Podstawa prawna

art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn.zm. )

Wymagane dokumenty

- wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę,
- 4 egz. projektu budowlanego zamiennego wraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi, z oświadczeniem projektanta ( ów ) i sprawdzającego ( cych ) o sporządzeniu projektu budowlanego zamiennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o wpisie na listę członków izby projektanta ( ów ) i sprawdzającego ( cych ) z określonym w nim terminem ważności ( w przypadku złożenia projektu rozbiórki ),
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( ciami ) na cele budowlane określone we wniosku, - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jeżeli zakres zmiany dotyczy warunków określonych w takiej decyzji.

Formularz/wnioski do pobrania

- wniosek pozwolenia na budowę 
- informacja dodatkowa 
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Opłaty

Decyzja inna niż wymieniona w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r poz. 1635, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.- 10zł
Zwolnienia: Nie podlega opłacie skarbowej:
- dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego
- decyzja umarzająca postępowanie lub wydana w trybie postępowania wznowieniowego
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. złożenia wniosku, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa,
pokój nr 25 Gminy: Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Tarnowiec, tel. 13 44 834 10 w. 141,
pokój nr 26 Gminy: Jasło, Skołyszyn , miasto Jasło 2, tel. 13 44 834 10 w. 142,
pokój nr 27 Gminy: Brzyska, miasto Jasło 1, miasto Jasło 3, tel. 13 44 834 10 w. 143’
pokój nr 28A Gminy: Osiek Jasielski, Krempna , tel.13 44 834 10 w. 144

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego

Informacje dodatkowe

- wniosek powinien zawierać wszystkie informacje jak we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, z tym , że żądanie dotyczy zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a podstawą prawną jest art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
- zakres projektu budowlanego zamiennego powinien być dostosowany do zakresu planowanych istotnych zmian w stosunku do już zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę.
- decyzja o zmianie pozwolenia na budowę ważna jest trzy lata

Informacje, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

Starosta Jasielski, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, z.s. 38-200 Jasło, ul. Rynek 18, zbiera dane osobowe w celu wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i nie były one udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.