Uchwała Nr LIV/387/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3b oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

  • 1

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzonej przez Powiat Jasielski ustala się w wysokości 22 godzin.

  • 2

Pracę wykonaną w wymiarze określonym w § 1 uznaje się w zakresie uprawnień pracowniczych za pracę wykonywaną w pełnym wymiarze zajęć.

  • 3

Traci moc uchwała nr XXXIV/230/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski.

  • 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2018  r.