Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, art. 231 ust.1 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W projekcie „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II”, będącym programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 144.000,00 zł do kwoty 1.741.088,00 zł,
2) zwiększa się w 2018 roku wydatki o 144.000,00 zł do kwoty 1.067.376,00 zł.

§ 2

Na zadaniu „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 676.446,00 zł do kwoty 5.271.920,00 zł,
2) zwiększa się w 2018 roku wydatki o 676.446,00 zł do kwoty 5.222.160,00 zł.

§ 3

Na zadaniu „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zmiany polegającej na zastąpieniu dotychczasowej nazwy zadania nazwą „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

§ 4

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/217/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 11, kwiecień 2018 12:39 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02, sierpień 2018 13:16 Paweł Szot