Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.) oraz § 65 Statutu Powiatu Jasielskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2003 r., Nr 37, poz. 724 oraz z 2019 r. poz. 990), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r.

Lp.

Przedmiot kontroli

Jednostka kontrolowana

Termin kontroli

1

Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem wynagradzania i nagradzania pracowników, polityka kadrowa.

Realizacja zadań statutowych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

Marzec

2

Kontrola wybranych zadań inwestycyjno- remontowych zrealizowanych w 2018 r.

Wydział Inwestycji Starostwa Powiatu w Jaśle

Kwiecień

3

Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem wynagradzania i nagradzania pracowników, polityka kadrowa.

Wydatki bieżące.

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

Maj

4

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za       2018 r., przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle.

Zarząd Powiatu w Jaśle, jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego

Czerwiec

5

Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem wynagradzania i nagradzania pracowników, polityka kadrowa.

Wydatki bieżące.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Wrzesień

6

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w przedmiocie realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

Październik

7

Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem wynagradzania i nagradzania pracowników, polityka kadrowa.

Wydatki bieżące.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle

Listopad

8

Kontrola Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w zakresie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Grudzień

9

Kontrole doraźne oraz zlecone przez Radę Powiatu w Jaśle.

 

Na bieżąco w miarę potrzeb

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr IX/56/2019PDF390.65 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02, kwiecień 2019 15:10 Paweł Szot