W dniu 22-23 czerwca br. intensywne opady deszczu nad południową częścią miejscowości Myscowa spowodowały duże szkody w infrastrukturze drogowej i doprowadziły do podtopienia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Intensywne opady doprowadziły do wezbrania wody w potoku Kaczalnik, która przelała się przez brzegi oraz przez most w ciągu drogi powiatowej Kąty – Myscowa – Krempna w km 5+730 – 5+740. Most został uszkodzony oraz wymyta została część jezdni. Strażacy z OSP w Myscowej zbudowali wały, w celu ochrony drogi oraz budynku przed zniszczeniem.

zd.1
zd.1
zd.2
zd.2

 

 

W dniu 22 czerwca br. miało miejsce poświęcenie i oddanie do użytkowania chodnika w ciągu drogi powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn.  

Budowa chodnika, w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 4+062 - 4+484 – Etap II, była realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. W roku ubiegłym wykonano I Etap prac polegający na zarurowaniu tego odcinka. Łączna długość wybudowanego chodnika wynosi 422 mb. Całkowity koszt zadania to 435 685,93 zł (etap I -  290 432, 77 zł, etap II -  145 253,16 zł), z czego Gmina Skołyszyn dofinansowała inwestycję w wysokości 214 690,00 zł, pozostał kwota  pochodziła z budżetu Powiat Jasielski w wysokości 220 995,93 zł.  Wykonawcą powyższego zadania była firma Usługi Budowlano-Transportowe Łukasz Mastej.

W uroczystym poświeceniu i oddaniu do użytkowania udział wzięli: Ksiądz Tadeusz Wawryszko, Senator RP Alicja Zając, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z członkami Zarządu Powiatu oraz radnymi, przedstawiciele Gminy Skołyszyn na czele z Wójtem Bogusławem Kręciszem, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Katarzyna Kaszowicz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Janusz Pacher, wykonawca oraz projektant chodnika.

Zgromadzeni podkreślali, że chodnik ten był bardzo potrzebny i na pewno poprawi bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku drogi. Jego powstanie było możliwe dzięki współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym i Urzędem Gminy Skołyszyn.

Na terenie Gminy Skołyszyn i całego Powiatu Jasielskiego realizowanych jest wiele inwestycji drogowych, służących poprawie komfortu jazdy i bezpieczeństwa użytkowników dróg. Inwestycje te mogą być realizowane w takim zakresie dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych.

1
1
P1210265
P1210265
P1210268
P1210268
P1210271
P1210271
P1210284
P1210284
P1210291
P1210291
P1210299
P1210299

W dniu 17 czerwca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Jaśle podpisano umowę na wykonanie zadania oraz przekazano plac do budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z drenażem oraz ogrodzeniem i oświetleniem przy ZSUiS w Jaśle.

Zadanie obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego w tym dwa do gry w siatkówkę i jedno do gry w piłkę ręczną o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Boisko zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt. Kolorystyka boiska to: do gry w siatkówkę będzie w kolorze niebieskim, natomiast do gry w piłkę ręczną w kolorze zielonym oraz wybieg w kolorze pomarańczowym.

Umowę w imieniu Powiatu Jasielskiego podpisał Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz, firmę BUT MAT reprezentował pełnomocnik, Pan Maciej Matyja.

Firmą wykonującą  w/w zadanie jest firma z Krynicy Zdrój - BUT MAT Lucyna Matyja.

Kwota wykonywanego zadania wynosi 498 202, 87 zł, są to środki własne Powiatu Jasielskiego, natomiast został złożony wniosek o dofinansowanie boisk do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W przypadku otrzymania dofinansowania, koszt zostanie zrefundowany w wysokości 50%.

Do Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych uczęszcza 529 uczniów, którzy z niecierpliwością czekali na nowe boisko.

Zakończenie prac wstępnie przewiduję się na koniec październik br.

 

P1210189
P1210189
P1210194
P1210194

 

W dniu 4 czerwca br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Wójtem Gminy Skołyszyn Bogusławem Kręciszem w obecności radnej Rady Powiatu w Jaśle Anny Nigborowicz, radnego Gminy Skołyszyn Stanisława Wojdyły i Dyrektor PZD w Jaśle Katarzyny Kaszowicz  spotkali się w celu omówienia stopnia zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy Skołyszyn.

Podczas wizyty na  drodze w Lipnicy Górnej  omówili zakres robót oraz współpracę przy realizacji remontu na drodze Lipnica Górna – Lisów - Skołyszyn, polegających na likwidacji przełomów oraz położeniu nowej nawierzchni na najbardziej zniszczonym, około 400 metrowym jej odcinku.

Następnie sprawdzili przebieg inwestycji na drodze Siepietnica – Świecony – Lisów. Stwierdzono, że prace przebiegają ze znacznym wyprzedzeniem. Radna Anna Nigborowicz podkreślała, że remont tego odcinka drogi jest bardzo potrzebny, ponieważ będzie stanowić dla mieszkańców dogodny objazd do Święcan w przypadku realizacji przebudowy odcinka drogi od Siepietnicy do mostu na rzece Olszynka w Święcanach.

Kolejną ważną inwestycją, poprawiającą w znacznym stopniu bezpieczeństwo pieszych,  jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 4+062-4+484.. Zadanie to zostanie wkrótce zakończone.

Na koniec udali do miejscowości Harklowa, gdzie zakończono prace remontowe polegające na zlikwidowaniu osuwiska na drodze Harklowa – Osobnica. Osuwisko to stanowiło znaczne utrudnienie dla mieszkańców. Dzięki jego likwidacji zostało zniesione zwężenie przejazdu na tym odcinku, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Na terenie Powiatu Jasielskiego realizowane są również prace remontowe w Gminie Kołaczyce. Realizowany jest pierwszy odcinek drogi w Nawsiu Kołaczyckim (około 450 m). Rozpoczęto także układanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sieklówka w ciągu drogi Sieklówka – Lublica.

Starania o realizację tych robót wielokrotnie podejmowała radna Magdalena Stasiowska, argumentując, że odcinek tej drogi jest w bardzo złym stanie technicznym, co zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

Sołtys wsi Sieklówka Stanisław Bigos wyraził zadowolenie, że ostatni odcinek drogi żwirowej w Gminie Kołaczyce zostanie ukończony.

1
1
P1200820
P1200820
P1200826
P1200826
P1200828
P1200828
P1200830
P1200830
P1200832
P1200832
P1200833
P1200833
P1200836
P1200836
P1200838
P1200838
P1200842
P1200842
P1200844
P1200844
P1200845
P1200845
P1200851
P1200851
P1200855
P1200855
P1200861
P1200861
P1200863
P1200863
P1200866
P1200866

 

W dniu 29 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, która zwiększa dochody Powiatu Jasielskiego o kwotę 2 397 046,00 zł głównie o środki, które powiat otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch drogowych zadań inwestycyjnych. Utworzono również nowe zadania inwestycyjne takie jak: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica – Pagórek w km 0+000 – 0+774 w miejscowości Osobnica” i „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz – Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+744 na cieku Czarny Potok”. Zabezpieczono także środki w wysokości 50 tys. zł na zadanie pn.: „Modernizacja Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu im. Stanisława Zająca Senatora RP wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej”. Radni zdecydowali również o przyjęciu dotacji celowej na sfinansowanie laptopów dla zdalnego kształcenia uczniów szkół ponadpodstawowych.

Rada Powiatu zdecydowała o przystąpieniu do realizacji projektu „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych”. Celem głównym projektu jest stworzenie od września 2023 r. warunków do pilotażowego wdrożenia tej metody opartej na „storytellingu”, czyli budowaniu historii, aby uczynić nauczanie i uczenie się atrakcyjniejszym i efektywniejszym.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę o utworzeniu trzech Branżowych Szkół II Stopnia przy Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych oraz przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle. Utworzenie dwuletnich szkół branżowych jest uzupełnieniem sieci szkół ponadpodstawowych i poszerza ofertę edukacyjną w Powiecie Jasielskim. Umożliwi to absolwentom branżowej szkoły I stopnia przygotowanie się do egzaminu maturalnego bez przerywania nauki, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.

Radni wyrazili zgodę na zmianę uchwały z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”. Dzięki tym zmianom zwiększona została wartość projektu z kwoty 5 989 912, 00 zł do kwoty 7 955 168, 00 zł oraz wydłużenie okresu realizacji do dnia 31 grudnia 2022 roku. Projekt ten realizowany jest w całości  ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Radni wyrazili również zgodę na zmianę uchwały z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V)”. Zamiana dotyczy zwiększenia wartości projektu z kwoty 8 098 806, 00 zł do kwoty 10 257 026,23 zł. Projekt realizowany jest w całości ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wymaga wkładu własnego.

Podczas sesji podjęto uchwałę określającą zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył w 2020 roku środki w wysokości 2 175 319,00 zł.

Radni wyrazili zgodę na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Magurskiego Parku Narodowego.

Starosta Jasielski przekazał życzenia w związku z Dniem Samorządu Terytorialnego: Wszystkim radnym obecnej i poprzedniej kadencji dziękuję i składam wyrazy uznania za pracę na rzecz naszej wspólnoty samorządowej.

Starosta Jasielski Adam Pawluś przedstawił informacje dotyczące wsparcia finansowego dla przedsiębiorców realizowanego przez PUP w Jaśle w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej oraz dotyczące działalności  Jasielskiego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, za okres od 1 lutego 2020 r. do 15 maja 2020 r., w związku z pandemią koronawirusa.

Starosta przekazał także podziękowania dla Bogdana Rzońcy - Posła do Parlamentu Europejskiego, Alicji Zając – Senatora RP, Bogdana Tarnawskiego – Dyrektora Oddziału GDDKiA w Rzeszowie  oraz Małgorzaty Wajdy – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ponieważ zostały podjęte kolejne kroki zmierzające do realizacji obwodnic Jasła, Brzostku, Kołaczyc i Pilzna w ciągu drogi krajowej 73 i zbiornika Kąty-Myscowa.

 

P1200800
P1200800
P1200801
P1200801
P1200804
P1200804
P1200814
P1200814