Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

  • 1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 163.135,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

40.553,00

-

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

12.000,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

12.000,00

-

0830

Wpływy z usług

POEN w Jaśle

12.000,00

-

80195

 

Pozostała działalność

 

28.553,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

28.553,00

-

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

28.553,00

-

852

  

POMOC SPOŁECZNA

 

70.000,00

-

 

85202

 

Domy Pomocy Społecznej

 

70.000,00

-

 

  

Dochody majątkowe, w tym:

 

70.000,00

-

 

 

6260

Dotacje otrzymane  z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Środki z PFRON Oddział Podkarpacki w Rzeszowie  na „Program wyrównywania różnic między regionami III”

70.000,00

-

 

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

 

22.411,00

-

85311

 

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

 

17.411.00

-

 

 

Dochody bieżące, w tym:

 

17.411,00

-

 

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

(środki PFRON)

 

17.411,00

-

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

 

5.000,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

5.000,00

-

0690

Wpływy z opłat

(wpłaty od pracodawców dokonywane w związku z oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w części stanowiącej dochód powiatu)

PUP w Jaśle

5.000,00

-

855

  

RODZINA

 

5.171,00

-

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

 

5.171,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

5.171,00

-

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

DD w Wolicy

5.171,00

-

900

  

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

25.000,00

-

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 

25.000,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

25.000,00

-

0690

Wpływy z opłat

(opłaty za korzystanie ze środowiska)

SP w Jaśle

25.000,00

-

 

OGÓŁEM

163.135,00

-

Dochody bieżące

93.135,00

-

 

Dochody majątkowe

70.000,00

-

 

 

  • 2

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 021,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 886,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

535.174,00

565.174,00

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

535.174,00

565.174,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

535.174,00

565.174,00

 inwestycje

535.174,00

565.174,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

535.174,00

565.174,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

20.900,00

900,00

75405

 

Komendy powiatowe Policji

 

20.000,00

-

 

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

20.000,00

-

 

 

Dotacje

 

20.000,00

-

 

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle – wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na:  1)zakup usług remontowych i materiałów niezbędnych do remontu budynku oraz zakupu wyposażenia dla Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie

20.000,00

-

75414

 

Obrona cywilna

 

900,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

900,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

SP w Jaśle

900,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

900,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

500,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

 

400,00

-

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

 

-

900,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

900,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

SP w Jaśle

-

900,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

900,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

-

900,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

40.553,00

-

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

12.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

12.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

12.000,00

-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12.000,00

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

POEN w Jaśle

9.000,00

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000,00

-

80195

 

Pozostała działalność

 

28.553,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”

28.553,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

28.553,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

28.553,00

-

4309

Zakup usług pozostałych

 

28.553,00

-

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

70.000,00

-

85202

 

Domy pomocy społecznej

 

70.000,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

70.000,00

-

 zakupy inwestycyjne

70.000,00

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

DPS w Foluszu

70.000,00

-

 

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

81.223,00

45.000,00

85311

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

SOSW w Jaśle

na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

21.223,00

-

 

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

21.223,00

 

 

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

21.223,00

-

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

10.223,00

-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

10.223,00

-

 

 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

11.000,00

-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4.000,00

-

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

 

2.000,00

-

 

4430

Różne opłaty i składki

 

5.000,00

-

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

 

60.000,00

45.000,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

45.000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

-

45.000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

45.000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

PUP w Jaśle

-

45.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

60.000,00

-

 zakupy inwestycyjne

60.000,00

-

6060

Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych

PUP w Jaśle

60.000.00

-

855

 

 

RODZINA

 

75.171,00

73.812,00

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

 

75.171,00

73.812,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

5.171,00

73.812,00

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

-

70.000,00

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

-

70.000,00

 

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

5.171,00

3.812,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.171,00

3.812,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

PCPR w Jaśle

-

3.812,00

4300

Zakup usług pozostałych

DD w Wolicy

5.171,00

-

 

  

Wydatki majątkowe, w tym:

 

70.000,00

-

 

  

 inwestycje

 

70.000,00

-

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

70.000,00

-

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

25.000,00

-

90095

 

Pozostała działalność

 

25.000,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

25.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

25.000,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25.000,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

SP w Jaśle

25.000,00

-

 

OGÓŁEM

848.021,00

684.886,00

Wydatki bieżące, w tym:

112.847,00

119.712,00

Dotacje

20.000,00

-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

70.000,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

92.847,00

49.712,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22.223,00

45.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

70.624,00

4.712,00

Wydatki majątkowe, w tym:

735.174,00

565.174,00

inwestycje

zakupy inwestycyjne

605.174,00

130.000,00

565.174,00

-

 

  • 3

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

600

60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 1+800 – 3+320

SP w Jaśle

-

50.000,00

w tym: inwestycje

-

50.000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 2+685 – 3+320,6

SP w Jaśle

535.174,00

-

w tym: inwestycje

535.174,00

-

 

Przebudowa dróg i mostów powiatowych

SP w Jaśle

-

30.000,00

 

w tym: inwestycje

 

-

30.000,00

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+000 – 0+800 wraz z rozbiórką i budową mostu w km 0+641

SP w Jaśle

-

485.174,00

 

w tym: inwestycje

 

-

485.174,00

 

Razem rozdział 60014

 

535.174,00

565.174,00

w tym: inwestycje

535.174,00

565.174,00

 

Razem dział 600

 

535.174,00

565.174,00

w tym: inwestycje

535.174,00

565.174,00

852

85202

Zakup samochodu 9-cio miejscowego (mikrobusu) dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

DPS w Foluszu

70.000,00

-

w tym: zakupy inwestycyjne

70.000,00

-

 

Razem rozdział 85202

 

70.000,00

-

w tym: zakupy inwestycyjne

70.000,00

-

 

Razem dział 852

 

70.000,00

-

w tym: zakupy  inwestycyjne

70.000,00

-

853

85333

Zakup samochodu osobowego dla PUP w Jaśle

PUP w Jaśle

60.000,00

-

w tym: zakupy inwestycyjne

60.000,00

-

 

Razem rozdział 85333

 

60.000,00

-

w tym: zakupy inwestycyjne

60.000,00

-

 

Razem dział 853

 

60.000,00

-

w tym: zakupy  inwestycyjne

60.000,00

-

855

85510

Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

SP w Jaśle

70.000,00

-

w tym: inwestycje

70.000,00

-

 

Razem rozdział 85510

 

70.000,00

-

w tym: inwestycje

70.000,00

-

 

Razem dział 855

 

70.000,00

-

w tym:  inwestycje

70.000,00

-

 

 

OGÓŁEM

735.174,00

565.174,00

w tym: inwestycje

            zakupy inwestycyjne

605.174,00

130.000,00

565.174,00

-

 

 

 

  • 4

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów  realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów  i projektów  realizowanych  przy udziale środków Unii Europejskiej

 

Nazwa programu

Nazwa projektu

Jednostka realizująca projekt

Klasyfikacja budżetowa

2018 rok

plan

wydatków

Zwiększ.

Zmniejsz.

2018 rok

plan

wydatków

po zmianach

Dział

Rozdz.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata

2014-2020

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II

SP w Jaśle

600

60014

1.067.376,00

-

-

1.067.376,00

z tego: majątkowe

1.067.376,00

-

-

1.067.376,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata

2014-2020

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III

SP w Jaśle

600

60014

1.526.455,00

-

-

1.526.455,00

z tego: majątkowe

1.526.455,00

-

-

1.526.455,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej

SP w Jaśle

630

63003

59.000,00

-

-

59.000,00

z tego: majątkowe

59.000,00

-

-

59.000,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: majątkowe

-

-

-

-

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I

SP w Jaśle

801

80130

2.002.222,00

-

-

2.002.222,00

z tego: majątkowe

2.002.222,00

-

-

2.002.222,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.649.013,00

-

-

1.649.013,00

z tego: majątkowe

1.649.013,00

-

-

1.649.013,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II

SP w Jaśle

801

80130

1.743.262,00

-

-

1.743.262,00

z tego: majątkowe

1.743.262,00

-

-

1.743.262,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1.473.955,00

-

-

1.473.955,00

z tego: majątkowe

1.473.955,00

-

-

1.473.955,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

688.621,00

28.553,00

-

717.174,00

z tego: bieżące

688.621,00

28.553,00

-

717.174,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

608.858,00

28.553,00

-

637.411,00

z tego: bieżące

608.858,00

28.553,00

-

637.411,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

801

80195

24.000,00

-

-

24.000,00

z tego: bieżące

16.080,00

-

-

16.080,00

majątkowe

7.920,00

-

-

7.920,00

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

-

-

-

z tego: bieżące

majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

Erasmus +

Praktyki zagraniczne szansą rozwoju dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle

ZS Nr 3 w Jaśle

801

80195

171.553,73

-

-

171.553,73

z tego: bieżące

171.553,73

-

-

171.553,73

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

171.553,73

-

-

171.553,73

z tego: bieżące

171.553,73

-

-

171.553,73

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

na lata

2014-2020

Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w powiecie jasielskim

PCPR w Jaśle

852

85295

185.851,25

  

185.851,25

z tego: bieżące

185.851,25

-

-

185.851,25

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

185.851,25

-

-

185.851,25

z tego: bieżące

185.851,25

-

-

185.851,25

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Tańczące kolory - współpraca jednostek edukacyjnych Polski i Słowacji na rzecz propagowania dziedzictwa kulturowego pogranicza

MDK w Jaśle

921

92105

34.990,00

-

-

34.990,00

z tego: bieżące

majątkowe

34.990,00

-

-

-

-

-

34.990,00

-

 

w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

   

-

-

-

-

 

z tego: bieżące

majątkowe

-

-

-

-

-

-

-

-

 

OGÓŁEM

7.503.330,98

28.553,00

-

7.531.883,98

z tego: bieżące

1.097.095,98

28.553,00

-

1.125.648,98

majątkowe

6.406.235,00

-

-

6.406.235,00

w tym: pokryte środkami UE

4.089.230,98

28.553,00

-

4.117.783,98

z tego: bieżące

966.262,98

28.553,00

-

994.815,98

majątkowe

3.122.968,00

-

-

3.122.968,00

  • 5

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok wynikających z ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą Nr 5.

Tabela Nr 5: Zamiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok  wynikający z ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

 

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Plan na 2018 rok

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan na

2018 rok

po zmianach

Dz.

Rozdz.

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

300.000,00

25.000,00

-

325.000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

300.000,00

25.000,00

-

325.000,00

Wpływy z opłat

(opłaty za korzystanie ze środowiska)

300.000,00

25.000,00

-

325.000,00

 

 

Ogółem

300.000,00

25.000,00

-

325.000,00

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Plan na 2018 rok

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan na

2018 rok

po zmianach

Dz.

Rozdz.

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

160.000,00

-

-

160.000,00

80195

Pozostała działalność

160.000,00

-

-

160.000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

160.000,00

-

-

160.000,00

inwestycje

160.000,00

-

-

160.000,00

w tym: na zadanie związane  z ochroną powietrza: „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”

160.000,00

-

-

160.000,00

852

 

POMOC SPOŁECZNA

35.100,00

-

-

35.100,00

85202

Domy pomocy społecznej

35.100,00

-

-

35.100,00

Wydatki majątkowe, w tym:

35.100,00

-

-

35.100,00

 inwestycje

35.100,00

-

-

35.100,00

w tym: na zadanie z zakresu  wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: „Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu”

35.100,00

-

-

35.100,00

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

104.900,00

25.000,00

-

129.900,00

90095

Pozostała działalność

104.900,00

25.000,00

-

129.900,00

Wydatki majątkowe, w tym:

40.000,00

-

-

40.000,00

 inwestycje

40.000,00

-

-

40.000,00

w tym: na zadanie z zakresu  wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej: „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”

40.000,00

-

-

40.000,00

Wydatki bieżące, w tym:

64.900,00

25.000,00

-

89.900,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

64.900,00

25.000,00

-

89.900,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:

64.900,00

25.000,00

-

89.900,00

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego:

22.900,00

-

-

22.900,00

II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

1.000,00

-

-

1.000,00

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

1.000,00

-

-

1.000,00

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

700,00

-

-

700,00

Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle

2.600,00

-

-

2.600,00

Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle

700,00

-

-

700,00

Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle

1.600,00

-

-

1.600,00

Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach

1.000,00

-

-

1.000,00

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaśle

1.500,00

-

-

1.500,00

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

5.800,00

-

-

5.800,00

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

4.000,00

-

-

4.000,00

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

3.000,00

-

-

3.000,00

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:

- organizacja Polsko – Słowackiej Konferencji Ekologicznej pn. „Ekologiczne środowisko Karpat czynnikiem sprzyjającym produkcji żywności wysokiej jakości”

 

25.000,00

-

25.000,00

Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym:

Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane  przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

2.000,00

-

-

2.000,00

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska

8.000,00

-

-

8.000,00

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:

- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów uproszczonych planów urządzania lasu

32.000,00

-

-

32.000,00

OGÓŁEM

300.000,00

25.000,00

-

325.000,00

w tym: wydatki bieżące

64.900,00

25.000,00

-

89.900,00

wydatki majątkowe

235.100,00

-

-

235.100,00

 

  • 6

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

  • 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LVIII/409/2018PDF1.88 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 01, sierpień 2018 14:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02, sierpień 2018 12:33 Paweł Szot