W dniu 10 kwietnia br. odbyła się XI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Radni dokonali zmian w Uchwale Budżetowej, decydując o niezaciąganiu nowego kredytu w 2019 roku, a pokrycie deficytu budżetowego w roku 2019 i rozchodów budżetowych, wolnymi środkami z lat poprzednich. Ponadto zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 mln. 615 tys. zł.

Podczas sesji radni zadecydowali o przeznaczeniu kwoty 500 tys. zł na kontynuację II części zadania pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Całość zadania to koszt około 3 mln zł. Kwota 500 tys. będzie stanowić część przeznaczoną do wydatkowania w 2019 r. Ostateczna wartość inwestycji zostanie ustalona po przeprowadzeniu przetargu i sfinansowana z budżetu w 2020 roku.

Przeznaczono środki na udział własny w ważnych inwestycjach drogowych, które mają być realizowane przy wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Są to następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle” – wartość wkładu własnego: 205 tys. zł

 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże” – wartość wkładu własnego: 245 tys. zł

- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś” – wartość wkładu własnego: 760 tys. zł

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie” – wartość wkładu własnego: 1 mln. 600 tys. zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec” – wartość wkładu własnego: 321 tys. zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844R Niepla - Przybówka” – wartość wkładu własnego: 234 tys. zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka – Przybówka”

- „ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”.

Podczas sesji ponownie podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.:„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.

P1120590
P1120590
P1120593
P1120593
P1120605
P1120605
P1120623
P1120623
P1120637
P1120637
P1120666
P1120666
P1120674
P1120674
P1120707
P1120707
P1120725
P1120725

 

 

W dniu 5 kwietnia br. Adam Pawluś, Starosta Jasielski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki w Jaśle”.

Inwestycja, której inwestorem jest Miasto Jasło,  obejmowała będzie budowę mostu z jednostronnym chodnikiem przez rzekę Wisłokę oraz odcinka drogi gminnej publicznej klasy D, bocznej ul. Gądki, stanowiącej najazdy na projektowany most, pomiędzy ul. Szopena a Osiedlem Gądki. Planowany most ma poprawić komunikację pomiędzy Osiedlem Gądki, a centrum miasta oraz stanowić alternatywę dla ruchu samochodów osobowych w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu na moście przez rzekę Wisłokę, na ulicy 3-go Maja.

P1120319
P1120319

 

 

W dniu dzisiejszym, tj. 22 marca br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyło się spotkanie robocze w sprawie wspólnego projektu polsko-słowackiego. Po stronie polskiej jest propozycja modernizacji drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Dukla na odcinku  Wola Cieklińska - Nowy Żmigród w km 16+300  –  28+967, o łącznej długość odcinka 12,667 km.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele strony słowackiej na czele z Marcelem Horvath – Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Preszowie. Stronę polską reprezentowali: Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Wojciech Zając - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Maria Michur-Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Marta Maj – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Piotr Miąso – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

Droga wojewódzka nr 993 Gorlice – Dukla jest bardzo ważna ze względu na połączenie miast Gorlice i Nowy Sącz przez Nowy Żmigród z drogą krajową nr 19 w Dukli.

W tym roku w kwietniu rozpocznie się realizacja inwestycji: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica wraz z dojazdami w m. Pielgrzymka oraz budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla  wraz z rozbiórką mostu istniejącego i przebudową tej drogi w m. Pielgrzymka.

Inwestycje te spowodują, zwłaszcza  modernizacja drogi nr 993, poprawę dostępności komunikacyjnej w południowej części Powiatu Jasielskiego i Województwa Preszowskiego i dalej na południe Europy w ramach połączeń sieci TEN-T, współfinansowanej z Programu Współpracy Transgranicznej. Stanowić będzie również bezpieczny przejazd dla pojazdów o nieograniczonym tonażu i zlikwiduje istniejący objazd przez miasto Jasło.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski szczególne podziękowania przekazał Bogdanowi Rzońcy - Posłowi na Sejm RP, Adamowi Hamryszczakowi - Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Władysławowi Ortylowi - Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Wojciechowi Zającowi – Radnemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Piotrowi Miąso – Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zostały zagwarantowane środki na kolejny nabór na inwestycje drogowe w ramach Programu Interreg V-A Polaka – Słowacja 2014 – 2020.

P1110427
P1110427
P1110425
P1110425
P1110430
P1110430
P1110440
P1110440
P1110448
P1110448
P1110453
P1110453
P1110459
P1110459
P1110475
P1110475
P1110483
P1110483
P1110523
P1110523
P1110565
P1110565
P1110574
P1110574
P1110576
P1110576

 

Podczas VIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 11 marca 2019 r., radni zdecydowali o potrzebie poprawy istniejącej przyszkolnej infrastruktury sportowej jednostek oświatowych powiatu jasielskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki decyzji o aplikowaniu o dofinansowanie z programu pn.: „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

Wartość zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” to koszt 4 598 070, 00 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 50% będzie pochodziło z programu pn.: „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

Zakres zadania obejmie poprawę przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale służącej także lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zakres prac obejmie przebudowę boisk sportowych przy szkołach: I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle, Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle oraz budowę ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle. Rozpoczęcie prac zaplanowano na II kwartał 2020 r., a zakończenie do końca III kwartału 2021 r. W 2020 r. przewidziane są roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie drenażu, części oświetlenia (ułożenie kabli), podbudów pod nawierzchnię boisk oraz wykonanie w całości ścianki wspinaczkowej. Pozostałe prace, przewidziane na 2021 rok, obejmą: wykonanie chodników, ogrodzenia, pozostałej części oświetlenia i nawierzchni boisk. Nawierzchnia boisk wielofunkcyjnych zaprojektowana jest jako warstwa syntetyczna poliuretanowa. Na boisku do piłki nożnej, przy Zespole Szkół Budowlanych, wykonana będzie nawierzchnia ze sztucznej trawy.

Radni zadecydowali również o przystąpieniu do projektu pn.: „Poprawa jakości edukacyjnej specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”, który planuje się realizować w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt realizowany byłby w latach 2019-2020, a łączna kwota tego zadania to 160 000,00 zł, z czego 85% dofinansowania będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie to przewiduje doskonalenie umiejętności kompetencji zawodowej uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami zawodowymi, wizytami studyjnymi i warsztatami, a poprzez to dostosowanie ich umiejętności dla potrzeb transgranicznego rynku pracy.

W głosowaniu radni zadecydowali o przyjęciu do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019”, opracowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Jego głównym celem jest pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w zaprzestaniu jej stosowania oraz ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról. Środki na realizację tego projektu pochodzą z dotacji Wojewody Podkarpackiego.

Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki w wysokości 1 867 259,00 zł przeznaczono na realizację rehabilitacji zawodowej (161 000,00 zł) i rehabilitacji społecznej (1 706 259, 00 zł).

Radni podjęli również dwie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiatowy Urząd Pracy do projektów aktywizacji osób pozostających bez pracy. Projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”, którego wartość nie przekroczy kwoty 5 389 744,00 zł, finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast projekt pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V)”, którego wartość nie przekroczy kwoty 2 238 984,00 zł, finansowany jest ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Europejskiego”.

Radni zadecydowali o przyznaniu 814 tys. zł na dofinansowanie przewozów osobowych na terenie powiatu jasielskiego, celem likwidacji wykluczenia komunikacyjnego.

Podczas sesji doszło do głosowania nad wnioskiem o odwołanie Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego. W głosowaniu tajnym radni większością głosów nie podjęli decyzji o odwołaniu Starosty. Adam Pawluś, Starosta Jasielski, podziękował za udzielone mu poparcie i zadeklarował chęć wspólnej pracy dla dobra Powiatu.

 

P1110130
P1110130
P1110134
P1110134
P1110136
P1110136
P1110138
P1110138
P1110139
P1110139
P1110159
P1110159
P1110166
P1110166
P1110176
P1110176
P1110183
P1110183
P1110186
P1110186
P1110187
P1110187
P1110209
P1110209
P1110224
P1110224

 

W dniu 6 lutego br. radni podczas VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle zdecydowali ubieganiu się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”.

Obecnie istniejący obiekt mostowy posiada nienormatywną nośność, która ze względu na stan techniczny jest ograniczona do 20 ton. Po wykonaniu inwestycji obecnie istniejący obiekt osiągnie nośność klasy „B”, tj. 40 t. Dojazdy do mostu również są w złym stanie technicznym – nawierzchnia posiada liczne deformacje, ubytki i zarysowania, nasilające się szczególnie wzdłuż krawędzi jezdni.
W większości szerokość jezdni nie spełnia wymagań normowych i konieczne jest wyszerzenie jezdni do 6,0 m, co pozwoli na ujednolicenie parametru szerokości na całej długości dojazdów i na moście.

Realizacja przedmiotowego zadania przyniesie korzyść nie tylko społeczności zamieszkującej bezpośrednio przy tej drodze, ale zasięg jej wpływu będzie znacznie szerszy, ponieważ istniejący most jest jedynym w okolicy, najbliższe przeprawy samochodowe znajdują się dopiero w Jaśle (ok. 7,5 km) i w Jedliczu (ok. 5,5 km). Dla tej części gmin Jasło i Tarnowiec droga powiatowa Nr 1847R stanowi oś komunikacyjną na linii północ – południe, a w okolicy nie istnieje alternatywa na tym kierunku. Stąd też przedmiotowa droga jest jedyną możliwą drogą łączącą bezpośrednio miejscowości gminy Tarnowiec i tej części gminy Jasło z drogą krajową nr 28, a poprzez nią z innymi miejscowościami, nie tylko naszego regionu.

Adam Pawluś, Starosta Jasielski podziękował radnym za wsparcie działań zmierzających do realizacji tej inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie złożenie wniosku do Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, o dofinansowanie w kwocie 3.499,7 tys. zł, z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na rok 2019, tego zadania inwestycyjnego.

P1100073
P1100073
P1100127
P1100127
P1100139
P1100139
P1100143
P1100143
P1100145
P1100145