Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 pkt 4 i pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:


§ 1

 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do realizacji projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1 wyraża się zgodę na zaciągnięcie w 2019 roku, zobowiązania do kwoty 76.488,00 zł.

 

§ 2

 

Realizacja projektu, o którym mowa w § 1 nastąpi w 2019 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.