Uchwała Nr LXI/430/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Jasła, Burmistrz Kołaczyc, wójtów gmin z Powiatu Jasielskiego oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XLVIII/360/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LXI/430/2018PDF634.18 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08, październik 2018 09:53 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06, listopad 2018 09:27 Paweł Szot