W dniu 30 września 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 1+800 – 2+685”. Inwestycja ta zostanie zrealizowana do 15 listopada 2019 r.

Roboty obejmą kompleksową przebudowę drogi, tj. położenie nowej nawierzchni, budowę chodnika, przebudowę zjazdów, przebudowę przepustów oraz budowę nowego systemu odwodnienia.

Inwestorem jest Powiat Jasielski, a wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1 658 638 zł.

 

kłodawa1.jpeg

Starosta Jasielski Adam Pawluś podkreślił, że budowa tej drogi poprawi bezpieczeństwo użytkowników,  a zwłaszcza pieszych, ułatwi też przejazd dla autobusów.

Bez nazwy.jpg

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 23 września br. doszło do podpisania umowy darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin o łącznej powierzchni 1,1640 ha. Nieruchomości te zostaną przeznaczone pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim”.

Na przekazanym terenie planowane jest zrealizowanie strzelnicy-wojskowej,  6 stanowiskowej, o długości strzelania 100 m. Strzelnica zostanie zabezpieczonej obwałowaniem ziemnym bocznym i kulochwytem głównym. Przy planowanym obiekcie powstanie infrastruktura towarzysząca tj. droga dojazdowa, parking, ogrodzenie, oświetlenie, wiata dla oczekujących na oddanie strzałów oraz kontenery magazynowe na sprzęt. Należy podkreślić, że naturalne ukształtowanie terenu sprzyja realizacji tej inwestycji.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, złożył serdeczne podziękowania darczyńcy Księdzu Prałatowi Franciszkowi Motyce za bezpłatne przekazanie powyższych nieruchomości.

IMG_20190923_083726
IMG_20190923_083726

 

W dniu 19 września br. przekazano plac budowy dla Jasielskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle  pod  realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” oraz „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”.

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” w km 0+400 – 1+370 roboty obejmą: doprowadzenie jezdni do normatywnych parametrów odpowiadających drodze o klasie technicznej Z o jednym pasie jezdni dwukierunkowej 2×3,0 m; budowę w km  0+400 – 1+077 prawostronnego chodnika o szerokości 2 m wraz z przykryciem istniejącego rowu otwartego kolektorem oraz wykonanie pozostałych robót towarzyszących.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” obejmie przebudowę drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka – Przybówka w km 0+340 – 0+400. Roboty obejmą: wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do normatywnych parametrów (jezdnia o szerokości 6 m); ułożenie ścieku przejezdniowego z elementów prefabrykowanych, z którego wody opadowo-roztopowe prowadzone będą przez korytko ściekowe typu trapezowego do istniejącego rowu po lewej stronie; umocnienie istniejącej lewostronnej skarpy płytami ażurowymi 60×40×8 cm; wbudowanie prawostronnego krawężnika betonowego 15×30×100 cm.

Planowany termin realizacji tych inwestycji to 15 listopada 2019 r.

W przekazaniu placu budowy Jasielskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle udział wzięli: Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Starosta Jasielski Adam Pawluś i Wicestarosta Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś i Zastępca Wójta Henryk Motkowicz, Radna Gminy Jasło Renata Brągiel, Sołtys Chrząstówki - Agata Bielecka, Sołtys Niepli - Andrzej Grzebień oraz Sołtys Szebni – Rafał Czekalski.

Powiat rozważa również wykonanie 400 metrowego drogi Szebnie – Chrząstówka od skrzyżowania z drogą na Nieplę. 

44.jpeg22.jpeg33.jpeg11.jpeg

W dniu 18 września br. w Dębowcu, Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Członkiem Zarządu  Ryszardem Lisowskim, przekazał plac budowy wykonawcy - Prezesowi Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Adamowi Matuszewskiemu oraz Członkowi Zarządu Przedsiębiorstwa Zbigniewowi Brączykowi. W przekazaniu placu budowy udział wziął również Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ze Starostwa Powiatowego w Jaśle Henryk Kosiek.

Dnia 16 września br. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Powiatu reprezentowanym przez Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych reprezentowanym przez Prezesa Adama Matuszewskiego. Przedmiotem umowy jest przebudowa dróg powiatowych w  ramach 3 części. Część 2 obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej NR 1882R Droga przez wieś Dębowiec”, w km 0+000-0+625.

Roboty obejmują przebudowę drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+000-0+625, tj. od początku drogi na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz do skrzyżowania przed ogrodami Sanktuarium. Zakres przebudowy obejmuje doprowadzenie szerokości jezdni do jednolitego i normatywnego parametru 6 m, zabudowę rowu odkrytego (strona lewa) na odcinku  w km 0+365-0+555 wraz z utwardzeniem pobocza, zabudowę rowu odkrytego (strona prawa) na odcinku w km 0+000-0+360 wraz z wbudowaniem krawężnika i utwardzeniem pobocza za krawężnikiem. Planowany termin realizacji zadania to listopad 2019 rok.

P1170407
P1170407
P1170420
P1170420

W dniu 17 września br. Starosta Jasielski, Adam Pawluś oceniał kolejne postępy prac przy budowie mostu na rzece Jasiołka w miejscowości Dobrucowa.

Zakończono kolejny etap prac budowy mostu w miejscowości Dobrucowa. Została zabetonowana płyta jezdna pomostu. Jednocześnie zakończono również prace przy umocnieniu skarpy brzegowej w obrębie skrajnej podpory od strony Tarnowca. Wykonane zostało również obłożenie trylinką betonową stożka nasypu przyczółka od strony miejscowości Szebnie, równocześnie rozpoczęto brzegowe roboty umocnieniowe od strony miejscowości Tarnowiec oraz prace umocnieniowe w obrębie podpory pośredniej.

 

1
1
P1170359
P1170359
P1170376
P1170376