Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje: 

  • §1 
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 3.036,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
  2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 279.350,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok (PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

-

279.350,00

01005

 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

 

-

279.350,00

 

Dochody bieżące

 

-

279.350,00

2058

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

-

177.751,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów  finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

-

101.599,00

801

  

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

1.518,00

-

80117

 

Branżowe szkoły I i II stopnia

 

1.518,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

1.518,00

 

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

ZSUiS w Jaśle

1.518,00

-

854

  

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

1.518,00

-

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

1.518,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

1.518,00

-

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

ZSUiS w Jaśle

1.518,00

-

 

OGÓŁEM

3.036,00

279.350,00

Dochody bieżące

3.036,00

279.350,00

 

  • §2 
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 53.036,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 329.350,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok (PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

-

279.350,00

01005

 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

 

-

279.350,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

279.350,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

-

279.350,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

279.350,00

4308

Zakup usług pozostałych

SP w Jaśle, wydatki na realizację projektów:

1.                      Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha – 80.429 zł

2.                      Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha – 60.194 zł

3.                      Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha – 37.128 zł

-

177.751,00

4309

Zakup usług pozostałych

SP w Jaśle, wydatki na realizację projektów:

1.                      Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha – 45.971 zł

2.                      Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha – 34.406 zł

3.                      Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha – 21.222 zł

-

101.599,00

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

-

50.000,00

75020

 

Starostwa powiatowe

 

-

50.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

50.000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

-

50.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

50.000,00

4270

Zakup usług remontowych

SP w Jaśle

-

50.000,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

51.518,00

-

80117

 

Branżowe szkoły I i II stopnia

 

46.018,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

46.018,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

46.018,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

46.018,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

ZSUiS w Jaśle

1.518,00

-

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

ZSB w Jaśle

44.500,00

-

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

5.500,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

5.500,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

5.500,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.500,00

-

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

CKP w Jaśle

5.500,00

-

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

1.518,00

-

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

1.518,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

1.518,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

1.518,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.518,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

ZSUiS w Jaśle

1.518,00

-

 

OGÓŁEM

53.036,00

329.350,00

Wydatki bieżące, w tym:

53.036,00

329.350,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

53.036,00

329.350,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

53.036,00

329.350,00

  

  • §3 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów  realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów  i projektów  realizowanych  przy udziale środków Unii Europejskiej (PLN)

Nazwa programu

Nazwa projektu

Jednostka realizująca projekt

Klasyfikacja budżetowa

2019 rok

plan

wydatków

Zwiększ.

Zmniejsz.

2019 rok

plan

wydatków

po zmianach

Dział

Rozdz.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha

SP w Jaśle

010

01005

197.690,00

-

126.400,00

71.290,00

z tego: bieżące

197.690,00

-

126.400,00

71.290,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

197.690,00

-

126.400,00

71.290,00

z tego: bieżące

197.690,00

-

126.400,00

71.290,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha

SP w Jaśle

010

01005

148.220,00

-

94.600,00

53.620,00

z tego: bieżące

148.220,00

-

94.600,00

53.620,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

148.220,00

-

94.600,00

53.620,00

z tego: bieżące

148.220,00

-

94.600,00

53.620,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha

SP w Jaśle

010

01005

91.330,00

-

58.350,00

32.980,00

z tego: bieżące

91.330,00

-

58.350,00

32.980,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

91.330,00

-

58.350,00

32.980,00

z tego: bieżące

91.330,00

-

58.350,00

32.980,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

385.633,00

-

-

385.633,00

z tego: bieżące

385.633,00

-

-

385.633,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

347.070,00

-

-

347.070,00

z tego: bieżące

347.070,00

-

-

347.070,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

58.500,00

-

-

58.500,00

z tego: bieżące

33.500,00

-

-

33.500,00

majątkowe

25.000,00

-

-

25.000,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: bieżące

majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020

Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku

SP w Jaśle

801

80195

48.000,00

-

-

48.000,00

z tego: bieżące

48.000,00

-

-

48.000,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: bieżące

-

-

-

-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej

SP w Jaśle

900

90005

76.488,00

-

-

76.488,00

z tego: majątkowe

76.488,00

-

-

76.488,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

 

OGÓŁEM

1.005.861,00

-

279.350,00

726.511,00

z tego: bieżące

904.373,00

-

279.350,00

625.023,00

majątkowe

101.488,00

-

-

101.488,00

w tym: pokryte środkami UE

784.310,00

-

279.350,00

504.960,00

z tego: bieżące

784.310,00

-

279.350,00

504.960,00

majątkowe

-

-

-

-

  • §4

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr IX/54/2019PDF932.90 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 04, kwiecień 2019 10:05 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 08, maj 2019 08:21 Paweł Szot