Uchwała Nr  LII/378/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733 – opracowanie dokumentacji projektowej”.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, ze zm.) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • 1

Powierza się Gminie Tarnowiec realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733 – opracowanie dokumentacji projektowej”.

  • 2

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 udziela się w 2018 r. dotacji celowej na rzecz Gminy Tarnowiec w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

  • 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • 4

Szczegółowe warunki powierzenia realizacji zadania oraz udzielenia i rozliczenia dotacji określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec.

  • 5

Traci moc Uchwała Nr L/373/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r.

  • 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.