W dniu 22 września br. Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Panem Bogdanem Rzońcą Posłem na Sejm RP i zarazem Przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury wizytowali teren projektowanych wariantów trasy Drogi Krajowej 73 w Kłodawie - Gmina Brzyska. Towarzyszyli im: Adam Pawluś Starosta Jasielski, Rafał Papciak Wójt Gminy Brzyska, Małgorzata Salacha Burmistrz Kołaczyc, Andrzej Konopka Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, Stanisław Madejczyk Przewodniczący Rady Gminy Brzyska, Józef Gajda sołtys wsi Kłodawa oraz Jan Kutyna i Stanisław Uryniak mieszkańcy Gminy Kołaczyce.

Zgodnie z harmonogramem, dobiega końca realizacja umowy na wykonanie Studium Korytarzowego i STEŚ dla 35 km odcinka drogi DK-73 Pilzno-Jasło, w tym obwodnic Pilzna, Brzostku, Kołaczyc i Jasła.

Cała trasa projektowanej DK 73 podzielona jest na trzy odcinki. Odcinek pierwszy zlokalizowany jest na terenie Miasta i Gminy Pilzno, odcinek drugi na terenie Gmin Brzostek i Kołaczyce, do granicy z Miastem Jasłem, odcinek trzeci do połączenia z DK 28.

W dniu 11 września br. na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w Warszawie zapadła wstępna decyzja o wyborze wariantu W2A na odcinku pierwszym oraz W2 na odcinku trzecim do dalszych prac przygotowawczych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę tej drogi. Na drugim odcinku nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w sprawie przebiegu drogi 73. Rekomendowane są dwa warianty W1 i W2. Obydwa przebiegają lewą stroną rzeki Wisłoki i będą przecinać drogę powiatową w miejscowości Kłodawa. Minister bezpośrednio zapoznał się z prawdopodobnym przebiegiem tej drogi. Przedstawione zostały mu problemy dotyczące uzgodnienia jej lokalizacji ze względu na zastrzeżenia związane z ochroną przeciwpowodziową.

Starosta Jasielski Adam Pawluś zwrócił się z prośbą do Ministra Adamczyka o pomoc w szybkim rozwiązaniu powyższych problemów. Wariant W2 przewiduje przeniesienie przebiegu drogi 73 prawym brzegiem rzeki Wisłoki w miejscowości Bukowa, czyli "starym śladem" w/w drogi. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że na starym odcinku występują niebezpieczne zakręty oraz tereny osuwiskowe,  w związku z czym projektowana droga nie osiągnie parametrów drogi klasy GP. Ponadto wystąpią ograniczenia szybkości do 50 km/h. Rozwiązanie problemów przeciwpowodziowych może przyspieszyć realizację drogi na tym odcinku.     

Starosta Jasielski Adam Pawluś złożył Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi oraz Przewodniczącemu Bogdanowi Rzońcy serdeczne podziękowania za środki przekazane na powyższą inwestycję, a także za wsparcie i przychylne podejście do tej inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Powiatu Jasielskiego.

 

P1050632
P1050632
P1050650
P1050650
P1050652
P1050652
P1050654
P1050654
P1050657
P1050657
P1050660
P1050660
P1050661
P1050661
P1050662
P1050662
P1050665
P1050665
P1050667
P1050667
P1050627
P1050627
P1050628
P1050628
P1050629
P1050629
P1050630
P1050630

 

Projekt ,,Nowe otwarcie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspólny Cel w partnerstwie z Nexoris Sp. z o.o. w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. do 31.10.2019 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Nowe otwarcie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 28 września br. o godz. 10.00 w Oddział w Jaśle - ul. Rynek 18 A. Szkolenie jest organizowane w ramach kampanii „Pracuję legalnie", którą prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy przy partnerstwie strategicznym ZUS. Celem projektu jest zwiększenie świadomości pracowników i pracodawców o korzyściach legalnego zatrudnienia i zagrożeniach wynikających z pracy w szarej strefie.

Podczas spotkania eksperci przekażą przydatne informacje w tym zakresie. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych porad ekspertów ZUS i PIP, a także założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.


Program szkolenia:

10.00 - rozpoczęcie

10.10 - „Korzyści z wykonywania pracy legalnej i ryzyko zatrudnienia w „szarej strefie" w kontekście ubezpieczeń społecznych" - ZUS Oddział w Jaśle

10.50 - przerwa

11.00 - „Legalność zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej oraz skutki naruszenia tych wymogów" - PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie - Oddział w Krośnie

11.40 - indywidualne konsultacje z prowadzącymi 12.00 - zakończenie

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 26 września br. Zapisy pod nr tel. 503129 976.

zusShow Gallery

 

W dniu 19 września 2018 r. w  Trzcinicy nastąpił odbiór techniczny zadania inwestycyjnego pn „ Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”. Odbiór dokonano bezusterkowo. Stadion uzyskał certyfikat PZLA kategorii VA. Nawierzchnia bieżni posiada parametry najwyższej światowej klasy, podobnie jak na wielu obiektach olimpijskich. Dzięki uzyskanemu świadectwu PZLA kategorii VA na tym stadionie mogą być rozgrywane zawody rangi mistrzostw Polski lub inne zawody rangi międzynarodowej.  Rekordy ustanawiane na tym obiekcie będą uznawane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Całkowity koszt przebudowy stadionu wyniósł 5 mln 200 tyś. zł, z czego 3 mln zł jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dzięki inwestycji szkoła zdobyła nowoczesny obiekt do prowadzenia specjalistycznych zajęć sportowych, na wysokim poziomie.

 

P1050429
P1050429
P1050437
P1050437
P1050438
P1050438
P1050444
P1050444
P1050445
P1050445
P1050449
P1050449
P1050442
P1050442
P1050430
P1050430

 

 

 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich uruchomił przetarg na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle. Termin wykonania robót wyznaczono na 20 maja 2020 roku.

Ogłoszono przetarg na zadanie: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego , bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T” Zadanie współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja. To dobra informacja dla mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego.

Termin rzeczowej realizacji projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wyznaczono na 20 maja 2020 roku.

Droga ta jest bardzo ważna dla ruchu turystycznego na osi północ – południe.

 

 

1
1
2
2