Uchwała Nr LXI/427/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Powierza się Gminie Tarnowiec realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec w okresie od 1 listopada 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r., na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.

§ 2

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 udziela się dotacji celowej na rzecz Gminy Tarnowiec w łącznej wysokości do kwoty 95 121,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 00/100), w tym:

1) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych do kwoty: 92 190,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100), która zostanie przekazana w dwóch transzach:

a) I transza – do kwoty 36 868,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) w terminie do 15.12.2018 r.
b) II transza – do kwoty 55 322,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych trzysta dwadzieścia dwa złote 00/100) w terminie do 31.01.2019 r.

2) na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych do kwoty 2 931,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych), która zostanie przekazana w dwóch transzach:

a) I transza – do kwoty 1 066,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt sześć złotych) w terminie do 15.12.2018 r.
b) II transza – do kwoty 1 865,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt pięć złotych) w terminie do 31.01.2019 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LXI/427/2018pdf208.75 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08, październik 2018 09:51 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06, listopad 2018 09:13 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06, listopad 2018 09:13 Paweł Szot