Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r., poz. 511) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidník” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 dla mikroprojektów w ramach 1 osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
2. Na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1 wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań do kwoty 300 000,00 zł, w tym:
a) w 2020 roku do kwoty: 200 000,00 zł
b) w 2021 roku do kwoty: 100 000,00 zł

§2

Realizacja projektu, o którym mowa w §1 nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XII/82/2019pdf196.32 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 14:32 Paweł Szot