W dniu 18 grudnia 2019 roku w Foluszu odbyło się uroczyste poświęcenie nowego ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej oraz oddanie do użytku i również poświęcenie kotła centralnego ogrzewania.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu powstało nowe ujęcie wody, które było od dawna wyczekiwane. Zadanie pn. „Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu” objęło wykonanie drenażowego ujęcia wody na potoku Kłopotnica, studni czerpalnej wraz z pompą tłoczącą wodę do sieci, a także wykonanie przyłącza wodociągowego do istniejącej instalacji Domu Pomocy Społecznej razem z przyłączem elektrycznym zasilającym pompę.

Inwestycja opiewała na około 400 tys. zł i została sfinansowana z budżetu powiatu jasielskiego.

Budowę nowego ujęcia wody wykonała firma Hożbud Sp. z o. o. z Gorlic.

Przewiduję się również wykonanie drugiego etapu zadania, w którym planowane jest wykonanie stacji uzdatniania wody, dwóch zbiorników przeciwpożarowych o łącznej objętości 300 m3 wraz z otaczającą infrastrukturą. Drugi etap prac może wynosić ponad milion złotych.

To ujęcie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. W Domu Pomocy Społecznej jest ponad 250 pensjonariuszy, a  personel obsługi to także około 200 osób. Problem z wodą w tym miejscu istnieje od wielu lat. Mamy kilka wywierconych otworów na studnie głębinowe’, które zawierają dużo wody, niestety zanieczyszczonej. Stare ujęcie na lewym dopływie potoku Kłopotnicy było niskiej wydajności i regularnie zamulane, dlatego istniała konieczność budowy nowego ujęcia. – Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Kolejne zadanie pn. „Wymiana kotła c.o. dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu” objęło przebudowę instalacji gazowej zasilającej dwa kotły olejowo-gazowe oraz aparat kogeneracyjny. Zamontowano kocioł żeliwny o mocy 575 kW w miejsce zużytego starego kotła.  Zadanie opiewa na ponad 160 tys. złotych. Powiat na to zadanie otrzymał dofinansowanie od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 125 tys. zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu.  Zadanie wykonała firma z Jasła – Instalator s. c. Tomasz Biernacki.

Uroczystego poświęcenia dwóch zrealizowanych inwestycji dokonał ks. Kapelan Robert Imbirowicz.

 

1
1
P1190862
P1190862
P1190863
P1190863
P1190866
P1190866
P1190869
P1190869
P1190874
P1190874
P1190875
P1190875
P1190877
P1190877
P1190882
P1190882
P1200007
P1200007
P1200011
P1200011
P1200019
P1200019
P1200023
P1200023
P1200047
P1200047

 

 

W sobotę, 14 grudnia br. oddano do użytku oraz poświęcono odcinek drogi powiatowej Nr 1835R w miejscowości Kłodawa (Gmina Brzyska).

Przebudowa drogi powiatowej została sfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 326.910,00 zł, oraz przez Powiat Jasielski - 331.728,48 zł.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 1+800 – 2+685” obejmuje budowę 885 mb nowej nawierzchni o szerokości 5,5 m, budowę 614 mb prawostronnego chodnika o szerokości 1,5 m, przebudowę zjazdów, przebudowę przepustów oraz budowę nowego systemu odwodnienia, a wszystko zlokalizowane jest na terenie miejscowości Kłodawa. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, w dniu 30 września 2019 r. podpisano umowę o roboty budowlane z wykonawcą – firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle na kwotę 1.658.638,48 zł.

Poświęcenia drogi dokonał ks. Prałat Edward Pasionek – Proboszcz Parafii św. Marii Magdaleny w Brzyskach.

Jest to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców gminy Brzyska i nie tylko. Wicewojewoda Lucyna Podhalicz podczas uroczystości otwarcia drogi podkreśliła, że Starosta Jasielski Adam Pawluś jest liderem wśród wnioskujących, dlatego cieszy się że, może obserwować jak infrastruktura w powiecie ulega znaczącej poprawie.

W ubiegłym roku na tej drodze byliśmy z ministrem Piotrem Adamczykiem, ta droga jest bardzo ważna ponieważ mamy nadzieje, że będzie to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych, prowadzący do drogi krajowej 73 biegnącej od Pilzna do Jasła, przez który mieszkańcy gminy Kołaczyce i gminy Brzyska będą włączać się w nową drogę. Myślę, że dzięki tej inwestycji będzie dużo bezpieczniej na drodze, przede wszystkim dzieci do szkoły będą mogły chodzić chodnikiem. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania bardzo dziękuję. – Starosta Jasielski Adam Pawluś.

W uroczystości uczestniczyła Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda województwa podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta Jasielski, Rafał Papciak – Wójt gminy Brzyska, Ewa Dubiel – Naczelnik Wydziału Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Andrzej Konopka – Naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji i spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Jaśle, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Magdalena Stasiowska – Radna Rady Powiatu w Jaśle, Sławomir Madejczyk – Radny Rady Powiatu w Jaśle, Ryszard Lisowski – Radny Rady Powiatu w Jaśle, Adam Matuszewski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle, sołtys miejscowości Kłodawa oraz radni Rady Gminy Brzyska.

P1190522
P1190522
P1190675
P1190675
P1190525
P1190525
P1190536
P1190536
P1190555
P1190555
P1190556
P1190556
P1190560
P1190560
P1190570
P1190570
P1190583
P1190583
P1190585
P1190585
P1190600
P1190600
P1190602
P1190602
P1190606
P1190606
P1190624
P1190624
P1190648
P1190648
P1190654
P1190654
P1190665
P1190665
P1190670
P1190670

 

W dniu 12 grudnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka drogi w Dobrucowej.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 2+100 – 2+305,4 w miejscowości Dobrucowa zrealizowana została w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”.

W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in.: Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicestarosta Stanisław Pankiewicz,  Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka, Wójt Gminy Tarnowiec Jan Czubik, Krzysztof Augustyn Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Pękala, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyna Kaszowicz, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle Ryszard Lisowski,  sołtys wsi Dobrucowa Jarosław Lula oraz mieszkańcy wsi.

Zakres robót objął  przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni z doprowadzeniem jej nośności do 100 kN/oś, poszerzanie jezdni do szerokości 6,00 m wraz z  dodatkowym poszerzeniem pasa ruchu na łukach poziomych, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, usprawnianie systemu odwodnienia drogi tj. odwodnienie powierzchniowe, rowy otwarte, korytka ściekowe.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle i w dniu 4 listopada podpisano umowę o roboty budowlane na kwotę 279.911,10 zł. Całość sfinansowana została ze środków Powiatu Jasielskiego, przy wsparciu finansowym od Gminy Tarnowiec w wysokości 90.000,00 zł.

Starosta podziękował władzom gminy Tarowiec za pomoc finansową przy realizacji tej inwestycji oraz przy budowie mostu na rzece Jasiołce. Jak podkreślił: Nie jest to wielki odcinek, bo dwustumetrowy, ale niezwykle ważny dla całej tej drogi powiatowej, ponieważ tworzymy nowy ciąg komunikacyjny północ-południe.

Wójt Gminy Jan Czubik podziękował staroście za zaangażowanie w budowę mostu oraz przebudowę drogi. Wyraził również nadzieję  na kolejne inwestycje na terenie gminy, przede wszystkim wykonanie odcinka chodnika z Dobrucowej  do Tarnowca. Myślę, że jak dobrze pójdzie to w kolejnych latach, a może nawet w przyszłym roku, uda się nam go wykonać. Deklaruję przejęcie go do obsługi. – powiedział.

Za przeprowadzone inwestycje, w imieniu mieszkańców, podziękował sołtys wsi Dobrucowa Jarosław Lula.

1
1
P1180861
P1180861
P1180879
P1180879
P1180889
P1180889
P1180910
P1180910

W dniu 7 grudnia br. na skrzyżowaniu drogi Niepla – Chrząstówka odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania i poświęcenie odcinków dróg powiatowych realizowanych w ramach trzech zadań.

 W uroczystości udział wzięli: Senator RP Alicja Zając, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca,  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, samorządowcy na czele z Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem, przedstawiciele Gminy Jasło na czele z Wójtem Wojciechem Piękosiem, Dyrektor PZD Katarzyna Kaszowicz,  pracownicy Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, sołtysi wsi Szebnie, Niepla, Chrzastówka. Na  uroczystym otwarciu byli także obecni: Ks. Henryk Maguda – Proboszcz Parafii  w Szebniach oraz Ks. Wacław Rybka – Prałat Parafii w Szebniach, który dokonał poświęcenia drogi.

Pierwsze zadanie objęło remont ok. 1 kilometra drogi powiatowej Nr 1844R Chrząstówka – Niepla – Przybówka za kwotę około 480 tys. zł.

Drugie zadanie objęło przebudowę drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka do skrzyżowania z drogą do Niepli. W ramach tego zadania przebudowano 1,030 km drogi oraz wybudowano 800 metrów chodnika. Łączny koszt to około 1 mln 400 tys. zł.

 Trzecie zadanie objęło przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka od skrzyżowania do potoku w Chrząstówce.  W ramach tego zadania przebudowano 0, 51 km drogi za kwotę 335 tys. zł.

Wartość tych zadań drogowych, wykonanych na odcinkach o łącznej długości 2,54 km, wynosi 2 221 199, 99 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 429 027, 00 zł, środki własne Powiatu Jasielskiego: 496 173,10 zł, środki Gminy Jasło: 295 999, 89 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle Sp. z o.o.

Starosta Jasielski Adam Pawluś przypomniał, że jest to  jedna z wielu inwestycji drogowych w Powicie Jasielskim zrealizowanych w ostatnim czasie. Podziękował także rządowi polskiemu, który reprezentowali europoseł  Bogdan Rzońca  i senator Alicja Zając, za utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych,  z którego realizowane są inwestycje na drogach samorządowych.

Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Jasło podziękował za inwestycje drogowe przeprowadzone na terenie Gminy Jasło. Podkreślił, że było to możliwe dzięki współpracy Powiatu Jasielskiego z Gminą Jasło.

 

1
1
P1180685
P1180685
P1180690
P1180690
P1180693
P1180693
P1180695
P1180695
P1180706
P1180706

 

W dniu 28 listopada br. radni, podczas XIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle, zdecydowali o przystąpieniu do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Podczas sesji radni zadecydowali o przystąpieniu do realizacji zadania inwestycyjnego, którego celem jest rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1850R Jasło – ul. Floriańska i Nr 1951R Jasło ul. Sobniowska na skrzyżowanie typu rondo. Pozwoli to rozładować zatory występujące na tym odcinku drogi, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym, za realizacją którego opowiedzieli się radni, jest budowa dodatkowego pasa prawoskrętu pomiędzy skrzyżowaniem typu rondo dróg powiatowych 1850R ul. Floriańska, drogi miejskiej – ul. Floriańska i drogi wojewódzkiej DW 992 a skrzyżowaniem ulicy Kasprowicza z drogą krajową DK 28. Dodatkowy pas dla prawoskrętu pozwoli rozładować wzmożony ruch na tym odcinku drogi.

Radni wyrazili zgodę na zmianę statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Jasielskiego. Zmiana wynika z potrzeby uszczegółowienia celów i zasad funkcjonowania placówki oraz jej struktury organizacyjnej ze względu na dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

Podjęto również decyzję o zwiększeniu wydatków na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o kwotę 7 tys. zł.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w  Jaśle Michał Burbelka poinformował, że wystąpił  o ponowną  akredytację dla szpitala. Akredytacja jest dobrowolnym i usystematyzowanym procesem zewnętrznej oceny szpitala. Przeprowadzona jest przez niezależnych wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, w oparciu o dostępne, jednakowe dla wszystkich szpitali standardy (wymogi). Standardy ukierunkowane są na poprawę jakości świadczonych usług, poprawę bezpieczeństwa opieki jak również usprawnienie funkcjonowania szpitala. Certyfikat akredytacyjny nadawany jest przez Ministra Zdrowia, po spełnieniu minimum 75% wymaganych standardów. Potwierdza wysoką jakość oferowanych usług, która obecnie jest premiowana przez NFZ. Tytuł szpitala akredytowanego jest przyznawany na 3 lata.

P1180335
P1180335
P1180341
P1180341
P1180348
P1180348
P1180355
P1180355