Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

 • 1

1. Na podstawie „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2017 r.” Rada Powiatu w Jaśle ocenia sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok 2017 jako pozytywną z zastrzeżeniami.

2. Szczegółowa ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr LIX/417/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia  20 sierpnia 2018 r.

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2017 r. wraz z prognozą na kolejne lata

Zgodnie z zapisami art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opracowanego przez kierownika tegoż zakładu.

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe, sposób ich obliczania oraz przypisane im wartości punktowe, które służą do analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832).

 1. Kryteria oceny.

Wybrane kryteria oceny wynikają z zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832) i są to:

 1. Rzetelność wykonania raportu.
 2. Analiza wskaźnikowa.
 3. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Kryterium

Najważniejsze wymagania

Waga

 

Kryterium II

Rzetelność wykonania raportu.

 Zgodność z rozporządzeniem.

10%

Kryterium II
Analiza wskaźnikowa.

1.      Zyskowność.

2.      Płynność finansowa.

3.      Efektywność finansowa.

4.      Zadłużenie.

10%

16%

6%

13%

Kryterium III

Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej.

 

1.      Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na 2018 rok.

2.      Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na 2019 rok.

3.      Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na 2020 rok.

15%

 

15%

 

15%

SUMA

100%

     

 

Ocena pozytywna - może zostać sformułowana w przypadku, gdy poziom spełniania wymagań jest na poziomie powyżej 75%.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – może zostać sformułowana w przypadku, gdy poziom spełniania najważniejszych wymagań jest na poziomie 50-75 %.

Negatywna ocena - może zostać sformułowana w przypadku, gdy poziom spełniania najważniejszych wymagań jest niższy niż 50 %.

 

 

Ocenę przyjęto na podstawie „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2017 r.”.

W związku z dokonanymi ustaleniami przyjęto następujące oceny dla poszczególnych obszarów:

Kryterium I - Rzetelność wykonania raportu.

Ocena: 10 % (na 10 %)

 

Ocenie poddano zgodność sporządzenia raportu z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832).

W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono uchybień.

Kryterium II – Analiza wskaźnikowa.

Ocena: 19 % (na 45 %)

 

Oceny dokonano w oparciu o wskaźniki ekonomiczno-finansowe wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Łączna liczba punktów procentowych przypadających na analizę wskaźnikową (45%) została podzielona proporcjonalnie do ilości punktów przyznanych w rozporządzeniu poszczególnym wskaźnikom ekonomiczno-finansowym tj.

 • zyskowność – 10 %,
 • płynność finansowa – 16 %,
 • efektywność finansowa – 6 %,
 • zadłużenie – 13 %.

Wartości punktowe uzyskane za poszczególne wskaźniki są zgodne z prognozą dla 2017 r. zawartą w raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przedłożonym w maju 2017 r.

 1. 1. Zyskowność.

Ocena: 0 % (na 10 %).

 

Ocena podmiotu odbywa się w oparciu o wskaźniki zyskowności. Wskaźniki te określają relację:

 • wyniku finansowego netto do przychodów (zyskowność netto),
 • wyniku finansowego z działalności operacyjnej do przychodów (zyskowność działalności operacyjnej),
 • wyniku finansowego netto do średniego stanu aktywów (zyskowność aktywów).

Pożądanym jest aby wartość tych wskaźników miała wartość nieujemną. W jednostkach, które wygenerowały ujemny wynik finansowy (stratę) wartość tego wskaźnika będzie ujemna, co oznacza, iż koszty działalności przekraczają wartość przychodów.

W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle wszystkie wskaźniki zyskowności przyjęły za 2017 r. wartość ujemną:

 • zyskowność netto -1,52 %,
 • zyskowność działalności operacyjnej – 1,20 %,
 • zyskowność aktywów – 3,32 %.

W związku z tym w przedstawionym przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle raporcie za wskaźniki zyskowności Szpital otrzymał ocenę 0 na 15 z możliwych do uzyskania punktów.

W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w 2017 r. wynik finansowy netto wyniósł
- 1.274.551,73 zł (strata), zatem uległ pogorszeniu w stosunku do lat ubiegłych, co obrazuje poniższa tabela

 

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

     

Wynik finansowy netto

-274 872,93 zł

-292 197,65 zł

-695 933,44 zł

-1.274.551,73 zł

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego

1 009 607,34 zł

-17 324,72 zł

-403 735,79 zł

-578 618,29 zł

Należy także zauważyć, że koszty wytworzenia świadczeń zdrowotnych w jednostce nadal znacznie przewyższają osiągane przychody, co spowodowało występowanie wysokiej straty na sprzedaży podstawowej w wysokości 3.348.404,01 zł.

Z całej działalności operacyjnej Szpital również zanotował stratę w wysokości 1.005.285,43 zł

 

II.2. Płynność finansowa

Ocena: 8 % (na 16 %).

 

Wskaźniki płynności finansowej obrazują zdolność jednostki do pokrywania swoich zobowiązań. Są to najważniejsze wskaźniki oceny bieżącej sytuacji finansowej. Utrata możliwości terminowego regulowania zobowiązań prowadzi bowiem w krótkim czasie do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu jednostki oraz powstania zagrożenia dla prowadzenia działalności.

Do oceny płynności finansowej zgodnie z rozporządzeniem posłużyły wskaźniki bieżącej płynności oraz szybkiej płynności. W 2017 r. Szpital uzyskał wartość tych wskaźników odpowiednio 0,73 i 0,64. Zgodnie z rozporządzeniem optymalna wartość wskaźnika bieżącej płynności powinna mieścić się w przedziale 1,50-3,00, zaś wskaźnika płynności szybkiej w przedziale 1,00-2,50.

II.3. Efektywność finansowa

Ocena: 6  % (na 6 %).

 

Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań opisują efektywność przyjętej polityki zarzadzania przepływami pieniężnymi, tzn. mogą sygnalizować ryzyko utraty płynności finansowej przez jednostkę lub w przypadku gdy wskaźniki płynności finansowej już wyraźnie wskazują na brak płynności – określają przyczyny tych problemów.

Odnosząc powyższe do sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, wskaźniki te są na bezpiecznym poziomie odpowiednio 32 i 30 dni co pozwoliło na uzyskanie maksymalnej liczby punktów.

 

II.4. Zadłużenie

Ocena: 5 % (na 13 %).

 

Wskaźnik zadłużenia aktywów informuje o stopniu finansowania aktywów jednostki kapitałem obcym, czyli jaka część posiadanego majątku jednostki nie stanowi jego własności lub stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązań. W przypadku Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle wskaźnik ten jest na poziomie 59 %.

Kolejny wskaźnik zadłużenia (wskaźnik wypłacalności) wykorzystywany jest do badania struktury finansowania. Określa on poziom zadłużenia i tym samym ocenia wypłacalność w długim okresie. Poziom zadłużenia ocenia się w stosunku do kapitału własnego. W przypadku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wskaźnik ten jest na poziomie 27,23, co jest wartością zbyt wysoką.

 

Kryterium III – Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej według wskaźników.

Ocena: 25 % (na 45 %)

 

Oceny dokonano w oparciu o prognozę wskaźnikową na lata 2017-2019 przedstawioną przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

Łączna liczba punktów procentowych przypadających na prognozę to 45%, w podziale po 15 punktów dla kolejnych trzech lat.

 

III.1 Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na 2018 rok.

Ocena: 7 % (na 15 %)

 

W prognozie Szpital zakłada uzyskanie dodatniej wartości wskaźnika działalności operacyjnej (na poziomie 0,05 %), co powoduje uzyskanie wyniku lepszego niż w 2017 r. o punkty tj. 35 punktów.

 

III.2 Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na 2019 rok.

Ocena: 9 % (na 15 %)

 

W prognozie Szpital zakłada uzyskanie dodatniej wartości wskaźnika działalności operacyjnej (na poziomie 0,21 %) oraz zerowych wskaźników zyskowności netto oraz zyskowności aktywów, co powoduje dalszą poprawę łącznego wyniku do poziomu 41 punktów.

 

III.3 Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na 2020 rok.

Ocena: 9 % (na 15 %)

 

W prognozie zakłada się utrzymanie wyniku punktowego z roku poprzedniego tj. 41 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

III.  Podsumowanie oceny.

 

Kryterium

Najważniejsze wymagania

Ocena

Kryterium I
Rzetelność wykonania raportu.

 Zgodność z rozporządzeniem.

10%

Kryterium II
Analiza wskaźnikowa.

1.      Zyskowność.

2.      Płynność finansowa.

3.      Efektywność finansowa.

4.      Zadłużenie.

0%

8%

6%

5%

Kryterium III

Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej wg. wskaźników.

1.      Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na 2018 rok.

2.      Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na 2019 rok.

3.      Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na 2020 rok.

7 %

 

9 %

 

9 %

ŁĄCZNY WYNIK

54 %

Przyjęta ocena: pozytywna z zastrzeżeniami.

 

 1. Zastrzeżenia.

 

 1. Zwraca się uwagę na nadal utrzymującą się bardzo wysoką stratę z działalności podstawowej. Stanowi ona istotne zagrożenie dla funkcjonowania Szpitala, stąd też konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do sukcesywnej poprawy wyniku.
 2. Należy szczegółowo monitorować strukturę kosztów Szpitala i podejmować działania zmierzające do jej optymalizacji, szczególnie w komórkach organizacyjnych, w których odnotowuje się największe straty.
 3. Należy prowadzić działania zmierzające do zapewnienia niezbędnej obsady kadrowej Szpitala umożliwiającej realizację pełnego zakresu działalności jednostki przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu kosztami wynagrodzeń i usług obcych.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LIX/417/2018PDF1.32 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21, sierpień 2018 13:54 Paweł Szot