1. W Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych tworzy się :

  • Referat Rozwoju,
  • Referat Promocji i Spraw Społecznych.

 2. Do podstawowych zadań Referatu Rozwoju należy w szczególności :

  • inicjowanie działań na rzecz rozwoju Powiatu w szczególności poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem Powiatu,
  • koordynacja działań w zakresie określenia kierunków rozwoju i opracowywanie dokumentów planistycznych związanych ze strategią rozwoju Powiatu,
  • prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem realizacji Strategii Rozwoju Powiatu,
  • inicjowanie nowych i propagowanie już istniejących rozwiązań i instrumentów wspierających inicjatywy gospodarcze w Powiecie,
  • informowanie Zarządu oraz zainteresowanych komórek organizacyjnych Starostwa o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
  • analiza możliwości pozyskania przez Powiat środków finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
  • przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów w kontekście potrzeb Powiatu zgłoszonych przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów i innymi podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu pozyskiwania środków na wspólne przedsięwzięcia.
  • koordynowanie czynności komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu na etapie realizacji projektu w zakresie prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
  • udzielanie komórkom organizacyjnym Starostwa i jednostkom organizacyjnym Powiatu niezbędnych informacji dotyczących sposobów, zasad i form prowadzenia kontroli, monitoringu oraz sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
  • utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów Powiatu współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, w sprawach informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości,
  • przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Powiatu, dotyczącej projektów Powiatu współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,
  • prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz realizowanych projektów przez wszystkie komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne,

 3. Do podstawowych zadań Referatu Promocji i Spraw Społecznych należą w szczególności :

 4. a) zadania w zakresie promocji Powiatu Jasielskiego, w tym :
  • inicjowanie działań i przedsięwzięć promocyjnych Powiatu, w tym promowanie potencjału gospodarczego, przyrodniczego, kulturalnego i turystycznego w kraju i za granicą,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie Jasielskim,
  • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych, w tym kulturalnych, sportowych i turystycznych na terenie Powiatu Jasielskiego,
  • organizowanie na terenie Powiatu Jasielskiego obchodów rocznic powiatowych oraz państwowych przy współudziale samorządów, administracji rządowej i innych podmiotów,
  • załatwianie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i orderów państwowych,
  • prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarium rocznic oraz uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu Jasielskiego,
  • redagowanie strony www.powiat.jaslo.pl,
  • informacja medialna o działalności Starostwa Powiatowego w Jaśle, współpraca z mediami w zakresie działalności Powiatu Jasielskiego,
  • współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w celu rozwoju i promocji potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu Jasielskiego i jego gmin w kraju i za granicą,
  • występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych dla działań pozainwestycyjnych,
  • nawiązywanie i monitorowanie współpracy pomiędzy Powiatem Jasielskim a partnerami zagranicznymi,
  • prowadzenie spraw dotyczących kontaktów z zagranicą: nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy zagranicznej, aranżowaniem wspólnych działań z partnerami zagranicznymi i włączaniem społeczności lokalnej w te działania, przygotowywaniem oficjalnych wizyt i spotkań oraz organizacją delegacji zagranicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z współtworzeniem, przystępowaniem i działalnością Powiatu w regionalnych, krajowych i międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych,
  • wymiana informacji i doświadczeń w zakresie różnych form działań samorządowych,
  • współpraca z jednostkami pozarządowymi przyczyniającymi się do aktywizacji Powiatu Jasielskiego,
  • organizowanie wizyt studyjnych,
  • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
  b) zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki, w tym : 
  • wykonywanie zadań organu założycielskiego dla samorządowych instytucji kultury,
  • sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury,
  • współdziałanie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie organizacji imprez artystycznych,
  • opracowywanie powiatowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
  • organizowanie działalności kulturalnej poprzez tworzenie samorządowych instytucji kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym,
  • prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
  • przygotowywanie propozycji dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań w dziedzinie kultury,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem wyróżnień i nagród ze środków budżetu Powiatu dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  • organizowanie i współorganizowanie imprez turystycznych,
  • organizacja informacji turystycznej,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną i opieką nad zabytkami, w tym w szczególności: - ustanawianie i cofanie ustanowień społecznych opiekunów zabytków, - prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków, - umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków informacyjnych - prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem powiatowego programu opieki nad zabytkami

  c) zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym: 
  • opracowywanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, we współdziałaniu z wydziałami starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością fundacji oraz stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń kultury, kultury fizycznej oraz związków sportowych, mających siedzibę na terenie Powiatu Jasielskiego,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, polegająca na wzajemnej informacji i konsultacji projektów aktów normatywnych,
  • przygotowanie i przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
  • kontrola i ocena realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, we współdziałaniu z wydziałami starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu,
  • przygotowywanie informacji i sprawozdań na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

  d) zadanie wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

  e) zadania z zakresu opieki nad kombatantami, w tym :

  • zadania w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych,
  • organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
  • świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
  • analizę sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,

   a) zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym :

   • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz nadawaniem mu statutu,
   • przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem rady społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
   • organizowanie na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego nie obejmujących opieki całodobowej,
   • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i działalnością izb wytrzeźwień,
   • profilaktyka narkomanii (w tym działalność wychowawcza i zapobiegawcza),
   • organizowanie działań związanych z leczeniem przewlekle chorych na gruźlicę,
   • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle, w tym w szczególności realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielanych przez niego świadczeń,
   • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu.

   b) zadania związane z nadzorem Zarządu nad działaniem niektórych jednostek organizacyjnych, tj.: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Dziecka w Wolicy, Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

 

Naczelnik: Andrzej Konopka

tel. 13 44 86 409, pok.306

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:48 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 14:10 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01, marzec 2018 13:02 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, wrzesień 2018 15:09 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24, styczeń 2019 13:22 Monika Niziołek