomieniu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, z którego ponad 7 mln euro trafi do Polski, na odbudowę po czerwcowych powodziach na Podkarpaciu.

Celem Funduszu Solidarności jest wsparcie państw członkowskich w przypadku klęsk żywiołowych oraz, od tego roku, w przypadku zagrożenia zdrowia. Od czasu jego utworzenia w 2002 r. fundusz wykorzystano ponad 90 razy w związku z katastrofami, takimi jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, huragany i susze. Do tej pory w ramach FSUE przekazano 5,5 mld euro dla 23 państw członkowskich i jednego przystępującego. Obecnie zakres ten obejmuje również poważne stany zagrożenia zdrowia publicznego. Zwiększono również maksymalną wysokość płatności zaliczkowych z 30 mln euro do 100 mln euro.

W związku z powodziami, które miały miejsce na Podkarpaciu w czerwcu br., Polska ma otrzymać z UE 7,7 mln euro. Kontrsprawozdawcą z ramienia EKR był europoseł Bogdan Rzońca, który podkreślał jak w sytuacjach kryzysowych ważna jest solidarność – Cieszymy się, że Unia Europejska zauważa takie problemy. Mam nadzieje, że zawsze będziemy w takich sytuacjach solidarni – mówił europoseł.

Dotyczy: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowyb Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967 z wyłączeniem odcinków: - od km 22+617,45 do km 22+745,12 (most na potoku Pachniączka w km 22+692 w m. Pielgrzymka);- od km 28+700 do km 28+790 (most na rz. Wisłoka w km 28+557 w m. Nowy Żmigród) w ramach zadania "Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło"

Czasowa organizacja ruchu Zakmnięcie DW 993 1