Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ustawy prawo ochrony środowiska, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

 
 
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpowiat.jaslo.pl%2F%3Fid%3D3155%3Ainformacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne-zgloszenie-nieistotnej-zmiany-stacja-bazowa-56335-warzyce%26catid%3D359%3Aochrona-srodowiska','fbshare','width=480,height=100')" href="javascript:void(0)" style="color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important; display: inline-block; border-radius: 2px; padding: 1px 6px 1px 5px; font-size: 10px; font-weight: 400; max-height: 20px; background-color: rgb(59, 89, 152);">fShare
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 22, lipiec 2020 14:15 Małgorzata Krajewska